Aletheia 9 martie 2008
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Legămintele divine PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aletheia 9 martie 2008. Legămintele divine. Moise cu tablele legii. Exod 19:1-9.

Download Presentation

Legămintele divine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aletheia 9 martie 2008

Aletheia

9 martie 2008

Legămintele divine


Moise cu tablele legii

Moise cu tablele legii


Exod 19 1 9

Exod 19:1-9

În luna a treia după ieşirea lor din ţara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. 2 Dupăce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustia Sinai, şi au tăbărît în pustie. Israel a tăbărît acolo, în faţa muntelui. 3 Moise s-a suit la Dumnezeu. Si Domnul l-a chemat de pe munte, zicînd: ,,Aşa să vorbeşti casei lui Iacov, şi să spui copiilor lui Israel: 4 ,,Aţi văzut ce am făcut Egiptului, şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine. 5 Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi legămîntul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pămîntul este al Meu;


Leg mintele divine

6 Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfînt. Acestea sînt cuvintele pe cari le vei spune copiilor lui Israel.`` 7 Moise a venit de a chemat pe bătrînii poporului, şi le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. 8 Tot poporul a răspuns: ,,Vom face tot ce a zis Domnul!`` Moise a spus Domnului cuvintele poporului. 9 Şi Domnul a zis lui Moise: ,,Iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentruca să audă poporul cînd îţi voi vorbi, şi să aibă totdeauna încredere în tine.`` Moise a spus Domnului cuvintele poporului.


Categorii de leg minte

Categorii de legăminte

 • Legăminte ale faptelor

 • Legământ al harului


Defini ie

Definiţie

Promisiunile lui Dumnezeu, aşa cum sunt revelate în Scripturi, condiţionate de anumiţi termeni în sarcina omului: ascultare, pocăinţă, credinţă, etc


Leg m ntul cu noe

Legământul cu Noe

 • Binecuvântarea lui Noe şi a fiilor lui (întreaga umanitate) (9:1)

 • Plasarea faunei şi a florei sub stăpânirea omului (9:2-3)

 • Interzice mâncarea cârnii care mai conţine sânge în ea (9:4)

 • Interzice omorul (9:5)

 • Porunceşte umanităţii să pedepsească omorul prin pedeapsa cu moartea (9:6)

 • Promisiunea că niciodată viaţa pe pământ nu va mai fi distrusă prin potop (9:11)

 • Crearea curcubeului ca semn al legământului (9:12-17)


Leg m ntul avraamic

Legământul avraamic

 • Binecuvântare(12:1-3)

  Voi binecuvînta pe ceice te vor binecuvînta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pămîntului vor fi binecuvîntate în tine.

 • Palestina (15:18-21)

 • Tatăl multor neamuri(17:1-8)

 • Tăierea împrejur(17:9-14)


Galateni 3 29

Galateni 3:29

Şi dacă sînteţi ai lui Hristos,

sînteţi „sămînţa” lui Avraam,

moştenitori prin făgăduinţă.


Mo tenirea

Moştenirea?

Binecuvântat

pentru a fi o binecuvântare!


Promisiunile leg m ntului mozaic

Promisiunile legământului mozaic

 • veţi fi ai Mei dintre toate popoarele – 19:5

 • Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfînt – 19:6


Vt sau nt

VT sau NT???

Voi însă sînteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfînt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată;


1 petru 2 9

1 Petru 2:9


Cerin ele leg m ntului

Cerinţele legământului

 • Să nu ai alţi dumnezei

 • Să nu-ţi faci chip cioplit

 • Să nu iei în deşert Numele Domnului

 • Să respecţi ziua de odihnă

 • Cinsteşte pe părinţii tăi

 • Să nu ucizi.

 • Să nu preacurveşti.

 • Să nu furi.

 • Să nu mărturiseşti strîmb împotriva aproapelui tău.

 • Să nu pofteşti proprietatea aproapeluui tău


Semnul leg m ntului exod 31

Semnul legământului - Exod 31

 • 12 Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: 13 ,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Să nu care cumva să nu ţineţi sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sînt Domnul, care vă sfinţesc. 14 Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfînt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său. 15 Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului, va fi pedepsit cu moartea. 16 Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legămînt necurmat. 17 Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn vecinic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pămîntul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.``


S mb ta sau duminica

Sâmbăta sau duminica?

 • Marcu 16: 2 În ziua dintîi a săptămînii, s-au dus la mormînt dis de dimineaţă, pe cînd răsărea soarele. 3 Femeile ziceau una către alta: ,,Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormîntului?``

 • Învierea Domnului Isus Hristos


S mb ta sau duminica1

Sâmbăta sau duminica?

 • Fapte 20:7 În ziua dintîi a săptămînii, eram adunaţi laolaltă ca să frîngem pînea.

 • Biserica primă şi ritualul Eucharistic


S mb ta sau duminica2

Sâmbăta sau duminica?

 • 1 Corinteni 16:2 În ziua dintîi a săptămînii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după cîştigul lui, ca să nu se strîngă ajutoarele cînd voi veni eu.

 • Biserica primară şi ... colecta


S mb ta sau duminica3

Sâmbăta sau duminica?

 • Barnaba (100),

 • Ignatius din Antiohia (107),

 • Justin Martirul (145),

 • Irenaeus (178),

 • Tertullian (180),

 • Ciprian (200),

 • Saint Victorinus (280),

 • Eusebiu de Cezarea (324)


Rela ia dintre lege i har galateni 3

Relaţia dintre lege şi har – Galateni 3

 • 8Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: ,,Toate neamurile vor fi binecuvîntate în tine.`` 9Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă, sînt binecuvîntaţi împreună cu Avraam cel credincios. 10Căci toţi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sînt supt blestem; pentrucă este scris: ,,Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.`` 11Şi că nimeni nu este socotit neprhănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci ,,cel neprihănit prin credinţă va trăi.`` 12Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă; ci ea zice: ,,Cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele``. 13Hristos ne -a răscumpărat din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem pentru noi, -fiindcă este scris: ,,Blestemat e oricine este atîrnat pe lemn`` 14pentruca binecuvîntarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.


N loc de concluzie

În loc de concluzie

Voi însă sînteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfînt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată.


 • Login