Optymalizacja chlorkowych elektrod jonoselektywnych z membraną poliakrylanową - PowerPoint PPT Presentation

Optymalizacja chlorkowych elektrod jonoselektywnych z membran poliakrylanow
Download
1 / 1

 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Marzena Goławska. Wyznaczane współczynników selektywności elektrod zawierających różny skład membrany plastycznej. Wpływ zawartości akrylonitrylu (ACN) i akrylanu n-butylu (BA) w kopolimerze na nachylenie charakterystyki. Pracownia: Pracownia Elektroanalizy Chemicznej

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Optymalizacja chlorkowych elektrod jonoselektywnych z membraną poliakrylanową

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Optymalizacja chlorkowych elektrod jonoselektywnych z membran poliakrylanow

Marzena Goławska

Wyznaczane współczynników selektywności elektrod zawierających różny skład membrany plastycznej

Wpływ zawartości akrylonitrylu (ACN) i akrylanu n-butylu (BA) w kopolimerze na nachylenie charakterystyki

Pracownia: Pracownia Elektroanalizy Chemicznej

Kierownik pracy: Dr hab. Krzysztof Maksymiuk

Opiekun pracy: Dr hab. Agata Michalska–Maksymiuk

Elektrody z jonoforem w fazie membrany

Elektrody zawierające w membranie jonofor (II)

Optymalizacja chlorkowych elektrod jonoselektywnych z membraną poliakrylanową

Odpowiedź elektrody jonoselektywnej czułej na jony chlorkowe zawierającej kopolimery ACN i BA (w stosunku molowym 0,92 do 0,08 ) w 0,1M KCl , 0,1M K2SO4 , 0,1M KNO3 , 0,1M salicylanie sodu (SalNa) .

 • Dla membran z największą zawartością akrylonitrylu w kopolimerze (stosunek molowy 0,92 ACN i 0,08 BA) uzyskałam nachylenie charakterystyki najbliższe wartości teoretycznej wynoszące -54,5±0,9 mV/dec (R2=0,999), w zakresie stężeń

 • 10-4-10-1 mol/l. Dla membrany zawierającej najmniej akrylonitrylu (stosunek molowy ACN do BA wynoszący 0,69 do 0,31), w tym samym zakresie stężeń, nachylenie charakterystyki wynosi -49,1±2 mV/dec (R2=0,997).

Wstęp

Elektrody jonoselektywne z membraną plastyczną są użytecznym narzędziem analitycznym. W ostatnich latach jednym z kierunków rozwoju elektrod jonoselektywnych jest poszukiwanie nowych materiałów matrycy membrany plastycznej. Szczególnym zainteresowanie cieszą się polimery i kopolimery akrylanowe, a zwłaszcza te, które można otrzymać metodą fotopolimeryzacji.

O

akrylan n-butylu (BA)

CH2

CH

C

O

C4H9

Wpływ składu kopolimerów akrylonitrylu (ACN) i akrylanu n-butylu (BA) na parametry analityczne elektrod jonoselektywnych czułych na jony chlorkowe, zarówno zawierających jonofor w fazie membrany jak i bez jonoforu.

Elektrody zawierające w membranie tylko wymieniacz jonowy (bez jonoforu)

CH2

CH

C

N

akrylonitryl (ACN)

Dla membrany z największą zawartością

akrylonitrylu w kopolimerze (0,92 ACN

i 0,08 BA) uzyskałam nachylenie charakterystyki wynoszące -58,2±2,3 mV/dec (R2=0,996), w zakresie stężeń 10-4-10-1 mol/l. Dla membrany zawierającej najmniej akrylonitrylu (stosunek molowy ACN do BA wynoszący 0,69 do 0,31), w tym samym zakresie stężeń, nachylenie charakterystyki wynosi -57,5±1,9 mV/dec( R2=0,991).

Fotopolimeryzacja jest prostą i szybką metodą polimeryzacji pod wpływem promieniowania ultrafioletowego UV. Metodę tę wykorzystałam do otrzymywania membran plastycznych czułych na jony chlorkowe. Nanosiłam mieszaninę zawierającą ACN i BA (w różnych stosunkach molowych), 6% jonoforu (II) chlorkowego, 3% wymieniacza jonowego, oraz dodatki substancji sieciującej (HDDA) i inicjatora fotopolimeryzacji (DMPP) na powierzchnię elektrody z węgla szklistego. Polimeryzacja promieniowaniem UV trwała kilka minut i była prowadzona w atmosferze argonu.

przepływ argonu

lampa UV

Wyznaczanie oporności membran zawierających różny stosunek

molowy akrylonitrylu (ACN) do akrylanu n-butylu (BA)

doprowadzanie

argonu

komora do

fotopolimeryzacji

elektrody jonoselektywne

z membraną plastyczną

*M.Lyczewska, M.Wojciechowski, E.Bulska, E.A.H.Hall, K.Maksymiuk, A.Michalska Electroanalysis 19 (2007) 393-397

Elektrody z jonoforem w fazie membrany

Dla membrany zawierającej kopolimer akrylonitrylu i akrylanu n-butylu w stosunku molowymwynoszącym 0,81 do 0,19 zarówno z jonoforem, jak i tylko z wymieniaczem jonowym, uzyskałam najbardziej korzystne wartości współczynników selektywności.

Wpływ składu kopolimerów akrylonitrylu (ACN) i akrylanu n-butylu (BA ) w różnym stosunku molowym na oporność membrany plastycznej, którą wyznaczyłam metodą chronopotencjometryczną przy użyciu prądu katodowego i anodowego.

Skład membrany plastycznej:

Przy prądzie polaryzacji wynoszącym 10-7A zmiana kierunku przepływu prądu z katodowego na anodowy wywołuje skokowy wzrost potencjału. Biorąc pod uwagę wielkość tego skoku można wyznaczyć oporność membrany.

ACN i BA - matryca membrany

 • Wnioski:

 • Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wpływania na parametry analityczne i oporność membrany chlorkowej przez zmianę składu kopolimeru będącego matrycą membrany.

 • 2.Większa zawartość akrylonitrylu w stosunku do akrylanu n-butylu pozwala uzyskać lepsze nachylenie charakterystyki.

 • 3.Wzrost zawartości akrylonitrylu w stosunku do akrylanu n-butylu wpływa na zmniejszenie oporności membrany.

 • 4.Membrana nie zawierająca jonoforu chlorkowego charakteryzuje się podobnymi wartościami selektywności i nieco niższą granicą wykrywalności.

 • 5.Membrany zawierające jako matrycę akrylan n-butylu z akrylonitrylem wykazują korzystniejsze współczynniki selektywności w porównaniu z membraną zawierającą tylko akrylan n-butylu.

akrylonitryl, akrylan n-butylu

MTDDACl- - wymieniacz jonowy

chlorek tridodecylometyloamoniowy

HDDA - substancja siecująca

diakrylan heksanodiolowy

Oporność membran z największą zawartością akrylonitrylu w kopolimerze (0,92 ACN i 0,08 BA) wynosi 2,9*106 Ω. Membrany z największą zawartością akrylanu n-butylu (stosunek molowy BA do ACN wynoszący 0,31 do 0,69)wykazują oporność równą 9,1*107 Ω.

DMPP - inicjator fotopolimeryzacji

2,2-dimetylo-2-difenyl

Jonofor II - chlorkowy ETH 9009


 • Login