Privāto līgumu brīvība un publiskās varas aktu ietekme uz to
Download
1 / 29

Freedom of Private Contracts and Influence of the Public Power thereon - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Privāto līgumu brīvība un publiskās varas aktu ietekme uz to Kalvis Torgāns prof., dr.habil.iur., LZA akadēmiķis. Freedom of Private Contracts and Influence of the Public Power thereon. THE RISE AND FALL OF FREEDOM OF CONTRACT P.S. ATIYAH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Freedom of Private Contracts and Influence of the Public Power thereon' - armen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Privāto līgumu brīvība un publiskās varas aktu ietekme uz toKalvis Torgānsprof., dr.habil.iur., LZA akadēmiķis

Freedom of Private Contracts and Influence of the Public Power thereon


THE RISE AND uz to

FALL OF FREEDOM

OF CONTRACT

P.S. ATIYAH

K.Torgāns 2009


Eiropas l gumu ties bu principi izstr d ju i 15 valstu zin tnieki prof oles lando vad b
Eiropas līgumu tiesību principi uz to(izstrādājuši 15 valstu zinātnieki prof. Oles Lando vadībā)

1:102. Puses brīvi stājas līgumattiecībās un nosaka to saturu, ievērojot labas ticības un taisnīguma prasības un šo Principu pavēlošās normas.

K.Torgāns 2009


Ko neredz 1 102 pant
Ko neredz 1:102. pantā? uz to

 • Kā katrā valstī interpretē labu ticību un taisnīgumu

 • 1:103 Pavēlošie likumi katrā valstī stiprāki

 • 1:106 Interpretācija – sekmēt godīgu apgrozību

 • Kad Principi kļūs par tiesību avotu??

K.Torgāns 2009


L gumu br v bas izpausmes
LĪGUMU BRĪVĪBAS IZPAUSMES uz to

 • Brīvība izvēlēties slēgt vai neslēgt kādu līgumu

 • Līgumpartnera izvēles brīvība

 • Līguma satura noteikšanas brīvība

 • Līguma formas izvēles brīvība

K.Torgāns 2009


Jaut jumi
Jautājumi uz to

 • Vai līdzēju griba vienmēr ir brīva no blakus faktoru spiediena?

 • Vai vienošanās ir vienlīdz pozitīvs, taisnīgs risinājums abām pusēm?

 • Vai līgums patiešām ir viennozīmīgi privāta lieta, kas neskar trešās personas un sabiedrību kopumā?

K.Torgāns 2009


Br v ba un nepiecie am ba
Brīvība un nepieciešamība uz to

 • Daudz ar brīvību apveltītu subjektu. Kādas sekas?

 • Interešu kolīzijas

 • Antagonisms

 • Spiediens un citāda ietekmēšana

  • Diskusija vai līgumu var definēt kā vienādu līdzēju brīvu vienošanos.

K.Torgāns 2009


Diskusij
Diskusijā uz to

 • Ierosinājumi izcelt citu: dispozitivitāti un dalībnieku iniciatīvu

 • Bet noliedzot līdztiesību, sabruktu tirgus apgrozība

 • Izcelt arī ārēju spēku neiejaukšanos: valsts, pašvaldības, monopoldarbības uzraudzības institūciju NEPAMATOTU iejaukšanos

K.Torgāns 2009


Da as visp r jas atrunas
Dažas vispārējas atrunas uz to

 • Juridisku personu speciālā tiesībsubjektība - pieņemt depozītus?

 • Publiskais iepirkums

 • Publisko pakalpojumu sniedzēji

 • Pienākums rēķināties ar PVN uc nodokļiem

K.Torgāns 2009


Vien di l dz ji

Banka uz to

Informācija

Juristi

Korporatīvās

saites

Lobiji

Vienādi līdzēji

A

B

Lietišķās sarunas

Pircējs

Pārdevējs

K.Torgāns 2009


Vien di l dz ji1

Banka uz to

Informācija

Juristi

Korporatīvās

saites

Lobiji

Vienādi līdzēji

Patērētāju

Aizsardzības

centrs

Manas prasības

Samaksa pēc 10 dienām

Atlaide 15%

Piegādāt manā mājā no 16.00 līdz 17.00

Par jebkuru šo prasību pārkāpumu

līgumsods 12%

Pārdevējs

Pircējs

K.Torgāns 2009Ieslodzīto dilemma uz to (vispārīgi)Ievadam: vai flīzes pirkt par 1Ls, 2 Ls, 8 Ls …Ieslodzītajiem: vai sēdēt 1 g., 2 g., 8 g., 10 g.

K.Torgāns 2009


Ieslodzīto dilemma uz to (īstā)Ievadam: vai flīzes pirkt par 1Ls, 2 Ls, 8 Ls …Ieslodzītajiem: vai sēdēt 1 g., 2 g., 8 g., 10 g.

Atzīties – 8 vai 1 g.

Neatzīties – 2 vai 10 g.

K.Torgāns 2009


Gr mata
Grāmata uz to

K.Torgāns 2009


Ieslodz to dilemma fl u pirc jam
“Ieslodzīto dilemma” flīžu pircējam uz to

laime

Ls 2 m² lietotas, ar līmi

Ls 8 m² laime (atlaides)

transporta izd. + Ls 4

Ls 10 m² kvalitāte, moderni

nepiegādās laikā

K.Torgāns 2009


Pu u griba br va vai nebr va
Pušu griba uz to(brīva vai nebrīva)

 • Acs, nieres vai cita orgāna pārdošana

 • Surogātlaulība (bērna iznēsāšana)

 • Prostitūcija

 • Sevis pārdošana verdzībā

 • Pornogrāfijas izplatīšana

  Valsts sociālās funkcijas, veselības aizsardzība.

  Tikumība.

  6. Ekonomisko faktoru ietekme uz gribu.

  (Ieslodzīto dilemma)

K.Torgāns 2009


L gumu ties bu pamatelementi
Līgumu tiesību pamatelementi uz to

Prof. Norberts Raihs (Reich):

1. Pušu griba

2. Publisko interešu aizsardzība

3. Vājākās puses likumisko interešu aizsardzība

4. ?

5. ?

K.Torgāns 2009


Valsts iejauk an s pamati
Valsts iejaukšanās pamati uz to

 • Sociālo funkciju nodrošināšana

 • Morālie, tikumiskie apsvērumi

 • Taisnīguma apsvērumi,

  3.1. vājākās puses aizsardzība;

  3.2. stimuli sabiedriski nozīmīgu mērķu sasniegšanai;

  3.3. nepieciešamība izslēgt paverdzinošus līgumus;

  3.4. panākt līgumu pieskaņošanu apstākļu maiņas gadījumos.

K.Torgāns 2009


Publisk s varas akti ietekm anas metodes normat vi un individu li
Publiskās varas akti – ietekmēšanas metodes uz to(normatīvi un individuāli)

 • Ietekmē līdzēju izvēli (nodokļi, konkurences ierobežojumi, muitas nodevas…)

 • Aizliedz

 • Sekmē, stimulē (atbalsta programmas, subsīdijas (?valsts pasūtījums?)

 • Piespiedu līgums (noma, elektroapgāde)

K.Torgāns 2009


Priv tties b s at auts viss kas nav aizliegts
Privāttiesībās atļauts viss, kas nav aizliegts! (?) uz to

Ne tikai tiešu, bet arī vispārēju aizliegumu veidā.

CL 1.p., 1415.p.

CL – nav aizliegts saņemt pilnvaru, bet nav atļauts viss, kas tajā burtiski ierakstīts!

K.Torgāns 2009


Latvija es sast v
Latvija ES sastāvā uz to

 • Iegūta plašāka no barjerām brīva (--āka) telpa, ieplūst investīcijas, cilvēku migrācija

 • Līgumu brīvība turpina pastāvēt kā apzinātu faktoru ierobežota nepieciešamība

 • Publiskās varas iedarbība papildinās ar ES institūciju aktiem

 • Nav muitas uc izdevumu

 • Augstas prasības drošumam, kvalitātei

K.Torgāns 2009


Es pras bas
ES prasības uz to

 • Nekaitīga (droša) prece (sertifikāti, ražošanas iekārtojums)

 • Izslēgt negodīgu konkurenci

 • Subsīdiju ierobežojumi

K.Torgāns 2009


K valsts ietekm l gumus
Kā valsts ietekmē līgumus uz to

 • Imperatīvas normas

 • Likuma ierobežojumi, piem, neļaut ķīlas turētājam paturēt ķīlu bez izsoles

 • Dažkārt parauglīgumi

 • Strīdu izšķiršana

K.Torgāns 2009


Liber li pret
Liberāli pret uz to

 • Kombinētiem un jauna tipa līgumiem, piem, tūrisma pakalpojumu pakete, sadarbības līgumi, kas aptver nomu, piegādi, uzņēmumu

 • Jauniem saistību pastiprinājumiem: pārdošana uz laiku (repo), nosacīta pārdošana, ar īpašuma tiesību rezervāciju,fiduciārie darījumi

K.Torgāns 2009


L gumu br v ba p c l guma nosl g anas
Līgumu brīvība pēc līguma noslēgšanas uz to

Grozījušos apstākļu ietekme.

Jānošķir: izpildītie vēl izpildāmie.

Peidžeru piegāde 5 gadiem.

Kodoldegvielas piegāde 5 gadiem (ASV)

K.Torgāns 2009


Pirms patst v g darba
Pirms patstāvīgā darba uz to

 • AR ŠO pagaidām varētu beigt,

 • pagaidām!

K.Torgāns 2009


Eiropas l gumu ties bu principi izstr d ju i 15 valstu zin tnieki prof oles lando vad b1
Eiropas līgumu tiesību principi uz to(izstrādājuši 15 valstu zinātnieki prof. Oles Lando vadībā)

1:102. Puses brīvi stājas līgumattiecībās un nosaka to saturu, ievērojot labas ticības un taisnīguma prasības un šo Principu pavēlošās normas.

K.Torgāns 2009


Principles of european contract law
Principles of European uz toContract Law

1:102. Parties are free to enter into contract and determine its contents, subject to the requirements of good faith and fair dealing, and the mandatory rules established by theseprinciples.

K.Torgāns 2009


ad