Advertisement
/ 18 []

Klasyfikacja olejów smarowych - PowerPoint Slides


Klasyfikacja olej

Download Presentation

Klasyfikacja olej w smarowych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Klasyfikacja olej w smarowych

Klasyfikacja olejów smarowych


Klasyfikacja olej w smarowych pod wzgl dem sk adu chemicznego

Klasyfikacja olejów smarowych pod względem składu chemicznego

 • Oleje parafinowe,

 • Oleje naftenowe,

 • Oleje aromatyczne,

 • Oleje mieszane (Jeżeli żadna z podanych powyżej grup węglowodorów nie wykazuje przewagi, oleje takie zaliczamy do typu mieszanego).


Por wnanie w asno ci olej w

Porównanie własności olejów.

Oleje parafinowe charakteryzują się:

 • Dużą odpornością na starzenie,

 • Dużymi wartościami punktu anilinowego,( punkt anilinowy- najniższa temperatura, w której równe objętości badanego produktu i aniliny C6H5NH2 rozpuszczają się w sobie, tworząc klarowny roztwór jednorodny),

 • Dużym wskaźnikiem lepkości,

 • Wysoką temperaturą zapłonu,

 • Małą gęstością.


Por wnanie w asno ci olej w c d

Porównanie własności olejów c.d.

Oleje naftenowe charakteryzują się:

 • Niższą wartością punktu anilinowego,

 • Niższą wartością wskaźnika lepkości,

 • Niższą temperaturą zapłonu,

 • Dużą gęstością.


Por wnanie w asno ci olej w c d1

Porównanie własności olejów c.d.

Oleje aromatyczne charakteryzują się:

 • Najmniejszą wartością punktu anilinowego,

 • Największą gęstością.


Klasyfikacja olej w smarowych pod wzgl dem lepko ci sae z 1926 roku

Klasyfikacja olejów smarowych pod względem lepkości (SAE) z 1926 roku

System SAE obowiązuje od 1926 roku. Podstawą podziału olejów silnikowych na klasy była lepkość w temperaturze –17,8 °C i lepkość w temperaturze +98,9 °C.

System klasyfikowania olejów przeznaczonych dla silników spalinowych według klas lepkości SAE ( Society of Automotive Engineers) określa lepkość olejów za pomocą umownych liczb całkowitych. Wartość lepkości wyrażona jest w centistoksach (cSt) i w stopniach Englera (ºE) i odpowiada poszczególnym klasom SAE.

Jeżeli w oznaczeniu oleju występuje litera W, to jest to olej zimowy, jeżeli występują dwie liczby np. SAE 10W/50 to jest to olej wielosezonowy.


Klasyfikacja olej w smarowych pod wzgl dem lepko ci sae c d

Klasyfikacja olejów smarowych pod względem lepkości (SAE) c.d.


Klasyfikacja olej w smarowych pod wzgl dem lepko ci wed ug sae j300 z 1997 roku

Klasyfikacja olejów smarowych pod względem lepkości według SAE J300 z 1997 roku

 • Wprowadzono 6 klas olejów zimowych: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W oraz 5 klas olejów letnich: 20, 30, 40, 50, 60.

 • Klasy lepkości olejów uszeregowano wg rosnącej lepkości. Symbol SAE nie oznacza wartości lepkości.

 • Klasyfikacja ta określa maksymalną wartość lepkości strukturalnej, której nie może przekroczyć w danej temperaturze, np. olej klasy SAE 15W nie może mieć w temp. -15 °C lepkości większej niż 3500 mPa · s.


Klasyfikacja olej w smarowych pod wzgl dem lepko ci wed ug sae j300 z 1997 roku c d

Klasyfikacja olejów smarowych pod względem lepkości według SAE J300 z 1997 roku c.d.

 • Właściwości niskotemperaturowe charakteryzuje tzw.temperatura pompowalności, czyli temperatura, w której możliwe jest jeszcze pompowanie oleju w silniku, np. dla oleju SAE 15W temperatura pompowalności -25 °C oznacza, że jego lepkość dynamiczna w tej temp. nie przekracza wartości 60 000 mPa · s


Klasyfikacja olej w smarowych pod wzgl dem lepko ci wed ug sae j300 z 1997 roku c d1

Klasyfikacja olejów smarowych pod względem lepkości według SAE J300 z 1997 roku c.d.

 • Warunki dobrego smarowania silnika w podwyższonych temperaturach zapewnia się limitując lepkość kinematyczną w temp. 100 °C i 150 °C . Pomiaru lepkości w temp. 150 °C dokonuje się przy dużej szybkości ścinania (106 · s –1), inaczej HT/HS ( High Temperature/High Shear).


Klasyfikacja lepko ciowa olej w silnikowych sae 300 97

Klasyfikacja lepkościowa olejów silnikowych SAE 300-97


Klasyfikacja lepko ciowa olej w silnikowych sae 300 97 c d

Klasyfikacja lepkościowa olejów silnikowych SAE 300-97 c.d.


Oleje wielosezonowe

Oleje wielosezonowe

 • Oleje wielosezonowe nadają się do eksploatacji zarówno w zimie, jak i w lecie. Na przykład olej SAE 10W-40, ma w niskich temperaturach lepkość oleju zimowego SAE 10W, co zapewnia dobre właściwości rozruchowe silnika, a w temperaturach wysokich – lepkość oleju letniego SAE 40, co gwarantuje właściwe smarowanie silnika w wysokich temperaturach.


Charakterystyka lepko ciowa oleju wielosezonowego

40

10W-40

Lepkość

10W

-20

+100

Temperatura, °C

Charakterystyka lepkościowa oleju wielosezonowego


Stosowanie olej w silnikowych w zale no ci od temperatury otoczenia

50

40

Temperatura otoczenia ºC

SAE 50

30

SAE 40

20

SAE 20W-50

SAE 5W-50

10

SAE 20W-40

SAE 15W-40

SAE 30

SAE 10W-40

SAE 5W-40

SAE 20W-30

0

SAE 10W-30

SAE 20W-20

SAE 5W-30

-10

SAE 10W

SAE 5W

-20

SAE 0W

-30

-40

Stosowanie olejów silnikowych w zależności od temperatury otoczenia


Oleje paliwooszcz dne ec

Oleje paliwooszczędne (EC)

 • Oleje silnikowe o niskich klasach lepkości umożliwiają osiągnięcie oszczędności paliwa do kilku procent. Dotyczy to klas lepkości: SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40, (5W-50).


Klasyfikacja jako ciowa silnikowych olej w smarowych api

Oleje silnikowe

Oleje do silników benzynowych (S)

Oleje do silników wysokoprężnych (C)

SF

SG

SH

SJ

SA

SB

SC

SD

SE

‘CH-4’

CA

CD- II

CE

CB

CC

CF

CF-4

CG-4

CD

Klasyfikacja jakościowa silnikowych olejów smarowych (API)


Klasyfikacja jako ciowa silnikowych olej w smarowych api1

Klasyfikacja jakościowa silnikowych olejów smarowych (API)

Jeśli w oznaczeniu oleju druga litera jest dalsza w alfabecie, to olej posiada lepsze własności, a silnik może być zasilany paliwem o coraz niższej jakości. Oleje od SC do CD zawierają pełen zestaw dodatków uszlachetniających tj: inhibitory utleniania, korozji, dodatki przeciwzużyciowe, detergująco-dyspergujące, zapobiegające pienieniu oraz zabezpieczające silnik przed osadami niskotemperaturowymi.