slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 im. JANA BRZECHWY W CZERSKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Wioleta Pora Monika Kulas Małgorzata Dolna Beata Lewandowska, (w zastępstwie) Katarzyna Wesołowska - Konefał.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej ' - anneke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 im. JANA BRZECHWY W CZERSKUW ROKU SZKOLNYM 2012/2013

zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej
Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Wioleta Pora
 • Monika Kulas
 • Małgorzata Dolna
 • Beata Lewandowska, (w zastępstwie) Katarzyna Wesołowska - Konefał
cele i zadania zespo u
Cele i zadania zespołu:

Głównym celem pracy zespołu jest planowanie, koordynowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom.

Do zadań zespołu należ w szczególności:

 • ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
 • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
slide4

Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub plan działań wspierających dla dzieci posiadających opinię psychologiczną.

Plan działań wspierających jest również przygotowany dla dziecka, które zostało zdiagnozowane i zakwalifikowane do pracy indywidualnej.

Zespół prowadzi kartę indywidualnych potrzeb dziecka, dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

slide5

Podmiotami oddziaływań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zatem dzieci:

 • szczególnie uzdolnione,
 • niepełnosprawne,
 • niedostosowane społecznie,
 • zagrożone niedostosowaniem społecznym,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z chorobami przewlekłymi,
 • z doświadczeniami sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeniami edukacyjnymi,
w naszym przedszkolu zosta o obj tych 17 d zieci pomoc psychologiczno pedagogiczn
W naszym przedszkolu zostało objętych 17 dzieci pomocą psychologiczno - pedagogiczną:

Wśród nich wyróżniamy:

 • Dzieci z autyzmem dziecięcym
 • Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym (z zaburzeniami zachowania i emocji)
 • Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym i niesprawnością ruchową
 • Dzieci ze wzmożonym napędem psychoruchowym
 • Dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
pomoc dla dzieci z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno pedagogicznej
Pomoc dla dzieci z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej :

Dla dzieci z autyzmem:

Zalecenia w pracy dydaktycznej:

 • Usprawnianie funkcji myślenia i kojarzenia ,
 • Wdrażanie nauki poprzez zabawę,
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Rozwijanie myślenia (również myślenia przyczynowo – skutkowego), wnioskowania, kojarzenia, tworzenia analogii, kategorii myślowych,
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych, stymulacji myślenia i intuicji matematycznych
 • Usprawnianie motoryki dużej i małej
 • Rozwijanie mowy i myślenia słowno-pojęciowego
 • Rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych
 • Wdrażanie i nauka samodzielnej pracy, motywacji poznawczej, umiejętności skupiania uwagi, uważnego słuchania
slide8

Cele ogólne

 • Korygowanie , usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji.
 • Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu.
 • Zdobywanie umiejętności pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka.
 • Kształtowanie wrażliwości przyrodniczej, plastycznej i muzycznej.
 • Rozwijanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających.
 • Zachowanie zasady stopniowania trudności i indywidualizacji w procesie kształcenia.
 • Kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do pracy.
 • Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności.
 • Umożliwienie zdobycia niezależności i zaradności życiowej.
 • Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm.
slide9

Dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym:

Zalecenia w pracy dydaktycznej:

 • Usprawnianie funkcji myślenia i kojarzenia ,
 • Wdrażanie nauki poprzez zabawę,
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Rozwijanie myślenia (również myślenia przyczynowo – skutkowego), wnioskowania, kojarzenia, tworzenia analogii, kategorii myślowych,
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych, stymulacji myślenia i intuicji matematycznych
 • Usprawnianie motoryki dużej i małej
 • Rozwijanie mowy i myślenia słowno-pojęciowego
 • Rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych
 • Wdrażanie i nauka samodzielnej pracy, motywacji poznawczej, umiejętności skupiania uwagi, uważnego słuchania.
slide10

Cele ogólne

 • Korygowanie , usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji.
 • Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu.
 • Zdobywanie umiejętności pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka.
 • Kształtowanie wrażliwości przyrodniczej, plastycznej i muzycznej.
 • Rozwijanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających.
 • Zachowanie zasady stopniowania trudności i indywidualizacji w procesie kształcenia.
 • Kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do pracy.
 • Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności.
 • Umożliwienie zdobycia niezależności i zaradności życiowej.
 • Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm.
slide11

Dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym (nadpobudliwością):

Celem pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem psychoruchowym jest doprowadzenie do podniesienia koncentracji uwagi i większej jej podzielności, opanowania potrzeby ruchu, obniżenia impulsywności w wyniku czego dziecko staje się spokojniejsze i może doświadczyć sukcesów w sferze poznawczej, uznania ze strony innych oraz polepszyć relacje z innymi osobami.

Celem terapii dzieci zahamowanych psychoruchowo jest wyeliminowanie zachowań nieprawidłowych, wyzwolenie aktywności dziecka oraz stymulowanie samodzielnych form reagowania. Ważne jest aby dziecko z takimi problemami otaczać atmosferą spokoju i życzliwości.

Do problemów dziecka trzeba podchodzić z wyrozumiałością i cierpliwością, zapewniając mu poczucie pełnego bezpieczeństwa. Należy nagradzać dziecko za najmniejsze postępy w sferach zaburzonych.

slide12

Cele ogólne

 • Korygowanie , usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji.
 • Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu.
 • Zdobywanie umiejętności pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka.
 • Kształtowanie wrażliwości przyrodniczej, plastycznej i muzycznej.
 • Rozwijanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających.
 • Zachowanie zasady stopniowania trudności i indywidualizacji w procesie kształcenia.
 • Kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do pracy.
 • Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności.
 • Umożliwienie zdobycia niezależności i zaradności życiowej.
 • Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm.
slide13

Wskazówki przydatne w pracy z dzieckiem nadpobudliwym:

 • Ignorowanie zachowań niepożądanych.
 • Odesłanie w odosobnione miejsce – należy określić czas kary.
 • Konsekwencja polegająca na konfrontacji skutków z podjętą przez dziecko decyzją.
 • Wyciszenie zachowań niepożądanych poprzez inną propozycję.
 • Nabywanie przekonania, że jestem słuchany i akceptowany przez innych oraz sam potrafię także słuchać.
 • Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych, społecznych, zdrowotnych, estetycznych, technicznych, matematycznych i innych.
 • Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych, grach i zabawach ruchowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabaw rozwijających: koordynację wzrokowo- ruchową, zwinność, zręczność, wyczucie napięcia mięśni, kierunku i odległości oraz uwzględnienie wykonywania ćwiczeń naprzemiennie prawą i lewą ręką lub obiema rękami naraz.
 • Malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.
slide14

Pomoc logopedyczna:

Prowadząca: Monika Kulas

Cele ogólne:

 • usprawnianie motoryki i narządów artykulacyjnych,
 • wyrobienie właściwych nawyków mownych jak: oddech, zamykanie ust,
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania i naśladowania dźwięków,
 • przezwyciężenie trudności artykulacyjnych,
 • wywoływanie i utrwalenie prawidłowej wymowy głosek,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • zachęcanie dziecka do udziału w rozmowie tematycznej.
wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych
Wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych:

Kółko dla dzieci zdolnych:

Prowadząca: Ewelina Chmielewska

Cele ogólne:

 • wzbogacanie słownika dziecka,
 • zachęcanie do otwartości na pomysły,
 • tworzenie warunków do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i osiągniętych celów.
slide16

Kółko plastyczne:

Prowadząca: Irena Kaszubowska

Cele ogólne:

 • rozwijanie dziecięcych talentów,
 • lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego,
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
 • budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową,
 • uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk – przyrodniczych społecznych
slide17

Kółko plastyczno - techniczne:

Prowadzące: Alicja Walenczak, Monika Kulas, Ewa Kleniewska

Cele ogólne:

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej,
 • stworzenie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnymi materiałami ,
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu,
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności,
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności.
slide18

Kółko wokalne:

Prowadzące: Marta Kwiatkowska, Małgorzata Sękowska

Cele ogólne:

 • muzyczny rozwój dzieci,
 • indywidualne i zespołowe przeżywanie muzyki,
 • rozwijanie wrażliwości na muzykę,
 • kształtowanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych,
 • kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki,
 • kształcenie emisji głosu,
 • rozbudzenie do muzykowania indywidualnego i zespołowego,
 • poznawanie zróżnicowanego repertuaru muzycznego,
 • rozbudzanie radości z kontaktu z muzyką.
slide19

Kółko teatralne

Prowadzące: Danuta Sprenga, Marta Kordys

Cele ogólne:

 • rozwijanie dziecięcej wrażliwości,
 • wyzwalanie aktywności ruchowej,
 • rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej.
b dziemy tworzy takie warunki aby ka de dziecko osi gn o sukces na miar swoich mo liwo ci
"Będziemy tworzyć takie warunki, aby każde dziecko osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości."
ad