Slid e 1 - Agim Binaj
Download

Slid e 1 - Agim Binaj

Advertisement
Download Presentation
Comments
arleen
From:
|  
(3777) |   (0) |   (0)
Views: 304 | Added: 19-01-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:

Slid e 1 - Agim Binaj

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Prof.Ass.Dr.Agim Binaj LEKSION-13t? ASPEKTI JURIDIK I KONTABILITETIT TE SHOQERIVE NE LIKUJDIM NGA PRISHJA APO FALIMENTIMI.

2. ??shtja I ? Shkaqet e prishjes apo falimentimit t? shoq?ris? ??shtja II ? Kuadri Ligjor i Likujdimit ??shtja III ? Koncepti i mas?s s? falimentimit, shpenzimeve dhe llogaritja e pretendimeve ??shtja IV ? Likujdimi i pasuris? dhe veprimet kontab?l

3. N? dispozitat e parashikuara n? Ligjin ?P?r Shoq?rit? Tregtare? si dhe n? ato t? Ligjit Nr. 8901 date 23.05.2002 ?P?r Falimentimin? jan? p?rcaktuar holl?sisht, rastet, rregullat dhe pro?edurat e nevojshme p?r t?u zbatuar, p?r likujdimin e shoq?rive tregtare q? b?hen objekt i ngjarjeve t? falimentimit apo prishjes e shkrirjes s? tyre. Sipas p?rcaktimeve t? k?tyre dispozitave del se: Likujdimi ?sht? t?r?sia e operacioneve t? cilat pas shpalljes s? prishjes ose falimentimit t? nj? shoq?rie, kan? p?r objekt realizimin e elementeve t? aktiveve dhe pagimin e kreditor?ve me q?llim q? t? pro?edohet:

4. N? ndarjen midis ortak?ve t? aktivit neto t? mbetur t? shoq?ris? tregtare Me derdhjen n? buxhet t? aktiveve t? mbetura t? nd?rmarrjes shtet?rore Sipas Nenit 2 t? ligjit t? m?sip?rm ?P?r Falimentimin?, Pro?edura e falimentimit ka si q?llim t? shlyej, n? m?nyr? kolektive, detyrimet e debitorit (debitor ? shoq?ria q? falimenton, sh?nimi yn?) n?p?rmjet likujdimit t? t? gjitha pasurive t? tij dhe shp?rndarjes s? t? ardhurave, ose n? rastin e nj? plani riorganizimi, n?p?rmjet arritjes s? nj? marr?veshje tjet?r, me synim kryesor ruajtjen e veprimtaris? s? tij.

5. ??shtja I ? Shkaqet e prishjes apo falimentimit t? shoq?ris? Disa shkaqe jan? t? p?rbashk?ta p?r t? gjitha shoq?rit?: Arritja e p?rfundimit t? afatit t? funksionimit t? parashikuar n? statut dhe kontrat?n e themelimit; Realizimi i q?llimit ose shuarja e objektit t? shoq?ris?; Vendim i ortak?ve ( i marr? n? konditat e parashikuara nga modifikimi i statutit); Vendim juridik sipas k?rkes?s s? ortak?ve ( kur t? gjitha pjes?t jan? grumbulluar n? nj? dor? ose p?r motive t? arsyeshme t? tilla q?, konfliktet midis ortak?ve ?ojn? n? paralizimin e funksionit t? shoq?ris?, etj.).

6. T? tjera shkaqe q? i interesojn? vet?m shoq?rive me aksione: Vendim juridik pas k?rkes?s s? t? gjith? t? t? interesuarve, kur kapitali b?het m? i vog?l se minimumi legal, dhe p?r shoq?rit? anonime kur numri i ortak?ve b?het m? i vog?l se shtat?. Vendimi i ortak?ve ( i marr? n?n konditat e modifikimit t? statusit), brenda 4 muajve t? miratimit t? llogarive, kur nga fakti i humbjeve t? vazhdueshme n? dokumentet kontab?l, shoq?ria gjendet n? kushtet q?, kapitalet e veta b?hen m? t? vogla se gjysma e kapitalit t? n?nshkruar (humbjes m? t? madhe se gjysma e kapitalit t? n?nshkruar). Shkaqe t? tjera sipas nenit 13 t? Ligjit ?P?r Falimentimin?: Gjendja e paaft?sis? paguese t? shoq?ris?, kur ajo nuk paguan dot detyrimet n? dat?n e maturimit. Mbingarkesa me borxhe e shoq?ris? kur v?rtetohet se pasurit? e saj nuk mbulojn? nevojat dhe pas vler?simit t? tyre konstatohet pamund?sia e vazhdim?sis? s? veprimtaris?.

7. Hapja e pro?edur?s s? falimentimit b?het vet?m me k?rkes?n e kreditor?ve ose t? vet? debitorit. Ajo hapet p?r pasurit? e ?do personi, fizik, juridik dhe shoq?rit? e thjeshta. N? rastin e personit juridik, pro?edura mund t? hapet dhe me k?rkes?n e organeve tatimore, kur rezulton nj? bilanc me humbje Kapitali(Ndryshimi i bere tani se fundi) p?r tre vjet radhazi. Realizimi i pro?edur?s s? falimentimit b?het nga gjykata e rrethit, seksioni tregtar i saj. Shqyrtimi i ??shtjeve dhe marrja e vendimeve lidhur me t?, b?het nga nj? gjyqtar i vet?m.

8. ??shtja II ? Kuadri Ligjor i Likujdimit Operacionet e likujdimit nuk kryhen nga organet drejtuese t? shoq?ris?, administrator?t e saj. Ato kryhen nga nj? likuidator falimenti. Em?rimi i likuidatorit ose Administratorit. Ai em?rohet : - Nga ortak?t, n? konditat q? varen nga tipi i shoq?ris?: sh.a, sh.p.k, komandite, kolektive etj. Pra v?nia n? likujdim e shoq?ris? rezulton nga nj? vendim i asambles? s? p?rgjithshme p?r prishje t? shoq?ris?. Shoq?ria vazhdon t? egzistoj?, veprimtaria e saj ?sht? e kufizuar n? mas?n q? lidhet me likujdimin, por nuk mund t? rnis? veprimtari t? reja. - Nga gjykata, me em?rim e vendim t? saj, n? rastin e nj? pro?edure falimentimi sipas nenit 43 t? ligjit, qoft? i em?ruar nga kreditor?t dhe i pranuar nga gjykata.

9. Administratori i falimentimit mund t? jet? i p?rkohsh?m, ose i ardhsh?m i shoq?ris?. Ai ka p?r detyr?, q? deri n? hapjen e pro?edur?s s? falimentimit: T? verifikoj? n?se ?sht? real shkaku p?r hapjen e pro?edur?s s? falimentimit; T? verifikoj? n?se pasurit? e debitorit mbulojn? shpenzimet e pro?edur?s s? falimentimit; T? verifikoj? n?se ?sht? e nevojshme t? merren masa p?r sigurimin e pasuris?; T? verifikoj? n?se ?sht? mund?sia p?r vazhdimin e veprimtaris? nga debitori. Pas hapjes s? Pro?edur?s s? Falimentimit administratori ka detyr?: - N? ushtrimin e detyrave t? tregoj kujdes dhe t? veproj si nj? administrator i nd?rgjegjsh?m dhe i zellsh?m. - ?sht? p?rgjegj?s p?r d?met q? u shkaktohen pjesmarr?sve n? pro?edur?n e falimentimit n? rast se ai me dashje shkel ose nuk p?rmbush detyrat q? i ngarkohen nga ligji. - N?se p?r nevojat e pun?s i duhet t? angazhoj? punonj?sit e m?parsh?m t? debitorit n? pozicionet e tyre t? m?parshme t? pun?s, ai nuk mban p?rgjegj?si p?r pakujdesin? e tyre, por p?rgjigjet vet?m p?r mbikqyrjen e tyre.

10. Vendimi per fillimin e pro?edur?s t? falimentimit publikohet. 1. N? k?t? vendim p?rcaktohen t? dh?nat q? identifikojn? shoq?rin?, or?n e sakt? t? hapjes s? pro?edur?s, emrin e administratorit t? falimentimit, etj. 2. N? vendim u k?rkohet t? njoftojn? menj?her? administratorin p?r pretendimet dhe t? drejtat q? ata kan? mbi pasurit? e debitorit, data e mbledhjes s? kreditor?ve p?r verifikim etj. 3. Kopje t? vendimit d?rgohen n? Regjistrin Tregtar dhe n? Regjistrin e Pasurive t? Paluajtshme, p?r t? b?r? sh?nimet p?rkat?se mbi pasurit? ku shoq?ria ?sht? pronare dhe mbi t? drejtat e tjera t? regjistruara n? em?r t? saj. Rregullat kryesore t? p?rbashk?ta 1. Ndalimi p?r t? em?ruar likujdues/administrator persona t? cil?ve u ?sht? ndaluar ushtrimi i funksioneve t? drejtimit n? shoq?rit? tregtare. 2. P?rgjegj?sia civile dhe penale e likujduesit/administratorit p?r gabime t? lejuara ose faje t? kryera n? ushtrimin e funksioneve t? tij. 3. Publikimi i aktit t? em?rimit t? likujduesit/administratorit. 4. Ndalimi i transferimit t? aktivit, t?r?sisht apo pjes?risht tek likujduesi/administratori, punonj?sit e tij, t? af?rmit e tij. 5. Thirrja e detyrueshme e ortak?ve p?r t? vendosur mbi llogarit? p?rfundimtare dhe p?r t? konstatuar mbylljen e likujdimit. 6. Publikimi i njoftimit t? mbylljes s? likujdimit, ose pro?edur?s s? falimentimit.

11. Rregulla t? posa?me: 1. Pushimi i funksioneve t? organeve t? drejtimit dhe em?rimi i administratorit likuidatorit. 2. Roli i likujduesit/administratorit ?sht? t? p?rfaq?soj? shoq?rin?, t? mbikqyr? ruajtjen e aktivit, t? pro?edoj? n? likujdim p?r realizimin e aktivit dhe pagimin e pasivit. Ai mund t? vazhdoj? shfryt?zimin e shoq?ris? kur ?sht? i autorizuar p?r nj? gj? t? till?. 3. EKA dhe K?shilli Mbikqyr?s nqs ka, vazhdojn? t? ushtrojn? funksionet e tyre. N? munges? t? EKA mund t? em?rohen kontrollor? t? likujdimit misioni it ? cil?ve caktohet n? aktin e em?rimit. 4. Mbledhja e asambles? s? ortak?ve n? hapjen e likujdimit, brenda 6 muajve nga em?rimi i likuidatorit. N? asamblen? vjetore ?sht? e detyrueshme n? rast t? zhvillimit t? shfryt?zimit. N? fund ortak?t dhe komiteti i kreditor?ve mblidhen p?r t? miratuar mbylljen e likujdimit.

12. ??shtja III ? Koncepti i mas?s s? falimentimit, shpenzimeve dhe llogaritja e pretendimeve Pro?edura e falimentimit zbatohet mbi mas?n e falimentimit, q? p?rfshin t? gjith? pasurin? dhe t? drejtat e debitorit n? dat?n e hapjes s? saj dhe pasurin? q? ai fiton gjat? zbatimit t? k?saj pro?edure. P?rfshihen n? mas?n e falimentimit dhe pasurit? ndaj t? cil?ve ka pretendime e t? drejta ve?imi, apo pasuri q? jan? vendosur barr? sigurues mbi to, pretendime k?to q? mund t? k?rkohen t? zgjidhen jasht? pro?edur?s s? falimentimit. Shpenzimet e Pro?edur?s s? Falimentimit jan? shpenzime gjyq?sore, shpenzimet dhe shp?rblimi i administratorit t? p?rkohsh?m dhe administratorit t? falimentimit dhe an?tar?ve t? komitetit t? kreditor?ve.

13. Shpenzime t? tjera administrative jan?: ? Shpenzimet q? kryhen nga administratori gjat? veprimtaris?, administrimit, disponimit, shp?rndarjes s? mas?s s? falimentimit si qera, organizim ankandesh, honorare sh?rbime t? tret?sh, etj. ? Shpenzimet q? rrjedhin nga zbatimi i detyrimeve sipas kontratave, q? synojn? shtimin e mas?s s? falimentit, ose q? duhen paguar pas hapjes s? pro?edur?s. ? Shpenzime e detyrime q? vijn? nga veprimtaria e administratorit t? p?rkohsh?m, t? miratuara nga seksioni tregtar i gjykat?s, etj. Llogaritja e pretendimeve t? kreditor?ve t? falimentit, b?het si m? posht?: 1. Detyrimet e pamaturuara, p?r efekt t? pro?edur?s konsiderohen si t? maturuara. 2. Pretendimet me kusht zgjidh?s nuk quhen si t? tilla meq?n?se kushti nuk mund t? v?rtetohet p?r shkak t? pro?edur?s. 3. Pretendimet e kreditorit ndaj disa personave me p?rgjegj?si solidare mund t? paraqiten p?r shum?n totale ndaj secilit person, deri n? plot?simin e pretendimit t? tij n? shum?n p?rkat?se. 4. Pretendimet q? nuk jan? shprehur n? monedh? paraqiten n? nj? shum? e cila vler?sohet n? lek? me kursin zyrtar t? k?mbimit n? vendin e pages?s n? dat?n e hapjes s? pro?edur?s. 5. Pretendimet p?r pagesa t? p?rs?ritura n? shuma dhe periudha t? caktuara llogariten p?r shum?n e papaguar, t? pak?suar me interesat n?se ishin t? p?rfshira n? kontrat?.

14. 1. Aspektet tatimore t? likujdimit P?r detyrimet tatimore q? rrjedhin nga operacionet e likujdimit dhe kur ?sht? rasti t? shfryt?zimit t? shoq?ris? likujduesi duhet t? veproj? n? pajtim me dispozitat ligjore e n?nligjore n? fuqi p?r llojet p?rkat?se t? tatimeve dhe taksave. 2. Detyrimet kontabile a) Me q?llim q? t? sigurohet mbrojtja e interesave t? kreditor?ve, pronarit apo ortak?ve dhe administratori/likujduesi ?sht? i detyruar t? organizoj?, dokumentin dhe regjistrimin e efekteve t? operacioneve t? likujdimit si dhe t? hartoj? dokumentet p?rmbledh?se p?rkat?se (bilancin, llogarit? e rezultatit, etj.). K?to dokumente i n?nshtrohen, n?se ?sht? rasti i kontrollit t? EKA, ose t? kontrollit t? likujdimit. b) N? regjimin e likujdimit ligjor detyrimet kontab?l t? dalluara sipas fazave t? ndryshme t? likujdimit jan? k?to q? vijojn?:

15. Hapja e likujdimit Inventari. Me em?rimin e tij likujduesi/administratori harton detyrimisht nj? inventar t? vlerave aktive dhe pasive t? shoq?ris?. Ai merr n? dor?zim me k?t? rast librat dhe dokumentat e shoq?ris?. Inventari kryhet n? form?n e zakonshme duke u nisur nga bilanci i llogarive t? shoq?ris?. Pas kryerjes s? inventarit dhe regjistrimeve q? rezultojn? prej tij, hartohet bilanci i likujdimit i cili do t? sh?rbej? si pik?nisje p?r operacionet e likujdimit. Raporti p?r likujdim P?r shoq?rit? tregtare likujduesi/administratori ?sht? i detyruar q? brenda gjasht? muajve nga em?rimi i tij t? th?rras? asamblen? e ortak?ve. Ai i paraqet asambles? nj? raport mbi gjendjen aktive dhe pasive t? nevojshme p?r p?rfundimin e likujdimit. Afati q? i jepet likujduesit p?r hapjen e likujdimit dhe raportin mund t? zgjatet deri n? 12 muaj me vendim t? gjykat?s sipas k?rkesave t? tij. (P?r holl?sira t? m?tejshme shih ?Ligji p?r Shoq?rit? Tregtare? neni 285). Bilanci i likujdimit nuk i n?nshtrohet miratimit t? ortak?ve p?rve? rastit kur ai p?rkon me mbylljen normale t? ushtrimit.

16. Operacionet e likujdimit dhe llogarit? vjetore Operacionet e likujdimit kryhen shpesh n? nj? periudh? kohe mjaft t? gjat?. ?sht? kjo arsyeja q? mandati i likujduesit ?sht? fiksuar nga ligji p?r tre vjet dhe me mund?sin? e nj? rip?rt?ritjeje t? justifikuar. Likujduesi duhet t? hartoj?, brenda tre muajve nga mbyllja e ?do ushtrimi, llogarit? vjetore n? baz? t? inventarit q? ai p?rgatit p?r element?t e ndrysh?m t? aktivit dhe pasivit q? egzistojn? n? mbyllje t? ushtrimit. Ai p?rgatit, gjithashtu, nj? raport t? shkruar me t? cilin jep llogari p?r operacionet e likujdimit gjat? ushtrimit t? mbyllur. N? llogarit? vjetore vler?simet b?hen me vlerat e likujdimit Llogarit? vjetore depozitohen, n? form?n dhe n? afatet e zakonshme t? parashikuara nga Ligji Nr. 9228, dat? 28.04.2004 ?P?r Kontabilitetin?. P?rve? k?saj likujduesi/administratori duhet t? depozitoj? n? organet tatimore deklaratat tatimore n? form?n dhe afatet e zakonshme. N?se ?sht? rasti llogarit? vjetore kontrollohen dhe v?rtetohen nga eksperti kontab?l i autorizuar.

17. Vler?simi me vlerat likujdative Me rastin e likujdimit t? shoq?ris? elementet aktive dhe pasive t? pasuris? s? saj duhet t? vler?sohen sipas vlerave likujdative. (Neni 70 i Ligjit ?P?r Kontabilitetin?). Kjo do t? thot?: Elementet aktive t? pashitshme q? nuk mund t? vihen n? shitje, duhet t? kalohen menj?her? si shpenzime, si humbje nga likujdimi. T? tilla jan? shumat e paamortizuara t? shpenzimeve t? nisjes dhe t? zgjerimit, shpenzimet p?r k?rkime t? aplikuara dhe t? zhvillimit, dhe ?do past tjet?r i AAJOMATERIALE mas?n q? vlerat e tyre nuk mund t? rikuperohen. N? rast se p?r ndonj? nga k?to aktive ekziston nj? premtim blerjeje, at?her? vlera e mundshme e shitjes mund t? ruhet n? bilancet e likujdimit. N? vler?simin e k?tyre aktiveve duhet pasur kujdes p?r t? m?njanuar ?do mbivler?sim. N? shpenzime duhet t? kalohen edhe shpenzimet e parapaguara si dhe shpenzimet p?r t?u shp?rndar? n? disa ushtrime q? figurojn? n? llogarit? rregulluese t? bilancit. Elementet e AAM vler?sohen me ?mimet e mundshme t? shitjes t? p?rcaktuara n? referenc? me nj? ?mim tregu, ose vler?sohen nga ekspert?t e kontributeve. N?se egziston nj? premtim blerje ato vler?sohen sipas vler?s s? premtuar. N? ?do rast duhen marr? n? konsiderat? dhe duhen llogaritur shpenzimet q? do t? duhet t? p?rballohen p?r realizimin e shitjeve t? cilat duhen zbritur nga vlera e shitjes.

18. Titujt e pjesmarrjes vler?sohen me vlerat e shitjes ? tregut, e cila mund t? jet? m? e vog?l se vlera e dobishm?ris?. Gjendjet e inventarit dhe t? prodhimeve n? pro?es vler?sohen me vler?n e shitjes neto, e cila shpesh ?sht? m? e vog?l se vlera kontab?l neto. V?mendje t? ve?ant? i duhet kushtuar prodhimeve n? pro?es vlera e t? cil?ve mund t? rezultoj 0 kur nuk egziston nj? mund?si p?r t?u shitur n? gjendjen q? jan?. Kjo do t? thot? se shpenzimet q? do t? duhen p?r t?i sjell? n? gjendje t? shitshme jan? t? pakt?n t? barabarta me t? ardhurat nga shitja e tyre. Detyrimet debitore mbahen t? vler?suara me vlerat q? figurojn? n? kontabilitet, duke b?r? kur ?sht? rasti korrigjimet q? rezultojn? nga rakordimet me kreditor?t. N? vler?simin e pasiveve t? shoq?ris? duhet t? mbahen parasysh kostot e shfryt?zimit deri n? pushimin e veprimtaris? dhe detyrimet q? lindin nga ky pushim. V?mendje t? ve?ant? i duhet kushtuar ??shtjeve t? m?poshtme: ? Nd?rprerja e kontratave n? vijim prej nga mund t? rrjedhin penalitete p?r tu paguar.

19. KUJDES!!! K?tu duhet patur parasysh q?, kontratat e lidhura nd?rmjet debitorit, si qeradh?n?s ose qeramarr?s, p?r qeran? e objekteve dhe p?r sh?rbimet q? duhen kryer lidhur me to vazhdojn? t? egzistojn? n? favor t? mas?s s? falimentit. Pretendimet e ngritura e nga pala tjet?r para hapjes s? pro?edur?s s? falimentimit, mund t? ngrihen tani n? cil?sin? e kreditorit t? falimentimit. N?se sh?rbimet kontraktore periodike t? kryera pjes?risht nga nj? pal? e tret?, para hapjes s? pro?edur?s dhe t? pashlyera ende, k?to pretendime trajtohen si kreditor? falimentimi, pas hapjes s? pro?edur?s. Kur debitori ?sht? qeramarr?s sipas nj? kontrate me pal?n tjet?r, administratori mund t? zgjidh? kontrat?n duke njoftuar paraprakisht qeradh?n?sin. Ky i fundit mund t? k?rkoj? d?mshp?rblimin e prishjes s? kontrat?s parakohe, vet?m si kreditor falimenti. N?se administratori shet nj? send t? dh?n? me qera nga debitori, bler?si e z?vend?son debitorin deri n? fund t? afatit ligjor m? pal?n tjet?r. Kontratat e lidhura mes debitorit si qeramarr?s m? nj? pal? tjet?r nuk nuk mund t? zgjidhen nga pala dh?n?se pas hapjes s? pro?edur?s s? falimentimit, nqs nuk ?sht? paguar qeraja para fillimit t? pro?edur?s, apo p?r shkak t? keq?simit t? gjendjes pasurore t? debitorit.

20. Veprimet e debitorit q? d?mtojn? drejt?p?rdrejt kreditor?t e falimentimit mund t? kund?rshtohen nga administratori n?se ato jan? kryer brenda tre muajve t? fundit para hapjes s? pro?edur?s, n?se shoq?ria ka qen? me paaft?si paguese n? k?t? koh? dhe n?se pala tjet?r nuk ka pasur dijeni p?r paaft?sin? paguese t? debitorit, ose nuk ka pasur dijeni p?r pakujdesin. E nj?jta gj? vlen dhe kur k?to veprime jan? kryer pas hapjes s? pro?edur?s s? falimentimit. K?to kund?rshtime jan? t? vlefshme dhe kur debitori ka kontrata pagese t? lidhura me t? af?rmit e tij t? realizuara brenda kufirit prej dy vjet?sh para hapjes s? pro?edur?s s? falimentimit, t? cilat d?mtojn? kreditor?t e falimentimit. Kund?rshtohet edhe ?do kontribut falas i debitorit i b?r? brenda 4 vjet?sh para hapjes s? pro?edur?s. P?r pagesat me kambiale dhe ?ek, debitori nuk mund t? k?rkoj? rikthimin e shumave kur ato jan? kryer brenda 90 dit?ve para k?rkes?s p?r hapjen e pro?edur?s s? falimentimit, nqs dispozitat p?r kambiale parashikojn? se marr?si humbet t? drejt?n e pretendimit n?se debitori nuk pranon pages?n e tij. Detyrimet tatimore q? rezultojn? nga likujdimi. D?mshp?rblimet p?r ?pun?simin e personelit t? pun?suar. Kthimin e subvencioneve t? marra kur klauzolat p?r kthimin e tyre nuk jan? respektuar.

21. N? bilancin q? hartohet gjat? likujdimit, kapitalet e veta mbahen p?r shumat q? egzistojn? n? hapje t? likujdimit pa b?r? bashkimin e tyre. Shumat e parashikuara p?r zhvler?sime dhe p?r rreziqe dhe shpenzime q? jan? pa objekt rimerren n? rezultat po ashtu edhe subvencionet p?r investime p?r t? cilat nuk egziston rreziku i kthimit. N? zbatimin e metodave t? vler?simit t? aktiveve,te Kapitalit dhe te Detyrimeve n? rastin e nj? likujdimi hasen v?shtir?sit? praktike, p?r zbatimin e t? cilave duhen t? mbahen parasysh: Parimi i kujdesit duhet t? udh?heq vler?simet. Minusvlerat duhet t? konstatohen dhe t? kontabilizohen n? form?n e shumave t? parashikuara. Plus vlerat konstatohen dhe kontabilizohen vet?m kur ato jan? t? sigurta p?r t?u realizuar, t? cilat duhet t? paraqiten si post i vacant n? pasiv t? bilancit dhe anullohen kur elementi i aktivit p?r t? cilin jan? krijuar realizohet ? shitet. Evidentimi i tyre b?het n? llogarin? 105 ?Diferenca nga rivler?simi?. Vler?simet kryhen element p?r element (parimi i vler?simit individual) vet?m kur likujdimi kryhet globalisht ( shitje e pasuris? s? shoq?ris?) shuma e vlerave likujdative mund t? llogariten globalisht.

22. ??shtja IV-te ? Likujdimi i pasuris? dhe veprimet kontab?l Pasi ?sht? siguruar lista e pasurive t? mas?s s? falimentimit dhe lista e kreditor?ve t? falimentimit, administratori fillon likujdimin pa vones? t? tyre. N? fillim shitja e shoq?ris? i ofrohet p?r blerje personave me interest ? ve?ant?, me miratim t? mbledhjes s? kreditor?ve, kur k?ta kreditor? zot?rojn? t? pakt?n 1/5 e kuotave t? kapitalit. Shoq?ria mund t? shitet e gjitha edhe n?n vler?, nqs drejtimi i shoq?ris? dhe kreditor?t gjykojn? se kjo do t? ishte m? e favorshme p?r mas?n e falimentimit. N? t? gjitha rastet kur kreditor?ve u kalohet sendi p?r llogari t? detyrimit q? ka shoq?ria ndaj tyre, administratori u k?rkon atyre t? parapaguajn? nj? shum? prej 4% t? vler?s s? sendit si shpenzime t? p?rgjithshme t? pro?edur?s p?r identifikimin e sendit. Administratori ka t? drejt?n t? bashkoj?, p?rpunoj? dhe p?rziej? sendet me pasurit? tjera ku ky ndryshim t? mos c?noj sigurimin e kreditor?ve.

23. Mbyllja e likujdimit Kur operacionet e likujdimit kan? p?rfunduar, likujduesi harton llogarin? p?rfundimtare n? form?n q? tregohet m? posht?, si dhe nj? raport me shkrim. N? rastet kur ?sht? caktuar nj? komitet kreditor?sh, llogarive p?rfundimtare u bashkangjitet edhe komentet e k?tij komiteti (neni 53 ?Ligji p?r Falimentimin?). N?se ?sht? rasti llogaria p?rfundimtare kontrollohet nga eksperti kontab?l i autorizuar ose nga kontrollori i em?ruar p?r likujdim. N? rastin e nj? shoq?rie tregtare likujduesi th?rret kreditor?t dhe ortak?t n? asamble, e cila vendos p?r llogarin? p?rfundimtare t? likujdimit, p?r aktin e rregullshm?ris? p?r administrimin nga ana e likujduesit dhe p?r heqjen e mandatit t? tij, si p?r t? evidentuar mbylljen e likujdimit. (shih ligjin ?P?r Shoq?rit? Tregtare?. Likujduesi depoziton n? QKR llogarin? p?rfundimtare t? likujdimit dhe merr vendimin p?rkat?s sipas detyrimeve ligjore. Nj? kopje e llogaris? p?rfundimtare t? likujdimit t? nd?rmarrjes shtet?rore depozitohen, gjithashtu, n? organin nga ajo ka qen? e varur.

24. Regjistrimet e likujdimit Regjistrimet kontab?l t? likujdimit kan? t? b?jn? kryesisht me operacionet q? vijojn?: Shpenzimet e pro?edur?s s? falimentimit apo shkrirjes. Shpenzimet p?r jetes?n e debitorit apo pjestar?ve t? tjer? n? ngarkim t? tij. Shpenzimet e tjera administrative. Ark?timin e debitor?ve t? shoq?ris?. Realizimin e elementeve t? aktivit. Shlyerjen e detyrimeve fiskale. P?rcaktimin e rezultatit t? likujdimit. Pagimin e kreditor?ve t? shoq?ris?. P?rgatitjen e llogaris? p?rfundimtare t? likujdimit. Operacionet e likujdimit dokumentohen sipas rregullave t? p?rgjithshme (t? zakonshme). Regjistrimi i tyre b?het n? llogarit? e mbajtura nga nd?rmarrja n? pajtim me ?Planin Kontab?l t? P?rgjithsh?m?. E vetmja ve?ori ?sht? ?elja e disa llogarive t? posa?me t? cilat do t? sh?rbejn? p?r t? p?rcaktuar rezultatin e likujdimit.

25. Llogarit? e rezultatit t? likujdimit analizohen si vijon: 674. Shpenzime p?r humbje nga likujdimi 6741. Anullimi i aktiveve t? pashitshme 6742. Vlera kontab?l e aktiveve t? q?ndrueshme t? shitura 6743. Vlera kontab?l e aktiveve qarkulluese t? shitura 6744. Humbje nga diferencat n? llogarit? me t? tret?t 6745. Dh?nia falas e nxjerr? jasht? p?rdorimit 6746. Shpenzime likujdimi 744. T? ardhura dhe fitime nga likujdimi 7742. T? ardhura nga shitja e aktiveve t? q?ndrueshme 7743. T? ardhura nga shitja e aktiveve qarkulluese 7744. Fitimet nga diferencat e llogarive me t? tret?t 7745. T? ardhura e fitime t? tjera 7748. Rimarrja e shumave t? parashikuara

26. Regjistrimet Kontabile Anullimi i aktiveve t? pashitshme. Fjala ?sht? p?r elemente t? aktiveve q? kan? natyr? shpenzimesh si? jan? ato t? nisjes e t? zgjerimit, t? k?rkimeve t? aplikuara dhe zhvillimeve, shpenzimet e parapaguara, shpenzimet p?r t?u shp?rndar? n? disa ushtrime. N? rastin e nj? likujdimi shumat e paamortizuara t? k?tyre elementeve duhet t? kalojn? menj?her? n? rezultat, me regjistrimin. ___________________ _____________________ 6741. Anullimi i aktiveve t? pashitshme Te 201. Shpenzime t? nisjes e t? zgjerimit X 203. Shpenzime t? k?rkimeve e zhvillimeve X 481. Shpenzime p?r tu shp?rndar? n? disa ushtrime X ___________________ _____________________

27. Realizimi (shitja) e aktiveve Aktivet e shoq?ris? mund t? shiten element p?r element, n? grupe sipas deg?ve t? veprimtaris? ose bashkarisht. Vlera sipas ?mimeve t? shitjes (shumat e ark?tuara) do t? regjistrohen: ___________________ _____________________ 531. Arka X 512. Llogari n? Bank? X Te 7742. T? ardhura nga shitja e aktiveve t? q?ndrueshme X 7743. T? ardhura nga shitja e aktiveve qarkulluese X ___________________ ___________________

28. N? rast t? pamund?sis? ose t? v?shtir?sive p?r ndarjen e t? ardhurave ve?as p?r aktivet e q?ndrueshme dhe ve?as p?r aktivet qarkulluese ato mund t? regjistrohen bashkarisht n? llogarin?: 7740. T? ardhura nga shitja e aktiveve. Shkarkimi i vlerave kontab?l t? elementeve t? aktiveve t? shitura do t? kryhet me regjistrim: _________________ _______________________ 6742. Vlera kontab?l e AQ t? shitura X 6743. Vlera kontab?l e A. qark. T? shitura X Te Llogarit? p?rkat?se t? klas?s 2 dhe 3 X _________________ ______________________

29. N? regjistrimin p?r shkarkim nga llogarit? e vlerave kontab?l do t? merren parasysh, kur ?sht? rasti, shumat e amortizimeve t? aktiveve t? q?ndrueshme q? figurojn? n? llogarit? 281, 282, etj. Shuma e diferencave nga ?mimet e magazinat q? figurojn? n? llogarit? 381, 382, etj. dhe ?do shum? tjet?r q? lidhet me nj? element, t? aktivit por q? ?sht? mbajtur n? nj? llogari tjet?r nga llogaria kryesore (psh. Konsumi i inventarit t? im?t). Shpenzimet e likujdimit ?do shpenzim q? lidhet me likujdimin e shoq?ris? do t? regjistrohet n? debi t? llogaris? 6746 ?Shpenzime t? likujdimit?, dhe n? kredi t? llogarive t? interesuara n? var?si nga natyra e shpenzimit.

30. Transferimet falas, nxjerrjet jasht? p?rdorimit Transferimet falas t? element?ve t? aktivit kan? vend, si rregull, n? nd?rmarrjet shtet?rore dhe kryhen mbi baz?n e autorizimit t? organit t? administrat?s shtet?rore nga varet nd?rmarrja. Nxjerrjet jasht? p?rdorimit kan? vend n? t? gjitha shoq?rit? dhe lidhen me ata element? t? aktivit q? nuk kan? vlera p?rdorimi apo q? megjith? p?rpjekjet e b?ra jan? kthyer n? t? pashitshme. Vlera kontab?l e k?tyre elementeve do t? regjistrohet n? debi t? llogaris? 6745 dhe n? kredi t? llogarive t? interesuara t? klasave 2 dhe 3. P?r shkarkimin nga llogaria t? vler?s kontab?l t? k?tyre elementeve jan? t? zbatueshme shpjegimet e dh?na m? sip?r n? lidhje me aktivet e shitura. Rimarrja e shumave t? parashikuara p?r zhvler?sime dhe p?r rreziqe e shpenzimeve N?se n? bilancin e ?eljes s? likujdimit figurojn? shuma t? tilla k?to t? rikthehen n? rezultat, me regjistrimin n? debi t? llogarive p?rkat?se ( 29, 39, 59, 15) dhe n? kredi t? llogaris? 7748 ?Rimarrja e shumave t? parashikuara?.

31. Ark?timi i debitor?ve dhe pagimi (shlyerja e kreditor?ve). Regjistrimet kryhen sipas rregullit t? zakonsh?m, d.m.th: P?r ark?timin e debitor?ve: n? debi t? llogarive t? likujditeteve (Ark?, Bank?) dhe n? kredi t? llogarive p?rkat?se t? klas?s 4 (411. Klient?) P?r pagimin e kreditor?ve: n? kredi t? llogarive t? likujditeteve (Ark?, Bank?) dhe n? kredi t? llogarive p?rkat?se t? klas?s 4 (401. Furnitor?) ?do diferenc? nga llogarit? me t? tret?t do t? kaloj sipas rastit n? debi t? llogaris? 6744 ose n? kredi t? llogaris? 7741. Llogaria p?rfundimtare e likujdimit Llogaria p?rfundimtare e likujdimit paraqitet n? form?n e nj? bilanci. Normalisht n? aktiv t? bilancit figurojn? shumat e likujditeteve n? llogarit? bankare dhe n? ark?, kurse n? pasiv kapitali dhe rezervat e shoq?ris?, si dhe rezultati i likujdimit.

32. P.sh: Rezultati i likujdimit p?rcaktohet si diferenc? midis totalit t? shumave t? regjistruara n? kredit t? llogarive 7742 ? 7748 dhe totalit t? shumave t? regjistruara n? debi t? llogarive 6741 ? 6748. Nj? shoq?ri tregtare, mund t? ket? vendosur q? n? ndarjen e tepric?s s? likujdimit t?i rikthej? nj? ose disa ortak?ve kontributin n? natyr? t? v?n? n? shoq?ri. N? k?t? rast element?t p?rkat?s t? k?tyre kontributeve paraqiten gjithashtu m? aktiv t? bilancit t? likujdimit.

33. P.sh: Bilanci i paraqitur m? sip?r i p?rgjigjet nj? situate likujdimi pozitive, shoq?ria e likujduar ka arritur t? shlyej detyrimet kreditore t? saj dhe ka nj? tepric? aktivesh t? mbetura n? rastin ton? 140.000 lek?.

34. Nqs shoq?ria nuk ka mundur q? me t? ardhurat nga realizimi i aktiveve t? shlyej? t? gjitha detyrimet ndaj kreditor?ve at?her? rezulton nj? situat? likujdimi negative. Me k?t? situat? n? aktiv t? bilancit t? likujdimit nuk paraqitet asnj? vler?, kurse n? pasiv do t? figurojn?: Pra normalisht rezultati i likujdimit ?sht? i barabart? m? shum?n e Kapitalit + Rezervat dhe k?shtu t?r?sia e kapitaleve t? veta ?sht? 0. N? rastin e SH.P.K kreditor?t nuk mund t? rikuperojn? shumat q? kan? mbetur pa u shlyer nga shoq?ria e likujduar.

35. Ndarja e tepric?s s? likujdimit midis ortak?ve Teprica e likujdimit mund t? p?rdoret p?r tu ndar? midis ortak?ve n? baz? t? dispozitave t? statutit. N? munges? t? tyre kjo ndarje b?het n? p?rpjestim me kontributet n? kapitalin e shoq?ris?. Regjistrimet q? kryhen n? k?to raste jan?: Debi 101. Kapitali 106. Rezervat 128. Rezultati i likujdimit Kredi 4567.Ortak? ? Kapital p?r tu kthyer Dhe pages?n: Debi 4567. Ortak? ? Kapital p?r tu kthyer Tek Klasa 5 (Mjete Monetare) P?r pagimin e ortak?ve me kontribute n? natyr?: Debi 4567. Ortak? ? Kapital p?r tu kthyer Tek Kredi 2? A.A.gjata Faleminderit ! PYETJE?


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro