kurs for htv 25 01 2011 r d og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker
Download
Skip this Video
Download Presentation
KURS FOR HTV 25.01.2011 Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

KURS FOR HTV 25.01.2011 Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

KURS FOR HTV 25.01.2011 Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker. Connie Hamre Anne Siri Bentsen. Tillitsvalde sine rettar i tilsetjingssaker. Arbeidsgjevar har rett til å tilsetje Dei tillitsvalde har rett til medverknad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KURS FOR HTV 25.01.2011 Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker' - angelo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kurs for htv 25 01 2011 r d og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker

KURS FOR HTV 25.01.2011Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker

Connie Hamre

Anne Siri Bentsen

tillitsvalde sine rettar i tilsetjingssaker
Tillitsvalde sine rettar i tilsetjingssaker
 • Arbeidsgjevar har rett til å tilsetje
 • Dei tillitsvalde har rett til medverknad
 • Tillitsvalde sine rettar er fastsette i Hovudavtalen, §3-2
 • ATV har ei sentral rolle på kvar einskild arbeidsplass før utlysing, drøfte stillingsbehov

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

rettar for s kjaren
Rettar for søkjaren
 • Forvaltningslova
 • Tilsetjingssaker er einskildvedtak
 • Søkjaren har rett til innsyn i utvida søkjarliste
 • - søknaden med vedlegg til han/ho som er innstilt eller tilsett
 • - opplysningar om seg sjølv som er framkome gjennom referansar
 • - skriftleg referat frå intervju
 • - innstilling
 • Dersom ein føler seg forbigått kan ein be SIVILOMBODSMANNEN gjennomgå og gje uttale

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

f rearbeid f r tilsetjing
Førearbeid før tilsetjing
 • Drøfting av stillingsbehov – rutinar for drøfting av stillingar og kompetanse kvart år.
 • Resultata kan bli at det er behov for færre arbeidstakarar. Kva gjer du då?
 • Rekruttering av fleire arbeidstakarar, kan det vere grunnlag for utlysing av ledig stilling
 • Ved ledig stilling: Overtallige må sikrast, arbeidstakarar med særrettar, intern utlysing fordi det finst personar med førerett.

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

4 rs regelen
4 - års regelen
 • Arbeidsmiljølova, § 14-9
 • ” For arbeidstakar som har vært sammenhengendeansatt i meir enn fire år, kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforholdet til andvendelse”
 • Ein arbeidstakar som har vore tilsett meir enn fire år, er fast tilsett. Har ikkje førerett til stilling
 • Vikariat, fleire arbeidsstader – kommunen og fylkeskommunen er ein arbeidsgjevar
 • Stillingsstorleik – status når ein passerar fire år som er avgjerande
 • Unntak: ikkje fyller lovfesta kompetansebehov

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

f rerett til stilling
Førerett til stilling
 • Arbeidstakarar som har rettar etter AML § 4-6 – utan utlysing
 • Har krav på stilling utan å måtte konkurrere med søkjarar utanfrå
 • AML, § 14-2 –
 • - arbeidstakar som er sagt opp frå stilling
 • - arbeidstakar som har vore mellombels tilsett ( ikkje vikariat) i 12 mnd dei siste to åra.
 • AML, § 14-3, HTA
 • - deltidstilsette har førerett til å utvide stillingsstorleik dersom vedkomande er kvalifisert
 • HTA: ” ved ledig stilling skal deltidstilsette ved intern utlysing i kommunen tilbysutvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen”

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

utlysing
Utlysing
 • Ei stilling kan lysast ut ekstern(offentleg) eller internt
 • Offentleg utlysing inneber at stillinga vert lyst ut i presse eller NAV systemet
 • Intern utlysing inneber at det berre er dei som er tilsette i verksemda som kan søkje.
 • Alle offentlege stillingar skal lysast ut.
 • Etter Oppl.lova § 10-4 skal alle undervisningsstillingar og rektorstillingar lysast ut offentleg. Gjeld alle leiarstillingar i offentleg skule. Unntak: stillingar som er ledige for mindre enn seks månader
 • Barnehagelova har ikkje tilsvarande reglar – kommunale reglement, rutinar

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

utlysing1
Utlysing
 • Dersom bhg eigar ikkje får kvalifiserte førskulelærar i stilling som ped leiar skal det søkjast om dispensasjon frå utdanningskravet. Det må då dokumenterast at stillinga har vore lyst ut offentleg
 • Kvalifikasjonsprinsippet – må lysast ut off. om dette skal gjelde reelt
 • Intern utlysing kan nyttast for å invitere søkjarar som har delstilling, og som ønsker å utvide stillingsstorleik, til å søkje ledige stillingar
 • Aktuelt i ein situasjon der det er risiko for overtall, eller ved omorganisering

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

vurdering av s kjarane
Vurdering av søkjarane
 • Kvalifikasjonsprinsippet, HTA 2.2
 • Opplæringslova, § 10-5. Val mellom fleire søkjarar
 • Utdanningskrav, forskrift til opplæringslova kap.14
 • Kompetkrav Barnehagelova §§ 17 og 18
 • Minimumskrav: I tillegg kan arbeidsgjevar stille krav om tilleggskompetanse. I så fall skal dette gå fram av utlysingsteksten
 • Andre krav: Arbeidsgjevar kan fastsetje andre krav, til dømes praksis og personlege eigenskapar

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

tilsetjing
Tilsetjing
 • Melding om vedtak – tilbod om stilling
 • Søkjarar som ikkje får tilbod om stilling, skal også ha skriftleg melding om vedtaket. Ikkje klagerett
 • Tilsetjingsform: Hovudregelen er at tilsetjing skal vere fast, AML § 14-9
 • Arbeidsavtale – arbeidsgjevar skal lage eit utkast til arbeidsavtale. Arbeidstakar har rett til å møte med tillitsvald i samband med utarbeiding og endring av arbeidsavtale
 • Endring av arbeidsavtale, fristar, prosess og innhald finn du i AML §§ 14-5 og 14-6

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

ad