Datov typ t da class 1
Download
1 / 30

Datový typ třída – class (1) - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Datový typ třída – class (1). Datový typ definovaný uživatelem Poskytuje mechanismus pro modelování entit, s nimiž manipulují aplikace Charakterizuje vlastnosti a chování objektů Je možné ji definovat pomocí klíčového slova class Může obsahovat následující členy : konstanty (constants)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Datový typ třída – class (1)' - andromeda-marinos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Datov typ t da class 1
Datový typ třída – class (1)

 • Datový typ definovaný uživatelem

 • Poskytuje mechanismus pro modelování entit, s nimiž manipulují aplikace

 • Charakterizuje vlastnosti a chování objektů

 • Je možné ji definovat pomocí klíčového slova class

 • Může obsahovatnásledující členy:

  • konstanty (constants)

  • datové položky (fields)


Datov typ t da class 2
Datový typ třída – class (2)

 • metody (methods)

 • vlastnosti (properties)

 • události (events)

 • operátory (operators)

 • indexery (indexers)

 • konstruktory instance (instance constructors)

 • destruktory (destructors)

 • statické konstruktory (static constructors)

 • vnořené deklarace typů (nested type declarations)


Datov typ t da class 3
Datový typ třída – class (3)

 • Každý člen uvnitř třídy má svoji tzv. přístup-nost (accessibility) určující, jakým způsobem je nebo není přístupný (viditelný) zvenčí

 • Nejčastěji se používá přístupnost:

  • public(veřejná):

   • přístup k danému členu není nijak omezován

   • člen je přístupný uvnitř i vně dané třídy

  • private (privátní, soukromá):

   • daný člen je přístupný pouze uvnitř třídy, v níž je defi-nován

   • jedná se o implicitní přístupnost k členu


Datov typ t da class 4
Datový typ třída – class (4)

 • Datové položky (fields):

  • reprezentují proměnné spojené s objektem nebos třídou

  • slouží k uchování informací

 • Metody (methods):

  • funkce definované uvnitř třídy

  • implementují výpočet (akci), který může být pro-veden objektem nebo třídou

  • obsahují:

   • seznam formálních parametrů (může být i prázdný)

   • návratovou hodnotu (je-li návratovým typem metody typ void, pak metoda nevrací žádnou hodnotu)


Datov typ t da class 5
Datový typ třída – class (5)

 • Konstruktory instancí (instance constructors):

  • speciální typy metod

  • slouží k vytvoření instance třídy (objektu)

  • mají stejný název jako třída

  • mohou obsahovat formální parametry

  • nemohou vracet žádnou hodnotu (ani void)  v jejich hlavičce není uvedený žádný návratový typ

  • jedna třída může obsahovat více konstruktorů (pře-těžování – overloading)

  • není-li definován žádný konstruktor, pak překladač automaticky vygeneruje konstruktor implicitní, kte-rý neobsahuje žádné parametry


Datov typ t da class 6
Datový typ třída – class (6)

 • Příklad třídy:class Square{privateintside;

  public Square(int initialSide)

  {

  side = initialSide;

  }

  publicint GetArea(){

  returnside*side;}}


Datov typ t da class 7
Datový typ třída – class (7)

 • Na základě datového typu třída lze vytvořit její instanci

 • Instanci typu třída označujeme jako objekt

 • Objekt je vytvářen pomocí klíčového slova new(způsobí vyvolání konstruktoru)

 • Příklad:Square sq;sq = newSquare(5);neboSquare sq = new Square(5);


Datov typ t da class 8
Datový typ třída – class (8)

 • Proměnná sq bude obsahovat odkaz, kde je v paměti uložený objekt (třída je referenční datový typ)

 • Poznámka:

  • každá instance třídy je objektem, který zabírá svůj vlastní prostor v paměti a běží nezávisle na všech ostatních instancích

 • Pro zpřístupnění členů třídy se používá tečko-vá notace:

  • identifikátor proměnné typu třída nebo typu třída

  • symbol tečka

  • identifikátor označující člen třídy


Datov typ t da class 9
Datový typ třída – class (9)

 • Příklad:int s;Square sq = new Square(5);s = sq.GetArea();

 • Metody i datové položky mohou být deklaro-vány jako statické (static):

  • zpřístupňovány prostřednictvím třídy

  • před jejich zpřístupněním není nutné vytvářet in-stanci třídy (objekt)

  • nezávislé na konkrétní instanci třídy


Datov typ t da class 10
Datový typ třída – class (10)

 • Poznámka:

  • metoda Main musí být statická, protože před je-jím voláním se nevytváří instance třídy, v níž je definována

 • Statické třídy:

  • deklarovány s použitím klíčového slova static

  • může obsahovat pouze statické členy

  • nemůže obsahovat žádná data ani metody instancí

  • příklad: třídy Math,Convert, Console


Jmenn prostor 1
Jmenný prostor (1)

 • Jmenný prostor (namespace) představuje po-jmenovaný kontejner pro další identifikátory (např. třídy)

 • Používán k seskupení a k rozlišení identifiká-torů

 • Různé jmenné prostory mohou obsahovat stejné identifikátory

 • Dva identifikátory se stejným názvem nelze zaměnit, pokud se nacházejí v různých jmen-ných prostorech


Jmenn prostor 2
Jmenný prostor (2)

 • V rámci jednoho souboru může být defino-váno více jmenných prostorů

 • Více souborů může zahrnovat jeden jmenný prostor

 • Jmenné prostory mohou být do sebe vzájemně vnořovány

 • Jmenný prostor je možné definovat pomocí klíčového slova namespace

 • Každý jmenný prostor má přístup typu public(nelze změnit)


Jmenn prostor 3
Jmenný prostor (3)

Soubor1.cs

Soubor2.cs

public class ClassA{}

namespace NamespaceY

{

publicclass ClassB

{

}

}

public class ClassC{}

namespace NamespaceY

{

publicclass ClassA

{

}

}

namespace NamespaceZ

{

publicclass ClassB

{

}

}

 • Příklad:


Jmenn prostor 4
Jmenný prostor (4)

 • Je-li identifikátor deklarovaný (definovaný) bez specifikovaného jmenného prostoru, pak jej automaticky překladač zařadí do globál-níhojmenného prostoru (global namespace)

 • Identifikátor lze zpřístupnit pomocí označení jmenného prostoru (jmenných prostorů), např.:System.Console.WriteLine(…);kde:

  • System – jmenný prostor

  • Console – třída

  • WriteLine– metoda


Jmenn prostor 5
Jmenný prostor (5)

 • Pomocí klíčového slova using je možné da-ný jmenný prostor zařadit do aktuálního obo-ru platnosti

 • Pro zpřístupnění identifikátoru pak není nutné uvádět označení jmenného prostoru

 • Příklad:using System;Console.WriteLine(…);


P ed v n parametr metod m 1
Předávání parametrů metodám (1)

 • Parametry předávané hodnotou:

  • deklarovány bez použití modifikátoru ref nebo out

  • u hodnotových typů:

   • dochází k předání kopie dat ze skutečného parametru do parametru formálního

   • změny provedené uvnitř metody nad formálním para-metrem nijak neovlivňují hodnotu parametru skuteč-ného

  • u referenčních typů:

   • dochází pouze k předání odkazu

   • jestliže metoda hodnotu přijatého objektu změní, pak se změna projeví i v původním objektu

  • skutečný parametr musí být v době volání inicia-lizovaný, tj. musí mít přiřazenou hodnotu


P ed v n parametr metod m 2
Předávání parametrů metodám (2)

 • Parametry předávané odkazem:

  • před formálním i skutečným parametrem musí být uveden modifikátor ref

  • nedochází k vytvoření nového paměťového místa pro formální parametr

  • formální parametr reprezentuje stejné paměťové místo, které náleží parametru skutečnému

  • všechny změny provedené nad formálním para-metrem se promítají do parametru skutečného

  • skutečný parametr musí být v době volání inicia-lizovaný, tj. musí mít přiřazenou hodnotu


P ed v n parametr metod m 3
Předávání parametrů metodám (3)

 • Parametry výstupní:

  • před formálním i skutečným parametrem musí být uveden modifikátor out

  • podobné chování jako u parametrů předávaných odkazem

  • všechny změny provedené nad formálním para-metrem se promítají do parametru skutečného

  • skutečný parametr nemusí být v době volání ini-cializovaný, tj. nemusí mít přiřazenou hodnotu

  • v průběhu metody mu musí být přiřazena hodnota


P et ov n metod 1
Přetěžování metod (1)

 • Přetěžování metod – overloading:

  • dovoluje deklarovat více než jedenu metodu se stejným oborem platnosti a se stejným jménem

  • jedna metoda se tak může vyskytovat ve více variantách

  • přetěžované metody musí mít rozdílný seznam formálních parametrů, tj. musí se lišit počtem formálních parametrů nebo jejich typy

  • na základě použitých skutečných parametrů (v době volání) je rozhodnuto, která varianta bude použita


P et ov n metod 2
Přetěžování metod (2)

 • Užitečné zejména v situaci, kdy je nutné pro-vádět stejnou operaci na různých datových typech

 • Příklad:

  • metoda WriteLine třídy Console může být použita 19 různými způsoby (je definována v 19 různých variantách)

  • každá z nich má odlišnou sadu parametrů

  • např.:

   • nemá žádný parametr  vypíše pouze prázdný řádek

   • jako parametr má řetězec, který vypíše na standardní výstup

   • jako parametr přebírá desetinné (celé) číslo a vypíše jej na stan-dardní výstup


Konstanty 1
Konstanty (1)

 • Členy třídy reprezentující konstantní hodno-ty, které se v průběhu programu nemohou měnit

 • Jedná se o hodnoty, které musí být určitelné v době překladu programu

 • Konstanty jsou statickými členy třídy, avšak při jejich definici se nepoužívá klíčové slovo static

 • Lze je definovat pomocí klíčového slova const


Konstanty 2
Konstanty (2)

 • Příklad:classPhysics{public const double h=6.62606957E–34;public const doublehbar=h/(2*Math.PI);public const double F=9.6485E4; }


Vlastnosti 1
Vlastnosti (1)

 • Členy třídy umožňující přístup k charakteris-tickým atributům objektu nebo třídy, např.:

  • délka řetězce

  • velikost fontu

  • titulek okna

  • jméno zákazníka

  • apod.

 • Představují rozšíření datových položek:

  • pojmenované členy s daným datovým typem

  • používají stejnou syntaxi pro své zpřístupnění


Vlastnosti 2
Vlastnosti (2)

 • Na rozdíl od datových položek nereprezentují paměťové místo pro uložení hodnoty

 • Překladač automaticky převádí zpřístupnění vlastností na volání přístupových metod

 • Přístupové metody specifikují příkazy, jež mají být provedeny při:

  • čtení hodnoty vlastnosti

  • změně hodnoty vlastnosti (zápisu)


Vlastnosti 3
Vlastnosti (3)

 • Přístupové metody jsou zapisovány pomocí klíčových slov:

  • get: uvozuje přístupovou metodu pro čtení

  • set: uvozuje přístupovou metodu pro zápis

 • Zapisovaná data jsou přístupovým metodám (set) předávána pomocí vestavěného (skry-tého) parametru value

 • Konvence:

  • soukromé datovépoložky jsou psány s malým po-čátečním písmenem, zatímco veřejné vlastnostis počátečním písmenem velkým


Vlastnosti 4
Vlastnosti (4)

 • Příklad:classSquare{privateintside;publicintSide{get{returnside; }set{

  side = value; }}}


Vlastnosti 5
Vlastnosti (5)

 • Nechť je dána deklarace:int s;Squaresq = newSquare(5);

 • Vlastnost Side lze zpřístupnit:

  • pro čtení – např.:s = sq.Side; (volá sq.Side.get)

  • pro zápis – např.:sq.Side = 2*s; (volá sq.Side.set)

 • Vlastnost může obsahovat pouze metodu:

  • get: vlastnost určena jen pro čtení

  • set: vlastnost určena jen pro zápis


Vlastnosti 6
Vlastnosti (6)

 • Omezení vlastnosti:

  • vlastnost nelze použít jako parametr s modifiká-torem ref nebo out (za vlastností se skrývá pří-stupová metoda nikoliv paměťové místo)

  • vlastnost může obsahovat jednu přístupovou me-todu get a jednu přístupovou metodu set (ne-smí obsahovat žádné jiné metody, datové polož-ky nebo vlastnosti)

  • přístupové metody nesmí přijímat žádné paramet-ry (zapisovaná data jsou u metody set předává-na prostřednictvím value)

  • u vlastností nelze používat modifikátor const


Vlastnosti 7
Vlastnosti (7)

 • Jestliže metody get, resp. set provádějí pouze operace, které slouží k přečtení, resp. přiřazení do datové položky, pak je možné jejich příkazovou část vynechat

 • Příklad:classSquare{publicintSide {get;set;}

  }


Vlastnosti 8
Vlastnosti (8)

 • Překladač automaticky vygeneruje odpovída-jící programový kód:classSquare{privateint _side;publicintSide{get{return _side;}set{_side = value;} }

  }


ad