Administrat vi teritori l iedal juma projekts biju aj ludzas rajon
Download
1 / 18

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā. Darba autore: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības spec. studente Sanita Adamoviča Darba vadītājs: D ocents M. Mengots. Diplomprojekta DARBA MĒRĶIS:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Administrat vi teritori l iedal juma projekts biju aj ludzas rajon

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā

Darba autore:

Latvijas Lauksaimniecības universitātes

Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības spec. studente Sanita Adamoviča

Darba vadītājs: Docents M. Mengots


Administrat vi teritori l iedal juma projekts biju aj ludzas rajon

Diplomprojekta DARBA MĒRĶIS:

Izstrādāt administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu bijušajā Ludzas rajonā.

Diplomprojekta DARBA UZDEVUMI:

 • Iepazīties ar literatūrā un normatīvajos dokumentos aprakstīto Administratīvi teritoriālās reformas gaitu Latvijā.

 • Izstrādāt pētījuma objekta - Ludzas rajona teritorijas vispārīgu raksturojumu.

 • Apskatīt Administratīvi teritoriālās reformas norisi un rezultātus Ludzas rajonā.

 • Izstrādāt Ludzas rajona teritorijas administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu, veikt salīdzinājumu ar esošajiem novadiem.


Administrat vi teritori l iedal juma projekts biju aj ludzas rajon

Administratīvi teritoriālās reformas mērķis -

izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Administratīvi teritoriālās reformas likums (1998)


Administrat vi teritori l iedal juma projekts biju aj ludzas rajon

Novadu izveidošanas galvenie kritēriji:

 • Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novada teritorijā >4000;

 • Novada centrs ar iedzīvotāju skaitu >2000;

 • Attālumi no novada centra līdz novada pagastu centriem nepārsniedz 50 km;

 • Ceļu infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram;

 • Ir nodrošināta optimālas novada teritorijas izveidošana u.c.


Administrat vi teritori l iedal juma projekts biju aj ludzas rajon

Administratīvi teritoriālās reformas noslēgums notika līdz ar 2009.gada 6.jūnija Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām,

kas notika saskaņā - 109 novadu un 9 republikas pilsētu pašvaldību robežām.


Ludzas rajona teritorijas izvietojums

Ludzas rajona teritorijas izvietojums

Ludzas rajons

( līdz 01.07.2009.)


Administrat vi teritori lais iedal jums kop 01 07 2009

Administratīvi teritoriālais iedalījums kopš 01.07.2009.


Past v go iedz vot ju skaits ludzas rajona novados un novadu centros

Būtiskākie trūkumi (1):

Pastāvīgo iedzīvotājuskaits Ludzas rajona novados un novadu centros


B tisk kie tr kumi 2

Būtiskākie trūkumi (2):

 • Ludzas novada teritorija nav ģeogrāfiski vienota, un ir lielākie attālumi līdz novada centram

 • Ciblas novadam :

  - zemākās kvalitātes ceļu tīkls

  - novada centrs – Blonti nav sasniedzams

  ar sabiedrisko transportu


Administrat vi teritori lais iedal jums eso ais projekt tais

Administratīvi teritoriālais iedalījums:esošais projektētais


Galveno novadu izveido anas krit riju sal dzin jums

Galveno novadu izveidošanas kritēriju salīdzinājums


Novadu kopplat bas ludzas rajon

Novadu kopplatības Ludzas rajonā


Past v go iedz vot ju skaits ludzas rajona novados

Pastāvīgo iedzīvotājuskaits Ludzas rajona novados


Novadu kompaktuma koeficientu sal dzin jums

Novadu kompaktuma koeficientu salīdzinājums


Secin jumi 1

Secinājumi (1)

 • Izstrādātajā projektā novadi ir lielāki un vienlīdzīgāki pēc to kopplatības, iedzīvotāju skaita un iedzīvotāju skaita novada centrā,

  turklāt uzlabojās novadu teritoriju ģeogrāfiskā vienotība, kompaktums un novadu centru sasniedzamība.


Secin jumi 2

Secinājumi(2)

 • Pēc piedāvātā projekta realizācijas lielākie ieguvēji būtu novadu iedzīvotāji, tāpēc tā realizācijai svarīgākais veikt plašus izskaidrošanas darbus par projekta sniegtajiem uzlabojumiem.

 • Projekta realizācija sper soli visa reģiona attīstībā.

 • Lielākas novadu teritorijas paver iespēju piesaistīt lielāku Eiropas Savienības finansējumu un konkurēt starptautiskā līmenī.


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!


ad
 • Login