Forudsigelse af læsevanskeligheder
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

Forudsigelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen, Forebyggelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen – fonologisk opmærksomhed PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Forudsigelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen, Forebyggelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen – fonologisk opmærksomhed Distinkthedstræning i børnehaveklassen. Forudsigelse og forebyggelse af ordblindhed BOF-undersøgelsen.

Download Presentation

Forudsigelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen, Forebyggelse af læsevanskeligheder BOF-undersøgelsen – fonologisk opmærksomhed

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

Forudsigelse af læsevanskeligheder

BOF-undersøgelsen,

Forebyggelse af læsevanskeligheder

BOF-undersøgelsen – fonologisk opmærksomhed

Distinkthedstræning i børnehaveklassen


Forudsigelse og forebyggelse af ordblindhed bof unders gelsen

Forudsigelse og forebyggelse af ordblindhed BOF-undersøgelsen

 • Resultater fra en langtidsundersøgelse med børn af ordblinde forældre

 • Forudsigelse af ordblindhed

 • Forebyggelse af ordblindhed


Testtidspunkter

Testtidspunkter

Sommeren inden de startede i bhkl

Igen i begyndelsen af

1. klasse, 2. klasse og 3. Klasse

I 7. klasse


B rn i unders gelsen skolestart 93 og 94

Børn i undersøgelsen– skolestart 93 og 94

Børn med ordblinde forældre88

 • 51 børn fulgte den almindelige undervisning

 • 36 børn modtog særlig træning

  Børn uden læsevanskeligheder i familien66

 • 53 børn fulgte den almindelige undervisning

 • 19 børn modtog særlig træning


Forudsigelse af ordblindhed

Forudsigelse af ordblindhed

Formål med denne del af undersøgelsen:

At finde de sproglige færdigheder der var bedst til at forudsige, hvilke børn der fik læsevanskeligheder.


Definition af ordblindhed

Definition af ordblindhed

Vanskeligheder ved at anvende det fonematiske princip i læsning

Læsning af nonsensord

Idas ord


Tests ved begyndelsen af b rnehaveklassen

Tests ved begyndelsen af børnehaveklassen

Bogstavkendskab


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

 • Ordforråd – Peabody

 • Problemløsning

  Raven


Fonologisk opm rksomhed

Fonologisk opmærksomhed

Subtraktionsopgaver

Tag 1 morfem væk

Tag 1 stavelse væk

Tag føste fonem væk

Analyseopgaver

Finde ord med en bestemt stavelse

Finde ord med et bestemt fonem


Udtalepr cision og distinkthed

Udtalepræcision og distinkthed

Hvor tydeligt siger barnet lange komplekse ord.

Barnet lærer en dukke at sige disse ord. Skal sige ordet så tydeligt som muligt.

Dukken siger: Kodi


De 5 st rkeste pr diktorer af l sning i 2 klasse

De 5 stærkeste prædiktorer af læsning i 2. klasse

 • Bogstavkendskab

 • Fonologisk subtraktion

 • Fonologisk analyse

 • Udtalekorrekthed

 • Distinktheden af de fonologiske repræsentationer


Hvor mange b rn var ordblinde

Hvor mange børn var ordblinde?

Børn med ordblinde forældre88

 • 31 havde vanskeligheder

 • 57 havde ingen vanskeligheder

 • Børn uden læsevanskeligheder i familien66

 • 6 havde vanskeligheder

 • 60 havde ingen vanskeligheder


Hvad forudsagde l sevanskeligheder i begyndelsen af 2 klasse

Hvad forudsagde læsevanskeligheder i begyndelsen af 2. klasse?

Bogstavkendskab

Hvor distinkt og korrekt barnet udtalte lange komplekse ord

Fonologisk opmærksomhed

Hvad forudsagde fonologisk opmærksomhed i 2. klasse?

Fonologisk opmærksomhed i børnehaveklassen

Hvor distinkt barnet udtalte lange komplekse ord


Forebyggelse af ordblindhed

Forebyggelse af ordblindhed

Kan en særlig tilrettelagt undervisning i børnehaveklasse forebygge ordblindhed hos risikobørn?


Hvad g r den fonologiske opm rksomhedstr ning s rlig effektiv

Hvad gør den fonologiske opmærksomhedstræning særlig effektiv

Fonologisk opmærksomhed med bogstaver

Stor vægt på enkeltlyde

Artikulatorisk opmærksomhed


Beskrivelse af tr ningen

Beskrivelse af træningen

 • små bogstaver

 • Der arbejdes bevidst med artikulation, men ingen inddeling i familier i første omgang. Fonemer med meget forskellig artikulation indføres sammen.

 • Materialet bygger på forlyd-rimdelsarbejde, hvor man udnytter rim til at gøre børnene opmærksomme på enkeltfonemet i modsætning til traditionelt arbejde med rim og remser


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

 • stor vægt på repetition

 • forklaringer til eleverne, hvis eleven giver et fejlsvar

 • fast struktur

 • mange kroge til hver lyd


Oplysning om den enkelte lyd

Oplysning om den enkelte lyd

 • Hvordan lyder den?

 • Hvordan ser den ud?

 • Hvad hedder den?

 • Et vers med mange ord med dagens lyd

 • Kender du navne eller ting med denne lyd?

 • Hvordan ser munden ud, når man laver denne lyd?


Hvilke b rn profiterede ikke af tr ningen

Hvilke børn profiterede ikke af træningen?

Flere udtalefejl

Sværere ved at genkende forvanskede ord


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

 • Oak-undersøgelsenEr indistinkte lydlige repræsentationer årsagen tildårlig fonologisk opmærksomhed og senere læsvanskligheder?Er det muligt gennem træning at forbedre de lydlige repræsentationer af ord?Fører mere distinkte lydlige repræsentationer tilbedre fonologiske opmærksomhed?(senere læsning)


Trin i unders gelsen

Trin i undersøgelsen

 • Screening af et stort antal børn i begyndelsen af børnehaveklassen

 • På basis af screeningsundersøgelserne udvælges børn til undersøgelsen

 • Prætest af børn i undersøgelsen


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

 • j

 • j

 • j

 • 12 ugers distinkthedstræning

 • Posttest af børnene i undersøgelsen

 • Posttest af børnene 3 gange i løbet af første klasse og en gang i 2. Klasse


Screeningen fonologisk opm rksomhed 10 opgaver

ScreeningenFonologisk opmærksomhed – 10 opgaver

Store bogstaver – 14 opgaver


T lle stavelser 24 opgaver

Tælle stavelser – 24 opgaver

Find billedet – 30 opgaver


Udv lgelse af b rn til unders gelsen

Udvælgelse af børn til undersøgelsen

blandt de dårligste 30% på Bogstavkendskab

(max 8 rigtige)

blandt de dårligste 30% på Fonologisk opmærksomhed

(max 6 rigtige)

lave mindst 25 % på Tælle stavelser

(minimum 6 fejl)

ikke være blandt de dårligste på Find billedet


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

Børn i undersøgelsen

41 Eksperimentbørn, der fik særlig træning

46 kontrolbørn

Præ- og Post-Tests

Tælle stavelser – kun posttest

Ekspressivt ordforråd

Opmærksomhed på stavelser og fonemer

Distinkthed af lydlige repræsentationer


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

Ordmobilisering

104 ord

52 trænede ord

52 utrænede ord


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

Fonologisk opmærksomhed

30 opgaver

15 trænede ord

15 utrænede ord

Identifikation af første stavelse, første fonem 20 opgaver

Identifikation af medial stavelse – 10 opgaver


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

Distinktheden af de lydlige repræsentationer

20 ord

20 trænede ord, 20 utrænede ord


Distinkthedstr ningen 12 uger

Distinkthedstræningen (12 uger)

2 ugentlige lektioner med en lærer

2 ugentlige lektioner på computer

Undervisningen med læreren (max 4 børn)

3 aktiviteter i hver lektion med 16 udvalgte ord

ASegmentering/syntese

BDistinkthedsniveauer

CUdtaletræning


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

A Segmentering/syntese

Hovedformålet med denne aktivitet er, at barnet bliver opmærksom på alle ordets dele og lærer at segmentere ord i stavelser

Børnene skal syntetisere ord som monsteret dinomon siger i stavelser

Børnene skal tale i stavelser som dinomon

Børnene skal tælle stavelser i ord


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

B Distinkthedsniveauer

12 lektioner om udtalefejl

12 lektioner om distinkthedsniveauer

Progressionen i de 24 lektioner kan inddeles i 6 trin:

Børnene identificerer og retter udtalefejl

Børnene rangordner udtalefejl

Børnene identificerer meget lavdistinkte udtaler og retter disse udtaler


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

 • j

 • j

 • j

 • j

 • Børnene sammenligner forskellige distinkthedsniveauer af ord de hører

 • Børnene rangordner ord udtalt på forskellige distinkthedsniveauer

 • Børnene tager stilling til om et ord er udtalt maksimalt distinkt


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

C udtaletræning

Børnene skal udtale ordene maksimalt distinkt. Denne aktivitet er integreret i et spil.


Computertr ningen

Computertræningen

Her repeteres 16 ord

Hver computerlektion består af 2 aktiviteter

1 Lytteøvelser

Barnet hører maksimalt distinkte udtaler af de 16 ord.

Aktiviteten er integreret i et spil.


2 distinkthedsniveauer

2 Distinkthedsniveauer

10 lektioner med udtalefejl

10 lektioner om distinkthedsvariationer

Barnet lytter til udtalefejl og forskellige distinkthedsniveauer.

Barnet vurderer/rangordner disse udtaler


Distinkthed max 100

Distinkthedmax 100


T lle stavelser 2 12 opgaver

Tælle stavelser2*12 opgaver


Fonologisk opm rksomhed 2 15 opgaver

Fonologisk opmærksomhed2*15 opgaver


Ordmobilisering 2 52 billeder score antal rigtige pr minut

Ordmobilisering2*52 billeder score antal rigtige pr. minut


Forudsigelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen forebyggelse af l sevanskeligheder bof unders gelsen fonolog

Træningseffekt på distinkthed og tælle stavelser. Effekt både på trænede og utrænede ord.

Træningseffekt på fonologisk opmærksomhed.

Kun på trænede ord.

Ingen træningseffekt på ordmobilisering

Effekt på læsning og stavning???


L se og stavem l med tr nede ord

Læse og stavemål med trænede ord


L sning og stavning i slutningen af 1 klasse

Læsning og stavning i slutningen af 1. klasse


 • Login