Mobilno poslovanje - PowerPoint PPT Presentation

Mobilno poslovanje
Download
1 / 42

 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mobilno poslovanje. Jovana Spasojevic 332/10 Vladimir Milutinovic 302/10. Istorijat. 1997 Početak mobilne trgovine, omogu ć eno da se kupe sokovi iz koka kolinih aparata u Helsinkiju, Finska Mašine su dozvoljavale plaćanje preko SMS-a.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mobilno poslovanje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mobilno poslovanje

Mobilnoposlovanje

Jovana Spasojevic 332/10

Vladimir Milutinovic 302/10


Istorijat

Istorijat

 • 1997 Početak mobilne trgovine, omogućeno da se kupe sokovi iz koka kolinih aparata u Helsinkiju, Finska

 • Mašine su

  dozvoljavale

  plaćanje

  preko SMS-a


Mobilno poslovanje

 • Omogućena je iprvabankovnauslugaprekomobilnogtelefonaodstranejedneFinskebanke

 • 2000 Norveškauvodiplaćanjeparkingaprekomobilnoguređaja, Austrijakartezavoz, a Japan avionskihkarata


Mobilno poslovanje

 • 2002. Pojavljuje se BlackBerry koji značajno ubrzava popularnost pametnih telefona na tržištu

 • On je otkolinio prepreke koje su kočile mobilno poslovanje. Uveo je wireless e-mail i veće ekrene, posle BlackBerry-ja kreću i druge kompanije sa ciljem da omoguće:

 • 1) da možemo lako pristupiti i koristiti internet kao i na desktop računarima

 • 2)stvaranje aplikacija isključivo za mobilne uređaje


Mobilno poslovanje

 • Pametnitelefoninaameričkomtržištu


Mobilno poslovanje

 • Pojavljivanjem Iphone-a na tržištu mobilno poslovanje je unapređeno, Apple je izdao novi SDK za programere koji je omogoućio pravljenje aplikacija direktno za Iphone, koje nisu morale biti bazirane na Safari-ju.

 • Ovim je mobilno poslovanje počelo da se pomera sa SMS sistema ka aplikacijama.


Mobilno poslovanje

 • U januaru 2013. 29% korisnika telefona u SAD-u je uz pomoć telefona do sada izvršilo kupovinu.

 • Walmart-ova procena da je oko 40% poseta njihoviom internet shoping sajtu u Decembru 2012 obavljeno preko mobilnog uređaja.


Mobilno poslovanje

 • Mobilnoposlovanjeima trend rastaisvakidaljirazvojpametnihtelefonaomogućavadamobilnoposlovanjebudeefikasnijeijednostavnije.


Mobilno poslovanje

 • Mobilnoposlovanjepredstavljaprocesprimenemobilnihtehnologija u poslovnesvrhe, zapružanjeusluga, trgovineivršenjeplaćanja, u ciljuštoboljeposlovneefikasnosti.

 • Efikasnost se odnosinanižetroškoveposlovanjaiboljukonkurentskupozicijunatržištu.


Mobilno poslovanje

 • Razvitkomtrećegeneracijemobilnihtelefonaomogućena je boljiprotokolraspoloživihpodatakainovispektaruslugakojesuraslojenena tri pravca, to su:


1 usluge mre e network services

1.Usluge mreže (network services)

 • obuhvatajuuslugetelefonijekrozodržavanjemreže


2 dodatne usluge

2. Dodatne usluge

 • Vezanesuzamrežu, kaoštosu SMS, MMS poruke, glasovnapošta,audio-video konferencijei sl.


3 usluge vezane za u e e tre e strane

3.Usluge vezanezaučešćetrećestrane

 • Npr. procesvršenja

  mobilnihfinansijauz

  učešćepreduzeća

  ibanaka.


Mobilno poslovanje

 • Prednostmobilnogposlovanja je u tome što se onomožeodvijatibilogdeibilokadauzprimenu Internet tehnologije.


Mobilno poslovanje

 • Zbogsvojihvelikihpotencijala, mobilnatelefonija je vrlobrzouočenakaotehnologijakojamožeznačajnodoprinetipopularnostiirazvojuinterneta. Iztihrazlogaizazivasvevećupažnju.


Mobilno poslovanje

 • Javljaju se razlike između ove dve tehnologije, a moguće ih je premostiti samo preko odgovarajućih standarda. Takav jedan standard osmišljen je od strane WAP Foruma osnovanog 1997.godine od strane vodećih kompanija u mobilnoj tehnologiji (Ericsson, Motorola, Nokia, itd.) pod nazivom WAP (Wireless Application Protocol) 27.


Mobilno poslovanje

 • Početkom 1998.godine nastala je verzija WAP 1.0 , a neštokasnijeidrugeverzije. Danas je u upotrebi standard WAP 2.0 čijomprimenom je omogućenoda se putemmobilnogtelefonamoguotvaratizahtevnije internet stranice.


Mobilno poslovanje

 • Zbog nepostojanja opšteprihvaćenih standarda razni operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijama.


Mobilno poslovanje

 • Kodmobilnogposlovanjarazlikuju se sledećeoblasti:

  1. mobilnaposlovnakomunikacija

  2. mobilnatrgovina

  3. mobilnaplaćanja


Mobilna poslovna komunikacija

Mobilna poslovna komunikacija

 • Mobilnaposlovnakomunikacijapodrazumevaodnos preduzeća i komunikaciju između zaposlenih unutar samog preduzeća.

 • Dokmobilnatrgovina I placanjeprezentuju odnose tipične između preduzeća i potrošača, B2C.


Mobilno poslovanje

 • Mobilnaposlovnakomunikacijapripadanajstarijojoblastimobilnogposlovanja I zbog toga je I najzastupljenija. Obuhvata:

  1.mobilnu poslovnutelefoniju

  2. tekstualneporuke SMS


Mobilno poslovanje

3.multimedijalne poruke MMS

4.video konferencije, upotrebom 3G tehnologije

5.internet komunikaciju (uključujućiikorišćenje e-pošte)


Mobilna trgovina

Mobilna trgovina

 • Imazaciljobavljanjetrgovinskihtransakcijaprimenommobilnogtelefona. Kao pioniri u ovomposlujavilisu se mobilnioperaterikojisunaovajnačinnastojalidaisporučefakturui time ostvarenaplatuzasvojeusluge.


Mobilno poslovanje

 • U Srbiji je vladaRepublikeiznelastrategijurazvojatrgovinekoja je definisana u oblikuzakona o elektronskojtrgovini.Takav zakon bi trebao da uredi i standardizuje način poslovanja putem elektronskih sredstava veza (kompjuteri, mobilnih uređaja, internet), kao i da zaštiti korisnike profesionalnih davalaca usluga.


Mobilna pla anja

Mobilnaplaćanja

 • Mobilnoplaćanje (Mobile payments, M-payments) je noviiveomakorišćeni, alternativninačinplaćanja.


Mobilno poslovanje

 • Umestoplaćenjem u gotovomnovcu, čekomilikreditnomkarticomkorisnikmožekorišćenjemmobilnogaparatadaplatiraznuvrstuuslugakaoiraznuvrstuartikala.


Mobilno poslovanje

 • Muzika, filmova, melodijazamobilneaparte, online igre, slikazapozadineiostaloga

 • Naplatezaprevoz (autobusom, podzemnomželeznicomilivozom), plaćanje parking mestaidrugeusluge

 • Knjige, magazini, karteidrugesličneartikle


Mobilno poslovanje

 • Razvojem WAP (WirellessAplication Protocol), standardakojiomogućavabrzilakpristup Internet orjentisanimsadržajimaiservisimasveprednostikorišćenja online bankarstvapostalesurealnost. Klijentiuzpomoćmobilnogtelefona, a putemglobalnemreže, imajumogućnostpristupasvomračunu u banci.


Mobilno poslovanje

 • Jedanodpogodnihprotokola

  zapodržavanjemobilnih

  plaćanja je ibežični, tj. mobilni

  novčanik (M-wallet), koji

  omogućujekorisnikupogodnost

  plaćanjapritiskomna taster, pošto

  sadržisvepotrebneinformacije u

  memorijičipanakartici.


Mobilno poslovanje

 • Istraživanjaizsvetagovoreda se „mobilninovčanik“ višekoristi u nerazvijenijimzemljama. Razlozisvakakoleže u tome što je u razvijenijemdelusvetamrežabankarskihfilijala, kaoibankomata, mnogogušćanego u manjerazvijenimsredinama.


Mobilno poslovanje

 • Postojiiplaćanjepreko QR( Quick response) bar koda.

 • Master card je razvioaplikacijuQkR, korisnicioveaplikacijemogusamodaskenirajukodda bi obaviliplaćanje.


Mobilno bankarstvo

Mobilno bankarstvo


Mobilno poslovanje

 • Sve više se razvija i koriste usluge mobilnog bankasrtva, brokerstva i aukcija

 • U Srbiji nije toliko zastupljeno, ali postoji i polako se razvija


Raiffeisen banka

Raiffeisen banka

 • Nudisledeceusluge:

 • 1) informacije o stanjuiprometunaračunu

 • 2) plaćanjepredefinisanihračunabezprovizije

 • 3)lociranjesvihekspozitura

 • 4)informacije o kursunadnevnomnivou

 • 5)mogućnostpozivanjakontaktcentra


Mobilno brokestvo

Mobilno brokestvo

 • Postoje mnogobrojne aplikacije za mobilno brokestvo

 • One omogućavaju razne usluge kao sto npr

 • 1)usluge upravljanja portfoliom

 • 2)informacije o akcijama na berzi

 • 3)personalizovane informacije sa berze za korisnika aplikacije


Mobilne aukcije

Mobilne aukcije

 • Razvojem mobilnog poslovanja raste tražnja i za aukcijama kojim se može prisustvovati uz pomoć mobilnog uređaja.

 • To je dovelo da aukcijama se može pristvovati čak i kad korisnik nije za desktop računarom.


Mobilno poslovanje

 • Banka Amerike predviđa da će 67 milijardi $ vredne kupovine biti obavljeno u 2015 i to samo na teritoriji SAD-a i EU-a.

 • Mobilno poslovanje je trenutno najviše zastupljeno u SAD-u, u Evropi malo slabije, a u Srbiji slabo.


Mobilno poslovanje

 • Očekuje se daljaekspanzijamobilnogposlovanja u budućnostiisvevišefirmi se orkećeovomnačinuposlovanja.


Hvala na pa nji

Hvala na pažnji! 


 • Login