การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร
Download
1 / 29

การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แยกเป็น 3 กลุ่ม. 1. กลุ่มภารกิจอำนวยการ. 2. กลุ่มสนับสนุนบริการ. 3. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา. การวิเคราะห์อัตรากำลัง กลุ่มภารกิจอำนวยการ. การวิเคราะห์อัตรากำลังภารกิจอำนวยการ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข' - aristotle-richardson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร

สายสนับสนุนในหน่วยบริการ

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แยกเป็น 3 กลุ่ม

1. กลุ่มภารกิจอำนวยการ

2. กลุ่มสนับสนุนบริการ

3. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา


การวิเคราะห์อัตรากำลังการวิเคราะห์อัตรากำลัง

กลุ่มภารกิจอำนวยการ


การวิเคราะห์อัตรากำลังภารกิจอำนวยการการวิเคราะห์อัตรากำลังภารกิจอำนวยการ

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป

รวม ห้องสมุด สารบรรณ เลขา นิติกร รปภ. ปชส.ซักฟอก

ยานพาหนะ ขยะ บำบัดน้ำเสีย รักษาศพฯ

ไม่รวม ทำความสะอาด และ งานสวน

2.ฝ่ายการเงินและบัญชี

รวมจัดเก็บรายได้ในหอผู้ป่วย

3.ฝ่ายพัสดุและซ่อมบำรุงรักษา

4.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

5.ฝ่ายแผนงานและศูนย์คอมพิวเตอร์


Fte full time equivalent
FTE : Full Time Equivalentการวิเคราะห์อัตรากำลังภารกิจอำนวยการ

“จำนวนพนักงานปฏิบัติงานเต็มเวลาเมื่อเทียบกับเวลามาตรฐานการทำงาน”

 • เวลามาตรฐาน กำหนดให้ทำงาน 7 ชั่วโมงต่อวัน

  จำนวน 240 วันต่อปี(หักวันหยุด)

  ดังนั้น 1FTE มีค่าเท่ากับ 1,680 ชั่วโมงต่อปี

 • การคำนวณ FTEคำนวณจากภาระงาน (Workload) หารด้วย เวลามาตรฐาน การทำงาน


Workload
ภาระงาน การวิเคราะห์อัตรากำลังภารกิจอำนวยการ(workload)

ภาระงาน : ปริมาณงาน เช่น บริการผู้ป่วยนอก

มีหน่วยนับเป็นครั้ง (Case Visit) คูณด้วยเวลาที่ใช้

ในการให้บริการแต่ละครั้ง

เช่นพยาบาลใช้เวลาดูแลผู้ป่วยนอก 12 นาทีต่อครั้ง (0.2 ชั่วโมง) มีปริมาณงานผู้ป่วยนอก จำนวน 57,000 ครั้งต่อปี

ดังนั้น ภาระงาน มีค่าเท่ากับ

57,000 x0.2 =11,400 ชั่วโมงต่อปี


FTE : Full Time Equivalentการวิเคราะห์อัตรากำลังภารกิจอำนวยการ

เช่นตามตัวอย่างภาระงานของพยาบาล 11,400 ชั่วโมงต่อปี

ดังนั้น

พยาบาลจะมี FTE เท่ากับ 11,400/1,680=6.78FTE

กรอบอัตรากำลัง = 80 % ของ FTE


วิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังแบบ FTE

 • หลักการ

  ปริมาณงานต่อปี X ค่ากลาง(นาที/งาน)

  (เวลาทำงาน 240 วัน x 7ชั่วโมง x 60นาที)

 • ค่ากลางของเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมหนึ่งๆ กำหนดโดยคณะทำงาน ใช้เหมือนกันทุกขนาด รพ. เนื่องจากลักษณะงาน ใช้ระเบียบร่วมกัน ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ


วิธีวิเคราะห์ FTE กลุ่มภารกิจอำนวยการ

1. ตามปริมาณงาน ได้แก่

 • งานบริหารทั่วไป เช่น สารบรรณ ปชส. เลขาฯ

 • งานนิติกร

 • งานเจ้าหน้าที่

 • งานการเงินและบัญชี

 • งานพัสดุ

 • งานซ่อมบำรุง

 • งานแผนและศูนย์คอมพิวเตอร์
วิธีวิเคราะห์ รพ.ก FTE กลุ่มภารกิจอำนวยการ

2. ตามลักษณะงานเฉพาะ

 • รักษาความปลอดภัย (FTE /จุดตรวจหลักต่อเวร)

 • งานซักฟอก

 • (FTE / เตียง)

FTE

 • งานจัดเก็บขยะ

 • ติดเชื้อ

 • (FTE / น้ำหนักขยะ)

 • งานจัดเก็บขยะทั่วไป (FTE / จุดพักขยะ)
ผลการวิเคราะห์ รพ.ก

กรอบอัตรากำลังภารกิจกลุ่มอำนวยการ


กรอบอัตรากำลังภารกิจกลุ่มอำนวยการกรอบอัตรากำลังภารกิจกลุ่มอำนวยการ

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน


กรอบอัตรากำลังภารกิจกลุ่มอำนวยการกรอบอัตรากำลังภารกิจกลุ่มอำนวยการ

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน


A/aกรอบอัตรากำลังภารกิจกลุ่มอำนวยการ

S/M/F


กลุ่มสนับสนุนบริการกรอบอัตรากำลังภารกิจกลุ่มอำนวยการ

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา


กำลังคนในกลุ่มนี้ประกอบด้วยกำลังคนในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

* ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

* กำลังคนสนับสนุนบริการได้แก่บุคลากรที่ทำงาน

สนับสนุนกลุ่มวิชาชีพในการให้บริการโดยตรง


วิธีการวิเคราะห์ภาระงาน:วิธีการวิเคราะห์ภาระงาน:ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

ใช้มาตรฐานของ สบ พช แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

S

M

L

 • ขนาดใหญ่

 • ดูแลนักศึกษา

 • 120-180 คน

 • ขนาดเล็ก

 • ดูแลนักศึกษา

 • 36-87 คน

 • ขนาดกลาง

 • ดูแลนักศึกษา

 • 90-117 คน

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของบุคลากรแต่ละระดับ

L

S

M

ขนาดใหญ่

50 คน

กรอบ = 40

ขนาดเล็ก

20 คน

กรอบ = 16

ขนาดกลาง

30 คน

กรอบ = 24


วิธีการวิเคราะห์ภาระงาน:กลุ่มสนับสนุนบริการวิธีการวิเคราะห์ภาระงาน:กลุ่มสนับสนุนบริการ

จัดกลุ่มสนับสนุนบริการจำนวน 42 สายงานกับวิชาชีพหลัก 11 วิชาชีพ

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

 • กลุ่ม 1จำนวนวิชาชีพมากกว่ากลุ่มสนับสนุน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ นวก สาธารณสุข นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด จพ. เวชสถิติ

 • กลุ่ม 2 จำนวนวิชาชีพน้อยกว่ากลุ่ม

 • สนับสนุนได้แก่

 • นักโภชนาการ นักกายอุปกรณ์

 • แพทย์แผนไทย

- วิเคราะห์สัดส่วนของวิชาชีพและบุคลากรสนับสนุนในแต่ละระดับสถานบริการ

โดยใช้เวทีผู้ทรงคุณวุฒิ

- วิเคราะห์กรอบของบุคลากรแต่ละระดับ


กลุ่ม 1 กำลังคนสนับสนุนบริการ รพ ระดับ A


กลุ่ม 2 คิดสัดส่วนต่อวิชาชีพ


ผลการวิเคราะห์อัตรากำลังผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง


40 % ผลการวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาชีพ


ขอขอบพระคุณผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง


ad