slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Faradiela binti Asan L20112008444 Rohaida binti Ramli L20112008439

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Faradiela binti Asan L20112008444 Rohaida binti Ramli L20112008439 - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

NAMA AHLI KUMPULAN. Faradiela binti Asan L20112008444 Rohaida binti Ramli L20112008439 Saidatul Asima binti Kamarulzaman L20112008461. BAB 3: PERNIAGAAN DALAM NEGERI. SUBTOPIK. OBJEKTIF. JENIS SALURAN AGIHAN. DEFINISI. Perniagaan runcit. JENIS PERNIAGAAN dalam negeri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Faradiela binti Asan L20112008444 Rohaida binti Ramli L20112008439' - aquene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

NAMA AHLI KUMPULAN

FaradielabintiAsan L20112008444

RohaidabintiRamli L20112008439

SaidatulAsimabintiKamarulzaman L20112008461

slide4

SUBTOPIK

OBJEKTIF

JENIS SALURAN AGIHAN

DEFINISI

Perniagaanruncit

JENIS PERNIAGAAN dalamnegeri

Jenis-jenisperniagaanruncit

Saluranagihan

Soalanpemahaman

slide5

ObjektifPembelajaran

Padaakhirpembelajaranpelajardapat :

1. Menyatakandefinisi

perniagaandalamnegeri.

2. menyenaraikanenamjenis

saluranagihan.

3. mengenalpastijenis-jenis

perniagaanruncit.

slide6

DEFINISI

PERNIAGAAN DALAM NEGERI

Aktivitimembelidanmenjualbarangdanperkhidmatan yang dijalankanantarapendudukdisesebuahnegara

Contoh: Kedairuncit, kedaikasut, kedaibukudan lain –lain lagi

slide7

PERNIAGAAN DALAM NEGERI

DIBAHAGIKAN KEPADA

PERNIAGAAN

BORONG

PERNIAGAAN

RUNCIT

slide8

PERNIAGAAN BORONG

 • Bentukperniagaanberskala
 • besar
 • Membelisecarapukal
 • daripadapengeluar
 • Menjualdalamkuantiti yang
 • lebihkecilkepadaperuncit
slide9

PERNIAGAAN RUNCIT

 • Terdiridaripadapeniagaruncitkecil-
 • kecilandanperniagaanruncitbesar-
 • besaran
 • Peniagaruncitkecil-kecilanmembeli
 • dalamkuantitikecildaripadapemborong
 • danmenjualbarangdalamkuantiti yang
 • kecilkepadapenggunaakhir
 • Perniagaanruncitbesar-besaranakan
 • membelisecarapukaldaripada
 • pengeluar
saluran agihan
SALURAN AGIHAN

PERUNCIT

EJEN

PEMBORONG

PENGGUNA

PENGELUAR

slide11

PENGGUNA

Individuatausesiapa yang menggunakanbarang, perkhidmatan, atausumberalamsemulajadiuntukmemenuhikeperluandankehendakmasing-masing

slide12

EJEN

Merujukkepadaorangtengah yang biasanyaterlibatdalammemasarkanbaranganindustritanpamengambilhakkeatasproduktersebutdanmenjualprodukbagipihakpengeluar

slide13

PERUNCIT

Merujukkepadasemuaaktiviti yang melibatkanpenjualanataupenyewaanproduksecarateruskepadapenggunaakhiruntukkegunaanmerekaatauorganisasi.

slide14

PEMBORONG

Merujukkepadaaktiviti-aktiviti yang melibatkanpembeliansecarapukalprodukdaripengilangolehorangtengahdanmenjualkembaliproduktersebutkepadapenggunaawam tau penggunaindustri.

slide15

PENGELUAR

Orang yang mengeluarkansesuatuprodukataubarangan

slide16

Jenissaluranagihan

CONTOH: Nelayanjualkepadapemborongikan

Pemborongikanjualkepadapeniagaikan

Peniagaikanjualkepadapenggunauntukdimasak

slide17

Jenissaluranagihan

CONTOH: DewanBahasadanPustaka (DBP)menerbitkanbuku.

Ejenpemasaranmemasarkanbukuterbitan DBP kepadakedai

buku.

KedaibukumenjualbukukeluarabDBP.

Pembelimembelibuku DBP daripadakedaibuku.

slide18

Jenissaluranagihan

Contoh: Kilangbatubatamengeluarkanbatubatauntukpasaran

tempatan.

Kedaibatu Hock Chuan Sengmembelibatubatadaripada

kilanguntukdijualkepadakontraktorrumah.

KontraktorHasanmembelibatubatadaripadakedaibagi

membuatrumahnya.

slide19

Jenissaluranagihan

Contoh: Pengeluarmakananmenjualhasilkeluarankepada

pasarayabesarsepertigiant.

Pasarayagiant menjualprodukmakanan yang dibeli

daripadapengeluar.

PenggunamembeliprodukmakanandiGiant.

slide20

Jenissaluranagihan

Contoh: Penjualinsuransmelantikbeberapaejenuntuk

menjualinsurans.

Ejeninsuransakanmenjualinsuranskepada

pembeliberpotensi.

slide21

Jenissaluranagihan

BiasanyamelibatkanperkhidmatansepertiDoktor, tukangjahit. Peguamdansebagainya.

slide22

PERNIAGAAN RUNCIT

Sesebuahperniagaan yang menjualpelbagaibarangkepadapenggunaakhirdalamkuantiti yang kecilmengikutkeperluanpenggunatersebut.

fungsi peruncit dalam saluran agihan

MemecahkanPukal

Menjualpelbagaijenisbarang

FUNGSI PERUNCIT DALAM SALURAN AGIHAN

Memberikhidmatnasihatdanmenyampaikanmaklumat

Menyediakemudahankredit

Perkhidmatanselepasjualan

Mengagihkanbarang-barang

Mengurusstok

Mendirikanpremisperniagaanberhampiranpelanggan

Melakukankerja-kerjaakhir

slide24

Jenis-jenis

perniagaanruncit

PERUNCIT KECIL-KECILAN

PERUNCIT BESAR-BESARAN

slide25

PERUNCIT KECIL-KECILAN

PERUNCIT TANPA KEDAI

PERUNCIT BERKEDAI

KEDAI

AM

PENJAJA

KEDAI

KHUSUS

PENGERAI

CIRI – CIRI

ciri perniagaan runcit kecil kecilan
Ciriperniagaanruncitkecil-kecilan

Mudahdibentuk

Modal kecil

Pemilikan

Layananperibadi

Mudahdiurus

slide27

PERUNCIT BESAR-BESARAN

 • Kedaisejajar
 • Mempunyai
 • sepuluhatau
 • lebihcawangan
 • diseluruh
 • negara
 • Contoh:
 • Anakku, Bata
 • Pasarayabesar
 • Sebuah
 • bangunan
 • setingkat yang
 • menjual
 • pelbagaijenis
 • barangandi
 • bawahsatu
 • bumbung
 • Contoh:
 • Pasaraya
 • Cowboy,
 • Tunas Manja
 • Koperasiruncit
 • Syarikat
 • Berhad
 • Ditubuhkan
 • Mengikut
 • Ordinan
 • Koperasi
 • Malaysia
 • Contoh:
 • Koperasi guru,
 • Koperasi Polis
 • Pasaraya
 • Perniagaanruncit yang menjualberanekajenisbarangdibawahsatubumbung
 • ContohnyaPasaraya Giant
 • Gedunganekajabatan
 • Perniagaanruncitberskalabesar yang beroperasidalamsebuahbangunanbesar yang bertingkat
 • Contohnya The Store
slide28

Soalan

pemahaman

SOALAN 1

SOALAN 2

SOALAN 3

slide29

Soalan 1

Berapakahjumlahsaluranagihan yang terdapatdalamperniagaandalamnegeri ?

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

slide30

Soalan2

Berdasarkanpetikandiberiapakahjenisperniagaantersebut?

Membelisecarapukaldaripadapengeluar. Bentukperniagaanberskalabesar.

A. Borong

C. Runcit

B. Perniagaan

DalamNegeri

D. Peruncit

Kecil-Kecilan

slide31

Soalan3

Berikutadalahciri-ciriperniagaanruncitsecarakecil-kecilankecuali

A. Modal Kecil

C. Layanan

Peribadi

B. Mudah

Diurus

D. Berskala

Besar

ad