TOPLUM KÖKENLİ MRSA (TK-MRSA) PNÖMONİLERİ - PowerPoint PPT Presentation

Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler
Download
1 / 19

 • 211 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TOPLUM KÖKENLİ MRSA (TK-MRSA) PNÖMONİLERİ. Sinem Özsarı 1 , Pınar Taşkıranlar Saraç 1 ,Mehmet Sezai Taşbakan 1 , Abdullah Sayıner 1 , Şöhret Aydemir 2 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TOPLUM KÖKENLİ MRSA (TK-MRSA) PNÖMONİLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

TOPLUM KÖKENLİ MRSA (TK-MRSA) PNÖMONİLERİ

Sinem Özsarı1, Pınar Taşkıranlar Saraç1,Mehmet Sezai Taşbakan1, Abdullah Sayıner1,

Şöhret Aydemir2 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Kongre desteği dışında hiçbir kurumla çıkar çatışmam yoktur


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Giriş

MRSA (Metisiline dirençli S. Aureus) ;

 • Yüksek riskli/potansiyel çoklu antibiyotik dirençli

 • Geç başlangıçlı HGP etkeni

 • Mortalite oranı yüksek

 • YBÜ’lerde prevalansı > % 50


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Giriş

MRSA;

 • Hastanede gelişen pnömonilerin önemli bir nedeni

 • Son yıllarda toplumda gelişen pnömoniye de neden olabildiği gözlenmektedir

 • Bu konuda ulusal bir veri yoktur


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Amaç

Hastaneye toplumda gelişen pnömoni ön tanısı ile başvuran ve MRSA - MSSA’nın etken olduğu olguların;

 • Risk faktörlerinin

  değerlendirilmesi

 • Klinik sonuçlarının


Y ntem

Yöntem

 • Üçüncü basamak bir merkez

 • Eylül 2008 - Eylül 2010

 • Yatışının ilk iki gününde gönderilen solunum örneklerinde MRSA ya da MSSA soyutlanan

 • 48 pnömoni olgusu

 • Retrospektif değerlendirme


Bulgular

Bulgular

Toplam n: 48

MSSA n: 29

MRSA n: 19

% 40

% 60


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Bulgular

MRSA pnömonide;

YBÜ’de ve hastanede yatış süresi daha uzun

(p=0.048, p=0.049)


Bulgular1

Bulgular

%84

%27

MRSA pnömonide;

sağlık bakımı ilişkili pnömoni (SBİP) riski daha fazla

(p<0.0001)


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Bulgular

(p =0.016)

(p =0.014)

(p =0.033)


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Bulgular

Mortalite oranları

p > 0.05

İki grup arasında mortalite açısından fark saptanmadı


Bulgular2

Bulgular

 • MRSA’lı olguların üçünde SBİP risk faktörü saptanmadı

 • TK-MRSA pnömonisiolarak değerlendirildi


Tk mrsa pn moni olgular

TK – MRSA Pnömoni Olguları

OLGU - I

 • 82 yaş, erkek

 • 90 paket yılı sigara (+), KAH (+), SVO(+)

 • Ateş: 37.5 °C

 • Lökosit: 26150/mm³,CRP: 34,41 mg/dL, PCT: 0,32 ng/ml

 • Başvuruda solunum yetmezliği (+)

 • Nazal O2 tedavi

 • Ampirik antibiyotik tedavi : Piperasilin tazobaktam

 • 1.gün alınan solunum örneği kültürü :

  MRSA (+)

 • Teikoplanin‘ e geçildi

 • Klinik başarısızlık

 • 3.gün exitus


Tk mrsa pn moni olgular1

TK – MRSA Pnömoni Olguları

OLGU - II

 • 85 yaş, kadın

 • KAH (+), DM(+)

 • Ateş: 38 °C

 • Lökosit: 5840/mm³,CRP: 9,83 mg/dL

 • Başvuruda solunum yetmezliği (+)

 • IMV tedavi

 • Ampirik antibiyotik : 3.kuşak sefalosporin + Ornidazol

 • 1.gün alınan solunum örneği kültürü : MRSA (+)

 • Etkene yönelik tedavi : Linezolid

 • Klinik başarısızlık (Nazokomiyal enfeksiyon – A.Baumanii)

 • 34.gün exitus

 • YBÜ’de yatış süresi: 34 gün


Tk mrsa pn moni olgular2

TK – MRSA Pnömoni Olguları

OLGU - III

 • 62 yaş, erkek

 • KOAH (+), son 1 ay KS tedavi(+)

 • Ateş: 36,8 °C

 • Lökosit: 7950/mm³,CRP: 0,72 mg/dL

 • Başvuruda solunum yetmezliği (+)

 • IMV tedavi

 • Ampirik antibiyotik : Solunumsal kinolon

 • DTA üreme : 3. gün

 • Etkene yönelik tedavi : Teikoplanin

 • Eradikasyon : (+)

 • Tam iyileşme

 • YBÜ’de yatış süresi: 31 gün


Sb p riski olmayan mrsa mssa olgular

SBİP Riski Olmayan MRSA - MSSA Olguları


Bulgular3

Bulgular

 • Bu olgular diğer MRSA pnömonisi olguları ile karşılaştırıldığında;

 • * Daha yaşlı (76.3 ± 7.2 – 54.7 ± 5.0, p=0.09)

 • * Diğer klinik ve biyokimyasal parametreler arasında fark Ø

TKP-MRSA & SBİP-MRSA olguları ;


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Sonuç

 • MRSA;

  - Önemli bir SBİP nedeni

  - Toplum kökenli pnömonilere de neden olmaktadır

 • Olgu sayılarının artmasıyla TK-MRSA pnömoniler daha net olarak tanımlanabilecektir


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Teşekkür ederim…


 • Login