Kombinatorika
Download
1 / 21

KOMBINATORIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

KOMBINATORIKA. Autor: J efto Pajević. Uvod Pravila kombinovanja Premutacije bez ponavljanja sa ponavljanjaem primjeri Varijacije bez ponavljanja sa ponavljanjem primjeri Kombinacije bez ponavljanja sa ponavljanjem primjeri Algoritam.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KOMBINATORIKA' - aretha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kombinatorika
KOMBINATORIKA

Autor: JeftoPajević


 • Uvod

 • Pravilakombinovanja

 • Premutacije

  • bezponavljanja

  • saponavljanjaem

  • primjeri

 • Varijacije

  • bezponavljanja

  • saponavljanjem

  • primjeri

 • Kombinacije

  • bezponavljanja

  • saponavljanjem

  • primjeri

 • Algoritam


 • UVODMatematička disciplina koja se bavi osobinama funkcija definisanih na konačnim (u smislu broja elemenata) skupovima, ili šire rečeno problemima vezanima za konačne skupove , naziva se kombinatorna matematika ili kombinatorika. Termin “kombinatorika” potiče od Lajbnica ( Dissertatio de Arte Combinatoria, 1666. god), mada su se kombinatorni problemi javili i ranije. Veliki broj problema, koje kombinatorika rješava, može se formulisati u obliku određivanja elemenata posmatranog konačnog skupa koji ispunjavaju neke zadate uslove, kao što su izdvajanje određenih podskupova datog skupa, određivanje rasporeda elemenata u tim skupovima kao i određivanje broja takvog izdvajanja , odnosno rasporeda. Formalno gledano, svaki takav zadatak se može riješiti direktnim pretraživanjem datog skupa, ali se to rijetko radi, jer su posmatrani skupovi najčešće jako brojni. Primjera radi, jedna obična kucana stranica teksta, u kome se koriste samo mala slova, može imati oko 302000≈103000različitih verzija , dok broj atoma u sada vidljivoj Vasioni nije veći od 1040. Zbog toga kombinatorika razvila posebne metode rješavanja zadataka.


  Pravila kombinovanja
  PRAVILAKOMBINOVANJA

  Dva su osnovna pravila kombinovanja: Pravilo proizvoda i pravilo zbira.

  Pravilo proizvoda: Ako su S1,S2,…,Sn neprazni skupovi, onda je

  IS1×S2×…×SnI=IS1I·IS2I·…·ISnI

  Pravilo zbira: Ako je skup X unija disjunktnih skupova S1,S2,…,Sn , onda je

  IXI=IS1I+IS2I+…+ISnI


  PRAVILO PROIZVODA

  Primjer: OdNovogSada do Beogradapostojedvijevrsteprevoza: autobus i voz; od Beograda do Podgorice postoje tri vrste prevoza : autobus , voz i avion. Na koliko se načina može putovatiod Novog Sada do Podgorice preko Beograda?

  1

  1

  2

  NS

  BG

  PG

  2

  3

  Odgovor: Na svaki od dva načina potovanja od Novog Sada do Beograda može se nadovezati svaki od tri načina putovanja od Beograda do Podgorice, prema tome svi mogući načini putovanja su: (autobus, autobus)

  (autobus, voz)

  (autobus, avion)

  (voz, autobus)

  (voz, voz)

  (voz, avion)

  2·3=6


  PRAVILOZBIRAPrimjer: Bacaju se istovremenodvijekocke, jednabijelaijednacrvena. Na koliko načina se može dobiti zbir djeljiv sa 5?

  A={ ,,, }

  A={(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)} Ovdje je zbirdobijenihbrojeva 5, k(A)=4

  B={ ,, }

  4+3=7

  B={ (4,6),(5,5),(6,4)} Ovdje je zbirdobijenihbrojeva 10, k(B)=3

  Rješenje: Zbir djeljiv sa 5 može biti samo jedan od brojeva 5 ili 10. Zbir 5 dobija se na jedan od sledećih načina : (1,4), (2,3),(3,2), (4,1), gdje prvi broj u zagradi označava broj dobijen na bijeloj kocki , a drugi-broj dobijen na crvenoj kocki. Dakle, postoje 4 načina da se dobije zbir 5. Slično, zbir 10 se dobija na jedan od sledeća 3 načina: (4,6),(5,5), 6,4). Kako su ova dva skupa uređenih parova disjunktni to je ukupan broj načina da se dobije zbir djeljiv sa 5 jednak 4+3=7.


  PERMUTACIJEbezponavljanjaU skladu sa predhodnom definicijom permutovati neki skup znači urediti njegove elemente u nekom poretku.Permutaciju kao kombinatorni objekat možemo formirati prema pravilu množenja, odakle se lako određuje broj tih objekata.Primjer: Pet ljudi čeka u redu za karte. Na koliko načina oni mogu stati u red?Rješenje: Svaki njihov raspored predstavlja jednu permutaciju od 5 elemenata, što iznosi P=5!=120

  Definicija: Permutacija (bez ponavljanja) od n elemenata skupa A je uređena

  n-torka svih elemenata skupa A.

  Broj permutacija bez ponavljanja, skupa od n elemenata je Pn=n!=n(n-1)(n-2)…2·1 , n≥1


  PERMUTACIJE

  saponavljanjem

  Definicija:Permutacija (sa ponavljanjem) tipa k1, k2,…,kn formirana od elemenata skupa A={a1,a2, ... an} je svaka uređena m-torka , m=k1+k2+...+kn sastavljena od k1 elemenata a1, k2 elemenata a2, ... kn elemenata an.

  Broj permutacija sa ponavljanjem tipak1, k2,…,kn je Pn (k1,k2,...,kn)=(k1+k2+...+kn)/k1!∙k2!∙...∙kn!


  PRIMJERI PERMUTACIJA

  Primjer 1. Kojim redom možete naslagati na kornet dvije kugle vanile i dvije kugle čokolade?

  Rješenje: Kao što se vidi, postoji 6 mogućnosti, a radi se o permutacijama sa ponavljanjem tipa 2,2 pa je P(2,2)=(2+2)!/2!∙2!=24/4=6


  Primjer 2. U porodici su dva dječaka (M) i tri djevojčice (Ž). Kojim redom mogu oprati ruke, vodeći računa samo o polu?

  (MMŽŽŽ)

  (MŽŽMŽ)

  (MŽMŽŽ)

  (ŽMMŽŽ)

  (MŽŽŽM)

  (ŽMŽMŽ)


  (ŽMŽŽM)

  (ŽŽMMŽ)

  (ŽŽMŽM)

  (ŽŽŽMM)

  Rješenje: Radi se o permutacijama sa ponavljanjem tipa 2,3 a njihov broj je P(2,3)=(2+3)!/2!3!=120/12=10


  Primjer 3. Na koliko načina se na 5 jarbola mogu rasporediti

  3 jednake zastave

  dvije bijele i jedna crvena, tako da na svakom jarbolu bude najviše po jedna ?

  Rješenje: a) Svaki raspored čine 3 zastave i 2 prazna jarbola, tako da se rasporedi mogu

  posmatrati kao permutacije (sa ponavljanjem) tipa 3 i 2 kojih ima P2(3,2)=5!/3!2!=10

  Situacija razmotrena u primjeru 3 može se uopštiti na sledeći način:

  Na n mjesta u nizu treba rasporediti m predmeta , ili u n kutija treba razmjestiti m

  kuglica iste boje.

  Bitno se razlikuju slučajevi u kojima

  Na jedno mjesto može doći najviše jedan predmet

  Na jedno mjesto može stati više predmeta

  Slučaj (a) (nema ponavljanja): Broj mogućih rasporeda je:

  P2(m,n-m)=

  Slučaj (b) (ponavljanja su moguća): Broj mogućih rasporeda je:

  P2(m,n-1)=

  n!

  m!(n-m)!

  (m+n-1)!

  m!(n-1)!


  Primjer 4. Koristeći najkraći put kroz grad, na koliko načina možeš doći iz tačke A u

  tačku B (Sve ulice se sjeku pod pravim uglom)

  B

  0

  0

  1

  Rješenje:

  Svaki put se može predstaviti kao niz odluka:

  gore (1) i desno (0), u kome se 1 javlja n puta a 0 m puta, tj. ima

  P2(n,m)= mogućnosti

  1

  0

  1

  0

  0

  n

  1

  0

  1

  (n+m)!

  1

  n!m!

  A

  m


  VARIJACIJE načina možeš doći iz tačke A u bezponavljanja

  Uređivanjem jednog dijela posmatranog skupa dolazi se do pojma varijacija

  Definicija: Varijacija (bez ponavljanja) k-te klase od n elemenata skupa

  A={a1, a2, a3,...,an} je svaka uređena k-torka sastavljena od različitih elemenata skupa A

  Broj varijacija (bez ponavljanja) k-te klase od n elemenata jednak je

  Vkn =n(n-1)(n-2)...(n-(k-1)) ili

  Dokaz: Prvi elemenat u varijaciji može se formirati na n načina. Pošto nema ponavljanja drugi elemenat može se formirati na n-1 načina itd. k-ti elemenat se formira na n-(k-1) načina, tako da je po pravilu množenja Vkn =n(n-1)(n-2)...(n-(k-1)) , 1≤k≤n, V0n =1


  VARIJACIJE načina možeš doći iz tačke A u

  saponavljanjem

  Definiciaja: Varijacija (sa ponavljanjem) k-te klase od n elemenata skupa

  A={a1, a2, a3,...,an} je svaka uređena k-torka čiji su članovi elementi skua A, neobavezno različiti.

  Broj varijacija (sa ponavljanjem) k-te klase od n elemenata jednak je

  Dokaz: Svaki član varijacije može se formirati kao bilo koji od n elemenata posmatranog

  skupa, nezavisno od toga kako su formirani ostali članovi, što po pravilu množenja

  daje n·n∙n·...∙n =nk mogućnosti.


  Primjeri varijacija
  Primjeri varijacija načina možeš doći iz tačke A u

  Primjer 1. Na kolikonačina možemo k ljudi postaviti za okrugki sto sa n mjesta?

  Rješenje: Nema početnog mjesta, bitan je samo redoslijed sjedenja

  Primjer 2. Dokazati da u mjestu sa hiljadu stanovnika žive bar dvije osobe sa istim inicijalima

  Dokaz: Različitih inicijla ima V302=30∙30=900, a kako stanovnika ima hiljadu, to neki od njih moraju imati iste inicijale.

  Primjer 3. Poznato je da krokodil ima najviše 68 zuba. Dokazati da među 1617 krokodila ne moraju da postoje dva sa istim rasporedom zuba.

  Dokaz: Označimo sa 1 postojanje a sa 0 nepostojanje zuba na određenom mjestu. Broj rasporeda zuba jednak je broju riječi dužine 68 nad azbukom {0,1}, tj.

  V268=268 , Međutim 1617=(24)17 =268<268 +1

  Primjer 4. Tri studentadijelesobu. Iniimaju4 šoljice, 5 tanjirića i 6 kašičica (sve različite).

  Na koliko načina mogu da piju čaj, ako svaki treba da koristi jednu šolju, jedan tanjirić i jednu kašičicu?

  Rješenje: Šoljice se mogu rasporediti na V43 =4∙3∙2, tanjirići na V53=5∙4∙3, a kašičice na V63=6∙5∙4. Po pravilu proizvoda traženi broj je V43 V53V63=4∙3∙2∙5∙4∙3∙6∙5∙4=172800


  K načina možeš doći iz tačke A u OMBINACIJE

  bezponavljanja

  U problemima, koje smo do sada rješavali primjenom permutacija i varijacija, od značaja

  je bio poredak po kome se ređaju posmatrani elementi. Razmotrićemo sada situaciju

  Kad poredak elemenata nije od značaja već je bitno samo to koji elementi učestvuju.

  Definicija: Kombinacija (bez ponavljanja) k-te klase skupa A od n elemenata je svaki podskup od k elemenata skupa A, 1≤k≤n.

  Broj kombinacija (bez ponavljanja) k-te od n elemenata jednak je

  Dokaz: Svaki podskup od k emenata skupa A možemo urediti na k! Načina, čime obijamo k!

  Varijacija k-te klase od elemenata polaznog skupa.Međutim, svaka varijacija k-te klase može da

  se dobije na taj način, i pri tome smo iz jedne kombinacije k-te klase , što znači da je

  što daje traženu formulu


  KOMBINACIJE načina možeš doći iz tačke A u

  sa ponavljanjem

  Definicija: Kombinacija (sa ponavljanjem) k-te klase skupa A od n elemenata je svaki podskup od k elemenata skupa A, kod koga se elementi mogu javljati više puta

  Broj kombinacija (sa ponavljanjem) k-te klase od n elemenata jednak je


  Primjeri kombinacija
  PRIMJERI KOMBINACIJA načina možeš doći iz tačke A u

  Primjer 1. Na kružnici je dato n tačaka. Svaki par spojen je tetivom. Pri tome ne postoje tri tetive

  koje prolaze kroz istu tačku.

  Na koliko je oblasti razbijena unutrašnjost kružnice?

  Koliko ima truglova čije stranice leže na tim tetivama a tjemena su im u tačkama presjeka

  tetiva u unutrašnjosti kružnice?

  Rješenje: a) Broj povučenih tetiva je a broj presječnih tačaka je . Povlačimo tetivu jednu po

  jednu. Ako se pri crtanju k-te tetive dobija sk tačaka presjeka, broj oblasti se povećava za sk+1. kako

  na početku imamo jednu oblast, poslije povlačenja svih tetiva broj oblasti biće za 1 veći od zbira broja

  tetiva i broja tačaka presjeka, tj.

  Svakih 6 tačaka na kružnici može se na tačno jedan način razbiti na parove tako da tri tetive

  određene parovima tih tačaka svojim presjecima obrauju trougao u unutrašnjosti kružnice.

  Prema tome, traženi broj trouglova je

  Primjer 2. U grupi od 20 šahista je 5 velemajstora. Na koliko načina se mogu formirati dvije ekipe

  Od po 10 šahista, tako da u jednoj budu 2 a u drugoj 3 velemajstora?

  Rješenje:


  Po načina možeš doći iz tačke A u četak-

  Razmatranje problema

  Ulazni elementi

  Ne

  Elementi mogu da se ponavljaju

  Da

  Ne

  Poredak je bitan

  Da

  Ne

  Poredak je bitan

  Da

  Svi učestvuju

  Da

  Broj ponavljanja sa ograničenjem

  Da

  Ne

  Ne

  Kombinacije BP

  Varijacije BP

  Permutacije BP

  Kombinacije SP

  Varijavije SP

  Permutacije SP

  KRAJ


  Literatura
  Literatura: načina možeš doći iz tačke A u

  • Tošić R., Kombinatorika, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad 1999.

  • Tošić R., Mala kombinatorika, Prosvetni pregled, Beograd 1996.

  • Miličić P. , Banjević D., Aranđelović D., Ivković Z., Matematika za 4 razred srednje škole, Naučna knjiga, Beograd 1991.

  • Obradović M., Georgijević D., Matematika za 4 razred srednje škole, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd 1990.


  ad