Rychlostní kanoistika - PowerPoint PPT Presentation

Rychlostn kanoistika
Download
1 / 31

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rychlostní kanoistika. Původ kanoe. Kanoe je výtvorem původních obyvatel Ameriky.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rychlostní kanoistika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rychlostn kanoistika

Rychlostn kanoistika


P vod kanoe

Pvod kanoe

Kanoe je vtvorem pvodnch obyvatel Ameriky.

Kostru knoe vyrbli severoamerit Indini z cedrovho deva a k jejmu kryt uvali bezovou kru. Vrobou se zabval cel kmen. Stavba lod byla zleitost mu, seit jednotlivch st kry byla prce en. Kanoe slouily pevn k lovu zvre a ryb, ale bylo jich tak pouvno jako plavidel vlench.

Kdy pronikla knoe do Evropy, nen pesn zjitno. Prvn zmnky o n jsou z Anglie z devatenctho stolet. Zde byla knoe vyuvna na krtk vlety a vyjky. V roce 1866 je zaloen v Anglii prvn kanoistick sportovn klub v Evrop. U ns se prvn kanadsk knoe objevuje roku 1875.


Rychlostn kanoistika

V Evrop se setkvme s kajakem a v 19. stolet v Anglii. Je zde stavn na zpsob veslaskch lod. Z pvodnho lehkho, obratnho a rychlho lunu se tak stv nevhodnou pravou tk a neobratn lo. Velkou zsluhu na popularizaci tohoto plavidla m Skot Mac Gregor, kter na kajaku projel mnoho ek zpadn Evropy. Prvn kajak u ns plul roku 1887 z Budjovic do Dna.

Dalm meznkem ve vvoji kajaku je rok 1905, kdy mnichovsk student Heurich zkonstruoval prv skldac kajak. Ten umonil svmi vlastnostmi sjdt i rychle tekouc horsk eky a zskal brzy znanou oblibu.


Prehistorie esk kanoistiky

Prehistorie esk kanoistiky

 • Ji v dvnch dobch existoval na naich ekch il ruch. Plavidla slouila pedevm k rybolovu, pevoznictv a obchodu.

 • 15. stolet ryt Zacha z Painvsi pouval kajak k rybolovu a k turistickm elm.

 • Petr Vok z Romberka sjel na lehkm rybskm lunu Vltavu a vtinu jihoeskch rybnk.

 • Vltava od stedovku vory a na lodch se vozila sl. Sjzdnosti Vltavy byla vnovna pozornost ji od dob Karla IV.


Rychlostn kanoistika

 • 60. lta jsou dobou vzniku a rozvoje eskho tlovchovnho hnut.

 • 1862 vznik Sokola

 • 1860 Anglick veslask krouek v Praze

 • V 70. letech se na naich ekch objevily prvn kanoe. Zsluhu na tom maj pedevm anglit obchodnci. Anglian konaj vlety i na esk eky na pvodnch kanadskch a Robroy- kanoch

 • V tchto letech byla plavba na kanoch pouze vjimkou a byla zleitost pedevm cizinc.

 • V letech 1876 1890 existovaly ve vtin veslaskch klub tzv. kanoes (vtinou Robroy-kanoe a podobn typy lod).


Rychlostn kanoistika

 • 1876 pivezl tolba hrabte Kinskho prvn skutenou kanoi, se kterou se projdl v Chocni po Orlici.

 • Vrohodn je prvn kanadsk kanoe doloena v Roudnici, kde ji znm sportovec Ferdinand Zinke odkoupil od Stewense a Bradlyho.

 • V 80. letech ji panoval celkem il cestovn ruch na naich ekch z hlediska vodn turistiky, o kanoistice jet hovoit nememe.

 • Pro vznik kanoistiky mlo vznam zaloen eskho Yacht klubu roku 1893 Josefem Rsslerem-Oovskm. YK se stal na dlouhou dobu hlavnm pedstavitelem rozvjejc se esk kanoistiky.


Rychlostn kanoistika

 • 1905 len YK tutzig rozhodl zavst otevenou kanadskou kanoi na nae eky. Vytvoil model a podle nho byla zhotovena prvn tk devn kanoe. Zaala je vyrbt prask firma Blecha a Maek.

 • 1910 objednal Josef Rssler-Oovsk u firmy Kennebeck v Ontariu est pravch kanadskch kano.

 • 1912 dal svoji lo k dispozici praskmu loai epovi, aby zaal kanadsk typ kanoe vyrbt.

 • Od tto doby se kanoistika zan it do veslaskch a dalch sportovnch klub a definitivn vytlauje veslice a maasy.


Rychlostn kanoistika

 • 1888 zaloen Klubu eskch turist, jeho odbory po roce 1918 velkou mrou pisply k en vodn turistiky a kanoistiky a jeho lenov stli pozdji i u zrodu vodnho slalomu.

 • 1910 zaloen Vysokokolsk sport. Vysokokolci si sami zaali amatrsky stavt kanoe i bez velkch finannch nklad.


Rychlostn kanoistika

Rychl rozvoj kanoistiky narazil na odpor nkterch funkcion veslaskch oddl, kte neradi vidli, e kanoe odvd leny od plnho vyit na veslicch.

Prvn kanoistit nadenci v ele s Josefem Rsslerem-Oovskm si uvdomili nutnost vytvoit nov orgn, kter by dal kanoistice nov smr, kter by koordinoval innost dosud rozttnch kanoist z jednotlivch veslaskch a jachtaskch oddl, krouk a klub.


Vznik svazu kanoist kr lovstv esk ho

Vznik svazu kanoist krlovstv eskho

 • 12. jna 1913 se v Praze uskutenily 1. kanoistick soute (jako soust mezinrodnch zvod motorovch lun). Poadatelem byl YK. Zvody mly propagan charakter. Soutilo se ve tech disciplnch, v lehk kanoi na 1 km, v tk kanoi na 500 m a v pekkov jzd na 400 m. (Pdlovalo se v sed).

 • Prbh roku 1913 a spch prvnch sout vedl Josefa Rsslera-Oovskho k tomu, e dal popud ke svoln zjemc o kanoistiku.Schze se konala 29. listopadu 1913 v tehdy znm a populrn sportovn kavrn U Karla IV. na Karlov nmst v Praze.


Rychlostn kanoistika

 • pedsedou byl Josef Rssler-Oovsk, mstopedsedou Zakldajcmi leny byly YK Praha, YK esk Budjovice a Veslask klub Blesk.

 • Zakladatelem a prvnm byl zvolen Vclav Ryb a jednatelem Jan Roztoil.

 • innost svazu se zaala celkem slibn rozvjet. Podporovala se turistika, popisovaly se ve sportovnm tisku vodn try, konaly se besedy a zvody.

 • Krtce na to vypukla prvn svtov vlka, kter vechnu tuto prci zastavila.


Rozvoj kanoistiky v obdob 1918 1933

Rozvoj kanoistiky v obdob 1918 - 1933

 • Lta 1920 1930 jsou obdobm znanho zakladatelskho rozmachu na kanoistiky.

 • Vznik ady oddl v Praze i mimo ni.

 • Kanoe a skldac kajaky ji pln pevzaly lohu dvjch typ plavidel.

 • Velk zsluhy o rozvoj kanoistiky mli lenov Klubu s. turist ( KST)

 • Ped prvn svtovou vlkou mly zvody pedevm propagan cl, po vlce nabvaj zvody skuten sportovn charakter.


Prvn z vody

Prvn zvody

 • Nejprve se rozvjely distann zvody, od poloviny 20. Let se zaalo zvodit na klasickch rychlostnch tratch 1 km a 10 km.

 • 1921 Zho - Chuchle

 • 1922 esk Budjovice Praha (189 km)

 • 1923 Choln Praha (65 km)

 • 1926 Praha Mchenice Praha

 • Svatojnsk proudy Zbraslav atd.


Mezin rodn kanoistick federace

Mezinrodn kanoistick federace

 • Internationale Reprasentantschaft fr Kanusport (IRK), pozdji pejmenovna na ICF (1946).

 • Vznik 20.1. 1924 v Kodani

 • Na zklad jednn mezi zstupci vdska, Dnska, Nmecka a Rakouska.

 • N svaz pistoupil k IRK 1925 a je potn mezi pt zakldajcch zem.

 • 1925 IRK povila n svaz, aby se v Praze v rmci VIII. Mezinrodnho olympijskho kongresu uskutenily velk mezinrodn kanoistick zvody.

 • Od 1925 se pravideln jezd mistrovstv republiky.


1 me v praze v roce 1933

1. ME v Praze v roce 1933

 • Velk a nesnadn kol pro n svaz.

 • Zvody na F1, F2 (skldac kajaky), K1 (vdsk kajaky) na trati 10 km (Zbraslav Praha), kanoe a kajaky na 1 km.

 • Celkem na zvodech startovalo 58 zvodnk z 10 zem.

 • Pi ME zasedal IRK snaha sjednotit typy lod a vytvoit tak stejn podmnky pro vechny. Stanovil pesn rozmry pro zvodn lod.

 • ME velk spoleensk a sportovn spch, pisplo k zaazen do programu OH.


Kanoistick sout e na programu oh v berl n 1936

Kanoistick soute na programu OH v Berln 1936

 • Pedseda svazu JUDr. Karel Popel (1936)

 • 10 km F1, F2, K1, K2, C2

 • 1 km K1, K2, C1, C2

 • C2 10 km Mottl krland 1. msto

 • C2 1 km Brzk Syrovtka 1. msto

 • C1 1 km Karlk 2. msto

 • OH mly velk vliv na vvoj techniky pdlovn


1 ms waxholm 1938

1. MS Waxholm 1938

 • Stejn soute jako v Berln, pibylo K1, K2 eny.

 • Nai opt velice spn

  C2 10 km Karlk Brzk 1. msto

  K2 sestry Pavlisovy 1. msto

  C2 1 km Mottl krland 2. msto


V voj kanoistiky po roce 1948

Vvoj kanoistiky po roce 1948

 • Vytvoeny podmnky pro sjednocen s. Tv a sportu pro budovn socialistickho systmu na tlesn kultury.

 • Zkon o sttn pi o Tv a sport vytvoil zkladn pedpoklady pro plnovit a soustavn rozvoj na tlovchovy.

 • Nov formy sportovnho trninku.

 • Rostou poty zvod, poty kanoistickch oddl.


Vodn slalom

Vodn slalom

 • Zrod vodnho slalomu ve 30. letech 20. stol.

 • 1. prkopnkem byl brnnsk vodk Frantiek Smutn.

 • 1937 1. zvod v SR v Brn.

 • 1939 1. Mistrovstv SR

 • 1949 1. MS eneva

 • 1. OH 1972 Mnichov, 1992 Barcelona

 • et slalomi ovlivnili pojet tohoto sportu ve svt a trvale si udruj vysokou rove.


Historii rychlostn kanoistiky je mo no rozd lit na t i obdob

Historii rychlostn kanoistiky je mono rozdlit na ti obdob:

 • 1936-1958: ZLAT RA

 • OH: Berln, Londn, Helsinky, Melbourne

 • zskan medaile: 6 zlatch, 3 stbrn, 1 bronzov

 • MS: Waxholm, Koda, Macon, Praha

 • zskan medaile: 6 zlatch, 8 stbrnch, 8 bronzovch

 • Brzk-Felix, Syrovtko, Mottl, krdland, Karlk, apek, Holeek, Pavlisov, Zvolnkov, Kudrna atd.


Oh lond n 1948

OH Londn 1948

C1 1 km Holeek Josef 1. msto

C1 10 km apek Frantiek 1. msto

C2 1 km Brzk Kudrna 1. msto

C2 Havel Pecka 2. Msto

OH Helsinki 1952

C1 1 km Holeek Josef 1. msto

C2 1 km Brzk Kudrna 2. msto

C2 10 km Jindra Alfrd 3. msto


Rychlostn kanoistika

 • 1959-1992: DOBR PRMR

 • OH: m - Barcelona

 • bez medaile

 • MS: Berln, Pa

 • zskan medaile: 0 zlatch, 8 stbrnch, 9 bronzovch

 • tvrteka, Souek, Eli, Pnkava, ach, kolnk, Suder, Kvasil, vec, Vrdlovec, Dvok, Kubek, Bartnk, Prochzka, Fibigr


Rychlostn kanoistika

 • 1993-souasnost: RA MARTINA DOKTORA

 • OH: Atlanta, Sydney, Athny, Peking

 • zskan medaile: 2 zlat, 0 stbrnch, 0 bronzovch (Martin Doktor)

 • MS: Koda-Duisburg

 • celkem: 3 zlat, 15 stbrnch, 6 bronzovch

 • z toho: 2 zlat, 9 stbrnch a 3 bronzov zskal Martin Doktor a 1 zlatou, 4 stbrn a 4 bronzov C4 200m

 • M. Doktor, C4: Prochzka, Kivnek, Fibigr, Dittrich, Koek, Beka, Kuera, Hruka, Bedn, Fuksa, Netuil, Heller, Letina, vb, Holub, Polvka, Strnadov-Mrzkov, Blahov


Innost esk ch funkcion v icf

innost eskch funkcion v ICF

 • V komisch: MUDr. ech, Vacek, ulc, Charvtov, Rolekov

 • 1997-2001: Prof. Pollert pedsedou slalomov komise

 • vydupal znovu zaazen slalomu na OH

 • projekt a spoluprce na vstavb kanlu v Sydney

 • 1945-1960: JUDr. Karel Popel (od r. 1936 pedseda SK)

 • 1945-54: 1. mstopedseda ICF

 • 1954-60: pedseda ICF

 • 60-do souasnosti: doivotn estn pedseda ICF


K sp ch m esk kanoistiky pat i pov en po dat ms a me sp n

K spchm esk kanoistiky pat i poven podat MS a ME spn:

 • Rychlostn kanoistika + maraton

  1938 1. ME Praha

  1958 MS Praha

  1993 MSJ Raice

  2002 MSM Tn n. Vlt. povodn!

  2005 MEM Tn n. Vlt.

  2006 ME Raice

  2007 MSJ Raice

  2008 MSM Tn n. Vlt.


Rychlostn kanoistika

 • Vodn slalom + sjezd

  1967 MS Lipno/ pindlerv Mln

  1996 MSJ

  1998 ME Roudnice

  2006 MS Trja/ Karlovy Vary

  2008 MSJ Roudnice


 • Login