Grafiskie informacijas organizatori

DownloadGrafiskie informacijas organizatori

Advertisement
Download Presentation
Comments
andrew
From:
|  
(4308) |   (0) |   (0)
Views: 202 | Added: 21-11-2011
Rate Presentation: 0 0
Description:
B. modulis. Biologijas pasnieg
Tags
Grafiskie informacijas organizatori

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Grafiskie informacijas organizatori Rita Birzina

2. B. modulis Biologijas pasnieg?anas metodologija

3. Izlasiet!

5. Vizualizacija - vai ta nav vieglak atcereties?

6. Vizualizacija un asociacijas ? vai nav vel vieglak atcereties?

7. Nodarbibas saturs

8. Doma?anas veidi linearais (tradicionalais) - tiek attiecinata uz analize?anu, informacijas strukture?anu noteikta veida un precizas terminologijas lieto?anu. lateralais (de Bono) - tiek generetas alternativas pieejas tik daudz, cik vien iespejams. radiantais (izstarojo?ais)

9. Mind mapping ? domu karte?ana

12. Informacijas kar?u priek?rocibas Var atrak pierakstit - izmanto tikai atslegas vardus. Ir vieglak izlasit - nav jalasa gari teikumi. Ertak iegut parskatu par materialu - atlaujot un ieklaujot jaunas idejas un sledzienus. Vieglak parvaldit un attistit - domu kartes parasti paliek pietiekami daudz brivas vietas. Izteikti darbojas redzes uztvere - domu kartem ir grafisks noformejums ar atteliem.

13. Ka veidot domu (ideju) kartes? (1) Lieto pareizos/istos atslegas vardus vai, ja iespejams, raksturigus attelus! Sac no lapas centra un izstrada talak! Centra ievieto temu raksturojo?u attelu, kas attelo galvenas temas. Izveido pakartotos centrus apak?temam! Raksti tekstu uz savienojo?am linijam. Tada veida tiek veicinata piezimju strukture?ana. Raksti mazajiem burtiem, kas ir labak izlasami un iegaumejami. Mazo burtu izvele pierakstam ir vizuali labak saskatama (vieglak iegaumejama) neka pieraksti ar lielajiem burtiem, bet izcelumam var lietot ari lielos burtus. Lieto da?adas krasas, kas raksturo saturu, asociacijas un izcelumus!

14. Ka veidot domu (ideju) kartes? (2) Nepaliec tikai viena limeni, veido pakartotus apak?limenus! Visu to, kas attelots uz lapas, vajadzes atcereties! Doma telpiski - tris dimensijas! Lieto bultas, ikonas vai citus vizualizetus paliglidzeklus, lai paraditu saikni starp at?kirigiem elementiem! Pieraksti idejas, kad ienak prata un kur tas ir piemerotas. Neverte un nemegini apturet! Salauz ierobe?ojumus vai parkap robe?as. Ja nav vairs vietas uz lapas, nesac jaunu lapu, bet ielime citu papiru (piezimju lapinas) ideju karte. Esi izdomas bagats. Kreativitate palidz atcereties. Iesaisties! Padari procesu interesantu!

15. Domu kartes elements - teksts

16. Domu kartes elementi - bultas

17. Domu kartes elementi - kodi

18. Domu kartes elementi ? geometriskas figuras

19. Domu kartes elementi ? atpazistami simboli

20. Domu kartes elementi ? raksturigi atteli

21. Domu kartes elementi ? visas varaviksnes krasas

22. Grafiskie informacijas organizatori

23. Kas ir grafiskie organizatori? Grafiskie organizatori ir informacijas vizuals attelojums, kur ta tiek struktureta, sakartojot pec nozimiguma noteikta sistema, izmantojot specifiskus apzimejumus (Bromley, et al., 1998). Grafiskie organizatori ir efektivs lidzeklis doma?anas un maci?anas attistibai, jo palidz skoleniem: attelot abstraktas idejas konkretaka veida paradit atsevi?ku faktu un koncepciju savstarpejas attiecibas organizet idejas vieglak ?uzkrat? un atcereties informaciju (Billmeyer & Barton, 1998)

24. Grafisko organizatoru izmanto?ana Stundas: sakumdala ? ierosina?anai vai zina?anu sistematize?anai; skaidrojuma dala ? apjeg?anai ? nozimigakas informacijas sakarto?ana un fikse?ana; nosleguma ? refleksija, nostiprinot jauniegutas zina?anas, strukturejot eso?aja priek?statu sistema; Informacijas grupe?ana/strukture?ana, gatavojoties seminariem un diskusijam Rakstu darbu uzmetuma veido?ana Da?adu tehnologisko procesu izpra?anai Parbaudes darbos

25. Klasifice?ana pec izmanto?anas veida (1) Informacijas strukture?anai (grupe?anai, sakarto?anai) ipa?ibu kartes salidzinajuma vai parskata tabula T-tabula portfolio zirneklis brivais zirneklis trissturveida diagramma Venna diagramma Rakstu darbu veido?anai diskusiju tikls atslegas vardi plana uzmetums galvenas tezes nepabeigtie teikumi jedzienu skaidrojo?a vardnica

26. Klasifice?ana pec izmanto?anas veida (2) Atbalsts seminaru un diskusiju plano?ana prata vetra diagrammas dubulta dienasgramata argumentu ?par? un ?pret? vak?ana parskati Tehnologisko procesu strukturas attelo?anai si?eta koks (?galvenie zari?) zini ? gribi zinat ? macies kubs V-diagramma

27. Grafisko organizatoru veidi

28. Ka konstruet savu grafisko organizatoru? (1) Analize informaciju, kas jaiemaca un izcel atslegas vardus un frazes. Nosaki attiecibas starp koncepcijam (jedzieniem) un faktiem. Savstarpejo attiecibu noteik?ana palidzes izveleties grafiska organizatora strukturu. Iespejamas sakaribas varetu but:

29. Ka konstruet savu grafisko organizatoru? (2) Izveido grafisko organizatoru (pilnu, daleji aizpilditu un neaizpilditu formu). Padoma par grafiska organizatora merki (vai tas paredzets informacijas pasnieg?anai bez instrukcijas/ maci?anas, vai tas ir skolena maci?anas celvedis, vai tas ir celvedis, kura var izdarit piezimes). Ja tiek izmantota prezentacija, tad zimejums nedrikst but parak parblivets ar sikam detalam un tam jabut pietieko?i lielam (teksts - 24-punkti). Neaizpildito laukumu aizpildi?ana prezentacijas laika paaugstina skolenu aktivitati un lidzdalibu. Ja informacija tiek pasniegta (gatavs posters utt.), tad tai jabut neparprotamai, ar atslegas vardiem un identificetam saiknem. Krasas var lietot, lai piesaistitu skolenu interesi un noraditu galvenos komponentus. Ja informacija tiek tikai veidota, tad ieteicams nodro?inat neaizpilditus laukumus, lai butu pietiekami daudz vietas informacijas ieraksti?anai.

30. Ka konstruet savu grafisko organizatoru? (3) Pievieno attelus, ikonas u.c., lai piesaistitu skolenu interesi un uzmanibu un padaritu neskaidras koncepcijas vairak ieverojamas. Atceries, ka jadoma par skolenu dotumiem/spejam, lai grafisko organizatoru forma un sare?gitiba atvieglotu viniem maci?anos nevis raditu vil?anos.

31. Apraksto?ie informacijas organizatori Zvaig?nveida strukturas Prata vetra (Zirneklis) Jedzienu kartes Tikls

32. Paraugu veidi (zvaig?nveida)

34. Zirneklis=Spider Map Izmanto galvenas idejas apraksti?anai. Tas var but domu (prata vetra) izteik?ana, process, koncepcijas - jedzieni un priek?stati, nodomus, planus. Lieto ideju organize?anai (prata vetra, projekta raksti?ana). Pamatjautajumi: Kada ir galvena ideja? Kadas ir tas raksturigakas pazimes? Kadas ir tas funkcijas= ka ta darbojas? Palidz fokuseties uz temu, noskaidrot, ko vini jau zina un strukturet savas zina?anas

35. Zirneklis (Klastera diagramma) - paraugi

37. Salidzini/pretstati! Izmanto, lai paraditu at?kiribas un lidzibas. Pamatjautajumi: Kas tiek salidzinats? Kadas pazimes ir lidzigas? Kas ir at?kirigs?

38. Piemers. Augu un dzivnieku ?unas salidzinajums

39. Venna diagramma Venna diagrammu 1880. gada izgudroja anglu matematikis D?ons Venns. Var veidot no 2 vai vairakiem savstarpeji parklajo?iem apliem. Izmanto, lai strukturetu lidzigu un at?kirigu pazimju vizualizaciju.

40. Piemeri

41. Klasifikacijas diagrammas

42. Klasifikacijas diagrammas Lieto, lai attelotu da?adu temu savstarpejas attiecibas klasificetu veidotu dzimtas koku attelotu varbutibu

43. Paraugi

44. Hierarhijas diagramma

48. Secibas attelo?ana

49. Izmanto, lai aprakstitu notikumu secibu, raksturotu darbibas vai noraditu procesu logisko secibu. Pamatjautajumi: Ar ko process sakas? Kada ir nako?a seciba? Ka viens posms/darbiba noved pie nako?a? (ka tie ir saistiti?) Kas ir gala iznakums? Notikumu seciba

50. Nepartrauktiba un laika skala Izmantot, lai attelotu notikumu vesturisko secibu, vecumu, pakapes, nozimes nokrasas, novertejuma skalu. Pamatjautajumi: Ko izmantot par merogu? Ar ko sakas (sakuma punkts), ar ko beidzas (nobeigums)

51. Cikls Cikla attelojums megina paradit, ka notikumu virkne savstarpeji mijdarbojas, lai sasniegtu vairakkartigus (atkartojo?us) rezultatus (dzives cikls Pamatjautajumi: Kas ir galvenais cikla notikums? Ka tas mijdarbojas un atkartoti atgrie?as sakotneja stavokli

53. Asakveida (silkes asakas) plano?ana/analize?ana Lieto, lai attelotu kompliceta gadijuma celonsakaribas vai raksturotu sare?gitu paradibu Pamatjautajumi: Kadi faktori izsauc notikumu X? Ka tie ir savstarpeji saistiti? Vai faktors, kas rada notikumu X ir tads pats ka tie, kadel gadijums X pastav?

54. Piemers

55. Problemrisinajums Nepiecie?ams vispirms definet problemu, tad aplukot vairaku risinajumu iespejamibu un sasniegt pienemamus rezultatus

56. K-W-L-H metode Laba metode priek?zina?anu aktualize?anai. Noder darbam grupa. Donna Ogle[1] (1986) ir izveidojusi ka maci?anas moduli teksta lasi?anas aktivize?anai. K ? palidz skolenam atcereties, ko vin? zina/KNOW par ?o temu. W ? palidz skolenam noteikt, ko vin? velas/WANT iemacities. L - palidz skolenam noteikt, ko vin? iemacisies/LEARN, ja izlasis tekstu H - palidz skolenam noteikt, kada veida/HOW vin? var iemacities vel vairak (izmantot citus literaturas avotus utt.) Skoleni izmanto informaciju, kas tiek dota, lai izpilditu darba uzdevumu. [1] Ogle, D. S. (1986). K-W-L group instructional strategy. In A. S. Palincsar, D. S. Ogle, B. F. Jones, & E. G. Carr (Eds.), Teaching reading as thinking (Teleconference Resource Guide, pp. 11-17). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

57. K-W-L-H paraugs - Dinozauri

58. Plano?ana Stastijuma grafiska un seciga attelo?ana. Skoleni atceras galvenos notikumus, ilustre notikumus katra paredzetaja kvadranta

59. Ideju attistibai ? labakai temas izpratnei Izvelieties priek?meta temu, ko var aplukot no vairakiem aspektiem Skolenam nepiecie?ams aprakstit salidzinat veidot asociacijas analizet apspriest pielietojumu pieradit (par vai pret)

62. Grafisko informacijas organizatoru nozime

67. Paldies par uzmanibu!


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro