Politika transfernih cijena - PowerPoint PPT Presentation

Politika transfernih cijena
Download
1 / 22

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Politika transfernih cijena. Dr. sc. Hrvoje Perčević. Transferne cijene. Cijene po kojima se odvija transfer proizvoda, poluproizvoda, robe i usluga Između jedinica unutar poduzeća Između društava unutar grupe odnosno između povezanih društava Utjecaj na profitabilnost

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Politika transfernih cijena

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Politika transfernih cijena

Politika transfernih cijena

Dr. sc. Hrvoje Perčević


Transferne cijene

Transferne cijene

 • Cijene po kojima se odvija transfer proizvoda, poluproizvoda, robe i usluga

  • Između jedinica unutar poduzeća

  • Između društava unutar grupe odnosno između povezanih društava

 • Utjecaj na profitabilnost

 • Instrument redistribucije dobiti

 • Učinci na međunarodnoj razini


Povezane osobe

Povezane osobe

 • Poduzeće neposredno ili posredno sudjeluje u upravljanju, nadzoru ili kapitalu drugog poduzeća

 • Iste osobe neposredno ili posredno sudjeluju u upravljanju, nadzoru ili kapitalu dva ili više poduzeća

 • Neposredna i posredna povezanost

 • Povezanost na nacionalnoj i međunarodnoj razini


Povezana dru tva

Povezana društva

 • Kapitalna i glasačka povezanost

  • Grupa

   • Matica + ovisna društva

  • Pridružena društva

 • Ugovorna povezanost

 • Osobna povezanost


Politika transfernih cijena1

Politika transfernih cijena

 • Formiranje transfernih cijena u svrhu realizacije određenih ciljeva

 • Ciljevi politike transfernih cijena

  • Maksimizacija konsolidirane dobiti

  • Minimizacija poreznih obveza

  • Povećanje tržišnog udjela

  • Smanjenje utjecaja ekonomskih ograničenja


Metode odre ivanja transfernih cijena

Metode određivanja transfernih cijena

 • Tržišna metoda

 • Troškovna metoda

 • Pregovaračka metoda

 • Utjecaj kapaciteta i tržišne strukture

 • Optimalna transferna cijena:

  • Vt ≤ Tc ≤ Mp

Vt – varijabilni trošak

Tc – transferna cijena

Mp – tržišna cijena


Transferne cijene na razini grupe

Transferne cijene na razini grupe

 • Grupa – matica i sva ovisna društva

 • Sredstvo transfera i raspodjele dobiti unutar grupe

 • Utjecaj na profitabilnost društava i grupe

 • Djelovanje transfernih cijena unutar grupe:

  • Na nacionalnoj razini

  • Na međunarodnoj razini

 • Oporezivanje dobiti


Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na nacionalnoj razini

Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na nacionalnoj razini

 • Sva društva unutar grupe djeluju u jednakim poreznim uvjetima

 • Prelijevanje dobiti iz jednog društva u drugo unutar grupe

 • Utjecaj na iskazivanje dobiti i poreznu osnovicu društava unutar grupe

 • Nema utjecaja na smanjenje ukupne porezne obveze na razini grupe


Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na me unarodnoj razini

Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na međunarodnoj razini

 • Društva unutar grupe djeluju u različitim poreznim sustavima

 • Iskorištavanje prednosti i manjkavosti poreznih sustava pojedinih zemalja

 • Prelijevanje dobiti u društva koja djeluju u povoljnijim poreznim uvjetima

 • Maksimizacija konsolidirane dobiti

 • Minimizacija porezne obveze na razini grupe


Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na me unarodnoj razini1

Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na međunarodnoj razini


Kontrola transfernih cijena na razini grupe

Kontrola transfernih cijena na razini grupe

 • Kontrola transakcija društava unutar grupe

 • Detektiranje djelovanja transfernih cijena

 • Spriječavanje minimiziranja obveze poreza na dobit

 • Osiguranje pravednosti u oporezivanju dobiti

 • Spriječavanje dvostrukog oporezivanja


Kontrola transfernih cijena na razini grupe1

Kontrola transfernih cijena na razini grupe

 • Postavljanje institucionalnog okvira za praćenje transakcija između povezanih društava i kontrolu transfernih cijena

 • Problem – provođenje kontrole transakcija i transfernih cijena

 • Primjena smjernica OECD-a


Smjernica oecd a o transfernim cijenama

Smjernica OECD-a o transfernim cijenama

 • Međunarodni općeprihvaćeni standard za određivanje i kontrolu transfernih cijena

 • Primjena načela neovisnosti (neovisno tržišno načelo, načelo nepristrane transakcije)

 • Pristup oporezivanja pojedinačnih društava

 • Metodologija određivanja transfernih cijena

 • Struktura dokumentacije o transfernim cijenama


Metodologija odre ivanja transfernih cijena prema smjernicama oecd a

Metodologija određivanja transfernih cijena prema smjernicama OECD-a


Dokumentacija o transfernim cijenama

Dokumentacija o transfernim cijenama

 • Dokaz formiranja transfernih cijena u skladu s načelom neovisnosti

 • Prezentiranje poslovanja poduzeća

 • Određivanje povezanih osoba i međusobnih transakcija

 • Politika formiranja transfernih cijena


Sadr aj dokumentacije o transfernim cijenama

Sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama

 • Opći dio

  • Sadrži opće informacije za sva povezana društva u grupi

  • Obično ju sastavlja matica

  • Može biti jedinstvena za grupu

 • Posebni dio

  • Specifičan za svako povezano društvo u grupi

  • Priprema ju svako povezano društvo posebno


Sadr aj op eg dijela dokumentacije

Sadržaj općeg dijela dokumentacije

 • Opis poreznog obveznika

 • Organizacijska struktura na međunarodnoj razini

 • Vrsta povezanosti

 • Opis sustava određivanja transfernih cijena

 • Opći opis poslovanja i poslovnih strategija

 • Ekonomski i drugi čimbenici

 • Opis konkurentskog okruženja


Sadr aj posebnog dijela dokumentacije

Sadržaj posebnog dijela dokumentacije

 • Podaci o transakcijama s povezanim osobama

 • Analiza usporedivosti transakcija

 • Podaci o karakteristikama sredstava i usluga

 • Funkcijska analiza

 • Ugovorni uvjeti

 • Ekonomski i drugi uvjeti koji utječu na transakcije

 • Poslovne strategije

 • Primjena metoda određivanja transfernih cijena i njihova usklađenost s usporedivim tržišnim cijenama

 • Ostala dokumentacija


Institucionalni okvir odre ivanja i kontrole trransfernih cijena u hrvatskoj

Institucionalni okvir određivanja i kontrole trransfernih cijena u Hrvatskoj

 • Zakon i Pravilnik o porezu na dobit

 • Implementacija smjernica OECD-a

 • Primjena načela neovisnosti

 • Definirane metode određivanja transfernih cijena:

  • Metoda usporedivih nekontroliranih cijena

  • Metoda trgovačkih cijena

  • Metoda dodavanja bruto dobiti na troškove

  • Metoda podjele dobiti

  • Metoda neto dobitka


Institucionalni okvir odre ivanja i kontrole trransfernih cijena u hrvatskoj1

Institucionalni okvir određivanja i kontrole trransfernih cijena u Hrvatskoj

 • Nepostojanja naprednih cjenovnih sporazuma

 • Priprema dokumentacije o transfernim cijenama


Primjena metoda odre ivanja transfernih cijena u povezanim dru tvima u hrvatskoj

Primjena metoda određivanja transfernih cijena u povezanim društvima u Hrvatskoj

 • Najčešća primjena metode usporedivih nekontroliranih cijena


Zaklju ak

Zaključak

 • Praćenje i kontrola transfernih cijena je nužna zbog ostvarivanja objektivnosti u oporezivanju pojedinih društava unutar grupe

 • Eliminacija učinaka transfernih cijena postigla bi se harmonizacijom poreznih sustava

 • Smjernice OECD-a o transfernim cijenama su međunarodni standard za tretman transfernih cijena na međunarodnoj razini

 • RH je implementirala smjernice OECD-a u svoje porezno zakonodavstvo


 • Login