PRAVILNIK O HIDRANTSKOJ MRE I ZA GA ENJE PO ARA Narodne novine broj 8

DownloadPRAVILNIK O HIDRANTSKOJ MRE I ZA GA ENJE PO ARA Narodne novine broj 8

Advertisement
Download Presentation
Comments
armine
From:
|  
(132) |   (0) |   (0)
Views: 265 | Added: 14-03-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Razlozi za dono?enje novog Pravilnika . Hidrantska mre?a za ga?enje po?ara ? jedna od osnovnih tehnickih mjera za ga?enje po?ara.Cesto se prenagla?ava njeno znacenje (posebno suhe HM ? sa znacajkama kako su odredene Pravilnikom o tehnickim normativima ....- problemi odr?avanja).. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika.
PRAVILNIK O HIDRANTSKOJ MRE I ZA GA ENJE PO ARA Narodne nov...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. PRAVILNIK O HIDRANTSKOJ MRE?I ZA GA?ENJE PO?ARA ?Narodne novine? broj 8/06. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika

2. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Hidrantska mre?a za ga?enje po?ara ? jedna od osnovnih tehnickih mjera za ga?enje po?ara. Cesto se prenagla?ava njeno znacenje (posebno suhe HM ? sa znacajkama kako su odredene Pravilnikom o tehnickim normativima ....- problemi odr?avanja).

3. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Temeljem odredbi clanka 14. stavka 3. Zakona o za?titi od po?ara (?Narodne novine? broj 58/93. i 33/05) moguce je da Ministarstvo unutarnjih poslova na zahtjev investitora ili projektanata gradevine rje?enjem posebno utvrdi uvjete za?tite od po?ara kojima ce se ispuniti bitni zahtjevi iz podrucja za?tite od po?ara (primjena drugih mjera za?tite u slucajevima kada nije moguce ispuniti bitne zahtjeve iz podrucja za?tite od po?ara utvrdene propisima).

4. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Statisticki podaci sa vatrogasnih intervencija ukazuju da se po?ari najce?ce ne gase s unutarnjom hidrantskom mre?om za ga?enje po?ara. Vatrogasci na intervenciji povlace svoje pruge i ne pouzdaju se u izgradenu unutarnju HM. Za kori?tenje HM potrebna je obucenost osoba koje ju koriste i njihova tjelesna pripremljenost i uvje?banost. Na razini dr?ave ula?u se ogromna materijalna sredstva u izgradnju HM za ga?enje po?ara.

5. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Pravilnik o tehnickim normativima za hidrantsku mre?u za ga?enje po?ara (S.L. broj 30/91.) propis je biv?e, nepostojece dr?ave a primjenjivao se temeljem clanka 53. Zakona o normizaciji (?Narodne novine? broj 55/96.) do 15.10.2003. god. Clankom 21. Zakona o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocijeni sukladnosti (?Narodne novine? broj 158/93.) prestale su va?iti odredbe clanka 53. Zakona o normizaciji (NN. broj 55/96.).

6. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Clankom 20. Zakona o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti i dalje se primjenjuju tehnicki propisi koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (?NN? broj 55/96.).

7. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Problemi s tumacenjem odredbi propisa koje nisu jednoznacne (tumacenje daje tijelo koje je donijelo propis). Propis je donio biv?i Zavod za standardizaciju, a tumacenja odredbi davalo je Ministarstvo unutarnjih poslova RH.

8. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Odredenja visina objekta ? visina poda najvi?e eta?e iznad kote terena na koji je moguc pristup vatrogasnim vozilima. Problematicno odredivanje visine u slucaju usjeka, nasipa i nagnutih terena.

9. Odredenja ukupna kolicina vode ? zbir potrebnih kolicina vode za vanjsku i unutarnju hidrantsku mre?u za vrijeme ga?enja najmanje 2 sata te stabilnih sustava za ga?enje po?ara vodom u projektiranom vremenu.

10. Odredenja Kolicine vode u RH nisu neogranicene ? problemi s opskrbom. Do posebnih te?koca dolazilo je u podrucju priobalja tijekom ljetne sezone (turisticke sezone). Taktika ga?enja po?ara vatrogasaca (unutarnja i vanjska navala).

11. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Obveza ugradnje nije propisana Pravilnikom o tehnickim normativima... Propisivanje posebnim uvjetima gradenja ukoliko nije postojao poseban hrvatski propis za konkretni objekt

12. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Izvor vode kapacitetom mora osigurati potrebne kolicine vode (cl. 3) propisuje se mjesto postavljanja crpke (ne uzimaju se u obzir znacajke crpke ? usisna visina crpke manja od 6 m ?) (cl. 4.) Ispitivanje priljeva vode (su?no razdoblje od najmanje 60 dana?)

13. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Utvrduju se znacajke privremenog postrojenja za zahvacanje vode (HM treba se nalaziti u uporabi u vrijeme kori?tenja objekta ? nije privremena mjera) cl. 4. Utvrduju se znacajke stalnog postrojenja za zahvacanje vode opcenito ? te?ko dokazive znacajke (lako odr?avanje i brza zamjena na pr.) cl. 5.

14. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Propisuje se konstrukcija spremnika za napajanje HM (cl. 7 ? 9) Atmosferske vode, ukopani, poluukopani i nadzemni spremnici, mogucnost uzimanja vode i punjenje spremnika, polo?aj ?visinskih spremnika? i sl. - nepotrebna odredenja.

15. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Opskrba HM ne smije biti onemogucena zamrzavanjem vode (cl. 10.) (HM ce biti neispravna u suprotnom slucaju) Spajanje vodovoda za pitku vodu i drugih izvora za napajanje nije dozvoljeno ? odredeno drugim propisima (cl. 11.).

16. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Odredivanje kolicina vode u sekundi obzirom na broj stanovnika i odreden broj istovremenih po?ara (cl. 12.). Prebacivanjem tablice u Pravilnik o izradi procjene ugro?enosti od po?ara i tehnolo?kih eksplozija (?Narodne novine? broj 35/94. i 110/05.) omoguceno je da se temeljem cinjenicnog stanja predla?u cjelovite mjere kojima ce se stanje HM uskladiti s tra?enim znacajkama.

17. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Ogranicavanje velicina gradevine (volumen) obzirom na vrstu tehnolo?kog procesa koji se ovija u gradevini i stupnju otpornosti gradevine (cl. 13.) na pr. Stambeni objekti koji mogu primiti vi?e od 500 osoba ograniceni su volumenom do 50 000 m3.

18. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Vanjska hidrantska mre?a morala se je graditi u prstenastim sustavima (cl. 16.). Problemi su se pojavljivali u slucajevima slijepih ulica kada je PO vece od 1 GJ/M2 ili su ulice du?e od 180 m.

19. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Udaljenost izmedu dva hidranta u naseljenim mjestima u kojima se nalaze prete?no stambeni objekti mogla je iznositi najvi?e 150m (cl. 17.). Problem su razvucena naselja s medusobno udaljenijim objektima (po?ari se ne gase neposredno HM vec sredstvima VP)

20. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Za za?titu visokih gradevina HM na spoju HM na javnu vodovodnu mre?u morao je biti postavljen prikljucak za vatrogasno vozilo radi mogucnosti potiskivanja vode iz vozila u HM (cl. 18.). Upitna je cvrstoca cjevovoda s njegovim elementima

21. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Nadalje, istim clankom stavkom 2. odredeno je da se u slucaju kada je javna vodovodna mre?a namijenjena opskrbi pitkom vodom prikljucak ne smije koristiti za potiskivanje vode u HM. Postavlja se pitanje cemu onda koristi taj prikljucak (vatrogasno vozilo se opskrbljuje vodom na hidrantu).

22. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Dozvoljena je samo ugradnja hidranata No 80 i No 100 (cl. 20.). Nema razloga da se ne dozvoli ugradnja i No 150 (DIN 3222).

23. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Propisuje se minimalni promjer cijevi razvoda HM na nazivni promjer 100 mm. Stvaraju se dodatni tro?kovi investitoru u slucaju kada je optimalno koristiti manje promjere cijevi.

24. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika U blizini svakog hidranta VHM predvidenog za neposredno ga?enje po?ara morali su se postavljati ormarici s opremom za neposredno ga?enje (cl. 23.) Problem je nastajao prilikom dono?enja odluke kada neki hidrant slu?i za neposredno ga?enje

25. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Omoguceno je spajanje cjevovoda HM s cjevovodom za pitku vodu (cl. 24.). Utice se na zdravstvenu (bakteriolo?ku) ispravnost vode za pice - dugotrajno stajanje vode u cjevovodu HM (podrucje posebnih propisa)

26. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Propisuju se detaljno projektna i konstrukcijska rje?enja umjesto da se postavljaju zahtjevi koje unutarnja HM treba ispuniti (promjer 52 mm, du?ina vatrogasne cijevi 15 m, mlaznica 12 mm (8 mm) loptasta slavina, visina postavljanja hidrantskog ormarica 1,5 m (cl. 26., 27.i 28. ). Problem kori?tenja unutarnje HM od strane osoba koje nisu vatrogasci, za?tita prostora cije tlocrtne dimenzije (axb ili promjer) prelaze du?inu od 40 m,

27. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Oznacavanje hidrantskih ormarica (cl. Nije u skladu s medunarodnim oznacavanjem (piktogram)

28. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Prostorije s visokim po?arnim opterecenjem morale su se ?tititi s najmanje dva mlaza. Nedovoljno precizna odredba.

29. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Protocna kolicina vode unutarnje HM odredivala se prema visini objekta. Kriterij je vrlo upitan a prouzrocio je probleme kod visokih objekata s malim ili vrlo malim po?arnim opterecenjem (Plomin).

30. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika otpornost na po?ar gradevinskih elemenata prostorije u koju je smje?ten uredaj za povi?enje tlaka izrjekom je odreden na 2 sata. Nosiva konstrukcija gradevine, prema posebnom propisu mo?e imati i manju otpornost na po?ar.

31. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Posebne odredbe o rezervnom izvoru napajanja Mogucnost nestanka el. energije naravno uvijek postoji, a posebno u slucaju po?ara ali je opskrba el. energijom preko rezervnog izvora najce?ce izuzetno skupa (u RH vatrogasna postrojba mora doci na intervenciju u roku od 15 min od dojave).

32. Razlozi za dono?enje novog Pravilnika Odredbe o suhoj HM nisu osiguravale njezinu ucinkovitu uporabu (koristila bi se samo nakon dolaska vatrogasaca), a nisu propisani slucajevi izgradnje suhe HM (cl. 35., 36. i 37.). Prilikom kontrole Hm mjerenje je trebalo obaviti nakon 2 minute istjecanja vode na najvi?em ili najudaljenijem hidrantu. Problemi su bili kod mjerenja na visokim objektima (vi?im od 75 m ? 1500 l vode?). Poseban problem bilo je ispitivanje suhe HM


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro