Download
1 / 44

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา นำเสนอโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา นำเสนอโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. 1. กรอบการนำเสนอ. แนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและแนวโน้มในอนาคต นโยบายให้คนพิการได้มีโอกาสทางการศึกษา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา นำเสนอโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา' - armando-lopez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

นำเสนอโดย

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

1


กรอบการนำเสนอการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

 • แนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

 • นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและแนวโน้มในอนาคต

 • นโยบายให้คนพิการได้มีโอกาสทางการศึกษา

 • ทิศทาง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการการพัฒนาการจัดการศึกษา

 • สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

 • กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริการสนับสนุน

 • นักศึกษาพิการในสถานศึกษา

 • แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการของ สกอ.

 • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ

 • สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

 • นโยบายการพัฒนาศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center)

 • หน้าที่ของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center)

 • สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข

 • การดำเนินการในระยะต่อไป

2


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน

“งานช่วยเหลือผู้พิการมีความสำคัญอย่างยิ่ง

เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากจะพิการ แต่อยากช่วยตนเอง

ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงาน

เพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว

หนักแก่สังคม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองได้

เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม”

(พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ- พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2527)

3


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน

(ต่อ)

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

 • มาตรา 55 และมาตรา 80 วรรคสอง

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

 • มาตรา 30 มาตรา 49 และมาตรา 80

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10

 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

 • มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 20

 • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

 • มาตรา 5 (1) มาตรา 8 วรรค 4 และวรรค 5 มาตรา 9 วรรค 2

4


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน (ต่อ)

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549)

 • มุ่งเน้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาสังคมไทยสู่

 • “สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ”

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)

 • มุ่งเน้นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 โดยการเร่งขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสังคม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ทั่วถึง

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ยังคงยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนฯ 9 – 10 รวมถึงความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก

5


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน

(ต่อ)

 • แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) มุ่งเน้นยกระดับ คุณภาพอุดมศึกษาไทย ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์

 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)

 • ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอุดมศึกษาไทย ได้กำหนดมาตรการสนับสนุน

 • ให้ผู้พิการได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและให้จัดสิ่งอำนวย

 • ความสะดวกให้กับนักศึกษาพิการ

 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) มุ่งเน้น

 • ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีดุลยภาพ ระหว่างเก่งงานและเก่งความดี มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ

 • สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงได้

6


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาความสำคัญของกฎหมาย

 • ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้พิการ โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการศึกษา

 • คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับ ความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการและต้องมีการปรับปรุงแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 • ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด

 • ทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

 • สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย

7


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)

 • คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด

 • (ความหมายคนพิการตาม พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มาตรา 3)

8


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)

 • การแบ่งประเภทของความพิการ

 • กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552 กำหนดประเภทของคนพิการทางการศึกษา ไว้ 9 ประเภท คือ

 • 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 • 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 • 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

 • 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางกายหรือสุขภาพ

 • 5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

 • 6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

 • 7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

 • 8. บุคคลออทิสติก

 • 9. บุคคลพิการซ้อน

9


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ได้ออกประกาศกระทรวงฯ พ.ศ.2552 กำหนดประเภทความพิการไว้ 6 ประเภท คือ

 • 1. ความพิการทางการเห็น

 • 2. ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย

 • 3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

 • 4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก

 • 5. ความพิการทางสติปัญญา

 • 6. ความพิการทางการเรียนรู้

10


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)

 • กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 กำหนดประเภทความพิการไว้ 5 ประเภท คือ

 • 1. คนพิการทางการเห็น

 • 2. คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย

 • 3. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว

 • 4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

 • 5. คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้

11


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)

 • องค์การอนามัยโลก (WHO)

 • คิดประมาณการสัดส่วนคนพิการร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรโลก

 • ประเทศไทย

 • กระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละ 8.1 ของจำนวนประชากรไทย

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ร้อยละ 1.8 ของจำนวนประชากรไทย

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจประชากรไทย ปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 65.4 ล้านคน

 • สถิติข้อมูลคนพิการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ปี 2555

 • คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีจำนวน 1,278,605 คน (2 ก.ค.2555)

12


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)

 • สภาพัฒน์ได้ประมาณการจำนวนคนพิการวัยเรียน (0 – 24 ปี)

 • ในปี 2555 – 2559 มีแนวโน้มบ่งชี้ว่าจะมีจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงจากปี 2554 ดังนี้

 • ปี คนพิการ เพิ่มขึ้นร้อยละ

 • 2554 407,182 คน -

 • 2555 433,260 คน 6.40

 • 2556 450,972 คน 10.75

 • 2557 447,768 คน 9.97

 • 2558 444,768 คน 9.14

 • 2559 441,234 คน 8.36

13


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สำรวจจำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี 2547 – 2553 พบว่า แนวโน้ม มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยตลอด ดังนี้

 • ปี 2547 จำนวน 1,048 คน ปี 2548 จำนวน 1,289 คน

 • ปี 2549 จำนวน 1,452 คน ปี 2550 จำนวน 1,928 คน

 • ปี 2551 จำนวน 1,953 คน ปี 2552 จำนวน 2,107 คน

 • ปี 2553 จำนวน 4,668 คน (ข้อมูลจากศูนย์สารนิเทศ สำนักอำนวยการ สกอ.)

 • สำหรับในปี 2554 อยู่ในระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลและการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของนิสิต นักศึกษาพิการหลังจากสำเร็จการศึกษา

14


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 และผลการสำรวจล่าสุดในเรื่องนโยบาย แนวทางและมาตรการในการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนแต่ไม่ได้ปิดกั้นสำหรับผู้พิการที่สามารถสอบผ่านได้ โดยสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีแนวทางและมาตรการในการรับนิสิต นักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในสถาบันเหมือนนักศึกษาทั่วไป สำหรับการจัดบริการรองรับนิสิต นักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ การจัดอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับคนพิการ อาทิ ลิฟท์ ทางลาด ราวจับ ห้องส้วม ห้องน้ำ รวมทั้งการบริการด้านสื่อหนังสืออักษรเบรลล์ การจัดหาอาสาสมัคร เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น

15


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานโยบายให้คนพิการได้มีโอกาสทางการศึกษา

 • เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้ออกระเบียบคณะกรรมการฯ พ.ศ.2552 ข้อ 6 วรรคหนึ่ง “กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษามีสิทธิได้รับค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ตามจำนวนเงินที่ต้องเรียกเก็บจากนิสิต นักศึกษาพิการ ทั้งนี้ไม่เกินอัตราและรายการที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนด”

16


 • การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาทิศทาง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ

 • การพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 • ในระดับอุดมศึกษา

 • นโยบายการปฎิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษ ที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ดังนี้

 • วิสัยทัศน์

 • คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค

 • พันธกิจ

 • พันธกิจที่ 1 : คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

 • พันธกิจที่ 2 : คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา

 • พันธกิจที่ 3 : การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 • พันธกิจที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

17


 • นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาการปฎิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ดังนี้ (ต่อ)

 • ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ปฏิรูประบบการเงิน การคลัง และงบประมาณเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ

18


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานโยบายการเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ

 • ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา

 • ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • วิสัยทัศน์

 • จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมและคุณภาพ ในการเข้ารับการศึกษา โดยให้การช่วยเหลือให้นักศึกษาได้ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เต็มศักยภาพ และมีงานทำ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษา

 • กลยุทธ์ : จัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาพิการที่มีศักยภาพ ได้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา

19


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานโยบายการเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ(ต่อ)

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ของผู้พิการ

 • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริการสนับสนุนคนพิการ (DSS) ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ส่งเสริมการเรียนของนักศึกษา

 • กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษและ

 • การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ

 • กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้

 • กลยุทธ์ : ผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านคนพิการ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตผู้พิการ

 • กลยุทธ์ : ส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของบัณฑิตพิการ

20


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสนับสนุน

นักศึกษาพิการในสถานศึกษา

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • สกอ.เตรียมความพร้อมเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการ โดยจัดประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาระบบรองรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546

  • จัดทำฐานข้อมูลและสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี 2547

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 1 ชุด และคณะทำงานอีก 7 ชุด

  • คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและองค์กรคนพิการ

21


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสนับสนุน

นักศึกษาพิการในสถานศึกษา (ต่อ)

 • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ

  • จัดตั้งตาม พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

  • บริหารงานโดยคณะกรรมการ 2 ชุด และคณะอนุกรรมการ 1 ชุด

  • คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ทำหน้าที่เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ วางระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มี รมว.ศธ. เป็นประธาน กรรมการ โดยตำแหน่ง 10 คน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คนและมี ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นเลขานุการ

22


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสนับสนุน

นักศึกษาพิการในสถานศึกษา (ต่อ)

 • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)

  • คณะกรรมการบริหารกองทุน ทำหน้าที่บริหารกองทุน อนุมัติการจ่ายเงินเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มีเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ผู้แทนองค์กรคนพิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน และมี ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นเลขานุการ

  • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ ทำหน้าที่พิจารณาโครงการฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินต่อไป ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

23


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการของ สกอ.

 • จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษามาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546

 • จัดทำและนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานหลัก

 • จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สกอ.มาตั้งแต่ปี 2549

  • - จัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาพิการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปเพื่อพัฒนาการจัดตั้งศูนย์ DSS Center การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา การจัดจ้างล่ามภาษามือ การจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

24


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการของ สกอ.

 • สกอ. จัดสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ (Accessibility to Higher Education for Persons with Disabilities) เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

 • - เชิญนายกรัฐมนตรีมาปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาของคนพิการในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

 • - เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศมาบรรยาย/รายงานผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการและจัดนิทรรศการด้านคนพิการ

 • สกอ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ในปี 2551 จำนวน 1 รุ่น และในปี 2553 จำนวน 3 รุ่น

25


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการของ สกอ. (ต่อ)

 • สกอ. ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ

 • (ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2553)

 • 1. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสถาบันในสัดส่วนที่เหมาะสม ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป

 • 2. สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษามีสิทธิ์ได้รับค่าเล่าเรียน

 • ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นตามจำนวนที่สถาบันเรียกเก็บจากนิสิต นักศึกษาพิการ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราและรายการที่กำหนด

 • 3. สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ออกข้อกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในสถาบันให้สอดคล้องกับแนวทางฯของ สกอ.

 • 4. สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าเรียนในสถาบันและแจ้งต่อ สกอ.ทราบไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนเริ่มปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษา

26


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการของ สกอ. (ต่อ)

 • 5. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแผนการรับและแผนงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีต่อ สกอ.ภายในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ

 • 6. สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษาต้องจัดเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการความช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเหมาะสม

 • 7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

27


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการ สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

ในระดับอุดมศึกษา

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ในปี 2553 สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ดังนี้

 • 1. คุณสมบัติของคนพิการ ที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

 • 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ (ออกโดยสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)

 • 2. ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในหลักสูตร ไม่สูงกว่าปริญญาตรี

 • 3. ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ในหลักสูตร ปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเป็นปริญญาที่สอง

28


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการ สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

ในระดับอุดมศึกษา (ต่อ)

 • 2. รายการที่ให้การอุดหนุน

  • คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้จัดประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราและรายการที่ใช้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553) ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ตามรายการที่ปรากฏในระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง (อัตราที่จ่ายจริงไม่เกินขอบเขตที่กำหนด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้)

29


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการ สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

ในระดับอุดมศึกษา (ต่อ)

 • 3. การยื่นคำขอรับเงินอุดหนุน สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการดังนี้

  • ประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนิสิตพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปี เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณประจำปี โดยรายงานต่อ สกอ.ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

  • รายงานจำนวนเงินที่ต้องเรียกเก็บและรายชื่อนิสิต นักศึกษาพิการที่รับเข้าศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันที่ใช้บังคับในภาคการศึกษานั้นต่อ สกอ.ภายในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายนของทุกปี

  • สถาบันอุดมศึกษารายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาพิการต่อ สกอ.อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการต่อไป

  • สถาบันอุดมศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าศึกษาก่อนประกาศนี้ ให้ได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

30


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาระบบการดำเนินงานสนับสนุนเงินอุดหนุน ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

31


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาสรุปขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับ การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

จัดทำแผนการรับนิสิตนักศึกษาพิการ พร้อมทั้งแผนงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของสถาบัน

สถาบันตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลรายบุคคล

ของนิสิตนักศึกษาพิการในสถาบัน

สถาบันรับสมัครนิสิตนักศึกษาพิการที่ประสงค์

ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

สถาบันตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตนักศึกษาพิการและจำนวนเงินที่ได้รับอุดหนุนทางการศึกษา

สถาบันแจ้งข้อมูลรายชื่อนิสิตนักศึกษาพิการพร้อมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษามายังสกอ.

สกอ.ตรวจสอบ/อนุมัติและสรุปจำนวนนิสิตนักศึกษาพิการแจ้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (ศธ.) เพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

กองทุนฯโอนเงินอุดหนุนทางการศึกษามายังสกอ.

สถาบันรับโอนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ

สถาบันจัดส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินให้สกอ.

รายงานผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาพิการ (ภายในเดือนกันยายนของทุกปี)

32


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

33


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ต่อ)

34


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาแบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตนักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาและจำนวนเงินที่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

35


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานโยบายการพัฒนาศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSSCenter)

 • กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของ สกอ.

 • จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สกอ.

 • ปัจจุบันศูนย์ DSS Center ของ สกอ. มีจำนวน 31 แห่ง (ปี 2555) ดังนี้

 • ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 • (9 ศูนย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 • (วิทยาเขตภาคพายัพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • (8 ศูนย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

36


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานโยบายการพัฒนาศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSSCenter) (ต่อ)

 • ภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • (9 ศูนย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • ภาคตะวันออก

 • (2 ศูนย์) มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 • ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 • (3 ศูนย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 • โดยสถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาพิการเข้าเรียนจะดำเนินการจัดจ้างบุคลากรประจำศูนย์ DSS เพื่อให้บริการนักศึกษาพิการ จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อนิสิตนักศึกษาพิการแต่ละประเภทความพิการ รวมถึงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการอื่นใด ให้นักศึกษาพิการในรูปแบบต่าง ๆ

37


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาหน้าที่ของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center)

 • ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) ทำหน้าที่บริการนักศึกษาพิการ ดังนี้

 • 1. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านคนพิการของสถาบัน

 • 2. บริการให้คำปรึกษา

 • 3. จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (ISP : Individualized Service Plans)

 • 4. ให้บริการด้านการจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษา

 • 5. ประสานงานกับคณะที่มีนักศึกษาเรียนร่วมและเป็นเครือข่ายให้บริการ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ

38


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาในปี 2555 สรุปผลการติดตามได้ดังนี้

 • 1. การรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้กำหนดโควต้ารับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาแต่เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าศึกษาได้ในบางคณะ/สาขาวิชา โดยผ่านกระบวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป

 • สถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดโควต้ารับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ มรภ.เชียงใหม่ และ มรภ.สงขลา

 • แนวทางการแก้ไข จัดประชุมสัมมนาชี้แจงนโยบายการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาพิการได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์จัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดสรรโควต้าให้กับนักศึกษาพิการด้วย

39


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)

 • 2. การขาดแคลนงบประมาณ งบประมาณอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการมีไม่เพียงพอ

 • แนวทางการแก้ไข ตามระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552 กำหนดว่า หากสำนักงานไม่สามารถจัดหางบประมาณสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษาตามสิทธิ์ที่ได้รับค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นตามจำนวนที่ต้องเรียกเก็บจากนิสิตนักศึกษาพิการได้ให้ส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการต่อไป ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราและรายการที่คณะกรรมการกำหนดในปี 2554 สกอ.ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 40 ล้านบาท และได้รับการอนุมัติจำนวนเงินดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดสรรงบให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาพิการ

40


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานและแนวทางแกไข (ต่อ)

 • 3. การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาของนิสิตนักศึกษาพิการ การขาดหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนของนิสิต นักศึกษาพิการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการทำให้ต้องเสียเวลาในการติดตามทวงถาม เกิดความล่าช้าในการโอนเงินอุดหนุนฯ

 • แนวทางการแก้ไข สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายคู่มือ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอรับเงินอุดหนุนฯ ดังกล่าวไปยังทุกคณะของทุกสถาบันอุดมศึกษา นอกเหนือจากที่ได้จัดส่งให้งานกิจการนักศึกษาแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสถาบันอุดมศึกษาต้องชี้แจง ประสานงานให้นิสิตนักศึกษาพิการเข้าใจขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว เพื่อความรวดเร็วในการโอนเงินอุดหนุนฯ

41


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานและแนวทางแกไข (ต่อ)

 • 4. การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบคนพิการในระดับอุดมศึกษา

 • แนวทางการแก้ไข สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (Intensive Program) ในระยะที่ 1 จำนวน 1 รุ่น 24 คน 12 สถาบัน โดยจัดฝึกอบรมในประเทศไทยและศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2551 เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษารุ่นต่อไป และดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ในระยะที่ 2 จำนวน 3 รุ่น 60 คน 37 สถาบัน โดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศไทยในปี 2553

 • สำหรับในปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดเป็น 4 หลักสูตร (สำหรับผู้บริหาร, คณาจารย์/ผู้สอน, ผู้ปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่ IT) (ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างหลักสูตร)

42


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาการดำเนินการในระยะต่อไป

 • การปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

 • การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีให้แก่โครงการของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

 • การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา

 • การศึกษาระบบสนับสนุนการจัดบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา

 • การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ DSS Center

 • การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

 • การพัฒนามาตรฐานการจัดบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา

 • การสนับสนุนการวิจัยองค์ความรู้ด้านคนพิการในระดับอุดมศึกษา

 • การพัฒนาการบริการในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับบุคคลพิการจากมัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา

 • การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

43


จบการนำเสนอการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

ขอบคุณ

44