Kouvolan terveyspalvelut
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Kouvolan terveyspalvelut PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kouvolan terveyspalvelut. Asiantuntijaehdotus Kaupunginhallituksen iltakoulu14.5.2009 Brommels, Elonheimo. DRG Medical Systems Oy 31.3.2009 Kouvolan terveydenhuollon strategiaselvitys Mats Brommels, Outi Elonheimo.

Download Presentation

Kouvolan terveyspalvelut

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kouvolan terveyspalvelut

Asiantuntijaehdotus

Kaupunginhallituksen iltakoulu14.5.2009

Brommels, Elonheimo


DRG Medical Systems Oy

31.3.2009

Kouvolan terveydenhuollon strategiaselvitys

Mats Brommels, Outi Elonheimo

Perusselvitys terveydenhuollon kehitystrendeistä sekä palvelujen tuottamisen malleista


Trendit

 • Sekatalousjärjestelmä

 • Lisääntyvä valinnanvapaus ja kasvava ”omavastuu”

 • Erikoistuneen tiedon ja palvelujen käyttö ”ajasta ja paikasta riippumattomia”

 • Erityistason palvelut keskittyvät

 • Peruspalvelujen paikallisuus korostuu


Palvelujärjestelmä - kansainväliset kokemukset (1)

A. Yhtenäinen (integroitu) palvelujärjestelmä

 • Puhtaimmillaan ruotsalainen maakunta tai yhdysvaltalainen health maintenance organization

 • Rahoitus, palvelutarpeen arviointi, suunnittelu, täydellinen palveluvalikoima, ml. terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy sekä eriasteiset terveyspalvelut yleislääkäripalveluista spesialistipalveluihin


Palvelujärjestelmä - kansainväliset kokemukset (2)

B. Monimuotoinen palvelujärjestelmä (fragmentoitunut) – monta toimijaa

 • Viranomaisen järjestämisvastuu (Iso-Britannia, Pohjoismaat)

  • Pääosin julkinen rahoitus sekä vaihtelevat potilasmaksut

  • Toimeksiantosuhteet: Julkiset ja (lis. määrin) yksityiset tuottajat

   • Ostosopimukset

   • Taksat ja potilaiden valinnanvapaus


Asiantuntijoiden nimeämä paras terveyspalvelujen järjestämismalli

Vertikaalisesti integroitu järjestelmä

 • Yleisin siteerattu esimerkki: Kaiser Permanente

 • KP: kolme integraation tasoa

  1. Rahoitus ja palvelujen tuotanto

  (Kilpailu väestöstä ja/tai vakuutetuista  vahva kohtalonyhteys johdon ja kliinikoiden välillä)


Vertikaalisesti integroitu järjestelmä (2)

 • KP: kolme integraation tasoa (jatk)

  2. Avo- ja laitoshoito

  • Potilaiden helppo liikkuminen järjestelmän sisällä

  • Erikoislääkärit ”irrotettu” sairaalasta; ”keskusyksikkönä” ”multispecialty group practice”

  • Vähäinen sairaalahoidon käyttö ja lyhyet hoitoajat  utilization and discharge management, skilled nursing facilities (for intermediate care)


Vertikaalisesti integroitu järjestelmä (3)

 • KP: kolme integraation tasoa (jatk)

  3. Terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja hoiva

  • Chronic care management

  • ”Discussions with Kaiser’s staff on how care has been shifted from secondary care settings like hospitals into primary care settings such as medical offices and people’s homes met with a perplexed response because the categories ’primary care’ and ’secondary care’ did not form part of the world view of these staff.”

   (Ham 2005)


Yhteenveto kansallisista kokemuksista

 • Kunnassa toteutettu sosiaali- ja perusterveyden-huollon integraatio pystytty viemään läpi

  • integroitumisen aste vaihtelee

  • missä yhteistyö toimii, organisaatio ei juuri vaikuta

 • Perusterveydenhuollon ja ”perustason” erikois-sairaanhoidon yhdistäminen terveydenhuolto-alueeksi (terveyden-huollon kuntayhtymäksi) on onnistunut kaikkialla hyvin

  • toiminnalliset edut kiistattomat

  • taloudellinen hyöty osoitettavissa tarkasteltaessa tarvevakioituja kustannuksia

 • Sosiaali- ja terveyspiirin perustaminen on osoittautunut erittäin haastavaksi


Palvelujen tuottamisen mallin valinta Kouvolassa

 • Ottaen huomioon sekä kansainväliset kokemukset (integroiden järjestelmän edut), kansalliset kokemukset (Forssan mallin onnistuminen useilla alueilla) sekä lainsäädännön jättämät vapausasteet konsulttien suositus on ”terveydenhuolto-alueen” luominen siirtämällä aluesairaala osaksi Kouvolan terveyskeskusta


Kouvolan terveyspalvelut (1)

 • Integroitu alueellinen terveydenhuollon palvelujärjestelmä

 • Omistajana Kouvolan kaupunki

  • Tilaaminen ja tuotanto Kouvolan perusturvan alaisena kokonaisuutena

   • Koko terveydenhuolto lähipalveluista sairaalatoimintaan on yhden johdon alainen

 • Sisältää lähipalvelut (aiempi terveyskeskuksen avotoiminta ja erikoislääkäreiden vastaanotot) sekä sairaalapalvelut (päivystys ja toimenpiteet)

  • Lähipalvelut hallitsevat potilasprosesseja!


Kouvolan terveyspalvelut (2)Toimintaperiaate

 • Väestön ikääntyminen ja sairausprofiilin muutos tuovat haasteita kansanterveystyölle – tavoitteina ovat

  • Hyvän elin- ja työympäristön luominen Kouvolaan

  • Terveellisten elintapojen edistäminen

  • Terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn huomioiminen kaikissa terveyspalveluissa

  • Asiantuntevien palveluiden ja hoitosuhteen jatkuvuuden turvaaminen kroonisissa sairauksissa

 • Vastauksena:

  • Monipuolisten palveluiden tuominen lähelle potilaita

  • Hyvin toimiva ensi- ja kiireellinen hoito

  • Hyvä diagnostiikkavalmius

  • Tehokkaasti tuotetut hoitopalvelut


Kouvolan terveyspalvelut (3)Toimintatapa

 • Toiminta järjestetään suurten potilasryhmien palveluprosessien mukaisesti

  • Määritellään eri toimintayksiköiden ja ammattiryhmien tehtävät yhteisten potilaiden hoitamisessa kattaen koko palvelukirjon lähipalveluista ja sairaalapalveluihin

 • Pääpaino ja hoitovastuu aina lähipalveluilla

 • Lähipalveluita vahvistetaan erikoislääkärin vastaanotoilla

  • Merkittävä osa nykyisestä sairaalan polikliinisesta toiminnasta toteutetaan lääkärikeskuksissa

 • Sairaalaan keskitetään vakavasti sairaat, kallista teknologiaa ja erityisosaamista vaativat potilaat (sairaala on akuuttihoito- ja toimenpidekeskus)


Suhde sairaanhoitopiiriin

 • Kouvola pitkälle omavarainen, järjestää itse 90 % tuotannosta, osin ostopalveluina tai sopimuskumppaneiden kanssa

  • Palveluita voidaan ostaa miltä tahansa lähiseudun erikoissairaanhoidon tuottajalta kumppanuus- ja työnjakosopimusten pohjalta (esim. synnytykset ostetaan sekä Lahdesta että Kotkasta)

  • Mahdollisia sopimuskumppaneita: Kotkan keskussairaala, Päijät-Hämeen sote-piiri, Etelä-Karjalan sote-piiri, Etelä-Savon shp, yksityiset palvelujentuottajat

 • Sairaanhoitopiirien vähimmäisasukasmäärän noustessa Kymenlaakson shp:n jäsenkunnat joutuvat hakemaan jäsenyyttä muualta. Tällöin luonnollisin vaihtoehto on HUS, josta hankitaan ns. erityistason erikoissairaanhoidon palvelut.


Kouvolan terveyspalvelut Strategiset linjaukset (1)

 • Osaamiskeskus: terveyspalvelut järjestetään tukemaan kaupungin hyvinvointi- ja elinkeino-poliittisia tavoitteita

  • Innovatiivinen organisaatio ja hyvät työskentely-olosuhteet sekä korkea hoitoteknologian taso houkuttelee pitkälle koulutettuja asiantuntijoita

  • Syntyvä ”terveysklusteri” vahvistaa kaupungin imagoa korkean tietämyksen ja teknologian keskuksena

  • Terveydenhuollon kehittäminen on siten investointi kaupungin yleisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi samalla kuin varmistetaan erinomainen hyvinvointipalvelujen taso


Kouvolan terveyspalvelut Strategiset linjaukset (2)

 • Terveydenhuollon mitoitus kuntalaisten palvelujen tarpeen arvioinnin mukaisesti myös tulevaisuutta ennakoiden ja sopeutuskykyä luoden

 • Lisäksi aktiivinen tulonhankinta kunnan ulkopuolelta

  • Perustetaan ”veturialoina” erityisyksiköitä, jotka sekä tuottavat palveluita kuntalaisille että myyvät niitä ulkopuolisille

   • Solmitaan työnjakosopimukset lähisairaanhoitopiirien tai muiden kuntien kanssa

   • Tähdätään Venäjän markkinoille

  • Organisoidaan työterveyshuolto, joka kilpailuvalttina hyödyntää mahdollisuutta tarjota laaja-alaisia lisäpalveluja (myös erityisyksiköiden palvelut) ja siten keskittyy ydintoimintaan

  • Veturiala toimii magneettina, joka houkuttele myös muiden alojen asiantuntijoita (esim. ortopedit  anestesiologit  muu operatiivinen toiminta)

   • Ortopedia

   • Työterveyshuolto

   • Endokrinologia?

   • Urologia?

   • Silmätaudit?


Hallintomalli

 • Terveyspalvelut ovat osa kunnan organisaatiota ja perusturvalautakunnan alaista toimintaa

 • Tilaaja-tuottaja -malli:

  • Tilaajana toimii perusturvalautakunta, jota tukee monipuolisella asiantuntemuksella varustettu valmisteluyksikkö

   • ammatillinen, terveyspoliittinen ja taloudellinen ohjaus

  • Terveydenhuollon budjetti ja toiminnan ohjauksen instrumentit tilaajalla

   • Tuotteistus sekä korvausjärjestelmä, jossa insentiivit tuottajalle tuottaa sovitut asiat tehokkaasti ja laadukkaasti

  • Koko terveydenhuollon tuotanto lähipalveluista sairaalatoimintaan on yhden johdon alaista – mahdollinen tuotantojohtokunta muodostuu asiantuntijoista joilla ei ole poliittista mandaattia

  • Tilaaja päättää alihankintoja koskevista periaatteista


Organisaatioperiaate

 • Tuotanto organisoidaan tärkeimpien potilasryhmien mukaisina palveluprosesseina

  • Palveluprosessit muodostuvat eri toimintayksiköiden tuottamista, yhteisten tavoitteiden ja sovitun työnjaon mukaisista palveluista

 • Toimintaa ja voimavaroja hallinnoivat palveluprosessien, ei toimintayksiköiden johtajat


Kouvolan terveyspalvelut (4)Toimintayksiköt (1)

 • Neuvola

  • Äitiys- ja lastenneuvolat, muut neuvonta- ja tukipalvelut

  • Terveydenhoitajan vastaanotto haja-asutusalueilla

 • Lääkärikeskus

  • Omalääkäri-hoitajatiimit ydinyksikkönä

   • Johtavat palveluprosesseja

  • Muiden erikoislääkäreiden vastaanotot järjestettyinä väestön tarpeiden mukaan

  • Hammaslääkärit

  • Muut erityistyöntekijöiden palvelut (mm. erikoishoitajat, kuntoutus ja terapiapalvelut)

 • Sairaala

  • Leikkaukset ja muut toimenpiteet sekä päivystystoiminta

  • Akuuttihoidon osastot, kuntoutusosastot (Vanhusten laitoshoito ja palveluasuminen on sosiaalitointa)

  • Erityisyksiköt


Toimintayksiköt (2)

 • Sijaintikartta (linkki)

 • Toimintayksiköiden toiminnot (linkki)


Muutokset nykytoimintaan nähden

 • Koko terveydenhuolto kaupungin suorassa hallinnassa

 • Palvelutuotanto yhdessä integroidussa organisaatiossa

 • Palvelujen jakamisesta erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon luovuttu ja organisatoriset raja-aidat poistettu

 • Panostettu lähipalveluihin ja palveluiden (myös erikoislääkäripalvelujen) hyvään saatavuuteen

 • Korostettu omalääkäri- ja omahoitajatiimin vastuuta – myös sairaalahoidossa

 • Terävöitetty sairaalan profiilia – korostettu luonnetta toimenpide- ja päivystyskeskuksena

 • Hyödynnetty markkinoiden tuomia mahdollisuuksia solmien uusia kumppanuus- ja toimeksiantosopimuksia ja myyden palveluja kaupungin ulkopuolelle


Ehdotusten vaikutusten arviointi (1)

 • Ehdotukset koskevat periaatteita, strategisia valintoja ja toimintamalleja – ei valmista organisaatiota tai yksilöityä toimintasuunnitelmaa

 • Yksityiskohtaista taloudellista analyysiä ei ole mahdollista tehdä – tarkasteltava ”laadullisesti” mahdollisuuksia ja keinoja saavuttaa taloudellista hyötyä

 • Kokonaiskustannukset määräytyvät tulevaisuudessa strategian kunnianhimoisuudesta ja toimialan painoarvosta voimavarojen käytöstä päätettäessä

 • Panostuksia terveydenhuoltoon on tarkasteltava investointeina ja verrattava kustannuksia odotettuihin hyötyihin – myös välillisiin ja aineettomiin


Ehdotusten vaikutusten arviointi (2)

 • Tietämyksen ja teknologian sekä väestömuutosten johdosta kustannustaso nousee vääjäämättä – sen hallinta tapahtuu toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta lisäämällä

 • Mahdollisuudet ja keinot

  • Sairaalan toiminta on kustannustehokasta – toiminnan kotiuttaminen etenkin KoKS:sta laskee ao. potilasryhmien kokonaiskustannuksia

  • Päiväkirurgian osuuden nostaminen pienentää kiinteiden kustannusten osuutta ja alentaa yksikkö-kustannuksia

  • Erikoislääkärien toimiminen lääkärikeskuksissa läheisessä yhteistyössä omalääkäreiden kanssa tekee konsultaatiot helpoimmiksi, mahdollistaa omalääkäreiden lisääntyvää vastuuta ja vähentää erikoislääkärikäyntien suhteellista määrää


Ehdotusten vaikutusten arviointi (3)

 • Mahdollisuudet ja keinot (jatkuu)

  • Omalääkäreiden lisääntyvä vastuu parantaa hoidon jatkuvuutta ja vähentää lääkärikäyntien määrää

  • Terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastuun lisääntyessä ja osaamisen monipuolistuessa he hoitavat nykyistä suuremman osan sekä akuuteista että kroonisesti sairaista potilaista alentaen hoitoepisodien yksikkökustannuksia lääkärien keskittyessä vaativimpien potilaiden hoitoon.

  • Edellä kuvatut muutokset lisäävät tuottavuutta ja luovat edellytyksiä toiminnan laajentamiseksi ja kehittämiseksi. Absoluuttiset kustannukset tai kustannusten nousu alenevat vain mikäli henkilökunnan määrää supistetaan – tällaiset toimenpiteet olisivat kuitenkin ristiriidassa kaupungin kilpailukyvyn kohottamista ja palvelujen myymistä kaupungin ulkopuolelle koskevien tavoitteiden kanssa.


Ehdotusten vaikutusten arviointi (4)

 • Nykyisen terveyskeskuksen tuotannon ja kustannusten analyysi osoittaa suuria eroja terveysasemien välillä – noudattamalla tehokkaimpia toimintakäytäntöjä kaikilla asemilla voidaan vapauttaa voimavaroja vaihtoehtoiseen käyttöön.

 • Palveluprosessien kuvaukseen ja toimenpiteiden rekisteröintiin perustuva toiminnan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä mahdollistaa pullonkaulojen tunnistamisen, turhan voimavarojen käytön ja siten toiminnan tehostamisen mahdollisuudet. – Tällaisen järjestelmän avulla luodaan myös yhteys ammatillisesti määriteltyjen toimintakäytäntöjen (hoitosuositusten) ja voimavarojen käytön välillä helpottaen toiminnan ohjausta.

  • APR-tietojärjestelmä jo käytössä, prosessikuvaukset tehtävä myös sairaalatoiminnasta


Tuotannon muutospotentiaali

Aloitussivulle


 • Login