Intel 8086 3
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 68

Архитектура и програмирање микропроцесора Intel 8086 ( 3 ) PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Архитектура и програмирање микропроцесора Intel 8086 ( 3 ). Инструкције за померање и ротирање У/И инструкције Инструкције гранања Инструкције за рад са стринговима Декларација процедура Декларација сегмената. Инструкције за померање и ротирање.

Download Presentation

Архитектура и програмирање микропроцесора Intel 8086 ( 3 )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Архитектура и програмирање микропроцесора Intel 8086 (3)

Инструкције за померање и ротирање

У/И инструкције

Инструкције гранања

Инструкције за рад са стринговима

Декларација процедура

Декларација сегмената


Инструкције за померање и ротирање

 • Инструкције за померање су shl/shr, shr и sar.

  shl/sal/shr/sarreg,1

  shl/sal/shr/sarmem,1

  shl/sal/shr/sarreg,cl

  shl/sal/shr/sarmem,cl

 • Одредишни операнд је онај чији се садржај помера (8-, 16- или 32-битни) док се изворним операндом специфи-цира број померања.


Сл. 1. Ефекат инструкција shl и sal.

Инструкције за померање и ротирање

 • Ако је број померања 0 нема утицаја на маркере.

 • CF ће садржати MS бит који је последњи “испао” приликом померања.

 • OF је 1 ако се два MS бита разликују приликом једноструког померања, а ако број померања није 1 недефинисан је.


Инструкције за померање и ротирање

 • ZF и SF се постављају на основу резултата померања.

 • PF ће садржати 1 ако је паран број јединица у нижем бајту резултата.

 • AF је увек недефинисан.


Сл. 2. Ефекат инструкције sar.

Инструкције за померање и ротирање

 • Ако је број померања 0 нема утицаја на маркере.

 • CF ће садржати LS бит који је последњи “испао” приликом померања.

 • OF је 0 ако је број померања 1, а иначе је недефинисан.

 • ZF и SF се постављају на основу резултата померања.

 • PF ће садржати 1 ако је паран број јединица у нижем бајту резултата.

 • AF је увек недефинисан.


Сл. 3. Ефекат инструкције shr.

Инструкције за померање и ротирање

 • Ако је број померања 0 нема утицаја на маркере.

 • CF ће садржати LS бит који је последњи “испао” приликом померања.

 • Aко је број померања 1, OF је једнак биту знака пре померања, а иначе је недефинисан.

 • ZF и SF се постављају на основу резултата померања.

 • PF ће садржати 1 ако је паран број јединица у нижем бајту резултата.

 • AF је увек недефинисан.


Сл. 4. Ефекат инструкције rcl.

Инструкције за померање и ротирање

 • Инструкције за ротирање rcl, rxr, rol и ror имају исту синтаксу као и оне за померање.


Инструкције за померање и ротирање

 • После ове инструкције CF садржи последњи MS бит.

 • Ако је број померања 1 OF се поставља ако се промени знак услед ротације а иначе је недефинисан.

 • Ова инструкција не утиче на ZF, SF, PF и AF.


Сл. 5. Ефекат инструкције rcr.

Инструкције за померање и ротирање

 • Утицај на маркере је аналоган претходној инструкцији.


Сл. 6. Ефекат инструкција rol и ror.

Инструкције за померање и ротирање

 • Утицај на маркере код rol идентичан је као код rcl, односно утицај ror је као код rcr.


Инструкције за померање и ротирање

 • Уз инструкције које манипулишу битовима (логичке, померања, ...) поменимо и инструкцију test.

  testreg,reg

  testreg,mem

  testmem,reg

  testreg,imm

  testmem,imm

 • Ова инструкција обавља AND операцију над битовима својих операнада не смештајући резултат нигде али постављајући одговарајуће вредности маркера.


У/И инструкције

 • 8086 подржава две У/И инструкције:

  inax/al,port

  inax/al,dx

  outport,ax/al

  outdx,ax/al

 • Port је вредност између 0 и 255.


Инструкције гранања

 • Инструкција безусловног скока је

  jmp disp8;direktno intrasegmentno

  jmp disp16;direktno intrasegmentno

  jmp disp32;direktno intersegmentno

  jmp mem16;indirektno intrasegmentno

  jmp reg16;registarsko indirektno ;intrasegmentno

  jmp mem32;indirektno intersegmentno


Инструкције гранања

 • Интрасегментни скок је типа nearдок је интерсегментни скок типа far.

 • Код прва два интрасегментна скока вредност размештаја се додаје регистру IP.

 • Разлика је само у опсегу вредности и што се код 8-битног размештаја најпре врши његово знаковно проширење.


Инструкције гранања

 • Директни интерсегментни скок обавља се тако што се 32-битна адреса уписује у пар CS:IP.

 • Обично се уместо размештаја код ова три типа скока користе лабеле:

  movdx,378h

  LoopForever:inal,dx

  xoral,1

  outdx,al

  jmpLoopForever


Инструкције гранања

 • Индиректни типови скокова одвијају се тако што је циљна адреса у некој локацији чија се адреса наводи, или је у регистру.


Инструкције гранања

 • Међу инструкције гранања убрајамо и:

  • инструкцију за позив потпрограма call и

  • инструкцију за повратак из потпрограма ret.

   Зашто?

   call disp16;direktno intrasegmentno

   call adrs32;direktno intersegmentno

   call mem16;indirektno intrasegmentno

   call reg16;indirektno intrasegmentno

   call mem32;indirektno intersegmentno


Инструкције гранања

 • Инструкција call типа far ради следеће:

  • Шаље садржај регистра CS у магацин.

  • Шаље 16-битни офсет инструкције која следи иза позива у магацин.

  • Копира 32-битну ефективну адресу потпрог-рама у пар CS:IP.

  • Извршење се наставља од прве инструкције потпрограма.


Инструкције гранања

 • Инструкција call типа near ради следеће:

  • Шаље 16-битни офсет инструкције која следи иза позива у магацин.

  • Копира 16-битну ефективну адресу потпрог-рама у регистар IP.

  • Извршење се наставља од прве инструкције потпрограма.


Инструкције гранања

 • Инструкција ret врши повратак у позивајући програм:

  ret ;near ili far povratak

  retn ;near povratak

  retf;far povratak

  ret disp;near ili far povratak i pop

  retn disp;near povratak i pop

  retf disp;far povratak i pop


Инструкције гранања

 • Повратак се остварује читањем адресе повратка из магацина.

 • Повратак типа near чита 16-битну адресу из магацина и уписује је у регистар IP.

 • Повратак типа farчита 16-битни офсет и уписује га у IP а потом и 16-битну адресу сегмента коју уписује у CS.

 • Не треба мешати позиве и повратке near и far типа!


Инструкције гранања

 • Инструкцјије условног гранања у себи садрже услов на основу кога се врши гранање, уколико је он испуњен.

 • Ове инструкције тестирају један или више маркера са циљем да утврде да ли је услов задовољен.


Инструкције гранања

Табела 1. Jcc инструкције које тестирају маркере.


Инструкције гранања

Табела 2. Jcc инструкције за неозначено поређење.


Инструкције гранања

Табела 3. Jcc инструкције за означено поређење.


Инструкције гранања

 • Код процесора 8086 (па све до 80386) инструкције условног гранања су обима 2 бајта, где је други бајт размештај.

 • Ово пружа могућност скока у опсегу од 128 бајтова.

 • Да би превазлишли ово ограничење треба употребити следећи “трик”:

  • Употребити облик са супротним условом.

  • Таква инструкција треба да прескочи инструкцију безусловног скока на оригиналну циљну адресу.


Инструкције гранања

 • Примера ради, ако имамо инструкцију

  jctarget

  можемо је конвертовати у дужи облик помоћу следеће секвенце:

  jncSkipJmp

  jmptarget


Инструкције гранања

 • Инструкција JCXZ (jump if CX is zero) врши гранање на циљну адресу ако регистар CX садржи нулу.

 • Ова инструкција не утиче на маркере.

 • Инструкција LOOP декрементира реги-стар CX и врши гранање на циљну адресу ако CX не садржи нулу.

 • Ова инструкција такође не утиче на маркере.


Инструкције гранања

 • Инструкција LOOPЕ/LOOPZ врши гранање на циљну адресу ако CX не садржи нулу a ZF=1.

 • Инструкција LOOPNЕ/LOOPNZ врши гранање на циљну адресу ако CX не садржи нулу a ZF=0.

 • Обе инструкције не утичу на маркере.


Инструкције за рад са стринговима

 • 8086 подржава 10 инструкција за рад са стринговима:

  • movs

  • loads

  • stos

  • scas

  • cmps

  • rep

  • repe

  • repz

  • repnz

  • repne


Инструкције за рад са стринговима

 • Овим инструкцијама може се манипулисати појединим елементима низова или се обрађују читави низови.

 • Обим операнада (елемената низова) је бајт или реч а специфицирање тог обима се једноставно обавља дода-вањем суфикса bили w на крају мнемоника.


Инструкције за рад са стринговима

 • Инструкције movsиcmps подразумевају да ES:DI садржи сегментну адресу одредишног низа.

 • Инструкција lods подразумева да DS:SI указује на изворни низ док је акумулатор одредиште.

 • Инструкције scasи stos подразумевају да ES:DI указује на одредишни низ а изворни операнд је у акумулатору.


Инструкције за рад са стринговима

 • Инструкција movsкопира један елемент низа (обима бајт или реч) из мемеоријске локације чија је адреса DS:SI у локацију са адресом у ES:DI.

 • По копирању се регистри SI и DI инкрементирају за 1 или 2, уколико је DF обрисан; у супротном се ови регистри декрементирају за исти износ.


Инструкције за рад са стринговима

movs{b,w}:es:[di]:=ds:[si]

if DF=0 then

si:=si+size;

di:=di+size;

else

si:=si-size;

di:=di-size;

endif;

 • size=1 или 2у зависности од обима елемента низа.


Инструкције за рад са стринговима

 • Инструкција cmpsпореди бајт или реч на локацији DS:SI са оним на локацији ES:DI и на основу тога поставља маркере.

 • После поређења се регистри SI и DI инкрементирају или декрементирају за 1 или 2.

  cmps{b,w}:cmp ds:[si],es:[di]

  if DF=0 then

  si:=si+size;

  di:=di+size;

  else

  si:=si-size;

  di:=di-size;

  endif;


Инструкције за рад са стринговима

 • Инструкција lodsкопира бајт или реч на локацији DS:SI у акумулатор.

 • После копирања се регистaр SI инкрементира или декрементира за 1 или 2.

  lods{b,w}:ax/al:=ds:[si]

  if DF=0 then

  si:=si+size;

  else

  si:=si-size;

  endif;


Инструкције за рад са стринговима

 • Инструкција stosсмешта садржај акумулатора у локацију адресирану са ES:DI.

 • После копирања се регистaр DI инкрементира или декрементира за 1 или 2.

  stos{b,w}:es:[di]:=ax/al

  if DF=0 then

  di:=di+size;

  else

  di:=di-size;

  endif;


Инструкције за рад са стринговима

 • Инструкција scasпореди садржај акумулатора са вредношћу на локацији ES:DI ажурирајући потом DI.

 • Маркери сепостављају на исти начин као и код инструкциуја cmp и cmps.

  scas{b,w}:cmp ax/al,es:[di]

  if DF=0 then

  di:=di+size;

  else

  di:=di-size;

  endif;


Инструкције за рад са стринговима

 • Саме по себи наведене инструкције не могу да обраде читав низ.

 • Њиховим комбиновањем са rep, repz, repe, repnzи repne префиксима постиже се примена одговарајуће операције на читав низ.


Инструкције за рад са стринговима

 • Ово комбиновање се врши на следећи начин:

  • За MOVS:

   repmovs

  • За CMPS:

   repecmps

   repzcmps

   repnecmps

   repnzcmps

  • За SCAS:

   repescas

   repzscas

   repnescas

   repnzscas

  • За STOS:

   repstos


Инструкције за рад са стринговима

 • Ови префикси се обично не користе уз lods.

 • Значење префикса је да се инструкција понавља CX пута (у случају cmpsнајвишеCX пута).

 • Уз то, потребно је да важи и услов уграђен у сам префикс (z/e или nz/ne)


Декларација процедура

 • За разлику од HLL-ова, нема стриктних правила о томе шта чини процедуру (овде у значењу било које врсте потпрограма).

 • Могуће је позвати процедуру са било које адресе у меоморији а прва ret инструкција на коју се наиђе извршиће повратак.

 • Међутим, коришћење ове чињенице често доводи до нечитког програма!


Декларација процедура

 • Стога су обезбеђени механизми за декларисање процедура.

 • Оснoвни механизам за декларацију процедура је:

  imeprocproc{NEAR ili FAR}

  <iskazi koji cine proceduru>

  imeprocendp


Декларација процедура

 • Уколико се у процедури не наиђе на ниједну ret инструкцију наставља се са следећом која следи иза endp!


Декларација сегмената

 • Сви програми се састоје од једног или више сегмената.

 • У току извршења програма сегментни регистри указују на адресе одређених сегмената којих може бити највише 4.

 • Сегменти се дефинишу исказом

  imesegsegment {operandi}

  <iskazi>

  imesegends


Декларација сегмената

 • Имена сегмената траба да буду јединствена.

 • Ако постоји још неки сегмент са истим именом онда се он сматра наставком претходног.

 • Када се декларише нови сегмент асемблер креира нови локациони бројач за тај сегмент са нултом иницијалном вредошћу.

 • Ако је сегмент наставак неког претходног онда се користи крајња вредност локационог бројача претходног сегмента.


Декларација сегмената

CSEGsegment

movax,bx

ret

CSEGends

DSEGsegment

Item1byte0

Item2word0

DSEGends

CSEGsegment

movax,10

addax,Item1

ret

CSEGends

end


Декларација сегмената

 • Када год наиђе на име сегмента, асемблер га замењује непосредном вредношћу која представља његову адресу.

 • Како није могуће напунити сегментни регистар непосредном вредношћу, то морамо да урадимо у више корака:

  movax,dseg

  movds,ax

  moves,ax


Декларација сегмената

 • Сегменти се пуне у меморију у оном редоследу у коме се наводе у изворној датотеци.

 • У пређашњем примеру читав сегмент CSEG пуни се у меморију пре DSEG.

 • Коришћењем директиве .alpha нала-жемо пуњење сегмената у алфабетском поретку њихових имена уместо у редоследу појављивања.


Декларација сегмената

 • Постоји 6 врста сегментних операнада.

  {READONLY}{align}{combine}{use}{‘class’}

 • Align се односи на тип поравнања сегмената.

 • Овај параметар узима једну од следећих вредности: byte, word, dword, para или page.

 • Сегменти ће се поравнавати на основу овог параметра. Како је параметар опциони подразумевана вредност је para (значи параграф – 16 бајтова).


Декларација сегмената

seg1segment

seg1ends

seg2segmentbyte

seg2ends


Декларација сегмената

seg1segment

seg1ends

seg2segmentword

seg2ends


Декларација сегмената

seg1segment

seg1ends

seg2segmentdword

seg2ends


Декларација сегмената

seg1segment

seg1ends

seg2segmentpara

seg2ends


Декларација сегмената

 • Поравнање по параграфима је подразумевано и у већини случајева га треба користити уколико нема неког доброг разлога да буде другачије.

 • Најзад, могуће је користити поравнање по странама (256 бајтова) што је корисно у случају да имамо бафере података који захтевају простор који је умножак од 256B.


Декларација сегмената

seg1segment

seg1ends

seg2segmentpage

seg2ends


Декларација сегмената

 • Ако се изабере било које поравнање осим бајтовског, преводилац убацује потребан број бајтова како би се обавило тражено поравнање.

 • Сегментни регистри увек морају да показују на адресу параграфа.

 • Како онда процесор врши адресирање сегмената са различитим поравнањем?


Декларација сегмената

 • Преводилац у том случају претпоставља да сегмент почиње од адресе претходног параграфа, али је вредност локационог бројача постављена на неки ненулти офсет.


Декларација сегмената

 • Тип combine управља начином уписивања сегмената са истим именом у објектни фајл.

 • Могуће је специфицирати public, stack, common, memoryили at.

 • Мemory је синоним за public и постоји ради компатибилности па увек треба користити public.


Декларација сегмената

 • Public иstack у основи раде исту ствар: врше конкатенацију сегмената са истим именом у један непрекидни сегмент.

 • Разлика је у начину иницијализације сегментног регистра магацина и регистарапоказивача магацина.

 • У принципу, сваки програм треба да има један сегмент типа stackдок остали треба да буду public.


Декларација сегмената

 • Уколико се не специфицира combineтип преводилац неће вршити конкатенацију сегмената и тада је ефекат исти као да смо употребили тип private.

 • Примера ради, следеће две секвенце имају исти ефекат.


Декларација сегмената

CSEGsegmentpublic

movax,0

movVAR1,ax

CSEGends

DSEGsegmentpublic

Iword?

DSEGends

CSEGsegmentpublic

movbx,ax

ret

CSEGends

DSEGsegmentpublic

Jword?

DSEGends

end


Декларација сегмената

CSEGsegmentpublic

movax,0

movVAR1,ax

movbx,ax

ret

CSEGends

DSEGsegmentpublic

Iword?

Jword?

DSEGends

end


Декларација сегмената

 • Тип class специфицира редослед сегемената који немају исто име.

 • Могуће вредности су:

  • ‘CODE’(за сегменте који садрже програмски код),

  • ‘DATA’(за сегменте који садрже податке) и

  • ‘STACK’(за сегменте који садрже магацин).


Декларација сегмената

 • У општем случају, сегмент података представља сегмент података само ако регистар DS указује на њега.

 • Како асемблер зна који сегмент зашта служи, нарочито ако знамо да се садржај сегментних регистара може мењати динамички?

 • Директива assume пружа ове информације асемблеру.


Декларација сегмената

assume {CS:seg}{DS:seg}{ES:seg}{SS:seg}

 • Бар један операнд мора да буде специфициран.

 • segје име сегмента или резервисана реч nothing.

 • Ако има више операнада они се одвајају зарезима.

  assumeDS:DSEG

  assumeCS:CSEG,DS:DSEG,ES:DSEG,SS:SSEG

  assumeCS:CSEG,DS:NOTHING


Декларација сегмената

 • Ова директива не модификује садржај сегментних регистара, већ само казује асемблеру да претпостави да сегментни регистри указују на одређене сегменте.


Декларација сегмената

DSEG1segmentpara public ‘DATA’

var1word?

DSEG1ends

DSEG2segmentpara public ‘DATA’

var2word?

DSEG2ends

CSEGsegmentparapublic ‘CODE’

assumeCS:CSEG,DS:DSEG1,ES:DSEG2

movax,seg DSEG1

movds,ax

movax,seg DSEG2

moves,ax

movvar1,0

movvar2,0

assumeDS:DSEG2

movax,seg DSEG2

movds,ax

movvar2,0

CSEGends

end


 • Login