Regionalny Program Operacyjny
Download
1 / 14

Justyna Mirończuk Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Działanie 9.3 – wybór projektów do dofinansowania i co dalej?. Justyna Mirończuk Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Justyna Mirończuk Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ' - annick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Pomorskiego

na lata 2007-2013

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Działanie 9.3 – wybór projektów do dofinansowania i co dalej?

Justyna Mirończuk

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk,

tel. (058) 3268650; fax: (058) 3268673

e-mail: [email protected]Uzupełnienie dokumentów

 • karta wzorów podpisów

 • informacja o wybranej formie zabezpieczenie realizacji projektu przez beneficjenta i partnerów projektu

 • numer konta bankowego beneficjenta oraz, jeśli dotyczy, kont bankowych partnerów

 • oświadczenia przewidziane w §9 wzoru umowy o dofinansowanie

 • harmonogram rzeczowo - finansowy

Termin weryfikacji powyższych dokumentów = 30 dni roboczych


Podpisanie umowy

 • przygotowanie umowy i przesłanie jej beneficjentowi do podpisu – 20 dni roboczych

 • podpisanie umowy przez beneficjenta i odesłanie do DPROW UMWP

 • podpisanie umowy przez Zarząd Województwa Pomorskiego – 20 dni roboczych

 • odesłanie jednego egzemplarza umowy beneficjentowi

 • opublikowanie informacji o podpisaniu umowy na stronie internetowej DPROW i DPR


Złożenie zabezpieczenia

 • Formy zabezpieczenia:

 • poddanie się egzekucji wprost z aktu notarialnego,

 • zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie,

 • hipoteka,

 • poręczenie wg prawa cywilnego (poręczycielem może być wyłącznie jednostka sektora finansów publicznych, w tym Fundusz Kościelny, lub bank),

 • ubezpieczenie umowy,

 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

Termin złożenia zabezpieczenia = 30 dni roboczych od daty zawarcia umowyRozliczanie wydatków

 • wnioski o płatność pośrednią składane są nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej nią raz na 3 miesiące

 • pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy

 • wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym w danym roku należy złożyć oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT wraz z zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego o statusie podatnika VAT

 • wniosek o płatność końcową należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu

 • płatność końcowa wynosi co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowaniaZamówienia publiczne – obowiązki wobec IZ

 • niezwłoczne udostępnianie dowodów stosowania procedur na żądanie IZ

 • przekazywanie treści ogłoszeń związanych z postępowaniami niezwłocznie po ich podaniu do informacji publicznej

 • na żądanie IZ przekazywanie informacji o wynikach postępowań przed podpisaniem umów z wykonawcami

 • niezwłoczne przekazywanie kopii umów i aneksów do umów z wykonawcami

 • niezwłoczne przekazywanie na żądanie IZ informacji o wynikach kontroli Prezesa UZP

Naruszenie ustawy P.z.p. skutkuje obniżeniem dofinansowania zgodnie z Taryfikatorem


Kontrola i audyt

 • IZ, wskazany przez nią audytor i inne uprawnione podmioty mogą przeprowadzać kontrole Projektu w okresie 5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu.

 • Kontrole mogą być przeprowadzane w miejscu realizacji projektu, w siedzibie beneficjenta oraz a siedzibie IZ na podstawie kopii dokumentów.

 • Kopie informacji pokontrolnych, zaleceń pokontrolnych i tym podobnych dokumentów powstałe w wyniku kontroli projektu przeprowadzonych przez uprawnione instytucje należy przekazywać IZ w terminie 7 dni od otrzymania

 • Dokumentacja projektu musi być przechowywana w siedzibie beneficjenta do 31 grudnia 2020 roku.


Promocja

 • Na obiektach, wyposażeniu oraz dokumentach związanych z realizacją projektu powinny znaleźć się:

 • informacje o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu

 • logo Unii Europejskiej

 • logo programu (Narodowa Strategia Spójności Program Regionalny)

 • inne informacje zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów dla Beneficjentów RPO WP 2007 - 2013


Zmiana umowy

 • forma pisemna – aneks lub pisemna akceptacja zmian przez IZ

 • ostateczny termin wystąpienia do IZ z wnioskiem o wprowadzenie zmian upływa 1 miesiąc przed datą planowanego rzeczowego zakończenia realizacji projektu

 • zmiany w umowie, co do zasady, nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania

 • zmiany wartości wskaźników produktu i przesunięcia kwot pomiędzy kategoriami wydatków wymagają formy aneksu

 • zmiany przekraczające 15% wartości wskaźników lub 15% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych wprowadzane są po przeprowadzeniu ponownej oceny wykonalności lub strategicznej


Rozwiązanie umowy

 • z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia

 • nierozpoczęcie realizacji projektu

 • zaprzestanie realizacji projektu/realizacja projektu niezgodnie z umową

 • odmowa poddania się kontroli

 • nieusunięcie stwierdzonych nieprawidłowości

 • niewypełnianie obowiązków w zakresie monitoringu

 • niewłaściwe udzielanie zamówień publicznych

 • niestosowanie zaleceń, rekomendacji i wytycznych IZ

 • bez wypowiedzenia

 • wykorzystanie przekazanych środków niezgodnie z umową

 • nieusunięcie niezgodności wykrytych przez IZ w trakcie kontroli dokumentacji

 • niewniesienie zabezpieczenia

 • złożenie podrobionych, przerobionych lub poświadczających nieprawdę dokumentów

 • ogłoszenie upadłości, postawienie w stan likwidacji, podleganie zarządowi komisarycznemu, zawieszenie działalności itp

 • w wyniku zgodniej woli stron

Rozwiązanie umowy skutkuje koniecznością zwrotu środków wraz z odsetkami


Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Pomorskiego

na lata 2007-2013

Dziękuję za uwagę,

życzę powodzenia.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk,

tel. (058) 3268650; fax: (058) 3268673

e-mail: [email protected]


ad