Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013
Download
1 / 22

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013. Stan prawny – sierpień 2013 roku.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013

Stan prawny – sierpień 2013 roku


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

Z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) wynika obowiązek opracowania i dokonywania zmian statutu przedszkola tak, aby nie był on sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. Zatem nowelizowanie statutu jest podstawowym obowiązkiem przedszkola(art. 58, ust.6 – „Organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę … nadaje pierwszy statut”).


Czynniki determinuj ce konieczno dokonywania zmian w statucie przedszkola to m in

Czynniki determinujące konieczność dokonywania zmian w statucie przedszkola to m. in.:

 • zmiany zachodzące w przepisach prawa oświatowego

 • zmiany w specyfice przedszkola

 • potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych w funkcjonowaniu społeczności przedszkolnej

 • zalecenia organów kontrolnych i nadzorujących (niespójność rozwiązań statutowych z obowiązującym prawem)

 • inne potrzeby (np. zmiana nazwy, nadanie imienia itp.)


Postanowienia statutu wynikaj z

Postanowienia statutu wynikają z:

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87.)


Postanowienia statutu wynikaj z1

Postanowienia statutu wynikają z:

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz.96, z 2003 r. nr 146, poz.1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606, z 2005 r. nr 10, poz. 75, z 2007 r. nr 35, poz.222)

a także


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z 2009 r. nr 31, poz. 208)

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. nr 139, poz. 1130, z 2010 r. nr 205, poz.1408, z 2011 r. nr 161, poz. 968)


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zmianami)

Zmiany:

 • Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96

 • Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1416

 • Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 606

 • Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 75

 • Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222


Zmiana 1 dz u z 2002 r nr 10 poz 96 obowi zuje od 1 09 2002 r

Zmiana 1(Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96 obowiązuje od 1.09. 2002 r.)

 • określić działalność innowacyjną i eksperymentalną

  jeśli przedszkole taką prowadzi

   określić organizację zajęć dodatkowych


Zmiana 2 dz u z 2003 r nr 146 poz 1416 obowi zuje od 1 09 2003 r

Zmiana 2 (Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1416 obowiązuje od 1. 09. 2003 r)

 • w nazwie przedszkola specjalnego umieszczonej na

  tablicy urzędowej, sztandarze oraz na pieczęciach,

  którymi opatruje się legitymację przedszkolną pominąć

  określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju

  niepełnosprawności dzieci


Zmiana 3 dz u z 2004 r nr 66 poz 606 obowi zuje od 1 09 2004 r

Zmiana 3(Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 606 obowiązuje od 1. 09. 2004 r.)

 • określić wiek uczęszczania dzieci do przedszkola

  (dziecko ukończyło 2,5 roku)


Zmiana 4 dz u z 2005 r nr 10 poz 75 obowi zuje od 11 01 2005 r

Zmiana 4 (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 75 obowiązuje od 11.01. 2005 r.)

Zmiany nie dotyczą przedszkola

organizacja świetlicy

możliwości zorganizowania stołówki


Zmiana 5 dz u z 2007 r nr 35 poz 222 obowi zuje od 1 07 2007 r

Zmiana 5 (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222 obowiązuje od 1. 07. 2007r.)

 określić zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542 obowiązuje od 1.09.2007 r.)

 sposób i procedury wyboru przez nauczycieli programu wychowania przedszkolnego

 • określenie składu, sposobu wybierania członków oraz kompetencje rady rodziców

  (po jednym rodzicu z każdego oddziału)


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich( Dz. U. Nr 145, poz. 917 obowiązuje od 1.09.2008r.)

 uzupełnienie zadań dyrektora przedszkola o zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

 uzupełnienie zadań dla nauczycielaprzedszkola o zadanie związane z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487) (UCHYLONE)


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)

Obowiązuje od maja 2013 roku

 • pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają również terapeuci pedagogiczni(§ 5 ust. 2)

 • rozszerzono katalog osób, z inicjatywy których może być udzielana pomoc np.: dyrektor przedszkola, higienistka przedszkolna, pielęgniarka, pracownik socjalny, asystent rodziny (§ 6)


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracyz dziećmi, a także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, (§ 7 ust. 2 pkt 1)

 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

  (§ 20, § 21, § 22)

 • rozszerzono zakres zadań psychologa, pedagoga, logopedy

  (§ 23, § 24, § 25)

 • określono zadania terapeuty pedagogicznego (§ 26)


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty(Dz. U. Nr 148, poz. 991 obowiązuje od 1 września 2010 roku)

 • zapewnienie dzieciom w przedszkolu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie

 • ustalenie przez organ prowadzący wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym ustalony bezpłatny wymiar


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 r., poz. 827)

Jest to tzw. ustawa przedszkolna

(niektóre zapisy ustawy obowiązują już od 1 września 2013 roku)


Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikaj ce ze zmian w prawie 2001 2013

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 2 sierpnia 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r., nr 228 , poz. 1490, Dz. U. z 2012 r. poz. 982, Dz. U. z 2013 r. poz. 957)

 • zmiany dotyczą opracowywania indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 5)


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Opracowała: Henryka B. Pszczolińska i Barbara Kubacka


 • Login