ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Download
1 / 14

.. - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คำถามและข้อสงสัยต่างๆ. เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับ การเกษตร หรือ ทฤษฎีใหม่ ? เศรษฐกิจพอเพียงเหมาะกับ ครอบครัวยากจนในชนบท ? เศรษฐกิจพอเพียงเน้น ลดการบริโภค และ เพิ่มการออม ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '.. ' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


Slide2 l.jpg
คำถามและข้อสงสัยต่างๆคำถามและข้อสงสัยต่างๆ

 • เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับ การเกษตร หรือ ทฤษฎีใหม่ ?

 • เศรษฐกิจพอเพียงเหมาะกับ ครอบครัวยากจนในชนบท ?

 • เศรษฐกิจพอเพียงเน้น ลดการบริโภคและเพิ่มการออม ?

 • เศรษฐกิจพอเพียงต้องไม่บริโภค สินค้าฟุ่มเฟือย ?

 • เศรษฐกิจพอเพียงต้อง พึ่งตนเอง ไม่กู้ยืมเงิน ไม่เป็นหนี้ ?

 • เศรษฐกิจพอเพียงไม่ควรแสวง กำไรเชิงธุรกิจ ?

 • เศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถใช้กับโครงการขนาดใหญ่ ?

 • เศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ทดแทน เศรษฐกิจทุนนิยม ?


Slide5 l.jpg

ทางสายกลางคำถามและข้อสงสัยต่างๆ

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

มีเหตุผล

ความรู้ มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรมซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สามัคคี แบ่งปัน

นำไปสู่

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม/ศาสนา

สมดุล/ยั่งยืน/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


Slide6 l.jpg
การกระทำกับหลักคิดคำถามและข้อสงสัยต่างๆ

การประยุกต์ใช้

การกระทำ

 • การเกษตร ทฤษฎีใหม่

 • ความยากจนในชนบท

 • การบริโภคสินค้า การออม

 • สินค้าฟุ่มเฟือย

 • พึ่งตนเอง กู้ยืมเงิน หนี้สิน

 • กำไรเชิงธุรกิจ

 • โครงการขนาดใหญ่

 • ระบบทุนนิยม

หลักคิด

 • ความมีเหตุผล

 • ความพอประมาณ

 • ภูมิคุ้มกัน

 • ความรอบรู้

 • คุณธรรม

 • สมดุล มั่นคง พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง


Slide7 l.jpg

พอเพียง คือ ไม่เบียดเบียน

ความพอเพียงนี้ อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง

พระราชดำรัส (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑)


Slide8 l.jpg
หลักการทรงงาน ไม่เบียดเบียน

 • บริการที่จุดเดียว

 • แก้ปัญหาจากจุดเล็ก

 • ไม่ติดตำรา

 • ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

 • การมีส่วนร่วม

 • รู้ รัก สามัคคี

 • มุ่งประโยชน์สุขคนส่วนใหญ่

 • ระเบิดจากข้างใน

 • ปลูกจิตสำนึก

 • เน้นให้พึ่งตนเองได้

 • คำนึงถึงภูมิสังคม

 • ทำตามลำดับขั้น

 • ประหยัด เรียบง่ายประโยชน์สูงสุดSlide10 l.jpg
คณะพอเพียง เรียน วิจัย บริการ ศิลปะ

 • ความมีเหตุมีผล วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพนศ. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างเพื่อนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดทำหลักสูตร ใช้พื้นที่ห้องเรียนและเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพประหยัด วิเคราะห์ความคุ้มทุนของกิจกรรมต่างๆ ลองจัดเป็นหลักสูตรอบรมก่อนพัฒนาเป็นหลักสูตรระดับปริญญา

 • ความพอประมาณ เน้นสัดส่วนภาระงานอาจารย์ 40:40:20 เน้นคุณภาพการเรียนมากขึ้น ลดปริมาณนักศึกษาลงบ้าง จัดคาบเรียนให้พอประมาณอย่าแน่นเกินไป จัดจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ให้เหมาะสม ให้อาจารย์มี office hour ที่เหมาะสม

 • ภูมิคุ้มกัน อบรมบุคลากร จัดอบรมผู้บริหารใหม่เพื่อป้องกันปัญหา

 • หลักคุณธรรม การประเมินผลงานที่ยุติธรรม โปร่งใส

 • ความรอบรู้KMWebboard การมีส่วนร่วมของ นศ. และชุมชนในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย


Undp human development report 2007 4 l.jpg
UNDP Human Development Report 2007 วิจัย บริการ ศิลปะ บทที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงกับหนทางข้างหน้า

1. การขจัดปัญหาความยากจน

2. การพัฒนาศักยภาพชุมชน

3. ให้บริษัทสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

4. ปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลในการทำงานภาครัฐ

5. การกำหนดนโยบายชาติเพื่อสร้างภูมคุ้มกัน

6. การปลูกฝังจิตสำนึก เปลี่ยนแปลงค่านิยมของคน เพื่อการพัฒนาคน


Slide13 l.jpg
สรุป ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้หลายด้าน และหลายรูปแบบ ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ละคนจะต้องพิจารณาปรับใช้ ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และสภาวะที่ตนเผชิญอยู่

 • เป็นการพัฒนาคน โดยการปรับวิธีคิดและ สร้างค่านิยม ใหม่

  ที่เน้นการใช้ สติและปัญญา ในการดำเนินชีวิต


Www sufficiencyeconomy org www undp org www training nida ac th adis@nida ac th l.jpg
www.sufficiencyeconomy.org ข้อสังเกตเกี่ยวกับ[email protected]

ขอบคุณครับ


ad