KRZYWA PHILLIPSA I OCZEKIWANIA INFLACYJNE - PowerPoint PPT Presentation

KRZYWA PHILLIPSA I OCZEKIWANIA INFLACYJNE
Download
1 / 65

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KRZYWA PHILLIPSA I OCZEKIWANIA INFLACYJNE. Pamiętasz?. Cykl koniunkturalny. Y (PKB). Szczyt. Szczyt. Dno. Dno. Dno. Ekspansja. Ekspansja. Ekspansja. Recesja. Recesja. Recesja. Czas.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KRZYWA PHILLIPSA I OCZEKIWANIA INFLACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

KRZYWA PHILLIPSA I OCZEKIWANIA INFLACYJNE


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Pamitasz?

Cykl koniunkturalny

Y (PKB)

Szczyt

Szczyt

Dno

Dno

Dno

Ekspansja

Ekspansja

Ekspansja

Recesja

Recesja

Recesja

Czas

1. BARDZO DUGIEGO OKRESU (kilkadziesit lat) dotyczy mo-del wzrostu gospodarczego. Opisuje on zmiany produkcji poten-cjalnej, Yp, wywoane zmianami iloci i produkcyjnoci zasobw.

2. KRTKIEGO OKRESU (1-2 lata?) dotyczy model IS/LM.

W krtkim okresie moliwoci produkcyjne nie s w peni wyko-rzystane, wic zagregowany popyt decyduje o wielkoci produkcji, Y (i bezrobocia). Jego zmiany powoduj, e rzeczywista produkcja, Y, odchyla si od produkcji potencjalnej, Yp. Ceny s stabilne.

3. DUGIEGO OKRESU (5-8 lat?) dotyczy model AD/AS.

W dugim okresie rzeczywista produkcja, Y, odchyla si i powraca do wielkoci produkcji potencjalnej, Yp. Ceny si zmieniaj, a za-sb czynnikw produkcji jest stay, wic zwykle produkcja po-tencjalna jest staa.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Poznalimy ju dotyczce bardzo dugiego okresu modele wzrostu gospodarczego (neoklasyczny i endogeniczny). Znamy take wyja-niajcy krtkookresowe zmiany koniunktury model IS/LM. Pora na analiz dotyczcego dugiego okresu MODELU KRZYWEJ PHILLIPSA.

Modele: AD/AS i KRZYWEJ PHILLIPSA opisuj waha-nia rzeczywistej produkcji, Y, wok produkcji potencjalnej, Yp. Tym fluktuacjom towarzysz zmiany poziomu BEZROBOCIA i tempa INFLACJI.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Zacznijmy od krtkiego przypomnienia sposobu dziaania gospodarki opisywanej modelem AD/AS


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

ZADANIE

W gospodarce Hipotecji (keynesowskiej w krtkim, a klasycz-nej w dugim okresie) panuje rwnowaga. Produkcja poten-cjalna wynosi 1000, lini AD opisuje rwnanie: P = -0.003 Y + 4.0 a lini SAS rwnanie: P = 1. Produkcja potencjalna maleje o 10%. a) Narysuj t sytuacj. Podaj wielko pro-dukcji i cen w krtkim okresie.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

ZADANIE

W gospodarce Hipotecji (keynesowskiej w krtkim, a klasycz-nej w dugim okresie) panuje rwnowaga. Produkcja poten-cjalna wynosi 1000, lini AD opisuje rwnanie: P=-0.003Y+ 4.0 a lini SAS rwnanie: P=1. Produkcja potencjalna male-je o 10%. a) Narysuj t sytuacj. Podaj wielko produkcji i cen w krtkim okresie.

Zob. rysunek.

Y=1000; P=1.

b) Podaj wielko produkcji i cen po dugim okresie.

P

LAS LAS

E

1,3

1

E

AD

Y

900 1000


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

ZADANIE

W gospodarce Hipotecji (keynesowskiej w krtkim, a klasycz-nej w dugim okresie) panuje rwnowaga. Produkcja poten-cjalna wynosi 1000, lini AD opisuje rwnanie: P = -0.003 Y + 4.0 a lini SAS rwnanie: P = 1. Produkcja potencjalna maleje o 10%. a) Narysuj t sytuacj. Podaj wielko pro-dukcji i cen w krtkim okresie.

Zob. rysunek.

Y=1000; P=1.

b) Podaj wielko produkcji i cen po dugim okresie.

Y=900; P=1,3.

c) Staa nominalna poda pienidza, MSN jest rwna 130, a realny popyt na pienidz to: MD = 0,5Y 1000i. O ile pun-ktw procentowych zmieni si stopa procentowa, i, po upy-wie dugiego okresu?

P

LAS LAS

E

1,3

1

E

AD

Y

900 1000


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

ZADANIE

W gospodarce Hipotecji (keynesowskiej w krtkim, a klasycz-nej w dugim okresie) panuje rwnowaga. Produkcja poten-cjalna wynosi 1000, lini AD opisuje rwnanie: P = -0.003 Y + 4.0 a lini SAS rwnanie: P = 1. Produkcja potencjalna ma-leje o 10%. a) Narysuj t sytuacj. Podaj wielko produkcji i cen w krtkim okresie.

Zob. rysunek.

Y=1000; P=1.

b) Podaj wielko produkcji i cen po dugim okresie.

Y=900; P=1,3.

c) Staa nominalna poda pienidza, MSN jest rwna 130, a realny popyt na pienidz to: MD = 0,5Y 1000 i. O ile pun-ktw procentowych zmieni si stopa procentowa, i, po upy-wie dugiego okresu?

O 2 p. proc.

P

LAS LAS

E

1,3

1

E

AD

Y

900 1000


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

1. KRZYWA PHILLIPSA

KRZYWA PHILLIPSA stanowi rozwinicie modelu AD/AS i po-kazuje zwizek stp inflacji () i bezrobocia (U) w gospodarce. Wyprowadmy wzr krzywej Phillipsa.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Nominalny poziom pac w gospodarce, W, zaley od stopy bezro-bocia, U, na rynku pracy. W szczeglnoci:

Wt+1 = Wt - (U - U*)Wt,

gdzie to dodatni parametr opisujcy wraliwo nominalnych wynagrodze, W, na zmiany odchylenia stopy bezrobocia, U, od naturalnej stopy bezrobocia, U*.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Wt+1 = Wt - (U - U*)Wt,

Zauwamy, e:

U < U* to Wt+1 > Wt .

Aby pace zaczy rosn (Wt+1>Wt), rzeczywista stopa bezrobocia, U, musi spa poniej naturalnej stopy bezrobocia, U*. Wszak kiedy U<U*, wyraenie (U-U*) jest ujemne i przy dodatnim parametrze - Wt+1 >Wt. W takiej sytuacji niedobr rk do pracy na rynku pracy powoduje stopniowy wzrost pac.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Wt+1 = Wt - (U - U*)Wt,

Zauwamy, e:

U > U* to Wt+1 < Wt .

Aby pace zaczy spada (Wt+1<Wt), rzeczywista stopa bezrobo-cia, U, musi przewyszy naturaln stop bezrobocia, U*. Wszak kiedy U>U*, wyraenie (U-U*) jest dodatnie i - przy dodatnim pa-rametrze - Wt+1 <Wt. W takiej sytuacji przymusowe bezrobocie na rynku pracy powoduje stopniowy spadek pac.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

 • Skoro:

 • (1) Wt+1=Wt-(U-U*)Wt = Wt[1-(U-U*)]

 • i

 • W=(Wt+1-Wt)/Wt,

 • to:

 • W=(Wt+1Wt)/Wt={Wt[1(U-U*)]Wt}/Wt =1-(U-U*)1=-(U-U*).

 • W = -(U-U*).

 • Wyprowadzilimy oto wzr takiej KRZYWEJ PHILLIPSA, KTRA DOTYCZY ZMIAN POZIOMU PAC, CZYLI INFLACJI PACOWEJ, W.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

A zatem:

(3) W = -(U-U*).

Ceny zmieniaj si tak jak koszty. Koszty (w przyblieniu) zmie-niaj si tak, jak pace, poniewa gwnym skadnikiem kosztw s pace. Zatem CENY ZMIENIAJ SI TAK JAK PACE. Wic: W= , gdzie W tostopa inflacji pacowej, a to stopa infla-cji cenowej.

W=

W=-(U-U*)

(4) =-(U-U*).

Wyprowadzilimy oto wzr takiej KRZYWEJ PHILLIPSA, KTRA DOTYCZY INFLACJI CENOWEJ, .

=-(U-U*).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

=-(U-U*)

Jak wida, warunkiem pojawienia si INFLACJI, >0, jest spadek rzeczywistej stopy bezrobocia, U, poniej naturalnej stopy bezrobo-cia, U* (>0U<U*).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

=-(U-U*)

Natomiast warunkiem pojawienia si DEFLACJI, <0, jest wzrost rzeczywistej stopy bezrobocia, U, powyej naturalnej stopy bezro-bocia, U* (<0U>U*).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Skonfrontujmy prost krzyw Phillipsa [=-(U-U*)] z wyni-kami obserwacji.

Inflacja i bezrobocie w USA w latach 1961-1969.

Krzywa Phillipsa

Za: R. Dornbusch, S. Fischer, R. Startz, Macroeconomics, s. 119.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Skonfrontujmy prost krzyw Phillipsa [=-(U-U*)] z wyni-kami obserwacji.

Inflacja i bezrobocie w USA w latach 1961-1969.

Krzywa Phillipsa

Za: R. Dornbusch, S. Fischer, R. Startz, Macroeconomics, s. 119.

Te dane empiryczne tylko DO PEWNEGO STOPNIA potwierdza-j nasze ustalenia...

Na rysunku widzimy, e w USA w 6. dekadzie XX w. (na-turalna stopa bezrobocia, U*, wynosia wtedy ok. 5%) zmniejsze-nie si rzeczywistej stopy bezrobocia do poziomu U<U* skutko-wao wzrostem tempa inflacji, ; natomiast wzrost rzeczywistej stopy bezrobocia do poziomu U>U* powodowa SPADEK TEMPA INFLACJI, (A NIE SPADEK POZIOMU CEN, P, CZYLI DE-FLACJ).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Inflacja i bezrobocie w USA w latach 1961-1969.

Krzywa Phillipsa

Tak, czy owak, obserwatorom gospodarki USA u schyku lat 60. XX w. wydawao si, e za pomoc stabilizacyjnej polityki gospodarczej mona wybra jedn spord wielu kombinacji poziomu stopy bez-robocia i stopy inflacji, czyli punktw na krzywej Phillipsa.

Np. na rysunku stopie bezrobocia rwnej ok. 3.5% towa-rzyszy inflacja rwna ok. 5,0%, a stopie bezrobocia 7.0% towarzy-szy inflacja 1,0%.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Jednak w latach 1970-2002 wyrana regularno zmian tempa inflacji i stopy bezrobocia w USA zanika...

Inflacja i bezrobocie w USA w latach 1961-2002.

Za: R. Dornbusch, S. Fischer, R. Startz, Macroeconomics, s. 121.

W przypadku prostej krzywej Phillipsa negatywne wyniki testu empirycznego zmuszay do odrzucenia lub zmiany modelu prostej krzywej Phillipsa.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Maszyna do produkcji wiedzy

O B S E R W A C J A

TEORIA

Zmiana jzyka i (lub) hipotez

JZYK(m. in. wyrazy, definicje, klasyfikacje)

Uoglnienia obserwacji, czyli hipotezy (INDUKCJA)

Usunicie bdu logicznego

Wyprowadzenie wnioskw (DEDUKCJA)

TEST LOGICZNY poprawnoci wnioskowania

(KRYTYKA NAUKOWA)

TEST EMPIRYCZNY konfrontacja z rzeczywistoci

(KRYTYKA NAUKOWA)

Brak falsyfikacji

Falsyfikacja

Poprawno logiczna

Niespjno logiczna

PRZEJCIOWA WANO TEORII

ZASTPIENIE TEORII INN TEORI


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

2. KRZYWA PHILLIPSA I ADAPTACYJNE OCZEKIWANIA IN-FLACYJNE

W obliczu empirycznego zaprzeczenia twierdzenia Phillipsa, chcc pogodzi krzyw Phillipsa z rzeczywistym obrazem gospodarki, ekonomici uzupenili teori opisujc zwizki produkcji, bezrobo-cia i cen o hipotez oczekiwa inflacyjnych, a w szczeglnoci ADAPTACYJNYCH OCZEKIWA INFLACYJNYCH.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Ludzie maj ADAPTACYJNE OCZEKIWANIA INFLACYJ-NE, jeli sdz, e TEMPO INFLACJI W PRZYSZOCI (e) BDZIE PODOBNE DO OBECNEGO TEMPA INFLACJI (). Zmiana obecnego tempa inflacji, , powoduje wtedy POWOLN zmian oczekiwanego tempa inflacji, e.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Teori krzywej Phillipsa uzupeniono o hipotez oczekiwa infla-cyjnych, w szczeglnoci za: adaptacyjnych oczekiwa inflacyj-nych.

Powstaa w ten sposb KRZYWA PHILLIPSA UZUPENIONA O OCZEKIWANIA INFLACYJNE (ang. inflation expectations aug-mented Phillips curve)


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Mianowicie: skoro ludzie zdaj sobie spraw z istnienia infla-cji, a nawet maj konkretne oczekiwania inflacyjne, w czasie negocjacji pacowych d do ustalenia poziomu REALNEJ, NIE NOMINALNEJ, podwyki pac. To on zaley od skali odchylenia rzeczywistej stopy bezrobocia, U, od naturalnej stopy bezrobocia, U*.

Jest nie tak:

w=-W(U-U*), czyli nie tak: = -(U-U*),

a tak:

(we)=-(U-U*), czyli tak: (e)=-(U-U*).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

(e)=-(U-U*)

WNIOSKI:

1. Jeli zatem rzeczywista stopa bezrobocia, U, spadnie po-niej stopy naturalnej, U<U*, to (e)>0, wic >e, czyli ceny zaczn rosn SZYBCIEJ NI SI SPODZIEWANO.

(Tak dzieje si w przypadku ekspansywnej polityki gospo-darczej).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

(e)=-(U-U*)

WNIOSKI:

2. Natomiast jeli U>U*, to (e)< 0, wic <e, czyli ceny zaczn rosn WOLNIEJ NI SI SPODZIEWANO.

(Tak dzieje si w przypadku restrykcyjnej polityki gospo-darczej).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

(e)=-(U-U*)

ZAUWAMY:

Inaczej ni model AD-AS i model prostej krzywej Phillipsa model krzywej Phillipsa uzupenionej o adaptacyjne oczeki-wania inflacyjne przepowiada, e skutkiem ekspansywnej i restrykcyjnej polityki gospodarczej nie bdzie odpowied-nio inflacja i deflacja, lecz odpowiednio wzrost rzeczy-wistego tempa inflacji powyej tempa oczekiwanego (>e) oraz spadek rzeczywistego tempa inflacji poniej tempa oczekiwanego (<e).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

ZADANIE

W gospodarce panuje rwnowaga. Bank centralny zmniejszy no-minaln poda pienidza, MSN. a) Za pomoc rysunku z modelem AD/AS poka, jak zmieni si ceny po upywie dugiego okresu.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

ZADANIE

W gospodarce panuje rwnowaga. Bank centralny zmniejszy no-minaln poda pienidza, MSN. a) Za pomoc rysunku z modelem AD/AS poka, jak zmieni si ceny po upywie dugiego okresu. Ceny obni si z poziomu P2 do poziomu P1.

P

LAS

SAS

E

2

2

P2

SAS

1

B

E

1

b) Za pomoc krzywej Phillipsa uzupenionej o (adaptacyjne) ocze-kiwania inflacyjne poka, jak zmieni si ceny po upywie dugie-go okresu.

AD

P1

2

AD

1

0

Y

Y

P


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

ZADANIE

W gospodarce panuje rwnowaga. Bank centralny zmniejszy no-minaln poda pienidza, MSN. a) Za pomoc rysunku z modelem AD/AS poka, jak zmieni si ceny po upywie dugiego okresu. Ceny obni si z poziomu P2 do poziomu P1.

P

LAS

SAS

E

2

2

P2

SAS

1

B

b) Za pomoc krzywej Phillipsa uzupenionej o (adaptacyjne) oczekiwania inflacyjne poka, jak zmieni si ceny po upywie du-giego okresu.

-e=-(U-U*).

W wyniku negatywnego makroekonomicznego szoku po-pytowego spowodowanego zmniejszeniem nominalnej poday pie-nidza przez bank centralny w krtkim okresie dochodzi do spad-ku rzeczywistego tempa inflacji, , poniej oczekiwa inflacyjnych, e. W dugim okresie powoduje to spadek oczekiwa inflacyjnych, e, a zatem rownie spadek rzeczywistego tempa inflacji, .

c) Ktr z tych prognoz uwaasz za bardziej realistyczn? Dlacze-go?

E

1

AD

P1

2

AD

1

0

Y

Y

P


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

ZADANIE

W gospodarce panuje rwnowaga. Bank centralny zmniejszy no-minaln poda pienidza, MSN. a) Za pomoc rysunku z modelem AD/AS poka, jak zmieni si ceny po upywie dugiego okresu. Ceny obni si z poziomu P2 do poziomu P1.

P

LAS

SAS

E

2

2

P2

SAS

1

B

E

1

b) Za pomoc krzywej Phillipsa uzupenionej o (adaptacyjne) oczekiwania inflacyjne poka, jak zmieni si ceny po upywie du-giego okresu.

-e=-(U-U*).

W wyniku negatywnego makroekonomicznego szoku popytowego spowodowanego zmniejszeniem nominalnej poday pienidza przez bank centralny w krtkim okresie dochodzi do spadku rze-czywistego tempa inflacji, , poniej oczekiwa inflacyjnych, e. W dugim okresie powoduje to spadek oczekiwa inflacyjnych, e, a zatem rownie spadek rzeczywistego tempa inflacji, .

c) Ktr z tych prognoz uwaasz za bardziej realistyczn? Dla-czego?

Oczywicie bardziej realistyczna jest prognoza (b). We wspczes-nych gospodarkach deflacja jest bardzo rzadkim zjawiskiem.

AD

P1

2

AD

1

0

Y

Y

P


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

W przypadku zmodernizowanej krzywej Phillipsa uzupenionej o adaptacyjne oczekiwania inflacyjne dane empiryczne do dobrze potwierdzaj teori.

Powiedzmy, e: et = t-1.

Wtedy:

tet = -(Ut-U*)

et = t-1

(tt-1) = -(U-U*).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Tym razem obserwacja do dobrze potwierdza teori...

tt-1 = -(U-U*)

Inflacja i bezrobocie w USA w latach 1961-2002.

Za: R. Dornbusch, S. Fischer, R. Startz, Macroeconomics, s. 124.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

 • Krzywa Phillipsa uzupeniona o adaptacyjne oczekiwania inflacyj-ne [=e-(U-U*)]; analiza graficzna:

 • Parametr kontroluje nachylenie krzywej Phillipsa.

=e-(U-U*)

E

=e

PC2

PC1

0

U

U=U*

=e-(U-U*), to =-U+(e+U*).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Krzywa Phillipsa uzupeniona o adaptacyjne oczekiwania inflacyj-ne [=e-(U-U*)]; analiza graficzna:

2. Wzrost oczekiwanej inflacji, e, o 1 p.proc. podnosi rze-czywist inflacj, , o 1 p. proc. Krzywa Phillipsa przesuwa si w gr, z pooenia PC1 do pooenia PC2.

=e-(U-U*)

E

=e

PC2

PC1

0

U

U=U*

=e-(U-U*), to =-U+(e+U*).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Krzywa Phillipsa uzupeniona o adaptacyjne oczekiwania inflacyj-ne [=e-(U-U*)]; analiza graficzna:

3. Rzeczywista stopa bezrobocia, U, zrwnuje si ze stop naturaln, U*, kiedy rzeczywista inflacja, , zrwnuje si z oczekiwan inflacj, e.

[Skoro e=-(U-U*), to U=U*e=0].

Innymi sowy krzywa Phillipsa przecina pionow lini wyznaczon przez U* (czyli: U=U*) pod warunkiem, e: =e(dla e UU*).

Np. w punkcie E na rysunku =e, wic U=U*.

=e-(U-U*)

E

=e

PC2

PC1

0

U

U=U*


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

WYBRANE WNIOSKI:

Adaptacyjne oczekiwania inflacyjne sprawiaj, e INFLACJA ATWO SI UTRWALA.

Np., kiedy po pozytywnym makroekonomicznym szoku popyto-wym gospodarka przesuwa si w gr po krzywej Phillipsa (np. z punktu E1 do A), ronie inflacja (z 1 do 2). Zgodnie z teori adap-tacyjnych oczekiwa inflacyjnych PO PEWNYM CZASIE wzrost tempa inflacji, (z 1 do 2) powoduje wzrost oczekiwa inflacyj-nych, e (z e1 do e2). Krzywa Phillipsa przesuwa si wtedy w gr [przecie: =e-(U-U*)].

Utrwalanie si inflacji

E2

2

A

E1

1

0

U

U*


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

WNIOSKI CD.:

Adaptacyjne oczekiwania inflacyjne sprawiaj, e INFLACJA ATWO SI UTRWALA.

Ostatecznie, w nowym punkcie, odpowiadajcym stanowi dugook-resowej rwnowagi, E2, tempo inflacji wynosi:

2=e2-(U-U*).

Oczywicie: 2>1=e1-(U-U*).

Utrwalanie si inflacji

E2

2

A

E1

1

0

U

U*


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

WNIOSKI CD.:

W punkcie S na rysunku trwa STAGFLACJA. Jak si okazuje, stagflacja moe by wynikiem nie tylko negatywnego szoku poda-owego, lecz take kombinacji wysokich oczekiwa inflacyjnych i negatywnego szoku popytowego.

Np. inflacja moe by wysoka z powodu wysokich oczeki-wa inflacyjnych, e [wszak: =e-(U-U*)]. W takiej sytuacji na skutek negatywnego szoku popytowego moe si dodatkowo poja-wi bezrobocie.

Oczekiwania inflacyjne i stagflacja

E

*

S

PC

0

U

U*


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

3. KRZYWA PHILLIPSA I RACJONALNE OCZEKIWANIA IN-FLACYJNE.

W wyniku tzw. REWOLUCJI RACJONALNYCH OCZEKIWA INFLACYJNYCH hipoteza adaptacyjnych oczekiwa inflacyj-nych zyskaa w makroekonomii konkurentk w postaci HIPOTE-ZY RACJONALNYCH OCZEKIWA INFLACYJNYCH. Oto jej WERSJA RADYKALNA:

LUDZIE S RACJONALNI I FORMUJC SWOJE OCZEKI-WANIA INFLACYJNE NATYCHMIAST WYKORZYSTUJ WSZELKIE DOSTPNE INFORMACJE NA TEMAT PRZYSZ-EJ INFLACJI.

Zastpienie hipotezy adaptacyjnych oczekiwa inflacyj-nych hipotez racjonalnych oczekiwa inflacyjnych ma nieoczeki-wane konsekwencje...


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

HIPOTEZA RACJONALNYCH OCZEKIWA INFLA-CYJNYCH - WERSJA RADYKALNA:

Ludzie s racjonalni i formujc swoje oczekiwania inflacyj-ne natychmiast wykorzystuj wszelkie dostpne informacje na temat przyszej inflacji.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Zastpienie hipotezy adaptacyjnych oczekiwa inflacyjnych hipotez racjonalnych oczekiwa inflacyjnych ma nieocze-kiwane konsekwencje...


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

4.1. KRYTYKA LUCASA (WERSJA RADYKALNA)

Powiedzmy, e w stanie rwnowagi, kiedy =e-(U-U*), w gospo-darce trwa autonomiczna inflacja, a jej tempo, , jest rwne oczekiwaniom inflacyjnym, e. (Oznacza to, e zgodnie z rwna-niem Fishera - tempo wzrostu nominalnej poday pienidza, MSN, w gospodarce rwnie wynosi okoo ).

W tej sytuacji bank centralny decyduje si na ekspansyw-n polityk pienin. Efektem jest WZROST TEMPA WZROSTU NOMINALNEJ PODAY PIENIDZA, MSN.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

W tej sytuacji bank centralny decyduje si na ekspansywn polity-k pienin. Efektem jest WZROST TEMPA WZROSTU NOMI-NALNEJ PODAY PIENIDZA, MSN.

Rzeczywista stopa bezrobocia, U, odchyla si wtedy w d od naturalnej stopy bezrobocia, U*, wic U<U*. Skoro tak, to rze-czywiste tempo inflacji, , odchyla si w gr od przewidywanego tempa inflacji, e, a zatem: >e . (Przecie: e=-(U-U*).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Jednak w takiej sytuacji, znajc swoje DOTYCHCZASOWE oczekiwania inflacyjne, e, a take parametr oraz poziomy zmiennych U i U* w rwnaniu [=e-(U-U*)], ludzie s w stanie NATYCHMIAST po wzrocie tempa wzrostu nominalnej poday pienidza, MSN, przewidzie ten nowy, przyszy poziom inflacji, !


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Dochodzimy oto do wniosku, e - jeli tylko ludzie maj racjonalne oczekiwania inflacyjne - NIE MA BDNYCH OCZEKIWA IN-FLACYJNYCH!


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Oto tzw. KRYTYKA LUCASA (ang. Lucas critique):

Kiedy informacje o modelu makroekonomicznym i o wartociach wystpujcych w nim zmiennych i parametrw s powszechnie dostpne, wartoci oczekiwane w tym modelu (np. e) powinny by takie same, jak wartoci wynikajce z tego modelu (np. e=).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

4.2. SKUTKI KRYTYKI LUCASA

Skutki braku bdnych oczekiwa inflacyjnych s zaskakujce. Po wzrocie tempa wzrostu nominalnej poday pienidza, MSN, NO-WE oczekiwania inflacyjne, e, zrwnaj si z przewidywanym no-wym tempem inflacji (e=). Powoduje to, e rzeczywiste tempo inflacji, , wzrasta.

= e -(U-U*)

E2

2

A

E1

1

0

U

U*


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Zgodnie z RADYKALN WERSJ rozumowana Lucasa tempo inflacji, , NATYCHMIAST osiga nowy poziom, , zrwnujc si z nowymi, wyszymi, oczekiwaniami inflacyjnymi, e=. (Kiedy rosn inflacyjne oczekiwania, e, pracownicy wymuszaj na praco-dawcach odpowiednio szybsze tempo wzrostu pac nominalnych, W, wic wzrasta take tempo wzrostu cen, rzeczywicie osigajc poziom =e).

= e -(U-U*)

E2

2

A

E1

1

0

U

U*


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Jednak skoro: e=

i

= e-(U-U*),

to: U=U*, poniewa e=U=U*.

Zatem - mimo wzrostu tempa wzrostu nominalnej poday pieni-dza, MSN rzeczywista stopa bezrobocia, U, nie odchyla si od natu-ralnej stopy bezrobocia, U=U*(przecie: e=!). Oznacza to, e REALNA PODA PIENIDZA, MS, SI NIE ZMIENIA.

Jesli realna poda pienidza, MS, si nie zmienia, to nomi-nalna poda pienidza, MSN, i poziom cen w gospodarce, P, zmie-niaj si tak samo...

MS = MSN/P = constans,

= e -(U-U*)

E2

2

A

E1

1

0

U

U*


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Ustalilimy wanie, e po spowodowanym przez bank centralny pozytywnym makroekonomicznym szoku popytowym WZROST TEMPA INFLACJI, , DOKADNIE KOMPENSUJE WZROST TEMPA WZROSTU NOMINALNEJ PODAY PIENIDZA, MSN. Jak wida, KIEDY OCZEKIWANIA INFLACYJNE S RACJO-NALNE, POLITYKA PIENINA TRACI SKUTECZNO.*

----

*Pamitajmy, e ta analiza dotyczy sytuacji, w ktrej roszczenia pacowe powoduj NATYCHMIASTOWY wzrost pac, kosztw produkcji i cen.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Wczeniej, zakadajc adaptacyjno oczekiwa inflacyjnych, ten sam pro-ces gospodarczy, ktry omawiam w tym miejscu, ilustrowaem ty samym rysunkiem:

Pisaem wtedy, e w takiej sytuacji po pewnym czasie krtkookresowa krzy-wa Phillipsa przesuwa si w gr...

Ot tym razem gospodarka przechodzi nie z punktu E1 do pun-ktu A, a nastpnie do punktu E2, lecz bezporednio z punktu E1 do punktu E2.

E2

2

A

E1

1

0

U

U*


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

E2

2

A

E1

1

0

U

U*

Jak pokazaem, nowe, szybsze od dotychczasowego, 1, tempo inflacji, 2 (2 > 1) rwna si nowemu, szybszemu tempu wzrostu nomi-nalnej poday pienidza w gospodarce:

2=(MSN/MSN)2>(MSN/MSN)1.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Dochodzimy oto do nastpujacego wniosku.

Kiedy tempo wzrostu nominalnej poday pienidza ronie, np. z 0 do MSN/MSN1, racjonalne oczekiwania inflacyjne osigaj poziom e1, co od razu powoduje wzrost tempa inflacji do 1=e1= MSN/MSN1.

W efekcie, niezalenie od tego, jak polityk pienin prowadzi pastwo gospodarka znajduje si w jednym z punktw: E1, E2, E3... itd. na rysunku. [Odcita tego punktu wynosi U* (naturalna stopa bezrobocia), rzdna za rwna si poziomowi inflacji, = e ,ktrej tempo jest rwne tempu wzrostu nominalnej poday pienidza, MSN, w gospodarce].

E3

E2

E1

(MSN/MSN)3= e3=3

(MSN/MSN)2= e2=2

(MSN/MSN)1= e1=1

0

U

U*


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

E3

E2

E1

(MSN/MSN)3= e3=3

(MSN/MSN)2= e2=2

(MSN/MSN)1= e1=1

0

U

U*

Oznacza to, e w opisywanej sytuacji NIE ISTNIEJE KRTKOOKRESO-WA KRZYWA PHILLIP-SA, PC1!

Przecie w takiej sytuacji nieustannie: (e= i U=U*), co oznacza, e - mimo SPOWODOWANYCH ZMIANAMI TEMPA ZMIANY NOMI-NALNEJ PODAY PIENIDZA, MSN, makroekonomicznych szokw po-pytowych - nie dochodzi do skierowanych odwrotnie zmian stopy bezrobo-cia, U, i stopy inflacji, .


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

LPC

3

2

1

E3

E2

E1

0

U

U*

Zreasumujmy...

Zgodnie z RADYKALN wersj hipotezy o racjonalnych oczekiwaniach nie istnieje tzw. KRTKOOKRESOWA KRZYWA PHILLIPSA (ang. short run Phillips curve, SPC) (e=U=U*!).

Istnieje tylko pionowa linia, ktrej punkty odpowiadaj naturalnej stopie bezrobocia, U*, i rnym tempom inflacji, (zob. rysunek). [tzw. DUGOOKRESOWA KRZYWA PHILLIPSA (ang. long run Phillips curve, LPC)]. Kiedy na trwae zmienia si tempo wzrostu nominalnej poday pienidza, MSN, a w efekcie rwnie tempo in-flacji, (np. z 2 do 1 na rysunku), gospodarka przesuwa si po tej linii w gr i w d.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

LPC

3

2

1

E3

E2

E1

0

U

U*

Jednak dane obserwacyjne NIE potwierdzaja opinii o braku krtkook-resowej krzywej Phillipsa...

Sprawia to, e przeciwnicy radykalnej wersji hipotezy o racjonal-nych oczekiwaniach i krytyki Lucasa wtpi w prawdziwo tych tez i przypominaj brzytw Ockhama...


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Brzytwa Ockhama, czyli postulat prostoty w nauce

W skad teorii powinny wchodzi tylko takie pojcia, ktrych istnienie stanowi warunek konieczny powstania odpowiadajcych rzeczywistoci hipotez (ac. non sunt multiplicanda entia preater ne-cessitatem).

Wilhelm Ockham (ok. 1280-1349)


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

ZRB TO SAM!

Tak czy nie?

1.

Krytyka Lucasa (ang. Lucas critique) jest bezporedni konsek-wencj zaakceptowania hipotezy racjonalnych oczekiwa.

Tak. Skoro ludzie maj racjonalne oczekiwania, czyli skoro na-tychmiast wykorzystuj wszelk dostpn wiedz o gospodarce, to przewidywane przez nich poziomy zmiennych makroekono-micznych s rwne wynikom, uzyskiwanym przez makroeko-nomistw. Skoro tak, to w swoich modelach makroekonomici po-winni zakada, e oczekiwany przez ludzi poziom wanych zmien-nych makrooekonomicznych jest rwny poziomowi zmiennych wyjanianych w ich modelach makroekonomicznych.

2.

Racjonalne oczekiwania powoduj, e polityka pienina pastwa traci skuteczno.

Tak.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

ZADANIA

1.

Powiedzmy, e oczekiwania inflacyjne s adaptacyjne. a) Za pomoc odpowiedniej krzywej Phillipsa: (i) Poka skutki wzrostu oczekiwa inflacyjnych. (ii) Wyjanij zjawisko stagflacji. b) Czy to prawda, e rzeczywista stopa bezrobocia, U, zrwnuje si ze stop naturaln, U*, kiedy rzeczywista inflacja, , zrwnuje si z oczekiwan inflacj, e? Odpowied uzasadnij. c) Czy to prawda, e inflacja ma tendencje do samoutrwalania si? Odpowied uzasadnij.

a) (i)

Oto wzr takiej krzywej Phillipsa: (e)=-(U-U*). Przeksztaciwszy go, otrzymujemy: =-(U-U*)+e. A zatem, wzrost oczekiwa inflacyjnych, e, powoduje taki sam wzrost tempa inflacji, .

(ii)

Kiedy oczekiwania inflacyjne, e, s wysokie, wysoka jest take rzeczywista inflacja, [=-(U-U*)+e]. W takiej sytuacji np. negatywny makroekonomiczny szok popytowy moe spowodowa dodatkowo wzrost stopy bezrobocia, skutkujc stagflacj.

b)

Tak; e=-(U-U*), wic jeli =e, to U=U*. Zatem, rzeczywista stopa bezrobocia, U, zrwnuje si ze stop naturaln, U*, kiedy rzeczywista inflacja, , zrwnuje si z oczeki-wan inflacj, e.

c)

Tak, to prawda. Przy adaptacyjnych oczekiwaniach inflacyjnych przejciowy wzrost tempa inflacji, , po pewnym czasie powoduje wzrost oczekiwa inflacyjnych, e. To z kolei po-woduje trway wzrost tempa inflacji, [przecie: =-(U-U*)+e].


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

2.

W gospodarce panuje rwnowaga. Bank centralny zmniejszy nominaln poda pie-nidza, MSN. a) Za pomoc rysunku z modelem AD/AS poka, jak zmieni si ceny po upywie dugiego okresu. b) Za pomoc krzywej Phillipsa uzupenionej o (adaptacyj-ne) oczekiwania inflacyjne poka, jak zmieni si ceny po upywie dugiego okresu. c) Ktr z tych prognoz uwaasz za bardziej realistyczn? Dlaczego?

a)

Ceny obni si z poziomu P2 do poziomu P1.

P

LAS

SAS

E

2

2

P2

SAS

1

B

E

1

AD

P1

2

AD

1

0

Y

Y

P

b)

e=-(U-U*), czyli =-(U-U*)+e. W wyniku negatywnego makroekonomicznego szoku popytowego spowodowanego zmniejszeniem nominalnej poday pienidza przez bank centralny w krtkim okresie dochodzi do spadku rzeczywistego tempa inflacji, , poniej oczekiwa inflacyjnych, e. W dugim okresie powoduje to spadek oczekiwa inflacyjnych, e, a zatem rownie spadek rzeczywistego tempa inflacji, .

c)

Oczywicie bardziej realistyczna jest prognoza (b). We wspczesnych gospodarkach defla-cja jest bardzo rzadkim zjawiskiem.


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

3.

a) Jaka jest tre hipotez o adaptacyjnych i o racjonalych oczekiwaniach inflacyj-nych? b) Jakie oczekiwania inflacyjne maj Twoim zdaniem Polacy? Odpowied uzasadnij. c) Jak sdzisz, czy w Polsce po 1990 r. oczekiwania inflacyjne przyczyniay si do trwania inflacji? Dlaczego?

a)

Zgodnie z hipotez o adaptacyjnych oczekiwaniach inflacyjnych ludzie sdz, e poziom inflacji w przyszoci bdzie taki sam, jak obecny poziom inflacji. W takiej sytuacji, zmiana tempa inflacji powoduje powoln dostosowawcz zmian oczekiwanego tempa inflacji.

Natomiast zgodnie z hipotez o racjonalnych oczekiwaniach inflacyjnych lu-dzie bez zwoki wykorzystuj wszystkie dostpne informacje o stanie gospodarki, na ich podstawie przewidujc przysze tempo inflacji.

b)

Moim zdaniem inflacyjne oczekiwania Polakw odpowiadaj raczej hipotezie o adaptacyj-nych oczekiwaniach inflacyjnych. Sdz, e przecitny Polak nie interesuje si sposobem dziaania gospodarki i nie zna ekonomii. (Zauwa jednak, e nie dotyczy to jednak np. zwizkw zawodowych i ich doradcw).

c)

Tak. Moim zdaniem w Polsce po 1990 r. wysokie oczekiwania inflacyjne przyczyniay si do trwania inflacji. Polacy usiowali broni si przed spowodowanym nieustannym wzros-tem cen spadkiem realnych dochodw, podnoszc te ceny, na ktre mieli wpyw. Zachowa-nia takie mogy np. przyjmowa form wysokich roszcze pacowych, powodujcych wzrost kosztw produkcji i dalszy wzrost cen (jest to tzw. spirala pac i cen).


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

4.

Tempo wzrostu nominalnej poday pienidza w gospodarce, MSN/MSN, zwiksza si z (MSN/MSN)1= 1 do (MSN/MSN)2= 2. a) Jakiego tempa inflacji zaczn si spodziewa RACJONALNI mieszkacy tego kraju? Dlaczego? b) Dlaczego ZGODNIE Z RADYKALN wersj rozumowania Lucasa rzeczywiste tempo wzrostu cen natychmiast osignie ten poziom? c) Jak wpynie to na poziom rzeczywistej stopy bezrobocia, U, w tej gospodarce? Dlaczego? d) Zilustruj te zdarzenie stosownym rysunkiem. Wska na nim pocztkowe i kocowe poziomy: rzeczywistej stopy bezrobocia, U, i rzeczywistego tempa inflacji, .

a)

Racjonalni mieszkacy tego kraju zaczn si spodziewa inflacji o wysokoci 2

b)

Poniewa pracownicy natychmiast wymusz odpowiednie wzrosty wynagrodze: w=2.

Spowoduje to natychmiastowe przypieszenie tempa wzrostu cen: =w=2.

c)

Rzeczywista stopa bezrobocia, U, si nie zmienia (U=U*). Skoro e=, to U=U*.

d)

Zob. rysunek niej:

E2

E1

(MSN/MSN)2= 2=e2

(MSN/MSN)1= 1=e1

0

U

U*


Krzywa phillipsa i oczekiwania inflacyjne

Test

(Plusami i minusami zaznacz prawdziwe i faszywe odpowiedzi)

1.

W przypadku krzywej Phillipsa uzupenionej o adaptacyjne oczekiwania inflacyj-ne:

A. Wzrost oczekiwa inflacyjnych przesuwa krzyw Phillipsa w d.

B. Stagflacja moe by skutkiem wysokich oczekiwa inflacyjnych i pozytywnego makroekonomicznego szoku popytowego.

C. Inflacja ma tendencj do samoistnego wygasania.

D. Naturalna stopa inflacji zrwnuje si z oczekiwan stop inflacji, kiedy rzeczy-wista stopa bezrobocia zrwnuje si z oczekiwan stop bezrobocia.

A. NIE.

B. NIE.

C. NIE.

D. NIE.

2.

Zgodnie z radykaln wersj krytyki Lucasa makroekonomici powinni uzna, e:

A. Oczekiwany poziom zmiennych makroekonomicznych w ich modelach jest rw-ny rzeczywistemu poziomowi zmiennych makroekonomicznych.

B. Ludzie maj racjonalne oczekiwania inflacyjne.

C. Rzeczywisty poziom zmiennych makroekonomicznych w ich modelach jest rw-ny oczekiwanemu poziomowi zmiennych makroekonomicznych.

D. Ludzie maj adaptacyjne oczekiwania inflacyjne.

A. TAK.

B. TAK.

C. TAK.

D. NIE.


 • Login