NAMA AHLI KUMPULAN
Download
1 / 33

Faradiela binti Asan L20112008444 Rohaida binti Ramli L20112008439 - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

NAMA AHLI KUMPULAN. Faradiela binti Asan L20112008444 Rohaida binti Ramli L20112008439 Saidatul Asima binti Kamarulzaman L20112008461. BAB 3: PERNIAGAAN DALAM NEGERI. SUBTOPIK. OBJEKTIF. JENIS SALURAN AGIHAN. DEFINISI. Perniagaan runcit. JENIS PERNIAGAAN dalam negeri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Faradiela binti Asan L20112008444 Rohaida binti Ramli L20112008439' - aquene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

NAMA AHLI KUMPULAN

FaradielabintiAsan L20112008444

RohaidabintiRamli L20112008439

SaidatulAsimabintiKamarulzaman L20112008461SUBTOPIK

OBJEKTIF

JENIS SALURAN AGIHAN

DEFINISI

Perniagaanruncit

JENIS PERNIAGAAN dalamnegeri

Jenis-jenisperniagaanruncit

Saluranagihan

Soalanpemahaman


ObjektifPembelajaran

Padaakhirpembelajaranpelajardapat :

1. Menyatakandefinisi

perniagaandalamnegeri.

2. menyenaraikanenamjenis

saluranagihan.

3. mengenalpastijenis-jenis

perniagaanruncit.


DEFINISI

PERNIAGAAN DALAM NEGERI

Aktivitimembelidanmenjualbarangdanperkhidmatan yang dijalankanantarapendudukdisesebuahnegara

Contoh: Kedairuncit, kedaikasut, kedaibukudan lain –lain lagi


PERNIAGAAN DALAM NEGERI

DIBAHAGIKAN KEPADA

PERNIAGAAN

BORONG

PERNIAGAAN

RUNCIT


PERNIAGAAN BORONG

 • Bentukperniagaanberskala

 • besar

 • Membelisecarapukal

 • daripadapengeluar

 • Menjualdalamkuantiti yang

 • lebihkecilkepadaperuncit


PERNIAGAAN RUNCIT

 • Terdiridaripadapeniagaruncitkecil-

 • kecilandanperniagaanruncitbesar-

 • besaran

 • Peniagaruncitkecil-kecilanmembeli

 • dalamkuantitikecildaripadapemborong

 • danmenjualbarangdalamkuantiti yang

 • kecilkepadapenggunaakhir

 • Perniagaanruncitbesar-besaranakan

 • membelisecarapukaldaripada

 • pengeluar


Saluran agihan
SALURAN AGIHAN

PERUNCIT

EJEN

PEMBORONG

PENGGUNA

PENGELUAR


PENGGUNA

Individuatausesiapa yang menggunakanbarang, perkhidmatan, atausumberalamsemulajadiuntukmemenuhikeperluandankehendakmasing-masing


EJEN

Merujukkepadaorangtengah yang biasanyaterlibatdalammemasarkanbaranganindustritanpamengambilhakkeatasproduktersebutdanmenjualprodukbagipihakpengeluar


PERUNCIT

Merujukkepadasemuaaktiviti yang melibatkanpenjualanataupenyewaanproduksecarateruskepadapenggunaakhiruntukkegunaanmerekaatauorganisasi.


PEMBORONG

Merujukkepadaaktiviti-aktiviti yang melibatkanpembeliansecarapukalprodukdaripengilangolehorangtengahdanmenjualkembaliproduktersebutkepadapenggunaawam tau penggunaindustri.


PENGELUAR

Orang yang mengeluarkansesuatuprodukataubarangan


Jenissaluranagihan

CONTOH: Nelayanjualkepadapemborongikan

Pemborongikanjualkepadapeniagaikan

Peniagaikanjualkepadapenggunauntukdimasak


Jenissaluranagihan

CONTOH: DewanBahasadanPustaka (DBP)menerbitkanbuku.

Ejenpemasaranmemasarkanbukuterbitan DBP kepadakedai

buku.

KedaibukumenjualbukukeluarabDBP.

Pembelimembelibuku DBP daripadakedaibuku.


Jenissaluranagihan

Contoh: Kilangbatubatamengeluarkanbatubatauntukpasaran

tempatan.

Kedaibatu Hock Chuan Sengmembelibatubatadaripada

kilanguntukdijualkepadakontraktorrumah.

KontraktorHasanmembelibatubatadaripadakedaibagi

membuatrumahnya.


Jenissaluranagihan

Contoh: Pengeluarmakananmenjualhasilkeluarankepada

pasarayabesarsepertigiant.

Pasarayagiant menjualprodukmakanan yang dibeli

daripadapengeluar.

PenggunamembeliprodukmakanandiGiant.


Jenissaluranagihan

Contoh: Penjualinsuransmelantikbeberapaejenuntuk

menjualinsurans.

Ejeninsuransakanmenjualinsuranskepada

pembeliberpotensi.


Jenissaluranagihan

BiasanyamelibatkanperkhidmatansepertiDoktor, tukangjahit. Peguamdansebagainya.


PERNIAGAAN RUNCIT

Sesebuahperniagaan yang menjualpelbagaibarangkepadapenggunaakhirdalamkuantiti yang kecilmengikutkeperluanpenggunatersebut.


Fungsi peruncit dalam saluran agihan

MemecahkanPukal

Menjualpelbagaijenisbarang

FUNGSI PERUNCIT DALAM SALURAN AGIHAN

Memberikhidmatnasihatdanmenyampaikanmaklumat

Menyediakemudahankredit

Perkhidmatanselepasjualan

Mengagihkanbarang-barang

Mengurusstok

Mendirikanpremisperniagaanberhampiranpelanggan

Melakukankerja-kerjaakhir


Jenis-jenis

perniagaanruncit

PERUNCIT KECIL-KECILAN

PERUNCIT BESAR-BESARAN


PERUNCIT KECIL-KECILAN

PERUNCIT TANPA KEDAI

PERUNCIT BERKEDAI

KEDAI

AM

PENJAJA

KEDAI

KHUSUS

PENGERAI

CIRI – CIRI


Ciri perniagaan runcit kecil kecilan
Ciriperniagaanruncitkecil-kecilan

Mudahdibentuk

Modal kecil

Pemilikan

Layananperibadi

Mudahdiurus


PERUNCIT BESAR-BESARAN

 • Kedaisejajar

 • Mempunyai

 • sepuluhatau

 • lebihcawangan

 • diseluruh

 • negara

 • Contoh:

 • Anakku, Bata

 • Pasarayabesar

 • Sebuah

 • bangunan

 • setingkat yang

 • menjual

 • pelbagaijenis

 • barangandi

 • bawahsatu

 • bumbung

 • Contoh:

 • Pasaraya

 • Cowboy,

 • Tunas Manja

 • Koperasiruncit

 • Syarikat

 • Berhad

 • Ditubuhkan

 • Mengikut

 • Ordinan

 • Koperasi

 • Malaysia

 • Contoh:

 • Koperasi guru,

 • Koperasi Polis

 • Pasaraya

 • Perniagaanruncit yang menjualberanekajenisbarangdibawahsatubumbung

 • ContohnyaPasaraya Giant

 • Gedunganekajabatan

 • Perniagaanruncitberskalabesar yang beroperasidalamsebuahbangunanbesar yang bertingkat

 • Contohnya The Store


Soalan

pemahaman

SOALAN 1

SOALAN 2

SOALAN 3


Soalan 1

Berapakahjumlahsaluranagihan yang terdapatdalamperniagaandalamnegeri ?

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6


Soalan2

Berdasarkanpetikandiberiapakahjenisperniagaantersebut?

Membelisecarapukaldaripadapengeluar. Bentukperniagaanberskalabesar.

A. Borong

C. Runcit

B. Perniagaan

DalamNegeri

D. Peruncit

Kecil-Kecilan


Soalan3

Berikutadalahciri-ciriperniagaanruncitsecarakecil-kecilankecuali

A. Modal Kecil

C. Layanan

Peribadi

B. Mudah

Diurus

D. Berskala

Besar
ad