Gymn zium a so jarom lu ick 423 551 23 jarom mgr eva matysov vy 32 inovace 4c8
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Eva Matysová VY_32_INOVACE_4C8 PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Eva Matysová VY_32_INOVACE_4C8. Passiv (Trpný rod). Passiv. Meine Mutti kocht Das Mittagessen wird d as Mittagessen . von meiner Mutti gekocht. Rod činný. Rod trpný. Vorgangspassiv – průběhový trpný rod.

Download Presentation

Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Eva Matysová VY_32_INOVACE_4C8

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Eva MatysováVY_32_INOVACE_4C8

Passiv (Trpný rod)


Passiv

MeineMuttikochtDasMittagessenwird

dasMittagessen. vonmeinerMutti

gekocht.

Rod činný

Rod trpný


Vorgangspassiv – průběhový trpný rod

ichwerdeichwurdeichbingeworden

duwirstduwurdestdubistgeworden

erwirderwurdeeristgeworden

wirwerdenwirwurdenwirsindgeworden

ihrwerdetihrwurdetihrseidgeworden

siewerdensiewurdensiesindgeworden

Werden + Partizip II.


Vorgangspassiv

Průběhový trpný rod netvoří:

wollen, sollen,…

sichbeeilen, …

haben, besitzen

Způsobová slovesa

Zvratná slovesa

Slovesa s svýznamemmít


Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur

Präs.

Monika wirdzur Party eingeladen.

Prät.

Monikawurdezur Party eingeladen.

Pf.

Monikaistzur Party eingeladenworden.

Futur - Monika wirdzur Party eingeladenwerden.


ErgänzenSiedas Verb werden in der richtigenForm

Der Text _______ jetztinsRussischeübersetzt.

Wo __________ in dieserStadtAutosrepariert?

Früher ___________ hierAutosverkauft.

Wir _________ gesternzu der Party eingeladen.

Monika, du __________ schonerwartet.

Gestern _________ ich in Deutschgeprüft.

HeuteAbend __________ getanzt.


Lösung

Der Text jetztinsRussischeübersetzt.

Wo in dieserStadtAutosrepariert?

FrüherhierAutosverkauft.

Wirgesternzu der Party eingeladen.

Monika, duschonerwartet.

Gesternich in Deutschgeprüft.

HeuteAbendgetanzt.

wird

werden

wurden

wurden

wirst

wurde

wird


Převádění rodu činného na trpný

Sabine luddieMitschülerein.

Die Mitschülerwurdenvon Sabine eingeladen.

Der Kellner bedient den Gast.

Der Gastwirdvom Kellner bedient.

Podmět v 1. pádě (Sabine) se stává předmětem a předmět ve 4. pádě (dieMitschüler) podmětem


Vyjadřování původce děje

VON

Die FragensindvomLehrerbeantwortetworden.

DURCH

Die Gästewurdendurch den Lärmgestört.

MIT

SpagettiwerdenmitGabelundLöffelgegessen.

Používá se zvláště pro označení osob (jako původců děje)

Používá se hlavně u věcí a abstrakt

Slouží k označení prostředku, kterým se činnost provádí


SetzenSiediefolgendenSätzeinsPassiv

Professor Stein hatalleFragenbeantwortet.

Der starkeWindbeschädigtedieDächer.

Omaerzählt den KinderneineGeschichte.

Wirräumenjeden TagdieWohnungauf.

Man bautedieKircheim 16. Jahrhundert.

Man hat den Roman in 10 Sprachenübersetzt.

Die Jungenbewundern Monika.


Lösung

AlleFragensindvonProfessorStein beantwortetworden.

Durch den starkenWindwurdendieDächerbeschädigt.

EineGeschichtewirdden KindernvonOmaerzählt.

Die Wohnungwird (vonuns) jeden Tagaufgeräumt.

Die Kirchewurdeim 16. Jahrhundertgebaut.

Der Roman ist in 10 Sprachenübersetztworden.

Monika wirdvon den Jungenbewundert.


Infinitiv Passiv + Modalverben

Infinitiv činnýschreiben

Infinitiv Passivgeschriebenwerden

Der Briefmussnochheutegeschriebenwerden.

Die Tochterhat in DeutscheineEinsbekommen.

Siewillvom Vater gelobtwerden.


Zdroje

 • Direkt 3 – Němčina pro střední školy, Klett, 2008

 • D. Dusilová a kol. - SprechenSieDeutsch? 3. díl, Polyglot, 2002

 • Berglová, Formánková, Mašek – Německá gramatika, Fraus, 1995


 • Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř

 • Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210

 • Číslo DUM: VY_32_INOVACE_4C8

 • Jméno autora: Mgr. Eva Matysová

 • Název práce: Passiv (Trpný rod)

 • Předmět: Německý jazyk

 • Ročník: Čtvrtý

 • Časová dotace: 1 vyučovací hodina

 • Vzdělávací cíl: Vysvětlit tvoření a používání trpného rodu v němčině, procvičit učivo, rozvíjet komunikační schopnosti žáků

 • Pomůcky: Dataprojektor

 • Poznámka:

 • Inovace:Využití výpočetní techniky ve výuce

 • Datum vytvoření DUM: 10. 2. 2013


 • Login