ПИСАНА
Download
1 / 10

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС. СМЕРНИЦЕ ЗА НАСТАВНИКЕ. ЕЛЕМЕНТИ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС. Дефинисање часа Планирање и организација часа Праћење и вредновање часа. ДЕФИНИСАЊЕ ЧАСА. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ. Предмет Назив школе Име и презиме наставника Разред и одељење Назив наставне теме

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС' - annora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

СМЕРНИЦЕ ЗА НАСТАВНИКЕ


ЕЛЕМЕНТИ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС

 • Дефинисање часа

 • Планирање и организација часа

 • Праћење и вредновање часа


ДЕФИНИСАЊЕ ЧАСА

ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

 • Предмет

 • Назив школе

 • Име и презиме наставника

 • Разред и одељење

 • Назив наставне теме

 • Назив наставне јединице

 • Редни број часа

 • Време за реализацију

 • Место реализације

 • Тип часа

 • ОБРАДА

 • УТВРЂИВАЊЕ

 • СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

 • ПРОВЕРАВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ

 • ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ


ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА

 • Циљеви и исходи часа, стандарди

 • Наставне методе

 • Наставни облици

 • Наставна средства

 • Планирани ток часа

 • Иновације

 • Корелација са другим предметима

 • Изглед табле

 • Коришћена литература/ материјали за припрему часа

 • Циљеви су намере, тежње, опредељења које треба остварити на часу, у процесу наставе, образовања, учења.

 • Циљеве часа дефинише наставник, као први корак и служе да се час организује и усмерава.Важни за планирање часа и развој програма.

 • ФРОНТАЛНИ

 • ГРУПНИ

 • РАД У ПАРОВИМА

 • ИНДИВИДУАЛНИ

 • УСМЕНОГ ИЗЛАГАЊА

 • РАЗГОВОРА

 • ИЛУСТРАТИВНИХ РАДОВА

 • ДЕМОНСТРАТИВНА

 • ПРАКТИЧНИХ И ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РАДОВА

 • ПИСАНИХ РАДОВА

 • ЧИТАЊА И РАДА НА ТЕКСТУ

 • ТЕКСТУАЛНА

 • ВИЗУЕЛНА

 • АУДИТИВНА

 • АУДИО-ВИЗУЕЛНА

 • МАНУЕЛНА

 • Исходи се односе на ученика и дефинишу знања, умења, вредности, понашања ученика.

 • Треба да буду мерљиви

 • Важни су за праћење и вредновање часа, ученика, наставе.


ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ

 • Вредновање постигнућа ученика

 • Задаци за ученике / за домаћи

 • Евалуација изапажања о часу

 • Планирање даљих активности


Однос циљева и исхода

ЦИЉЕВИ

 • Нагласак је на томе шта наставник ради

 • Опис намере учења

 • Нагласак је на могућностима за учење

 • Формулишу се у облику глаголске именице (развијање, оспособљавање)

  ИСХОДИ

 • Нагласак је на томе шта ће ученик да ради

 • Опис резултата учења

 • Нагласак је на томе како се научено користи

 • Формулишу се као активни глаголи (наводи, описује, решава, упоређује, разликује)


ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА И ИСХОДА

Развој/промена у сфери

 • когниције

 • психомоторике

 • осећања/афеката

 • социјалних односа

 • личних особина и квалитета

 • размењују информације и мишљење;

 • презентују;

 • дају повратну информацију другима;

 • примају повратну информацију;

 • раде тимски – сарађују

 • сналазе се у конфликтним ситуацијама

знање

разумевање

примена

анализа

синтеза

евалуација.

 • преузимање одговорности

 • увид у своје понашање

 • особине личности

(поузданост, спремност за учење и рад, брижљивост, тачност, савесност, толерантност, истрајност, издржљивост, концентрација, одговорност, самосталност, критичност и самокритичност, креативност, флексибилност и сл.)


 • Стицање знања о/из ...

 • Ученик познаје термине, чињенице, методе,правила, принципе, ... конкретног наставног садржаја

КОГНИТИВНА ДИМЕНЗИЈА

 • Систематско размишљање (схватање чињеница, уочавање међусобне везе, повезивање, разликовање)

 • Ученик разуме чињенице, уочава међусобне везе, повезује, разликује...

 • ЗНАЊЕ

 • Примена правила, метода, појмова, принципа, теорија

 • Ученик користи појмове и принципе у новим ситуацијама, примењује теорије, законе, демонстрира примену модела, процедура...

 • РАЗУМЕВАЊЕ

 • Разумевање принципа организације целине и односа делова у структури целине

 • Ученик издваја скривене претпоставке, уочава разлику међу чињеницама, последицама, оцењује значај података

 • ПРИМЕНА

 • Уређивање и систематизација задатака

 • Ученик пише састав, решава проблеме

 • АНАЛИЗА

 • Процена различитих садржаја

 • Ученик оцењује усклађеност закључака са постојећим подацима, процењује решења,предвиђа, закључује, критикује,интерпретира, аргументује

 • СИНТЕЗА

 • ЕВАЛУАЦИЈА


ТОК ЧАСА

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА

 • ОСНОВНИ САДРЖАЈ КОЈИ СЕ ОБРАЂУЈЕ НА ЧАСУ

 • МОЖЕ БИТИ ДАТ У ТЕЗАМА

 • ТЕКСТОВИ, ВЕЖБЕ, ЕКПЕРИМЕНТИ ТРЕБА ДА БУДУ ПРИЛОЖЕНИ

 • ТРАЈЕ 25-30 МИН

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА

 • ЗАОКРУЖИВАЊЕ ЧАСА

 • ПРИПРЕМА ЗА СЛЕДЕЋИ ЧАС

 • АКТИВНОСТИ: ИСТИЦАЊЕ БИТНОГ, ДОМАЋИ ЗАДАТАК, УПУСТВА ЗА СЛЕДЕЋИ ЧАС...

 • ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСА

 • ТРАЈЕ 5-10 МИН

УВОДНИ ДЕО ЧАСА

 • ПРИПРЕМА ЗА ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА

 • СТВАРАЊЕ КЛИМЕ ЗА РАД

 • МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА

 • ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА

 • ТРАЈЕ 5-10 МИН

 • УВОДНИ ДЕО ЧАСА

 • ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА

 • ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА


Презентацију припремили

 • Сања Обреновић, педагог

 • Драгана Иванчевић Бумбић, психолог

 • Ксенија Младеновић, професор латинског језика

 • Горан Богдановић, професор рачунарства и информатике


ad