DE NIEUWE VZW WETGEVING

DE NIEUWE VZW WETGEVING PowerPoint PPT Presentation


  • 287 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen ingevolge de nieuwe vzw-wetgeving in de modelstatuten voor de rijverenigingenStappenplan voor het doorvoeren van de statutenwijzigingenAndere zaken te regulariseren v??r 31 december 2004Enkele richtlijnen bij het invullen van de formulierenEnkele princi

Download Presentation

DE NIEUWE VZW WETGEVING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Eerst vzw-wet : 27 juni 1921 Praktisch ongewijzigd tot 2002 Wet van 2 mei 2002 = wijziging (grondig) van de oorspronkelijke Wet KB 2 april 2003 (inwerkingtreding), 26 juni 2003 (publicatie en boekhouding kleine verenigingen), 19 december 2003 (boekhouding grote verenigingen)Eerst vzw-wet : 27 juni 1921 Praktisch ongewijzigd tot 2002 Wet van 2 mei 2002 = wijziging (grondig) van de oorspronkelijke Wet KB 2 april 2003 (inwerkingtreding), 26 juni 2003 (publicatie en boekhouding kleine verenigingen), 19 december 2003 (boekhouding grote verenigingen)

4. Algemeen  De termen “beheer”en “beheerder” zijn vervangen door “bestuur” en “bestuurder” (analogie met de vennootschappen)  Artikel 1  -         Nationaliteitsvoorwaarde is weggevallen (was reeds een jaar vóór de invoering van de Wet gewijzigd) -         Verklaring verwijzingen naar V&S-wet voor alle elementen waaromtrent de statuten niets vermelden  Artikel 2     Naam is vooraf te gaan door “vzw” of “vereniging zonder winstoogmerk”! -         Te vermelden op alle documenten van de vereniging Algemeen  De termen “beheer”en “beheerder” zijn vervangen door “bestuur” en “bestuurder” (analogie met de vennootschappen)  Artikel 1  -         Nationaliteitsvoorwaarde is weggevallen (was reeds een jaar vóór de invoering van de Wet gewijzigd) -         Verklaring verwijzingen naar V&S-wet voor alle elementen waaromtrent de statuten niets vermelden  Artikel 2     Naam is vooraf te gaan door “vzw” of “vereniging zonder winstoogmerk”! -         Te vermelden op alle documenten van de vereniging

5. Artikel 3   -         Volledig adres zetel -         Gerechtelijk arrondissement (i.v.m. verenigingsdossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel) -         (Optioneel) bevoegdheid Raad van Bestuur om zetel te verplaatsen; anders is dit een statutenwijziging en dient de volledige procedure te worden gevolgd Artikel 3   -         Volledig adres zetel -         Gerechtelijk arrondissement (i.v.m. verenigingsdossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel) -         (Optioneel) bevoegdheid Raad van Bestuur om zetel te verplaatsen; anders is dit een statutenwijziging en dient de volledige procedure te worden gevolgd

6. Artikel 5   Vermelding van mogelijke bijkomstige commerciële activiteiten. Is geen wettelijke vereiste, doch geeft enige zekerheid vanuit fiscaal oogpunt. Artikel 5   Vermelding van mogelijke bijkomstige commerciële activiteiten. Is geen wettelijke vereiste, doch geeft enige zekerheid vanuit fiscaal oogpunt.

7. Artikel 6   Vermelding van de namen van de oprichters in de statuten zelf; beroep is niet meer te vermelden, wel de woonplaats (op het moment van de oprichting van de vzw). Artikel 6   Vermelding van de namen van de oprichters in de statuten zelf; beroep is niet meer te vermelden, wel de woonplaats (op het moment van de oprichting van de vzw).

9. Artikel 10   Bedrag in euro Artikel 10   Bedrag in euro

10. Artikel 11   Inzagerecht door leden van een aantal documenten (opgelet: de literatuur stelt hieromtrent dat het best is de modaliteiten via huishoudelijk reglement te regelen!)   Artikel 12   Iedereen kan thans via de griffie kennis nemen van de rekeningen. Daarom is het laatste deel weggevallen Artikel 11   Inzagerecht door leden van een aantal documenten (opgelet: de literatuur stelt hieromtrent dat het best is de modaliteiten via huishoudelijk reglement te regelen!)   Artikel 12   Iedereen kan thans via de griffie kennis nemen van de rekeningen. Daarom is het laatste deel weggevallen

11. Artikel 13   Dit is de Wet. De statuten kunnen dit evenwel anders bepalen.   Artikel 14   Bevoegdheden Algemene Vergadering zoals ze in de wet worden opgesomd (+ punt 9: alle gevallen waarin de statuten dat vereisen) Artikel 13   Dit is de Wet. De statuten kunnen dit evenwel anders bepalen.   Artikel 14   Bevoegdheden Algemene Vergadering zoals ze in de wet worden opgesomd (+ punt 9: alle gevallen waarin de statuten dat vereisen)

12. Artikel 15   Jaarlijkse AV verplicht te houden binnen de zes maand na afsluiting boekjaar (i.v.m. neerleggingsverplichtingen). Oproeping minsten acht kalenderdagen vóór de datum. Bijkomende agendapunten: wet zegt niets over termijn; 10 dagen hier om mogelijkheid te geven de extra agendapunten bekend te maken aan de overige leden. Artikel 15   Jaarlijkse AV verplicht te houden binnen de zes maand na afsluiting boekjaar (i.v.m. neerleggingsverplichtingen). Oproeping minsten acht kalenderdagen vóór de datum. Bijkomende agendapunten: wet zegt niets over termijn; 10 dagen hier om mogelijkheid te geven de extra agendapunten bekend te maken aan de overige leden.

13. Artikel 17   Wet voorziet geen aanwezigheidsquorum voor gewone beslissingen. Quorum afhankelijk van wat u mogelijk en wenselijk acht. 1/3 is een suggestie. Artikel 17   Wet voorziet geen aanwezigheidsquorum voor gewone beslissingen. Quorum afhankelijk van wat u mogelijk en wenselijk acht. 1/3 is een suggestie.

14. Artikel 18   Bijzondere meerderheden zijn bij wet zo thans geregeld (vroegere wet was iets verschillend m.b.t. 2de AV, wel ook bijzondere meerderheden). Artikel 18   Bijzondere meerderheden zijn bij wet zo thans geregeld (vroegere wet was iets verschillend m.b.t. 2de AV, wel ook bijzondere meerderheden).

15. Artikel 19   Inzagerecht zoals omschreven in artikel 11. Geregeld bij KB. Artikel 19   Inzagerecht zoals omschreven in artikel 11. Geregeld bij KB.

16. Artikel 20   Aantal bestuurders steeds lager dan aantal leden. Vroeger was de Raad van Bestuur dikwijls = de Algemene vergadering qua samenstelling. Dit kon tot conflicten leiden. (AV is een toezichtsorgaan op de RvB). Artikel 20   Aantal bestuurders steeds lager dan aantal leden. Vroeger was de Raad van Bestuur dikwijls = de Algemene vergadering qua samenstelling. Dit kon tot conflicten leiden. (AV is een toezichtsorgaan op de RvB).

19. Artikel 22   Verdeling van taken binnen de raad van bestuur is niet tegenwerpelijk aan derden; is toegevoegd in de wet naar analogie met de naamloze vennootschap Artikel 22   Verdeling van taken binnen de raad van bestuur is niet tegenwerpelijk aan derden; is toegevoegd in de wet naar analogie met de naamloze vennootschap

20. Artikel 23   Inzagerecht zie artikel 11.   Artikel 24   Is een optionele toevoeging. De wet voorziet geen regeling hieromtrent. Wordt in de literatuur wel aangeraden om deze passage op te nemen. Artikel 23   Inzagerecht zie artikel 11.   Artikel 24   Is een optionele toevoeging. De wet voorziet geen regeling hieromtrent. Wordt in de literatuur wel aangeraden om deze passage op te nemen.

21. Artikel 26   Ondervoorzitter is voorzien in artikel 21. Hij kan ook de Raad van bestuur bijeenroepen Artikel 26   Ondervoorzitter is voorzien in artikel 21. Hij kan ook de Raad van bestuur bijeenroepen

23. Artikel 28   Naast de gewijzigde manier van bekendmaken (neerlegging ter griffie i.p.v. rechtstreeks publiceren in B.S.) dient ook vermeld hoe de vereniging wordt verbonden en de omvang van de bevoegdheden (zie ook artikel 25) Artikel 28   Naast de gewijzigde manier van bekendmaken (neerlegging ter griffie i.p.v. rechtstreeks publiceren in B.S.) dient ook vermeld hoe de vereniging wordt verbonden en de omvang van de bevoegdheden (zie ook artikel 25)

24. Artikel 30   Omschrijving daden van dagelijks bestuur (=optionele toevoeging, wet zegt hier niets over) Artikel 30   Omschrijving daden van dagelijks bestuur (=optionele toevoeging, wet zegt hier niets over)

26. Artikel 32 Aansprakelijkheid bestuurders en dagelijks bestuurders is bij wet geregeld. Gemeenrechtelijke regels inzake lastgeving spelen ten volle. Er is wel in een nieuwe bijzondere aansprakelijkheid voorzien voor wie “in naam van een vzw meewerkt” aan een stuk dat niet de naam vermeldt van de vereniging of waarin die benaming niet onmiddellijk voor­afgegaan of gevolgd wordt door de vermelding “vzw”, of dat het adres van de zetel niet vermeldt. Hij kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan. In tegenstelling met de vennootschapswet geen bijzondere aansprakelijkheidsregeling in geval van inbreuk op de vzw-wet of de statuten van de vzw. Artikel 33 Is enkel voor zeer grote vzw’s. Nieuwe wet voorziet dit. Is hier toegevoegd ten behoeve van de termijn van benoeming van de commissaris. “Zeer grote” vzw’s dienen één of meer commissarissen te belasten met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid in het licht van de wet, de statuten en de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. De com­missarissen moeten door de AV benoemd worden onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. In de bepalingen omtrent de AV is bovendien voorzien dat de AV ook de bezoldigingen van de commissarissen vastlegt. Definitie “zeer grote” vzw’s: -         Altijd indien gemiddeld over het jaar meer dan het equivalent van 100 vol­tijds in het personeelsregister ingeschreven werknemers (onderne­mingsraad) -         Indien bij afsluiting van het boekjaar minstens twee van de volgende drie criteria worden overschreden: §        Equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijds ingeschreven werknemers §        € 6.250.000 aan ontvangsten, exclusief BTW en exclusief “uitzonder­lijke” ontvangsten € 3.125.000 balanstotaal Artikel 32 Aansprakelijkheid bestuurders en dagelijks bestuurders is bij wet geregeld. Gemeenrechtelijke regels inzake lastgeving spelen ten volle. Er is wel in een nieuwe bijzondere aansprakelijkheid voorzien voor wie “in naam van een vzw meewerkt” aan een stuk dat niet de naam vermeldt van de vereniging of waarin die benaming niet onmiddellijk voor­afgegaan of gevolgd wordt door de vermelding “vzw”, of dat het adres van de zetel niet vermeldt. Hij kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan.In tegenstelling met de vennootschapswet geen bijzondere aansprakelijkheidsregeling in geval van inbreuk op de vzw-wet of de statuten van de vzw. Artikel 33 Is enkel voor zeer grote vzw’s. Nieuwe wet voorziet dit. Is hier toegevoegd ten behoeve van de termijn van benoeming van de commissaris.“Zeer grote” vzw’s dienen één of meer commissarissen te belasten met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid in het licht van de wet, de statuten en de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. De com­missarissen moeten door de AV benoemd worden onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.In de bepalingen omtrent de AV is bovendien voorzien dat de AV ook de bezoldigingen van de commissarissen vastlegt. Definitie “zeer grote” vzw’s: -         Altijd indien gemiddeld over het jaar meer dan het equivalent van 100 vol­tijds in het personeelsregister ingeschreven werknemers (onderne­mingsraad) -         Indien bij afsluiting van het boekjaar minstens twee van de volgende drie criteria worden overschreden: §        Equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijds ingeschreven werknemers §        € 6.250.000 aan ontvangsten, exclusief BTW en exclusief “uitzonder­lijke” ontvangsten € 3.125.000 balanstotaal

27. Artikel 34 Verwijzing naar de bepalingen omtrent de boekhouding en de neerlegging van de jaarrekening in de nieuwe wet. Elke vzw zal minstens een “vereenvoudigde boekhouding” moeten voeren die ten minste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekeningen, overeenkomstig een door de Koning vastgesteld model. “Grote” vzw’s dienen hun boekhouding te voeren en hun jaarrekening op te stellen over­eenkomstig de boekhoudwetgeving. Definitie “grote” vzw’s: minstens twee van de volgende drie criteria zijn bij afsluiting van het boekjaar overschreden: -         Equivalent, gemiddeld over het jaar, van 5 voltijds in het personeelsre­gister ingeschreven werknemers -         € 250.000 aan ontvangsten, exclusief BTW en exclusief “uitzonderlijke” ontvangsten -         € 1.000.000 balanstotaal De Koning past de verplichtingen die voor verenigingen voortvloeien uit de voornoemde Wet van 17 juli 1975 aan aan de bijzondere aard van hun werkzaamheden en aan hun wettelijk statuut. De Koning kan bovendien vermelde bedragen aanpassen aan de evolu­tie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het personeelsregister is dit bijgehouden overeenkomstig KB nr. 5 van 23 oktober 1978 (sociale documenten). Opmerking: indien de vereniging reeds wegens de aard van haar hoofdactiviteit onder­worpen is aan bijzondere uit een wetgeving of een overheidsreglementering voortvloei­ende regels betreffende het houden van hun boekhouding en hun jaarrekening, voor zover zij minstens gelijkwaardig zijn aan die bepaald op grond van deze wet, zijn de vorige regels niet van toepassing. Artikel 34 Verwijzing naar de bepalingen omtrent de boekhouding en de neerlegging van de jaarrekening in de nieuwe wet.Elke vzw zal minstens een “vereenvoudigde boekhouding” moeten voeren die ten minste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekeningen, overeenkomstig een door de Koning vastgesteld model. “Grote” vzw’s dienen hun boekhouding te voeren en hun jaarrekening op te stellen over­eenkomstig de boekhoudwetgeving. Definitie “grote” vzw’s: minstens twee van de volgende drie criteria zijn bij afsluiting van het boekjaar overschreden: -         Equivalent, gemiddeld over het jaar, van 5 voltijds in het personeelsre­gister ingeschreven werknemers -         € 250.000 aan ontvangsten, exclusief BTW en exclusief “uitzonderlijke” ontvangsten -         € 1.000.000 balanstotaal De Koning past de verplichtingen die voor verenigingen voortvloeien uit de voornoemde Wet van 17 juli 1975 aan aan de bijzondere aard van hun werkzaamheden en aan hun wettelijk statuut. De Koning kan bovendien vermelde bedragen aanpassen aan de evolu­tie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het personeelsregister is dit bijgehouden overeenkomstig KB nr. 5 van 23 oktober 1978 (sociale documenten). Opmerking: indien de vereniging reeds wegens de aard van haar hoofdactiviteit onder­worpen is aan bijzondere uit een wetgeving of een overheidsreglementering voortvloei­ende regels betreffende het houden van hun boekhouding en hun jaarrekening, voor zover zij minstens gelijkwaardig zijn aan die bepaald op grond van deze wet, zijn de vorige regels niet van toepassing.

28. Vervolg artikel 34 Neerlegging jaarrekening:   Voor “grote” vzw’s dient deze binnen de dertig dagen na de goedkeuring ervan door de AV, te worden neergelegd bij de Nationale Bank (cf. vennootschappen). Samen met de jaarrekening dient een stuk te worden neergelegd met de namen van de bestuurders en (eventueel) van de commissarissen in functie, alsook (eventueel) het verslag van de commissaris(sen). De koning bepaalt nadere regels en voorwaarden voor neerlegging alsmede de kosten van neerlegging en openbaarmaking. Binnen 15 dagen na aanvaarding van de neerlegging wordt daarvan melding gemaakt in een door de Nationale Bank aangelegd bestand; de tekst van de vermelding wordt door de NB neergelegd ter griffie en in het dossier gevoegd. Een kopie van de neergelegde stukken wordt door de Nationale Bank op aanvraag uitge­reikt aan degenen die erom vragen, tegen een door de Koning te bepalen vergoeding. De griffies van de rechtbanken van Koophandel ontvangen van de NB kosteloos en onverwijld een afschrift van de neergelegde stukken. De NB is bevoegd om algemene en anonieme statistieken op te maken over het geheel of een gedeelte van de gegevens vervat in de stukken die haar zijn toegezonden. Dit alles volgens de door de Koning vast te stellen regels. Opmerking: kleine VZW’s en bijzondere regelingen leggen de jaarrekening neer in het dossier ter griffie van de rechtbank van koophandel. Opmerking: voor buitenlandse vzw’s die in België een centrum van werkzaamheden hebben, geldt dezelfde regeling inzake openbaarmaking van de jaarrekening (nieuw arti­kel 26 octies, §3). Vervolg artikel 34 Neerlegging jaarrekening:   Voor “grote” vzw’s dient deze binnen de dertig dagen na de goedkeuring ervan door de AV, te worden neergelegd bij de Nationale Bank (cf. vennootschappen). Samen met de jaarrekening dient een stuk te worden neergelegd met de namen van de bestuurders en (eventueel) van de commissarissen in functie, alsook (eventueel) het verslag van de commissaris(sen). De koning bepaalt nadere regels en voorwaarden voor neerlegging alsmede de kosten van neerlegging en openbaarmaking. Binnen 15 dagen na aanvaarding van de neerlegging wordt daarvan melding gemaakt in een door de Nationale Bank aangelegd bestand; de tekst van de vermelding wordt door de NB neergelegd ter griffie en in het dossier gevoegd. Een kopie van de neergelegde stukken wordt door de Nationale Bank op aanvraag uitge­reikt aan degenen die erom vragen, tegen een door de Koning te bepalen vergoeding. De griffies van de rechtbanken van Koophandel ontvangen van de NB kosteloos en onverwijld een afschrift van de neergelegde stukken. De NB is bevoegd om algemene en anonieme statistieken op te maken over het geheel of een gedeelte van de gegevens vervat in de stukken die haar zijn toegezonden. Dit alles volgens de door de Koning vast te stellen regels. Opmerking: kleine VZW’s en bijzondere regelingen leggen de jaarrekening neer in het dossier ter griffie van de rechtbank van koophandel. Opmerking: voor buitenlandse vzw’s die in België een centrum van werkzaamheden hebben, geldt dezelfde regeling inzake openbaarmaking van de jaarrekening (nieuw arti­kel 26 octies, §3).

29. Bij vorige slide Artikel 35   Statutenwijziging is overgeheveld naar artikel 18 (hoofdstuk over algemene vergadering). Formaliteiten voor ontbinding zijn in dezelfde zin aangepast als deze voor statutenwijziging.   Artikel 36   Vermelding “Vzw in vereffening” is nieuwe bepaling vzw-wet. Bij vorige slide Artikel 35   Statutenwijziging is overgeheveld naar artikel 18 (hoofdstuk over algemene vergadering). Formaliteiten voor ontbinding zijn in dezelfde zin aangepast als deze voor statutenwijziging.   Artikel 36   Vermelding “Vzw in vereffening” is nieuwe bepaling vzw-wet.

30. Artikel 39   Formaliteiten openbaarmaking beslissingen betreffende ontbinding geregeld door nieuwe vzw-wet. Artikel 39   Formaliteiten openbaarmaking beslissingen betreffende ontbinding geregeld door nieuwe vzw-wet.

32. STAPPENPLAN VOOR HET DOORVOEREN VAN STATUTENWIJZIGINGEN

33. VOORBEREIDING   De Raad van Bestuur bereidt een ontwerp van statutenaanpassing voor. Het is immers zijn verantwoordelijkheid. VOORBEREIDING   De Raad van Bestuur bereidt een ontwerp van statutenaanpassing voor. Het is immers zijn verantwoordelijkheid.

34. BIJEENROEPING VAN DE LEDEN IN EEN ALGEMENE VERGADERING   De bijeenroeping gebeurt door de Raad van Bestuur op eigen initiatief of eventueel op initiatief van minstens 1/5 van de leden indien de Raad van Bestuur zelf nalaat het initiatief te nemen. De bijeenroeping kan gebeuren, hetzij op de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering, ten laatste in 2004. Eventueel is ook het bijeenroepen van een buitengewone Algemene vergadering mogelijk, die doorgaat onmiddellijk na de gewone jaarlijkse vergadering ofwel op een ander ogenblik, doch ten laatste 31 december 2004 BIJEENROEPING VAN DE LEDEN IN EEN ALGEMENE VERGADERING   De bijeenroeping gebeurt door de Raad van Bestuur op eigen initiatief of eventueel op initiatief van minstens 1/5 van de leden indien de Raad van Bestuur zelf nalaat het initiatief te nemen. De bijeenroeping kan gebeuren, hetzij op de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering, ten laatste in 2004. Eventueel is ook het bijeenroepen van een buitengewone Algemene vergadering mogelijk, die doorgaat onmiddellijk na de gewone jaarlijkse vergadering ofwel op een ander ogenblik, doch ten laatste 31 december 2004

35. De uitnodiging bevat de agenda waarop naast de gewone punten eveneens de goedkeuring van de gewijzigde statuten wordt vermeld. Eventueel dienen ook andere punten die een rechtstreeks gevolg zijn van de statutenwijziging en die een goedkeuring door de algemene vergadering vereisen (bv. de verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur) op deze agenda te worden vermeld. De uitnodiging is vergezeld van de gewone documenten voor de jaarvergadering en bovendien van het ontwerp van nieuwe statuten zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur (ook de tekst van de oude statuten meesturen zodat de leden kunnen zien wat veranderd is). Eventueel dienen ook andere documenten te worden toegevoegd in functie van de agenda (bv. de kandidaten voor de nieuwe Raad van bestuur). De uitnodiging bevat de agenda waarop naast de gewone punten eveneens de goedkeuring van de gewijzigde statuten wordt vermeld. Eventueel dienen ook andere punten die een rechtstreeks gevolg zijn van de statutenwijziging en die een goedkeuring door de algemene vergadering vereisen (bv. de verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur) op deze agenda te worden vermeld. De uitnodiging is vergezeld van de gewone documenten voor de jaarvergadering en bovendien van het ontwerp van nieuwe statuten zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur (ook de tekst van de oude statuten meesturen zodat de leden kunnen zien wat veranderd is). Eventueel dienen ook andere documenten te worden toegevoegd in functie van de agenda (bv. de kandidaten voor de nieuwe Raad van bestuur).

36. TWEEDE STAP : AMENDERINGSMOGELIJKHEID VOOR DE LEDEN     Deze kan op twee wijzen worden uitgeoefend:   Vooraf: via het agenderingsrecht, waarbij elk punt dat door minstens 1/20 van de werkende leden werd aangebracht, op de agenda wordt geplaatst. Hiertoe is uiteraard vereist dat het ontwerp van agenda samen met de uitnodiging tijdig (wettelijke termijn minimum 8 dagen vooraf, volgens de statuten dikwijls eerder) wordt verstuurd naar de werkende leden.   Tijdens de Algemene vergadering: via de deelname aan de beraadslaging van elk lid. TWEEDE STAP : AMENDERINGSMOGELIJKHEID VOOR DE LEDEN     Deze kan op twee wijzen worden uitgeoefend:   Vooraf: via het agenderingsrecht, waarbij elk punt dat door minstens 1/20 van de werkende leden werd aangebracht, op de agenda wordt geplaatst. Hiertoe is uiteraard vereist dat het ontwerp van agenda samen met de uitnodiging tijdig (wettelijke termijn minimum 8 dagen vooraf, volgens de statuten dikwijls eerder) wordt verstuurd naar de werkende leden.   Tijdens de Algemene vergadering: via de deelname aan de beraadslaging van elk lid.

37. DERDE STAP : GOEDKEURING VAN DE STATUTENWIJZIGING     De Wet eist een aanwezigheidsquorum van 2/3 van de werkende leden en een beslissingsmeerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden (onthoudingen en blanco stemmen zijn dus mee te tellen in de noemer ten aanzien waarvan de 2/3 meerderheid te berekenen is). DERDE STAP : GOEDKEURING VAN DE STATUTENWIJZIGING     De Wet eist een aanwezigheidsquorum van 2/3 van de werkende leden en een beslissingsmeerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden (onthoudingen en blanco stemmen zijn dus mee te tellen in de noemer ten aanzien waarvan de 2/3 meerderheid te berekenen is).

38. In geval op een eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met dezelfde meerderheden, onge­acht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden.   De statutenwijziging is intern van toepassing vanaf het moment van goedkeuring door de Algemene vergadering.   Deze stap moet afgerond zijn ten laatste op 31 december 2004! In geval op een eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met dezelfde meerderheden, onge­acht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden.   De statutenwijziging is intern van toepassing vanaf het moment van goedkeuring door de Algemene vergadering.   Deze stap moet afgerond zijn ten laatste op 31 december 2004!

39. VIERDE STAP : BEKENDMAKING VAN DE STATUTENWIJZIGING     Verenigingsdossier:   De wijzigingen aan de statuten en de gecoördineerde versie van de statuten na de wijzigingen zijn neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de vzw zetel heeft. VIERDE STAP : BEKENDMAKING VAN DE STATUTENWIJZIGING     Verenigingsdossier:   De wijzigingen aan de statuten en de gecoördineerde versie van de statuten na de wijzigingen zijn neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de vzw zetel heeft.

40. De neerlegging dient te gebeuren volgens de voorschriften opgesomd in artikel 5, §2 (vorm van het document) en artikel 6 (manier van overmaken aan de griffie) van het KB van 26 juni 2003. Zie hiervoor de modellen zoals ze zijn bijgevoegd bij het KB in bijlage. Concreet: 1 kopie van de akte voor het dossier + Formulier I, luik A (identificatie), luik B (bekendmaking in bijlagen BS). Eventueel ook Formulier II, luik A, 1° en 2° en luik C, 2° (bij vzw met beperkte duur) of 5° (indien wijziging datum boekjaar). Zie voorbeelden van formulier in uw documentatie. Deze formulieren kunnen worden gedownloaded via www.fgov.be . Dit kan gebeuren in Word-formaat zodat ze rechtstreeks via een tekstverwerker kunnen ingevuld worden. Ook knippen en plakken is mogelijk. Anders dienen ze te worden getypt. De neerlegging dient te gebeuren volgens de voorschriften opgesomd in artikel 5, §2 (vorm van het document) en artikel 6 (manier van overmaken aan de griffie) van het KB van 26 juni 2003. Zie hiervoor de modellen zoals ze zijn bijgevoegd bij het KB in bijlage. Concreet: 1 kopie van de akte voor het dossier + Formulier I, luik A (identificatie), luik B (bekendmaking in bijlagen BS). Eventueel ook Formulier II, luik A, 1° en 2° en luik C, 2° (bij vzw met beperkte duur) of 5° (indien wijziging datum boekjaar). Zie voorbeelden van formulier in uw documentatie. Deze formulieren kunnen worden gedownloaded via www.fgov.be . Dit kan gebeuren in Word-formaat zodat ze rechtstreeks via een tekstverwerker kunnen ingevuld worden. Ook knippen en plakken is mogelijk. Anders dienen ze te worden getypt.

41. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad   Het bezorgen van het uittreksel voor publicatie gebeurt tegelijkertijd met de neerlegging ter griffie (luik B). De wijze waarop dit dient te gebeuren is beschreven in artikel 5, §3-7 van het KB van 26 juni 2003 op voorgedrukt formulier dat verkrijgbaar is op de griffies of kan worden gedownloaded via www.fgov.be . De betaling volgens forfaitair tarief dient te gebeuren per cheque op naam of bij postassignatie (thans ook overschrijving mogelijk). De publicatie zelf gebeurt via doorzending door de griffier. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad   Het bezorgen van het uittreksel voor publicatie gebeurt tegelijkertijd met de neerlegging ter griffie (luik B). De wijze waarop dit dient te gebeuren is beschreven in artikel 5, §3-7 van het KB van 26 juni 2003 op voorgedrukt formulier dat verkrijgbaar is op de griffies of kan worden gedownloaded via www.fgov.be . De betaling volgens forfaitair tarief dient te gebeuren per cheque op naam of bij postassignatie (thans ook overschrijving mogelijk). De publicatie zelf gebeurt via doorzending door de griffier.

42. Statutenwijziging extern van toepassing   In beginsel is deze van toepassing vanaf de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Handelingen verricht vóór de eenendertigste dag volgend op de bekendmaking zijn niet tegenwerpelijk aan derden die aantonen dat ze er onmogelijk kennis konden van hebben, Statutenwijziging extern van toepassing   In beginsel is deze van toepassing vanaf de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Handelingen verricht vóór de eenendertigste dag volgend op de bekendmaking zijn niet tegenwerpelijk aan derden die aantonen dat ze er onmogelijk kennis konden van hebben,

43. behalve indien de vzw zelf bewijst dat die derden er reeds kennis van hadden vóór de publicatie. Derden kunnen er evenwel steeds voor opteren zich te beroepen op nog niet gepubliceerde statuten. behalve indien de vzw zelf bewijst dat die derden er reeds kennis van hadden vóór de publicatie. Derden kunnen er evenwel steeds voor opteren zich te beroepen op nog niet gepubliceerde statuten.

44. Sancties bij niet tijdige aanpassing van de statuten   Het KB van 2 april 2003, dat de inwerkingtreding regelt van de wijzigingswet van 2 mei 2002, bevat geen sancties. In de wet zelf vinden we als sanctie de nietigheid van een vereniging van dewelke de statuten bepaalde verplichte vermeldingen niet bevat. Het gaat hier om de naam van de vereniging, het adres van haar zetel, haar doel en het gerechtelijk arrondissement waar de vereniging is gevestigd. De nietigheid heeft geen terugwerkende kracht. Sancties bij niet tijdige aanpassing van de statuten   Het KB van 2 april 2003, dat de inwerkingtreding regelt van de wijzigingswet van 2 mei 2002, bevat geen sancties. In de wet zelf vinden we als sanctie de nietigheid van een vereniging van dewelke de statuten bepaalde verplichte vermeldingen niet bevat. Het gaat hier om de naam van de vereniging, het adres van haar zetel, haar doel en het gerechtelijk arrondissement waar de vereniging is gevestigd. De nietigheid heeft geen terugwerkende kracht.

45. Op basis van schending van de wet is eventueel een gerechtelijke ontbinding mogelijk Op basis van schending van de wet is eventueel een gerechtelijke ontbinding mogelijk

46. Verder ook aansprakelijkheden: -         mogelijke aansprakelijkheid van de R.v.B. t/o de vzw en/of derden -         mogelijke aansprakelijkheid van degene aan wie het was gelegeerd t/o vzw of derden -         mogelijke effecten op tegenstelbaarheid van de akten aan derden (cf. situatie vóór de eenendertigste dag na de bekendmaking)   Verder ook aansprakelijkheden: -         mogelijke aansprakelijkheid van de R.v.B. t/o de vzw en/of derden -         mogelijke aansprakelijkheid van degene aan wie het was gelegeerd t/o vzw of derden -         mogelijke effecten op tegenstelbaarheid van de akten aan derden (cf. situatie vóór de eenendertigste dag na de bekendmaking)  

47. ANDERE ZAKEN TE REGULARISEREN TEN LAATSTE VóóR 31 DECEMBER 2004

48. Regularisatie van het aantal bestuurders: het minimum aantal bestuurders van drie, tenzij er maar drie leden zijn (in dat geval zijn er maar twee bestuurders) en altijd minstens één bestuurder minder dan er werkelijke leden zijn. Ook de wijzigingen in de Raad van Bestuur zijn te publiceren door neerlegging ter griffie en met gebruik van het formulier I, luik A en luik B, formulier II, luik A en luik C (3° en 4°). Regularisatie van het aantal bestuurders: het minimum aantal bestuurders van drie, tenzij er maar drie leden zijn (in dat geval zijn er maar twee bestuurders) en altijd minstens één bestuurder minder dan er werkelijke leden zijn.Ook de wijzigingen in de Raad van Bestuur zijn te publiceren door neerlegging ter griffie en met gebruik van het formulier I, luik A en luik B, formulier II, luik A en luik C (3° en 4°).

49. -         Ook op de zetel van de vzw dient een lijst van de bestuurders te worden bijgehouden. Ook hier gelden dezelfde aansprakelijkheden als voor de niet neerlegging van de statutenwijzigingen. -         Ook op de zetel van de vzw dient een lijst van de bestuurders te worden bijgehouden.Ook hier gelden dezelfde aansprakelijkheden als voor de niet neerlegging van de statutenwijzigingen.

50. -         Aanmaak van een ledenregister op de zetel van de vzw, met per lid, natuurlijke persoon: naam, voornamen, adres, en per lid-rechtspersoon: benaming, juridische vorm, adres. Dit register mag door de leden worden ingezien vanaf 1/1/2005. Neerlegging ter griffie (dit was reeds). Jaarlijks aan te passen ten laatste één maand na de verjaardag van de neerlegging van de statuten of de publicatie ervan in het BS (voor de oudere vzw’s). -         Aanmaak van een ledenregister op de zetel van de vzw, met per lid, natuurlijke persoon: naam, voornamen, adres, en per lid-rechtspersoon: benaming, juridische vorm, adres. Dit register mag door de leden worden ingezien vanaf 1/1/2005. Neerlegging ter griffie (dit was reeds). Jaarlijks aan te passen ten laatste één maand na de verjaardag van de neerlegging van de statuten of de publicatie ervan in het BS (voor de oudere vzw’s).

51. -         Vermelding van benaming van de vzw, onmiddellijk gevolgd of voorafgegaan door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of afkorting vzw en met vermelding adres van de zetel van de vzw op alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten die uitgaan van de vzw. Sanctie: eenieder die in naam van een verenging meewerkt aan een stuk waarop één van deze vermeldingen niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan. -         Vermelding van benaming van de vzw, onmiddellijk gevolgd of voorafgegaan door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of afkorting vzw en met vermelding adres van de zetel van de vzw op alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten die uitgaan van de vzw. Sanctie: eenieder die in naam van een verenging meewerkt aan een stuk waarop één van deze vermeldingen niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan.

52. -         Aanmaak van een vzw-dossier op de zetel van de vzw, ter inzage van de werkelijke leden vanaf 1.1.2005, met als inhoud: ·       Alle verslagen en beslissingen van de Algemene Vergadering ·       Alle verslagen en beslissingen van de Raad van Bestuur ·       Alle verslagen en beslissingen van personen belast met een mandaat in of voor rekening van de vzw ·       Alle boekhoudkundige stukken en de jaarrekening Sanctie: onontvankelijkheid van de vordering van de vzw in rechte -         Aanmaak van een vzw-dossier op de zetel van de vzw, ter inzage van de werkelijke leden vanaf 1.1.2005, met als inhoud: ·       Alle verslagen en beslissingen van de Algemene Vergadering ·       Alle verslagen en beslissingen van de Raad van Bestuur ·       Alle verslagen en beslissingen van personen belast met een mandaat in of voor rekening van de vzw ·       Alle boekhoudkundige stukken en de jaarrekening Sanctie: onontvankelijkheid van de vordering van de vzw in rechte

53. Voeren van de boekhouding conform de nieuwe wet (verschillend stelsel naargelang het gaat om een kleine of grote vzw) vanaf het boekjaar dat ingaat vanaf 1.1.2005. Voorbereiding hiertoe. Zie afzonderlijk deel voor een summier overzicht van de verplichtingen i.v.m. de boekhouding van de kleine vzw’s. Voeren van de boekhouding conform de nieuwe wet (verschillend stelsel naargelang het gaat om een kleine of grote vzw) vanaf het boekjaar dat ingaat vanaf 1.1.2005. Voorbereiding hiertoe. Zie afzonderlijk deel voor een summier overzicht van de verplichtingen i.v.m. de boekhouding van de kleine vzw’s.

54. ENKELE RICHTLIJNEN BIJ HET INVULLEN VAN DE FORMULIEREN

55. Formulier I   Dienstig voor alle wijzigingen in de Raad van Bestuur, statutenwijzigingen, oprichting of ontbinding. Bevat de identificatiegegevens van de vzw (luik A) en een kopie van de akte die na neerlegging ter griffie te publiceren is in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (luik B). Formulier I   Dienstig voor alle wijzigingen in de Raad van Bestuur, statutenwijzigingen, oprichting of ontbinding. Bevat de identificatiegegevens van de vzw (luik A) en een kopie van de akte die na neerlegging ter griffie te publiceren is in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (luik B).

56. Het ondernemingsnummer op luik A is het nummer dat vermeld is bij iedere publicatie die reeds in het BS gebeurd is voor uw vzw. Luik B: voorwerp akte: “Vernieuwde statuten”, of “benoeming bestuurder(s). Daarna de tekst uit het verslag van de Algemene Vergadering. Hier kan ineens de volledige tekst van de nieuwe statuten geplakt worden (normaal dient voor elk afzonderlijk artikel dat gewijzigd is de wijziging te worden vermeld, doch dit is in de praktijk enkel voor kleine wijzigingen. Op het laatste blad worden de namen en de hoedanigheid van de personen die de vzw ten aanzien van derden vertegenwoordigen vermeld. Op de keerzijde van dit laatste blad zijn hun handtekeningen en hun namen te plaatsen. Het ondernemingsnummer op luik A is het nummer dat vermeld is bij iedere publicatie die reeds in het BS gebeurd is voor uw vzw. Luik B: voorwerp akte: “Vernieuwde statuten”, of “benoeming bestuurder(s). Daarna de tekst uit het verslag van de Algemene Vergadering. Hier kan ineens de volledige tekst van de nieuwe statuten geplakt worden (normaal dient voor elk afzonderlijk artikel dat gewijzigd is de wijziging te worden vermeld, doch dit is in de praktijk enkel voor kleine wijzigingen. Op het laatste blad worden de namen en de hoedanigheid van de personen die de vzw ten aanzien van derden vertegenwoordigen vermeld. Op de keerzijde van dit laatste blad zijn hun handtekeningen en hun namen te plaatsen.

57. Bij dit luik zijn ook nog twee kopies van de tekst van de akte te voegen waarvan eentje bestemd is voor de griffie en eentje dat terug naar de vzw komt als bevestiging van ontvangst. Luik C: is enkel dienstig bij een eerste neerlegging. Mag er tussen uit genomen worden. Bij dit luik zijn ook nog twee kopies van de tekst van de akte te voegen waarvan eentje bestemd is voor de griffie en eentje dat terug naar de vzw komt als bevestiging van ontvangst. Luik C: is enkel dienstig bij een eerste neerlegging. Mag er tussen uit genomen worden.

58. Formulier II   Dient bij iedere wijziging te worden toegevoegd, zowel in de statuten als in de raad van bestuur.   Luik A Zelfde gegevens als in luik A van formulier I.   Luik C (B bestaat niet) Bij alle benoemingen (ook herbenoemingen!) en beëindigingen van mandaten bestuurders of dagelijks bestuur. Nummer = rijksregisternummer. Hoedanigheid = bestuurder, voorzitter … Formulier II   Dient bij iedere wijziging te worden toegevoegd, zowel in de statuten als in de raad van bestuur.   Luik A Zelfde gegevens als in luik A van formulier I.   Luik C (B bestaat niet) Bij alle benoemingen (ook herbenoemingen!) en beëindigingen van mandaten bestuurders of dagelijks bestuur. Nummer = rijksregisternummer. Hoedanigheid = bestuurder, voorzitter …

59. Te ondertekenen door gemachtigden + hoedanigheid vermelden. Van dit luik dient er per persoon die benoemd, herbenoemd of van wie het mandaat beëindigd is een kopie bezorgd + twee extra kopies voor de griffie en voor de vzw zelf als bewijs van ontvangst. Indien er geen benoemingen enz… gebeurd zijn volstaan twee kopies. Te ondertekenen door gemachtigden + hoedanigheid vermelden.Van dit luik dient er per persoon die benoemd, herbenoemd of van wie het mandaat beëindigd is een kopie bezorgd + twee extra kopies voor de griffie en voor de vzw zelf als bewijs van ontvangst. Indien er geen benoemingen enz… gebeurd zijn volstaan twee kopies.

60. Bovendien is toe te voegen in bijlage bij de formulieren:   De gecoördineerde versie van de gewijzigde statuten is ook steeds toe te voegen, zelfs al is er maar één woord gewijzigd in de hele tekst. Ook is een uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering toe te voegen waaruit blijkt dat de eventuele aanwezigheidsvereisten (2/3 voor de statutenwijzigingen) en beslissingsmeerderheden (2/3 voor statutenwijzigingen) Bovendien is toe te voegen in bijlage bij de formulieren:   De gecoördineerde versie van de gewijzigde statuten is ook steeds toe te voegen, zelfs al is er maar één woord gewijzigd in de hele tekst.Ook is een uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering toe te voegen waaruit blijkt dat de eventuele aanwezigheidsvereisten (2/3 voor de statutenwijzigingen) en beslissingsmeerderheden (2/3 voor statutenwijzigingen)

61. ENKELE PRINCIPES OMTRENT HET VOEREN VAN EEN BOEKHOUDING VOOR KLEINE VERENIGINGEN

62. Kleine verenigingen moeten een vereenvoudigde boekhouding voeren die minstens de bewegingen van de beschikbare middelen in contant geld en de zichtrekeningen omvat. Dit impliceert het houden van een kasboekhouding. Kleine verenigingen moeten een vereenvoudigde boekhouding voeren die minstens de bewegingen van de beschikbare middelen in contant geld en de zichtrekeningen omvat. Dit impliceert het houden van een kasboekhouding.

63. Dagboek   Deze verrichtingen moeten worden ingeschreven in een ongesplitst dagboek. Dit boek is te ondertekenen door de persoon of personen die de vereniging vertegenwoordigen ten aanzien van derden vóór het eerste gebruik en vervolgens ieder jaar. De inschrijvingen moeten chronologisch gebeuren zonder uitstel en aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk (intern of extern) waarnaar zij moet verwijzen. Dagboek en stukken moeten tien jaar bewaard worden. Geen witte vlakken of weglatingen. Inplakken van computerafdruk mag maar mits handtekening over blad en computerafdruk.   Zie model hierbij als minimum.   Verplicht vanaf eerste boekjaar na 31 december 2004. Dagboek   Deze verrichtingen moeten worden ingeschreven in een ongesplitst dagboek. Dit boek is te ondertekenen door de persoon of personen die de vereniging vertegenwoordigen ten aanzien van derden vóór het eerste gebruik en vervolgens ieder jaar. De inschrijvingen moeten chronologisch gebeuren zonder uitstel en aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk (intern of extern) waarnaar zij moet verwijzen. Dagboek en stukken moeten tien jaar bewaard worden. Geen witte vlakken of weglatingen. Inplakken van computerafdruk mag maar mits handtekening over blad en computerafdruk.   Zie model hierbij als minimum.   Verplicht vanaf eerste boekjaar na 31 december 2004.

64. Staat van ontvangsten en uitgaven   Jaarlijkse samenvatting van de ontvangsten en uitgaven volgens schema hierbij. (is minimum). Omvat het totaal van de verschillende rubrieken van het dagboek. Moet systematisch aangeven de aard en het bedrag van de ontvangsten en uitgaven van de vereniging. Geen compensatie tussen ontvangsten en uitgaven. Staat van ontvangsten en uitgaven   Jaarlijkse samenvatting van de ontvangsten en uitgaven volgens schema hierbij. (is minimum). Omvat het totaal van de verschillende rubrieken van het dagboek. Moet systematisch aangeven de aard en het bedrag van de ontvangsten en uitgaven van de vereniging. Geen compensatie tussen ontvangsten en uitgaven.

65. Toelichting   Minstens één maal per jaar stelt de vereniging een inventaris op van alle bezittingen, vorderingen, schulden, rechten en verplichtingen. Daarnaast worden deze ook gewaardeerd rekening houdend met eventuele slijtage voor de fysische bezittingen en met de inbaarheid van de vorderingen. Deze inventaris is de basis voor de Staat van het vermogen die een onderdeel van de toelichting uitmaakt. Deze staat moet op datum van de afsluiting van het boekjaar stelselmatig de aard en het bedrag van het geheel van bezittingen en schulden van de vereniging aangeven. Zie model hierbij. Toelichting   Minstens één maal per jaar stelt de vereniging een inventaris op van alle bezittingen, vorderingen, schulden, rechten en verplichtingen. Daarnaast worden deze ook gewaardeerd rekening houdend met eventuele slijtage voor de fysische bezittingen en met de inbaarheid van de vorderingen. Deze inventaris is de basis voor de Staat van het vermogen die een onderdeel van de toelichting uitmaakt. Deze staat moet op datum van de afsluiting van het boekjaar stelselmatig de aard en het bedrag van het geheel van bezittingen en schulden van de vereniging aangeven. Zie model hierbij.

66. Bij alle onroerende, roerende goederen, machines en rollend materieel moet worden onderscheid gemaakt tussen de goederen die de vereniging in volle eigendom bezit en de andere (bv. alleen vruchtgebruik, geen recht op vervreemding, leasing enz..). Verder nog voorraden, vorderingen, liquiditeiten en geldbeleggingen, schulden, rechten en verbintenissen. Bij alle onroerende, roerende goederen, machines en rollend materieel moet worden onderscheid gemaakt tussen de goederen die de vereniging in volle eigendom bezit en de andere (bv. alleen vruchtgebruik, geen recht op vervreemding, leasing enz..). Verder nog voorraden, vorderingen, liquiditeiten en geldbeleggingen, schulden, rechten en verbintenissen.

67. De toelichting dient verder een samenvatting te bevatten van de waarderingsregels die zijn toegepast, van eventueel wijzigingen hierin. Verder dienen eventueel nog bijkomende inlichtingen gegeven zoals bv. gratis ter beschikking gestelde goederen, splitsing in belangrijke activiteitencentra enz… De toelichting dient verder een samenvatting te bevatten van de waarderingsregels die zijn toegepast, van eventueel wijzigingen hierin. Verder dienen eventueel nog bijkomende inlichtingen gegeven zoals bv. gratis ter beschikking gestelde goederen, splitsing in belangrijke activiteitencentra enz…

68. EINDE

  • Login