Rozhodovac proces v t mu
Download
1 / 49

Rozhodovací proces v týmu - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Rozhodovací proces v týmu. Přehled základních nástrojů 6. seminář UMA. 6. seminář. Osobnosti Popis rozhodovacího procesu Kreativní techniky Rozhodovací proces v týmu Tým a komunikace v týmu. Osobnosti - Deming, Juran, Pareto,. W. EDWARD DEMING (1900-1993) – „Ryba smrdí od hlavy“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rozhodovací proces v týmu' - arav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rozhodovac proces v t mu

Rozhodovací proces v týmu

Přehled základních nástrojů

6. seminář UMA


6 semin
6. seminář

 • Osobnosti

 • Popis rozhodovacího procesu

 • Kreativní techniky

 • Rozhodovací proces v týmu

 • Tým a komunikace v týmu


Osobnosti deming juran pareto
Osobnosti - Deming, Juran, Pareto,

 • W. EDWARD DEMING (1900-1993) –

  „Ryba smrdí od hlavy“.

 • JOSEPH M. JURAN – řízení kvality

  „Hlasatel japonského objevu kvality“.

 • VILFREDO PARETO (1848 – 1923)

  -pravidlo 80/20 (vzorec objeven v roce 1897).


W edward deming v chodisko z krize out of the crisis
W. EDWARD DEMING„Východisko z krize“ (OUT of the Crisis)

Poselství: „Úspěch v podnikání pramení z opakovaného příchodu zákazníků, kteří si vaše výrobky nebo služby pochvalují a kteří k vám přivádí svoje přátele“.

Zavádí pojem statistické řízení kvality. Obsah knihy se pohybuje kolem několika pravidel:

 • Pokud má být dosažena kvalita, musí za ni převzít odpovědnost pracovníci vyššího vedení firmy.

 • Zavedení řízení kvality vyžaduje komplexní řadu školení, začínající nejdříve na vrcholu organizace, než se přistoupí k dalším jednotlivým úrovním celé podnikové hierarchie.

 • Jako nezbytné se jeví používání statistických metod řízení kvality, aby mohly být podnikatelské plány rozšířeny o stanovení jasných cílů v oblasti kvality.


Joseph m juran
JOSEPH M. JURAN

V roce 1951 vyšla jeho první významná kniha

„Příručka řízení kvality“

(Quality Control Handbook).

Juranova filozofie kvality je: jedná se o proces plánování kvality, řízení kvality a zavádění kvality.

 • Juran kritizuje Deminga za jeho přílišné spoléhání se pouze na statistiku, on navrhuje zakládat přímo řídící jednotky zabývající se kvalitou.

 • Juran zastává názor, že kvalitu nelze delegovat a zavádí pojem „zmocnění“ (Empowerment) – otázka sebekontroly všech zúčastněných a klade velký důraz na mezilidské vztahy.


Vilfredo pareto
VILFREDO PARETO

Sledoval vzorce bohatství a příjmů v Anglii 19. století.

Zjistil, že:

 • ze sledovaných vzorků lidí plyne většina příjmů a bohatství menšině lidí,

 • existuje konstantní matematický vztah mezi poměrným počtem osob (% z celkové zkoumané populace) a částkou příjmů nebo bohatství – předvídatelně nevyrovnaný vztah!

  80/20

 • Uvedený vzorec se opakoval v různých časových obdobích i zemích.


Mana ersk rozhodov n
Manažerské rozhodování

Postupy a nástroje závisí na:

 • subjektu rozhodování (jednotlivec, skupina),

 • času (statické - dynamické, spojité - diskrétní),

 • kritériích (jedno-, vícekriteriální),

 • míře určitosti (za jistoty, rizika, neurčitosti),

 • úrovni a závažnosti (strategické, taktické, operativní),

 • důsledcích variant řešení,

 • systémové struktuře problému (dobře - špatně strukturovaný),

 • možnosti algoritmizace.


Rozhodovac proces rozhodovac f ze
Rozhodovací proces – rozhodovací fáze

 • Fáze identifikace rozhodovacího problému.

 • Fáze analýzy a formulace problému.

 • Fáze tvorby variant.

 • Fáze vyhodnocování variant:

  • Stanovení kritérií hodnocení,

  • určení důsledků,

  • volba varianty k realizaci.

 • Realizace zvolené varianty.

 • Kontrola a zpětná vazba.


Identifikace a

specifikace problému

Stanovení alternativních řešení

Hodnocení alternativních řešení

Výběr vhodné varianty

Implementace rozhodnutí

Kontrola a vyhodnocení

Rozhodovací proces


Anal za probl mu 1 2 f ze
Analýza problému (1. – 2. fáze)

Vytvoření modelu problému.

Nároky na informační zajištění:

 • účel, cíl příslušně sekvenční funkce,

 • možnost specifikace a získání potřebných informací,

 • přesnost a spolehlivost dostupných informací,

 • porovnání nákladů na získání informací a očekávaného efektu.


Tvorba a vyhodnocov n variant 3 4 f ze
Tvorba a vyhodnocování variant (3. – 4. fáze)

Existují různé techniky pro zajištění variant řešení problému v rámci rozhodovacího procesu.

Při vyhodnocování variant řešení je nutné:

 • Stanovení kritérií hodnocení,

 • určení důsledků,

 • volba varianty k realizaci.


Implementace 5 6 f ze
Implementace (5. – 6. fáze)

 • Realizační fáze posloupnosti funkcí.

 • Koordinace činnosti řešitelů i dříve provedených činností.

  Shrnutí:

  Existují různé techniky pro zajištění variant řešení problému v rámci rozhodovacího procesu.


Ishikaw v diagram
Ishikawův diagram

 • Diagram lze v odborné literatuře nalézt rovněž pod názvem diagram rybí kosti (dle jeho tvaru).

 • Nebo také jako Ishikawův diagram, podle jeho tvůrce prof. Dr. Kaory Ishikawy, odborníka v procesech zdokonalování systémů řízení jakosti.

 • Ishikawově diagramu se také někdy říká diagram příčin a následků.


Ishikaw v diagram nebo li diagram ryb kosti
ISHIKAWŮV DIAGRAM(nebo-li diagram rybí kosti)

Slouží pro:

 • odhalení všech možných příčin řešeného problému

 • identifikaci a zobrazení všech možných příčin a subpříčin, které ovlivňují daný následek.

 • celistvý pohled na sledovanou situaci.

  Následkem nemusí být pouze identifikovaný či potenciální problém, může jím být jakákoli entita (př. kvalita výrobku, procesu, zdroje apod.) respektive stanovený cíl.


Ishikaw v diagram pd ryb kost
Ishikawův diagram (PD, Rybí kost)

Je vhodný i pro utřídění velkého množství informací (např. z brainstormingu, marketingovým průzkumem).


P klad
Příklad

Kapesní svítilna nesvítí (problém)


P klad1
Příklad

povolená

žárovka

baterie

Vadný závit

Menší závit

Zoxidovaný závit

Kapesní svítilna nesvítí (problém)

kontakty

okolí

člověk


Rozhodov n v t mu
Rozhodování v týmu

Tým

 • Malá skupina lidí se vzájemně se doplňujícími dovednostmi, kteří jsou oddáni společnému účelu, pracovním cílům a přístupu k práci, za něž jsou společně odpovědni.


Po adavky t mov ho rozhodov n
Požadavky týmového rozhodování

 • 4 - 7 účastníků v týmu,

 • heterogennost skupiny,

 • zajistit uvolněné a nestresující prostředí,

 • zapojit do diskuse všechny členy týmu,

 • používá se při řešení specifických a složitých problémů.


Typy komunikace v t mu

A

B

E

C

D

B

E

A

D

C

B

C

D

E

A

Typy komunikace v týmu

 • Kormidelní oko

  • pracují rychle, nepružné při změně úkolu

 • Kruh

  • při řešení složitých problémů

 • Všechny způsoby komunikace

  • nejpružnější,

  • pro řešení nejednoznačných úkolů


Z kladn n stroje zvy ov n kvality proces
Základní nástroje zvyšování kvality procesů

 • Tvoří páteř úsilí o zvyšování kvality.

 • Použitelné v plánovací a studijní fázi rozhodovacího procesu zvyšování kvality.

 • Jsou jednoduché a názorné.


Seznam pro zvy ov n kvality procesu
Seznam pro zvyšování kvality procesu

 • Ishikawův diagram (rybí kost)

 • Kontrolní listy

 • Paretův diagram

 • Histogram

 • Korelační diagram

 • Vývojový diagram

 • Regulační graf


Kontroln listy
Kontrolní listy

 • Pro zaznamenávání požadovaných údajů.


Histogram
Histogram

 • Názorný pro grafické znázornění rozložení statistického souboru.


Korela n diagram
Korelační diagram

 • Slouží ke zjišťování nebo ověřování vzájemné souvislosti dvou proměnných.


V vojov diagram
Vývojový diagram

 • Je základním stavebním kamenem analýzy podnikových procesů.


Regula n graf
Regulační graf

 • Základní pomůcka statistického řízení a regulace procesů.


Rozhodovac strom
Rozhodovací strom

 • Využívá se především pro rozhodovací procesy za rizika a nejistoty.

Přijetí nových pracovníků

Souhlas odborů

1

a

Zvýš. přesčasů

Nesouhlas odborů

Přijetí nových

pracovníků

2

Žádná akce

Žádná akce


My lenkov mapy

Myšlenkové mapy

Jedním z prvních uživatelů byl Porfyrios z Tyru (232–304) -novoplatónský filosof. Jeho rodné jméno bylo Malchos („král“), ale po příchodu do Říma si své jméno pořečtil – na Porfyrios (podle nachové barvy královského oděvu).

Autorem současného pojetí MM je Američan Tony Buzan.


Co je my lenkov mapa
Co je myšlenková mapa

 • Technika, která používá přirozený způsob vizuálního myšlení k organizaci, strukturování a reprezentaci informací a myšlenek v grafické podobě.

 • Využívá větvení, slova, obrázky, barvy a jiné grafické prvky.


Od pap ru k obrazovce a zp t
Od papíru k obrazovce (a zpět)

 • Dříve se používala tužka a papír, flipchart apod.

 • Softwarová aplikace zvyšuje inovativní a kreativní potenciál pracovníků, umožňuje zachycení a sdílení znalostí.

 • Velké mapy – na obrazovce se stávají nepřehlednými - tisknout a slepit


Co je vizu ln my len
Co je vizuální myšlení?

 • Koncept založený na výzkumu fungování mozku.

 • Stimulace smyslů (zrak, hmat) a emocí zvyšující kreativitu

 • Zkrácení doby, snížení námahy a stresu, růst produktivity.


Lev a prav mozkov hemisf ra
Levá a pravá mozková hemisféra

 • Levá - lineární, logické, analytické, kvantitativní, racionální a verbální myšlení

 • Pravá - nelineární, holistické (celostní), intuitivní, imaginativní a neverbální myšlení

 • Zapamatování a kreativita se posilují, pokud stimulujeme obě strany mozku. Tradiční, na textu založené postupy, využívají „levý“ mozek, „pravý“ se zapojuje, pokud užíváme hierarchické struktury, prostorové prvky, symboly, barvy.

 • „Visuální těsnopis“ – stimuluje a zjednodušuje komunikaci, podněcuje kreativní myšlení  lepší projekty, výrobky, služby, rozhodnutí


Omezenost my len
Omezenost myšlení

 • Schopnost logického uspořádání informací a znalostí je podmínkou úspěchu v informační a znalostní společnosti

 • Mozek umí mnohem účinněji pracovat s vizuální informací

 • Tradiční lineární způsob myšlení zleva doprava, shora dolů má svá omezení. Schopnost porozumět psanému textu není totéž jako jeho „našprtání“ – je třeba se naučit „vytáhnout“ to, co je důležité, hledat vztahy mezi myšlenkami.


V hody my lenkov ch map
Výhody myšlenkových map

 • Nejvhodnější způsob organizace myšlenek, používá celostní reprezentace.

 • Přirozeným způsobem zvyšuje aktivitu duševních činností

 • Přirozeným způsobem posiluje paměť, koncentraci, kreativitu, inovativní myšlení.

 • Usnadňuje pochopení souvislostí

 • Usnadňuje strukturální a teoretickou analýzu složitých problémů.

 • Podporuje rychlejší a snazší absorbování a zpracování informací.


Pou it mm
Použití MM

 • Tvorba různých typů zpráv

 • Organizace myšlenek při psaní zpráv

 • Analýza vztahů mezi prvky podnikatelského plánu.

 • Efektivní plánování projektů

 • Lepší příprava jednání

 • Příprava poznámek pro projev, referát

 • Stanovení priorit činností v projektu


Pou it mm pokr
Použití MM – pokr.

 • Vytvoření strukturální mapy podniku

 • Navrhování projektů

 • Prezentace výsledků projektu

 • Organizace počítačových souborů podle kategorií

 • Propojení různých projektových dokumentů s mapou

 • Plánování událostí (schůzky, návštěvy, cesty, …)

 • Mapa může být názornější než tradiční dokument


Pou it mm p i studiu
Použití MM při studiu

 • Eliminace ztrát času vznikajících při lineárním zápisu

 • Zvýšení efektivity studia, organizace studijních materiálů pomocí map

 • Výcvik schopnosti porozumění (čtení textů, vytváření map)

 • Tvorba mapy může podpořit brainstorming při hledání nápadů

 • Zapamatování lze podpořit organizací velkých množství informací s pomocí map

 • Komplexní informace jsou přehlednější, jsou-li uspořádány do mapy

 • Lepší pochopení posiluje rozvoj kreativní a systematické dedukce

 • Mapa usnadňuje strukturování obsahu práce (diplomové, referátu, článku, zprávy, …)


Popis tvorby mm
Popis tvorby MM

 • Začněte ve středu papíru hlavním námětem

 • Využijte obrázků, symbolů, kódů

 • Vyberte hlavní témata a zdůrazněte pomocí velkých a malých písmen

 • Využijte barev

 • Vytvořte si svůj osobní styl tvorby myšlenkových map


Pc podpora freemind
PC Podpora – FreeMind

http://magazin.stahuj.cz/aktualityhttp://www.abclinuxu.cz/clanky/

 • FreeMind je opensource program pro zapisování myšlenkových map napsaný v Javě a přeložený do češtiny. Kreslení myšlenkových map je velmi jednoduché a intuitivní. Na plochu zapisujete informace do jednotlivých bloků a spojujete je pomocí linek do stromové struktury. Kliknutím na některý z uzlů se rozbalí nebo zabalí všechny podvětve, takže lze velmi snadno pracovat i s obrovskými myšlenkovými mapami.


Mindmanager http www mindshop sk store
MindManagerhttp://www.mindshop.sk/store/

 • Uspořádání myšlenek do vrstev, možnost přehledných a detailních pohledů

 • Hyperlinky na jiné elektronické objekty (dokumenty, obrázky, webové stránky, email)

 • Přetahování (drag and drop) myšlenek a informací při tvorbě projektů a dalších znalostních struktur

 • Velká knihovna symbolů a ikon podporující neverbální sdělování složitých myšlenek

 • Export projektů a dalších znalostních struktur do produktů MS - Project, PowerPoint, Word, Excel a do HTML

 • Online spolupráce v zabezpečeném prostředí

 • „Sbalení a odeslání" map a připojených dokumentů e-mailem


My lenkov mapy a ms project
Myšlenkové mapy a MS Project

 • Vizualizace záměru

  • Možnosti MS Project jsou srovnatelné s ostatními dostupnými aplikacemi

 • Přenos dat do plánu

  • Není třeba řešit přenos dat do plánu

  • Odehrává se automaticky

  • Podněty lze následně rozpracovávat, dále propojovat, přiřazovat zdroje apod.


Mapa transformace do ganttu
Mapa – transformace do Ganttu

 • Přepnutí zobrazení Síťový diagram – Ganttův diagram

 • Po několika drobných úpravách…


Postup tvorby mapy
Postup tvorby mapy

 • Pojmenujte to, čím se chcete zabývat, umístěte do středu stránky.


Identifikujte nejdůležitější pojem spojený s hlavním, propojte ho hlavní větví


Najděte další hlavní pojem a propojte. hlavním, propojte ho hlavní větví
ad