به نام خدا
Download
1 / 21

: - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

به نام خدا. موضوع : راههای تشخيص تنوع ژنی. حسن امينی ديلمی. استاد راهنما: جناب آقای دکتر باباييان. راههاي تشخيص تنوع ژنتيكي (تشخيص چند شكلي ):. كاريوتايپ. نشانگرهاي ژنتيكي. ريخت شناسي (مورفولوژيكي). سيتولوژيكي. فيزيولوژيك. مولكولي.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' : ' - apu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

به نام خدا

موضوع : راههای تشخيص تنوع ژنی

حسن امينی ديلمی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر باباييان


راههاي تشخيص تنوع ژنتيكي (تشخيص چند شكلي ):

كاريوتايپ

نشانگرهاي ژنتيكي

ريخت شناسي (مورفولوژيكي)

سيتولوژيكي

فيزيولوژيك

مولكولي


كروموزمومها در مرحله تقسيم ميوز قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند .

كاريوتايپ:

نمونه كاريوتايپ گندم


نشانگرهاي ژنتيكي: قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند .

به تفاوت هاي موجود بين رديفDNAکروموزوهای هر موجود که از

افراد به نتاج آنها منتقل می شود، نشانگر ژنتیکی گفته می شود.

به عبارتی هر آنچه میان افراد، لاینها، جمعیت ها، گونه ها، نژادها و

یا سویه های مختلف تفاوت داشته باشد و سبب تمایز آنها از

یکدیگرگردد به عنوان نشانگر ژنتیکی شناخته می شود، چند شکل

بودن(تنوع) و توارث پذیری از جمله شرایط لازم برای یک نشانگر

ژنتیکی است.


ویژگیهای نشانگر برتر: قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند .

1) تشخیص آسان همه فنوتیپ های ممکن افراد هموزیگوت و هتروزیگوت

2) تاثیر نداشتن بر سایر اللهای موجود در جایگاه ژنی(عدم وجود اپیستازی)

3) تظاهر در مراحل اولیه نمو

4) حداقل بودن یا عدم اثر متقابل با نشانگرهای دیگری که می توانند بطور

همزمان در یک جمعیت در حال تفرق مورد استفاده قرارگیرند.

5) پیوستگی بسیار نزدیک با ژنهای مورد نظر

6) توارث پذیری کامل

7) آسان بودن اندازه گیری


انواع نشانگرهای ژنتيکی: قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند .

1) ريخت شناسی:

به علائمی گويند که بطور مستقيم در فنوتيپ فرد قابل

تشخيص هستند و توارث پذيرند. از نمونه اين نوع نشانگرها،

رنگ بدن گاو، رنگ گل لاله عباسي، و...


نشانگرهاي سيتولوژيكي: قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند .

تفاوتهاي كروموزومي موجود در بسياري از موجودات

مي تواند به عنوان نشانگر به كار رود. ايزوكروموزومها

يا تلوسنتريك‌ها جابجايي و الگوهاي نواربندي از جمله

اين نشانگرها مي‌باشندو بصورت همبارز توارث مي‌يابند.


نشانگرهاي فيزيولوژيك: قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند .

مطالعات مربوط به توليد شير نشان مي‌دهدكه افزايش

توليد شير با افزايش سطح برخي از هورمونها در پلاسما

همراه است. پس ميزان اين هورمونها به عنوان يك نشانگر

فيزيولوژيك است و اغلب داراي توارث غالبيت هستند.


نشانگرهاي مولكولي: قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند .

اين گروه از نشانگر‌ها خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

1)نشانگرهاي مولكولي در سطح پروتئين:

رايج ترين ماركرهاي پروتئيني آلوزايم‌ها هستند و بطور

معمول بر روي محيط هاي نشاسته، پلي آكريلاميد و يا

استات سلولز بكار مي‌روند. محدوديت اين نشانگرها در كم

بودن روشهاي رنگ آميزي و پايين بودن چندشكلي در اين

نشانگرهاست.


ايزوزايم‌ها: قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند .

به ساختمانهاي مولكولي متفاوت از يك آنزيم كه داراي

فعاليت آنزيمي يكنواخت و مشخص هستند، مي‌گويند.

كه پراكندگي الكتروفورزي متعددي داشته و بصورت چند

شكلي پروتئيني مشاهده مي‌شوند.


آلوزايم‌ها: قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند .

آلوزايم‌هاي يك آنزيم خاص، محصولاتي از الل‌هاي مختلف

در يك لوكوس بخصوص هستند.

موجودات ديپلوئيد:

هموزيگوت‌ها كه داراي دو نسخه يكسان از آنزيم فعالهستند.

هتروزيگوت‌ها داراي دو نسخه متفاوت از آنزيم فعال هستند كه

آن را آلوزايم گويند.

همي‌زيگوت‌ها كه داراي يك كپي منفرد از آنزيم هستند.

هاپلوئيدها نيز شبيه به همي‌زيگوت‌ها هستند.


2)نشانگرهاي مولكولي در سطح قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند . DNA :

اين دسته از نشانگرها خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

الف)ماركرهاي مبتني بر PCR:

از جمله اين ماركرها مي‌توان به RAPD، SCAR،

SSR، STS، AFLP، ISA، CAPS، اشاره نمود.

اين دسته از ماركرها نياز ه زمان و هزينه كمتري براي

نقشه يابي مولكول دارند.


ب)ماركرهاي غير مبتني بر قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند . PCR:

1)ماركرهاي DNA مبتني برتوالي يابي EST، SNP،

در اين گروه قرار دارند.

2)ماركرهاي مبتني بر هيبريداسيون DNAانگشت نگاري اليگو نوكلئوتيدي و ماركرهاي RFLP.


DNA قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند . ي تكرار شونده:

در يوكاريوت ها تواليهاي رمز شونده تنها بخش محدودي

ازDNA را شامل مي شوند و در حقيقت بخش عمده

DNA را تواليهاي غير رمز شونده تشكيل مي‌دهند

(levinson&gutman 1987).

تواليهاي غير رمز شونه شامل نواحي عجيبي با عنوان

تكرار شونده هستند كه از تركيبات مختلف اسيدهاي

نوكلوئيك هستند و بطور سرتاسري تكرار مي شوند

(moxom & wills 1999).


توالي قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند . ‌‌هاي تكرار شونده براساس واحد تكرار:

ماهواره ها يا satellite

ماهواره هاي متوسط يا mini satellite

ريزماهواره ها يا micro satellite


ماهواره ها يا قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند . satellite

ساتلايت DNA براي اولين بار درسال1960 كشف

گرديد و مشخص شد كه از چند تا چند صد جفت

نوكلوتيد را در بر مي‌گيرد. پژوهشگران فهميدند وقتي

DNAرا تحت شرايط خاص سانتريفوژ مي‌كنند 2 يا

تعداد بيشتري لايه رسوب مي‌كند كه يك باند حاوي ژنها

است و باند بعدي باند ساتلايت است كه حاوي قطعات

تكراري DNA بسيار بلندند.


ad