Privāto līgumu brīvība un publiskās varas aktu ietekme uz to
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Freedom of Private Contracts and Influence of the Public Power thereon PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Privāto līgumu brīvība un publiskās varas aktu ietekme uz to Kalvis Torgāns prof., dr.habil.iur., LZA akadēmiķis. Freedom of Private Contracts and Influence of the Public Power thereon. THE RISE AND FALL OF FREEDOM OF CONTRACT P.S. ATIYAH.

Download Presentation

Freedom of Private Contracts and Influence of the Public Power thereon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Privāto līgumu brīvība un publiskās varas aktu ietekme uz toKalvis Torgānsprof., dr.habil.iur., LZA akadēmiķis

Freedom of Private Contracts and Influence of the Public Power thereon


THE RISE AND

FALL OF FREEDOM

OF CONTRACT

P.S. ATIYAH

K.Torgāns 2009


Eiropas līgumu tiesību principi(izstrādājuši 15 valstu zinātnieki prof. Oles Lando vadībā)

1:102. Puses brīvi stājas līgumattiecībās un nosaka to saturu, ievērojot labas ticības un taisnīguma prasības un šo Principu pavēlošās normas.

K.Torgāns 2009


Ko neredz 1:102. pantā?

 • Kā katrā valstī interpretē labu ticību un taisnīgumu

 • 1:103 Pavēlošie likumi katrā valstī stiprāki

 • 1:106 Interpretācija – sekmēt godīgu apgrozību

 • Kad Principi kļūs par tiesību avotu??

K.Torgāns 2009


LĪGUMU BRĪVĪBAS IZPAUSMES

 • Brīvība izvēlēties slēgt vai neslēgt kādu līgumu

 • Līgumpartnera izvēles brīvība

 • Līguma satura noteikšanas brīvība

 • Līguma formas izvēles brīvība

K.Torgāns 2009


Jautājumi

 • Vai līdzēju griba vienmēr ir brīva no blakus faktoru spiediena?

 • Vai vienošanās ir vienlīdz pozitīvs, taisnīgs risinājums abām pusēm?

 • Vai līgums patiešām ir viennozīmīgi privāta lieta, kas neskar trešās personas un sabiedrību kopumā?

K.Torgāns 2009


Brīvība un nepieciešamība

 • Daudz ar brīvību apveltītu subjektu. Kādas sekas?

 • Interešu kolīzijas

 • Antagonisms

 • Spiediens un citāda ietekmēšana

  • Diskusija vai līgumu var definēt kā vienādu līdzēju brīvu vienošanos.

K.Torgāns 2009


Diskusijā

 • Ierosinājumi izcelt citu: dispozitivitāti un dalībnieku iniciatīvu

 • Bet noliedzot līdztiesību, sabruktu tirgus apgrozība

 • Izcelt arī ārēju spēku neiejaukšanos: valsts, pašvaldības, monopoldarbības uzraudzības institūciju NEPAMATOTU iejaukšanos

K.Torgāns 2009


Dažas vispārējas atrunas

 • Juridisku personu speciālā tiesībsubjektība - pieņemt depozītus?

 • Publiskais iepirkums

 • Publisko pakalpojumu sniedzēji

 • Pienākums rēķināties ar PVN uc nodokļiem

K.Torgāns 2009


Banka

Informācija

Juristi

Korporatīvās

saites

Lobiji

Vienādi līdzēji

A

B

Lietišķās sarunas

Pircējs

Pārdevējs

K.Torgāns 2009


Banka

Informācija

Juristi

Korporatīvās

saites

Lobiji

Vienādi līdzēji

Patērētāju

Aizsardzības

centrs

Manas prasības

Samaksa pēc 10 dienām

Atlaide 15%

Piegādāt manā mājā no 16.00 līdz 17.00

Par jebkuru šo prasību pārkāpumu

līgumsods 12%

Pārdevējs

Pircējs

K.Torgāns 2009


K.Torgāns 2009


Ieslodzīto dilemma (vispārīgi)Ievadam: vai flīzes pirkt par 1Ls, 2 Ls, 8 Ls …Ieslodzītajiem: vai sēdēt 1 g., 2 g., 8 g., 10 g.

K.Torgāns 2009


Ieslodzīto dilemma (īstā)Ievadam: vai flīzes pirkt par 1Ls, 2 Ls, 8 Ls …Ieslodzītajiem: vai sēdēt 1 g., 2 g., 8 g., 10 g.

Atzīties – 8 vai 1 g.

Neatzīties – 2 vai 10 g.

K.Torgāns 2009


Grāmata

K.Torgāns 2009


“Ieslodzīto dilemma” flīžu pircējam

laime

Ls 2 m² lietotas, ar līmi

Ls 8 m²laime (atlaides)

transporta izd. + Ls 4

Ls 10 m²kvalitāte, moderni

nepiegādās laikā

K.Torgāns 2009


Pušu griba (brīva vai nebrīva)

 • Acs, nieres vai cita orgāna pārdošana

 • Surogātlaulība (bērna iznēsāšana)

 • Prostitūcija

 • Sevis pārdošana verdzībā

 • Pornogrāfijas izplatīšana

  Valsts sociālās funkcijas, veselības aizsardzība.

  Tikumība.

  6. Ekonomisko faktoru ietekme uz gribu.

  (Ieslodzīto dilemma)

K.Torgāns 2009


Līgumu tiesību pamatelementi

Prof. Norberts Raihs (Reich):

1. Pušu griba

2. Publisko interešu aizsardzība

3. Vājākās puses likumisko interešu aizsardzība

4. ?

5. ?

K.Torgāns 2009


Valsts iejaukšanās pamati

 • Sociālo funkciju nodrošināšana

 • Morālie, tikumiskie apsvērumi

 • Taisnīguma apsvērumi,

  3.1. vājākās puses aizsardzība;

  3.2. stimuli sabiedriski nozīmīgu mērķu sasniegšanai;

  3.3. nepieciešamība izslēgt paverdzinošus līgumus;

  3.4. panākt līgumu pieskaņošanu apstākļu maiņas gadījumos.

K.Torgāns 2009


Publiskās varas akti – ietekmēšanas metodes(normatīvi un individuāli)

 • Ietekmē līdzēju izvēli (nodokļi, konkurences ierobežojumi, muitas nodevas…)

 • Aizliedz

 • Sekmē, stimulē (atbalsta programmas, subsīdijas (?valsts pasūtījums?)

 • Piespiedu līgums (noma, elektroapgāde)

K.Torgāns 2009


Privāttiesībās atļauts viss, kas nav aizliegts! (?)

Ne tikai tiešu, bet arī vispārēju aizliegumu veidā.

CL 1.p., 1415.p.

CL – nav aizliegts saņemt pilnvaru, bet nav atļauts viss, kas tajā burtiski ierakstīts!

K.Torgāns 2009


Latvija ES sastāvā

 • Iegūta plašāka no barjerām brīva (--āka) telpa, ieplūst investīcijas, cilvēku migrācija

 • Līgumu brīvība turpina pastāvēt kā apzinātu faktoru ierobežota nepieciešamība

 • Publiskās varas iedarbība papildinās ar ES institūciju aktiem

 • Nav muitas uc izdevumu

 • Augstas prasības drošumam, kvalitātei

K.Torgāns 2009


ES prasības

 • Nekaitīga (droša) prece (sertifikāti, ražošanas iekārtojums)

 • Izslēgt negodīgu konkurenci

 • Subsīdiju ierobežojumi

K.Torgāns 2009


Kā valsts ietekmē līgumus

 • Imperatīvas normas

 • Likuma ierobežojumi, piem, neļaut ķīlas turētājam paturēt ķīlu bez izsoles

 • Dažkārt parauglīgumi

 • Strīdu izšķiršana

K.Torgāns 2009


Liberāli pret

 • Kombinētiem un jauna tipa līgumiem, piem, tūrisma pakalpojumu pakete, sadarbības līgumi, kas aptver nomu, piegādi, uzņēmumu

 • Jauniem saistību pastiprinājumiem: pārdošana uz laiku (repo), nosacīta pārdošana, ar īpašuma tiesību rezervāciju,fiduciārie darījumi

K.Torgāns 2009


Līgumu brīvība pēc līguma noslēgšanas

Grozījušos apstākļu ietekme.

Jānošķir: izpildītie vēl izpildāmie.

Peidžeru piegāde 5 gadiem.

Kodoldegvielas piegāde 5 gadiem (ASV)

K.Torgāns 2009


Pirms patstāvīgā darba

 • AR ŠO pagaidām varētu beigt,

 • pagaidām!

K.Torgāns 2009


Eiropas līgumu tiesību principi(izstrādājuši 15 valstu zinātnieki prof. Oles Lando vadībā)

1:102. Puses brīvi stājas līgumattiecībās un nosaka to saturu, ievērojot labas ticības un taisnīguma prasības un šo Principu pavēlošās normas.

K.Torgāns 2009


Principles of European Contract Law

1:102. Parties are free to enter into contract and determine its contents, subject to the requirements of good faith and fair dealing, and the mandatory rules established by theseprinciples.

K.Torgāns 2009


 • Login