Urininkontinens Men varför vill patienten inte ha hjälp ? - PowerPoint PPT Presentation

Urininkontinens men varf r vill patienten inte ha hj lp
Download
1 / 36

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Urininkontinens Men varför vill patienten inte ha hjälp ?. Gunnel Andersson Uroterapeut/ssk, med.dr Urologkliniken Universitetssjukhuset, Örebro. Urinary incontinence Prevalence, treatment seeking behaviour, experiences and perceptions among persons with and without urinary leakage.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Urininkontinens Men varför vill patienten inte ha hjälp ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Urininkontinens men varf r vill patienten inte ha hj lp

UrininkontinensMen varför vill patienten inte ha hjälp ?

Gunnel Andersson

Uroterapeut/ssk, med.dr

Urologkliniken

Universitetssjukhuset, Örebro


Urininkontinens men varf r vill patienten inte ha hj lp

Urinary incontinencePrevalence, treatment seeking behaviour, experiences and perceptions among persons with and without urinary leakage


Prevalens ui

Prevalens UI

Kvinnor

 • > 18 år, 25-49 %(Hannestad 2000, Hunskaar 2004, Minassian 2008)

  Män

 • > 40 år, 4-16 %(Boyle 2003, McGrother 2004,

  Perry 2000)


Prevalens ui ldre

Prevalens UI, Äldre

 • > 80 år, 32-56 %( Hannestad 2000,

  Stenzelius 2004, Perry 2000)

 • Äldre på institution, 99 %

  ( Watson 2003)


Livskvalitet och urininkontinens

Livskvalitet ochurininkontinens

 • Samband mellan depression och UI(Fultz 2005 och Mellvill 2005)

 • Mental frustration(Kinn och Zaar 1998)

 • Restriktioner i det dagliga livet(Vinsness 1991)

 • Lägre hälsostatus(Roe 2000)


Behov av v rd

Behov av vård?

 • Majoriteten av personerna med UI söker inte vård

  (Hannestad 2000, Perry 2000,

  Cetinel 2007, Hägglund 2003)


Slutsatser fr n sbu rapport 143

Slutsatser från SBU-rapport 143

 • Ett stort folkhälsoproblem som till stor del är dolt för sjukvården.

 • Problemets verkliga omfattning bör klargöras.

 • Behov av att studera allmänhetens kunskap om behandlingsmetoder och möjligheten att få hjälp.

  SBU-rapport 143


Syfte

Syfte

Att studera prevalensen UI, huruvida

personer söker hjälp och beskriva

erfarenheter av att leva med UI.

Dessutom var syftet att studera UI bland

andra kulturella grupper, vilket i denna

avhandling utgörs av syrianska kvinnor.


Liv h lsa r 2000 15 360 inv nare i rebro l n

Liv & Hälsa, år 200015 360 invånare i Örebro län


Inkontinensenk t 12 fr gor

Inkontinensenkät (12 frågor)

Läckage: frekvens och typ

Duration

Besvärsgrad

Användande av inkontinensskydd

Kännedom om var man kan söka hjälp

Tidigare behandling för UI

Önskan om behandling

Anledning till att inte önska behandling

Påverkan på det dagliga livet


Prevalens ui1

Prevalens UI

 • 19 % angav urininkontinens ”någon gång”

 • 7 % angav UI ”minst en gång i veckan”

 • 27 % av kvinnorna och 10 % av männen.


F rdelningen ui bland m n och kvinnor i respektive ldersklass

Fördelningen UI bland män och kvinnor i respektive åldersklass

Enfärgad markering = UI minst en gång i veckan, 7 %Diagonal markering = UI någon gång i månaden eller mer sällan


Om du var tvungen att leva med urinl ckagebesv ren som de r idag hur skulle det k nnas

“Om du var tvungen att leva med urinläckagebesvären som de är idag hur skulle det kännas?”


Besv rsgrad

Besvärsgrad

 • 17 % angav svåra problem

 • 14 % svarade att läckagen påverkade

  deras liv


V rdbehov

Vårdbehov

 • 18 % önskade behandling för urininkontinens

 • 35 % som angav UI < 1 gång/ vecka

  önskade behandling

 • 58 % som angav stora UI besvär önskade

  behandling


Att unders ka varf r personer med ui avst r fr n att s ka hj lp

Att undersöka varför personer med UI, avstår från att söka hjälp

Statistisk bearbetning av svaren från

1724 personer vilka hade svarat på både:

 • Liv & Hälsa enkät, 87 frågor

 • Inkontinensenkäten, 12 frågor


Att inte s ka v rd

Att inte söka vård

Huvudsaklig anledning var:

 • Att urinläckagen inträffade relativt sällan

 • Att urinläckagen inte upplevdes speciellt besvärande

 • Inte påverkade det dagliga livets olika aktiviteter


Dessutom framkom

Dessutom framkom:

 • Att personer med trängningsinkontinens var mer benägna att önska behandling

 • Att män som använde skydd var mindre benägna att önska behandling än män som inte använde skydd


Att beskriva erfarenheter av att leva med ui bland personer som inte nskade medicinsk hj lp

Att beskriva erfarenheter av att leva med UI bland personer som inte önskade medicinsk hjälp

 • Intervju med 11 äldre kvinnor som erhållit

  förskrivning med inkontinenshjälpmedel

  men som vid den tidpunkten inte önskade

  vidare utredning.


Att l ra sig leva med trots sv righeter

Att lära sig leva med trots svårigheter

 • Normal och förväntad del av livet

 • Önskan att klara sig själv

 • Strategier att minimera läckagen

 • Delar erfarenheter med andra


Annan sjuklighet r viktigare

Annan sjuklighet är viktigare

 • Ett besvär bland många andra

 • För gammal för behandling

 • UI på grund av annan sjukdom


Motst nd mot att s ka hj lp

Motstånd mot att söka hjälp

 • Svårigheter att få tid till vården

 • Nya doktorer vid varje besök

 • Rädsla för att inte tas på allvar

 • Rädsla för undersökning och behandling


Ldre kvinnors erfarenheter av att leva med ui

Äldre kvinnors erfarenheter av att leva med UI

”En situation att acceptera och anpassa sig till”.


Att beskriva f rest llningen av ui bland syrianska kvinnor

Att beskriva föreställningen av UI bland syrianska kvinnor

Fjorton syrianska kvinnor intervjuades i tre

fokusgrupper

4 kvinnor

ålder 30–60 år

svenskspråkiga

4 kvinnor,

ålder 70-80+

ej svenskspråkiga

6 kvinnor

ålder 50-70 år

5 ej svenskspråkiga

Andersson G, Johansson JE, Nilsson K, Sahlberg-Blom E.

J Transcult Nurs. 2009 Jul;20(3):296-303. E.pub 2009 Apr 16.


Tankar om urininkontinens

Tankar om urininkontinens.

 • Ett normalt och förväntat besvär som resultat av ålder, barnafödslar och tungt arbete

  - Känslor av skam och genans, ett

  problem som inte diskuteras med

  manliga familjemedlemmar


Att hantera ui

Att hantera UI

 • Visste att det fanns behandling och hjälp

 • Lärt sig att hantera läckagen

  - Andra nära kvinnor viktiga som

  samtalspartner men också som hjälp i

  kommunikationen med sjukvården.


Att kommunicera med sjukv rden

Att kommunicera med sjukvården

 • Språksvårigheter ett stort och begränsande problem. Såväl att söka vård som att förstå information och behandling

 • Behov av tolk


Vad r d anledningen till att inte personer med ui inte s ker v rd

Vad är då anledningen till att inte personer med UI inte söker vård?

 • Trots en hög prevalens har majoriteten läckagebesvär, som de trots allt lärt sig att hantera.


Andra faktorer

Andra faktorer:

 • Lärt sig leva med UI

 • Andra viktigare sjukdomar

 • Vården är otillgänglig

 • kommunikationssvårigheter


Behandlingar finns

Behandlingar finns

 • UI kan effektivt behandlas i öppenvården

  (Andersen 1996, Seim 1996)

 • Effektiva sköterskemottagningar (Williams 2005, Du Moulin 2007)

 • Bra operationer även för äldre (Kinn 2001, Shah 2003)

 • Effektiva beteendetränings metoder (Mc Dowell 1999, Tadic 2007, Wyman

  1998)


Men studier har ocks visat

Men studier har också visat …

 • Endast 36 % nöjda ( Sandvik 1993)

 • Äldre erbjuds mer bevarande än botande

  åtgärder (Sandvik 1990)

 • 99 % använde skydd men få har erbjudits

  åtgärd (Watson 2003)

 • Personalen har låg förväntan att kunna

  bota UI (Teunissen 2006)

 • Tidsbrist och patientens sjuklighet medför

  utebliven hjälp (Teunissen 2006)

 • Personalen medverkar till UI (Resnick 2006)


Konklusion

Konklusion

UI är vanligt förekommande i samhället och även

om en stor del av de som anger läckage har relativt

små besvär så måste vården optimeras för att

identifiera och möta patienterna med UI

Vi måste erbjuda hjälp till de mest sårbara i

samhället; de äldre, multipelsjuka och invandrande

från andra länder som inte känner till hur vården

fungerar och vilka dessutom är begränsade av

språket.


Urininkontinens men varf r vill patienten inte ha hj lp

” Om någon hade frågat mig så hade det varit annorlunda”


 • Login