organi zovanje
Download
Skip this Video
Download Presentation
ORGANI ZOVANJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ORGANI ZOVANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

ORGANI ZOVANJE. Pojam, definicija i osobine organizovanja P ojam organizacije izveden iz grčke reči organon što doslovce znači oruđe, sprava, Prema E. Kosiolu „organizacija je posebna vrsta delatnosti oblikovanja u preduzećima“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ORGANI ZOVANJE' - arnaud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organi zovanje
ORGANIZOVANJE

Pojam, definicija i osobine organizovanja

 • Pojam organizacije izveden iz grčke reči organon što doslovce znači oruđe, sprava,
 • Prema E. Kosiolu „organizacija je posebna vrsta delatnosti oblikovanja u preduzećima“
 • Smišljena delatnost koordiniranja, sređivanja i dodeljivanja: stvari ljudima ili ljudi ljudima, ili stvari stvarima, već prema određenim ciljevima,
 • Prema Tayloru „organizacija je sistem pravila, koji koordinira sredstva u cilju ostvarenja određenog rezultata,organizovanje znači samo delatno usklađivanje sredstava za ostvarenje cilja“.
 • Organizacija (kao struktura) i organizovanje (kao proces) su važni segmenti menadžment procesa, mada je organizacija širi pojam od čitavog menadžment procesa.
slide2
Pojam organizacije
 • Pojam organizacija se u organizacionoj teoriji i praksi upotrebljava u više različitih značenja,
 • U užem smislu: svako povezivanje ljudi radi ostvarivanja ciljeva,
 • U širem smislu: povezivanje ljidi radi ostvarivanja ekonomskih-proizvodnih ciljeva,
 • Bitna faza menadžment procesa i kao, organizacioni oblik i kao proces organizovanja,
 • Organizacija se, dakle posmatra i kao stanje i kao rezultat procesa organizovanja,
 • Za neke autore to je nauka, a za neke veština, dok je za neke i jedno i drugo.
slide3
O organizaciji se govori kao o naučnoj disciplini i društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo,
 • Pri tome čovek istovremeno pripada velikom broju različitih organizacija:
   • Čovek se koristi organizacijom, radi bržeg, ekonomičnijeg i racionalnijeg ostvarivanja ciljeva,
   • Čovek pripada organizaciji, radi povezivanja sa

drugim ljudima, što proizilazi iz njegove prirode

kao društvenog bića,

   • Čovek oblikuje organizaciju, jer nastoji uspostaviti skladne odnose između sebe i okoline,
   • Ciljevi i zadaci su obeležja svake organizacije,
   • Organizacija nastaje struktuiranjem prirodnog, ekonomskogi organizacionog podsistema.
tipologija organizacije
TIPOLOGIJA ORGANIZACIJE
 • Formalna organizacija, je planirana i postavljena struktura nekog preduzeća ili poduhvata da se postignu bliže određeni ciljevi,
 • Neformalna organizacija, je dopunski postavljena struktura unutar preduzeća, koja nema formalnu opisanu šemu, ali je stvorena radi postizanja bliže određenih ciljeva,
 • Horizontalna organizacija, pokazuje podelu na organizacine jedinice, npr. funkcije na istom organizacionom nivou. Tako organizacija postaje uža ili šira,
 • Vertikalna organizacija, pokazuje podelu po načinu stvaranja hijerarhije, odnosno podelu zadataka po dubini organizacione piramide. Tako organizacija postaje dublja ili plića.
slide5
Karakteristike dominantne horizontalne strukture:
 • Zajednički zadaci,
 • Slaba hijerarhija, malo pravila,
 • Horizontalna komunikacija,
 • Rad u timovima, orijentisan zadacima,
 • Decentralizovano donošenje odluka.
slide6
Karakteristike dominantne vertikalne strukture
 • Specijalizovani zadaci,
 • Stroga hijerarhija, mnogo pravila,
 • Vertikalna komunikacija i sistem izveštaja,
 • Malo timova,
 • Centralizovano donošenje odluka.
slide7
Organizacija i pitanje raspona menadžmenta
 • Razlikuju se dva slučaja organizacije:
  • Uži raspon kontrole (kordinira rad 2-3 zaposlena i dublja organizaciona struktura),
  • Širi raspon kontrole, (kordinira rad većeg broja, obično 10-tak ljudi i plitka organizaciona struktura),
 • Koji će od ova dva slučaja biti izabran zavisi od:

1. obučenosti podređenih, 2. jasnoće planova,

3. brzine promena, 4.količine potrebnog ličnog kontakta, 5. jasnoće delegiranja ovlašćenja, 6.korišćenja objektivnih standarda,7.tehnike komuniciranja, itd.

 • Savremreni trendovi u organizovanju teže većoj decentralizaciji organizacije, fleksibilnosti, inovativnosti, kvalitetu, etici rada i poslovanja.
odnos organizacije i menad menta
ODNOS ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA
 • Razlikuju se četiri osnovna aspekta pojma organizacije:
  • Univerzalni pojam organizacije, podrazumeva jedinstvo sređenih međusobno povezanih delova. A jedan od podsistema je i menadžment,
  • Institucionalni pojam organizacije, gde se M. javlja kao uži pojam organizacije, jer predstavljua segment organizacije,
  • Strukturni pojam organizacije, gde se M. javlja kao kostur organizacije preduzeća zbog čega se poistovećuju organizaciona struktura i struktura preduzeća,
  • Funkcionalni pojam organizacije, gde se organizovanje javlja kao jedna od funkcija menadžmenta.

M. je ključni oragnizacioni proces poslovanja preduzeća, a organizacija se može posmatrati kao sredstvo menadžmenta.

aa

osnovni principi organizovanja
OSNOVNI PRINCIPI ORGANIZOVANJA
 • Princip analize i sinteze,
 • Princip racionalizacije,
 • Princip ekonomičnosti,
 • Princip produktivnosti,
 • Princip planiranja i evidencije.
slide10
Princip analize i sinteze
 • Kvalitet sagledavanja složenih problema zahteva rastavljanje istog na jednostavnije elemente,
 • To podrazumeva pojedinačno posmatranje svakog elementa, analiziranje njegovog ponašanja, donošenju odluka o usmeravanju istog,
 • Nakon analize i izbora rešenja potrebna je sinteza, kao bi se organizacija posla mogla postaviti na pravi način,
 • Primer: analiza građenje objekta, zahteva podelu radova nekoliko delova, a sinteza izradu vremenskog plana radova, ukupnih troškova i sl.
slide11
Princip racionalizacije,
 • predstavalja težnju da se smanje utrošci svih resursa (koji su uvek ograničeni),
 • izražava se kao odnos između ukupne količine proizvodnje i utroška potrebnih resursa, npr. energije:

r = Q/E, gde je

r: stepen racionalnosti utroška,

Q: količina proizvoda izražena u m3, m2, kom, kg

E: energija izražena u KW ili J

slide12
Princip ekonomičnosti
 • princip se zasniva na smanjenju troškova,
 • iskazuje se preko stepena ekonomičnosti, formulom:

e = Q/Tu, gde je:

e: stepen ekonomičnosti,

Q: osvareni učinak ili koristan proizvod,

Tu: ukupni troškovi proizvodnje.

 • ekonomičnost se povećava smanjivanjem troškova i gubitaka u proizvodji, radne snage, materijala i energije, usled nedovoljnog korišćenja kapaciteta.
slide13
Princip produktivnosti
 • shvata se kao sposobnost ljudskog rada da u jedinici vremena ostvari veće ili manje rezultate,
 • Stepen produktivnosti izražava se kao odnos:

p = Q/f, gde je:

p: stepen produktivnosti,

Q: količina proizvoda,

f: bilo koji faktor koji učestvuje u proizvodnji.

 • obzirom da se svaki proces odvija u realnom vremenu, često se produktivnost izražava kao odnos ostvarene proizvodnje i utrošenog vremena:

p = Q/t, gde je :

t: utrošeno vreme

slide14
Princip planiranja i evidencije
 • Dve međusobno povezane aktivnosti:
  • Planiranjem sagledavamo buduće događaje i preduzimamo potrebne mere za njihovu realizaciju,
  • Evidentiranje predstavlja registrovanje i sistematsko prikupljanje podataka o prošlim događajima čime se stvara baza i reper za buduće planove.
organizaciona struktura preduze a
ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA
 • Organizaciona struktura je uži pojam od organizacije,
 • Predstavlja sistem odnosa među ljudima radi izvršavanja određenih zadataka,
 • Najvažniji deo svake organizacije, jer sledi ciljeve preduzeća, a oni proizlaze iz strategije razvoja preduzeća,
  • Formalna organizaciona struktura, rezultat organizacionog razvoja i predstavlja „kičmu“ organizacije, sistem veza između članova org. je zvanično utvrđen,
  • Neformalna organizaciona struktura, predstavlja mrežu najrazličitijih spontanih odnosa u organizaciji. Može biti katalizator formalne strukture, ali i delovati suprotno ciljevima formalne strukture.
slide17
Menadžeri konstantno sprovode usklađivanje odnosa organizacione strukture kako bi preduzeće postiglo što veći učinak uz što manju upotrebu resursa,
 • Na oblikovanje organizacione strukture preduzeća utiče veći broj činilaca,
 • Svi činioci koji utiču na oblikovanje organizacionih struktura preduzeća mogu se podeliti u dve grupe:
  • Spoljne činioce, kojima se preduzeće mora prilagođavati,
  • Unutrašnje činioce, na koje preduzeće može uticati.
slide18
Spoljni činioci koji su uglavnom van domašaja preduzeća (samo najjači i najveći mogu donekle da utiču ili da ih oblikuju):
  • PEST analize,
  • Zakonski okviri za poslovanje preduzeća,
  • Međunarodni standardi,
  • Ekološki i drugi zahtevi,
  • Integracioni procesi i globalizacija,
  • Razvoj nauke i tehnologije, tržište, konkurencija, politička stabilnost.
slide19
Pri izboru unutrašnjih činilaca menadžment mora poći od činilaca čiji je zbir pozitivnih rezultata najveći,
 • Unutrašnji činioci koji deluju na organizacionu strukturu preduzeća su sledeći:
  • Ciljevi i strategija preduzeća,
  • Zadaci i tehnologija preduzeća,
  • Veličina preduzeća,
  • Kadrovi preduzeća,
  • Struktura proizvoda i usluga,
  • Lokacija preduzeća.
slide20
Integralna tipologija činilaca uticaja
 • Pored podele činilaca na spoljne i unutrašnje koji utiču na organizacionu strukturu preduzeća, javljaju se i novije teorije koje dele činioce uticaja na nekoliko grupa kao što su:
  • Situacioni činioci, ambijent, strategija, starost (dob) preduzeća,
  • Kontekstualni činioci, veličina, tehnologija, tip proizvoda i kultura preduzeća.
  • Strukturalni činioci, diferencijacija i integracija. Opstanak preduzeća zaivsi od mogućnosti njegovog prilagođavanja onim delovima ambijenta čiji je uticaj na preduzeće najjači.
  • Procesni činioci, činioci koji se odnose na odlučivanje, distribuciju moći, adaptivnost i fleksibilnost.
karakteristike savremenih organizacionih struktura
KARAKTERISTIKE SAVREMENIH ORGANIZACIONIH STRUKTURA
 • P. Dracker: Organizaciona struktura je temelj organizacije,
 • Kada se govori o organizacionoj strukturi preduzeća treba imati u vidu da je:
  • Organizaciona struktura deo organizacije,
  • Preduzeće treba da izabere odgovarajuću organizacionu strukturu,
  • Organizaciona struktura se prikazuje putem organizacione sheme,
  • Organizaciona struktura je dinamičan element,
  • Pri oblikovanju organizacione strukture treba uzeti u obzir unutrašnje i spoljne činioce.
slide22
Glavni elementi organizacione strukture:
 • Organizacija materijalnih činilaca, inputi i oprema
 • Organizacija ljudskih činilaca, priroda radnog mesta, integracija i socijalizacija zaposlenih,
 • Organizacija rasčlanjavanja zadataka, posebni i pojedinačni zadaci,
 • Organizacija upravljanja i menadžmenta,
 • Organizacija vremenskog redosleda odvijanja poslova.
slide23
Izbor organizacione strukture
 • zadatak je top menadžmenta u preduzeću,
 • na izbor organizacione strukture značajno utiču:
  • složenost organizacije – nivo vertikalne podele rada i horizontalne diferencijacije,
  • formalizacija organizacije-propisivanje pravila, standarda i procedura delovanja,
  • centralizacija organizacije - mesta u organizaciji u kojima se donose odluke.
slide24
Podela organizacionih struktura:
 • Birokratske (klasične, tradicionalne, mehanicističke) organizacije,
 • Organske (adaptivne, prilagodljive) organizacije.
 • globalizacija i ITT tehnologija doprinele su da se birokratske organizacije transformišu u organske organizacije,
 • Savremeni trendovi u organizacionom dizajnu ukazuju na tendencije da organizacije teže da budu decentralizovane, fleksibilne, dinamične, informatički podržane, a glavni resursi organizacije postaju INFORMACIJA I ZNANJE.
tipovi organizacionih struktura
TIPOVI ORGANIZACIONIH STRUKTURA
 • Različite tipologije organizacionih struktura koje polaze od različitih kriterijuma u obimnoj literaturi,
 • Najčešće se navodi pet karakterističnih oblika organizacionih struktura, i to:
  • Funkcionalne organizacione strukture, svi istovrsni ili slični poslovi se grupišu zajedno u org, jedinice (markreting, finansije, prodaja, nabavka),
  • Divizione organizacione strukture, svi poslovi koji su zajednički za jedan proizvod, grupu proizvoda ili proizvodnu liniju ili geografsko područje grupišu u jednu organizacionu jedinicu,
  • Matrične organizacione strukture, grupisanje se sprovodi tako da se istovremeno primenjuje i funkcionalni i divizioni pristup,
  • Procesne organizacione strukture, grupisanje poslova se vrši oko temeljnih procesa formiranjem multidisciplinarnih timova,
  • Mrežne organizacione strukture, autonomne grupe povezane su elektronski pomoću centralnog brokera s kojim se ugovara usluga radi ostvarenja profita. Mogu biti locirane svugde u svetu.
ad