Download

Grafiskie informācijas organizatori


Advertisement
/ 67 []
Download Presentation
Comments
andrew
From:
|  
(4292) |   (0) |   (0)
Views: 249 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Grafiskie informācijas organizatori. Rita Birziņa. “ Tālākizglītības programmas “Bioloģijas skolotāja profesionālā pilnveide” izstrāde un aprobācija ” ( Nr. 2006/0226/ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0021/0063) http://skolai.daba.lv. B. modulis. Bioloģijas pasniegšanas metodoloģija.
Grafiskie informācijas organizatori

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grafiskie inform cijas organizatori l.jpgSlide 1

Grafiskie informācijas organizatori

Rita Birziņa

“Tālākizglītības programmas “Bioloģijas skolotāja profesionālā pilnveide” izstrāde un aprobācija” (Nr. 2006/0226/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0021/0063)http://skolai.daba.lv

B modulis l.jpgSlide 2

B. modulis

Bioloģijas pasniegšanas metodoloģija

Izlasiet l.jpgSlide 3

Izlasiet!

Pamēģiniet atcerēties citā secībā!

3

5

7

9

10

1

2

4

6

8

Slide4 l.jpgSlide 4

Pamēģinietatcerēties!

Skaitīšanas ritmā

Veidojot asociācijas

Vizualiz cija vai t nav viegl k atcer ties l.jpgSlide 5

Vizualizācija - vai tā nav vieglāk atcerēties?

Vizualiz cija un asoci cijas vai nav v l viegl k atcer ties l.jpgSlide 6

Vizualizācija un asociācijas – vai nav vēl vieglāk atcerēties?

Nodarb bas saturs l.jpgSlide 7

Nodarbības saturs

Dom anas veidi l.jpgSlide 8

Domāšanas veidi

 • lineārais (tradicionālais) - tiek attiecināta uz analizēšanu, informācijas strukturēšanu noteiktā veidā un precīzas terminoloģijas lietošanu.

 • laterālais (de Bono) - tiek ģenerētas alternatīvas pieejas tik daudz, cik vien iespējams.

 • radiantais (izstarojošais)

Mind mapping domu kart ana l.jpgSlide 9

Mind mapping – domu kartēšana

Slide10 l.jpgSlide 10

Mind mapping - domu kartēšana

Var izpildīt uz papīra vai sagatavot ar datoru

 • Noderīga:

 • prāta vētrām:

  • situācijas apzināšanai

  • ideju ģenerēšanai

  • vingrināšanās nodarbībām

 • mācību procesa kontrolei

 • ideju bankām

 • zināšanu sistematizācijai

 • web lapu struktūras ģenerēšanai

 • Nepieciešamie materiāli:

 • papīrs

 • krāsas

 • flomasteri

 • līmes, lipekļi

 • piespraudes

 • šķēres

 • lineāli, u.c.

Grupu

darbs

Informācijas kartes - strukturēta informācija ar grafiskiem simboliem ir nesalīdzināmi efektīvākas par piezīmēm un konspektiem standarta tekstā. Darbam ieteicams izmantot speciālu programmatūru – “Mind mapping software”.

F. Sarcēvičs. Informācijas strukturēšanas programmatūras iespējas skolā. LatSTE’04, 2004

Inform cijas kar u priek roc bas l.jpgSlide 12

Informācijas karšu priekšrocības

 • Var ātrāk pierakstīt - izmanto tikai atslēgas vārdus.

 • Ir vieglāk izlasīt - nav jālasa gari teikumi.

 • Ērtāk iegūt pārskatu par materiālu - atļaujot un iekļaujot jaunas idejas un slēdzienus.

 • Vieglāk pārvaldīt un attīstīt - domu kartēs parasti paliek pietiekami daudz brīvas vietas.

 • Izteikti darbojas redzes uztvere - domu kartēm ir grafisks noformējums ar attēliem.

K veidot domu ideju kartes 1 l.jpgSlide 13

Kā veidot domu (ideju) kartes? (1)

 • Lieto pareizos/īstos atslēgas vārdus vai, ja iespējams, raksturīgus attēlus!

 • Sāc no lapas centra un izstrādā tālāk!

 • Centrā ievieto tēmu raksturojošu attēlu, kas attēlo galvenās tēmas.

 • Izveido pakārtotos centrus apakštēmām!

 • Raksti tekstu uz savienojošām līnijām. Tādā veidā tiek veicināta piezīmju strukturēšana.

 • Raksti mazajiem burtiem, kas ir labāk izlasāmi un iegaumējami. Mazo burtu izvēle pierakstam ir vizuāli labāk saskatāma (vieglāk iegaumējama) nekā pieraksti ar lielajiem burtiem, bet izcēlumam var lietot arī lielos burtus.

 • Lieto dažādas krāsas, kas raksturo saturu, asociācijas un izcēlumus!

How to Mind Map. http://www.peterussell.com/MindMaps/HowTo.html

K veidot domu ideju kartes 2 l.jpgSlide 14

Kā veidot domu (ideju) kartes? (2)

 • Nepaliec tikai vienā līmenī, veido pakārtotus apakšlīmeņus!

 • Visu to, kas attēlots uz lapas, vajadzēs atcerēties!

 • Domā telpiski - trīs dimensijās!

 • Lieto bultas, ikonas vai citus vizualizētus palīglīdzekļus, lai parādītu saikni starp atšķirīgiem elementiem!

 • Pieraksti idejas, kad ienāk prātā un kur tās ir piemērotas. Nevērtē un nemēģini apturēt!

 • Salauz ierobežojumus vai pārkāp robežas. Ja nav vairs vietas uz lapas, nesāc jaunu lapu, bet ielīmē citu papīru (piezīmju lapiņas) ideju kartē.

 • Esi izdomas bagāts. Kreativitāte palīdz atcerēties.

 • Iesaisties! Padari procesu interesantu!

How to Mind Map. http://www.peterussell.com/MindMaps/HowTo.html

Domu kartes elements teksts l.jpgSlide 15

Domu kartes elements - teksts

Domu kartes elementi bultas l.jpgSlide 16

Domu kartes elementi - bultas

Lieto, lai atklātu shēmā lietoto jēdzienu savstarpējo saistību.

Bultas var būt vienvirziena vai divvirzienu, vērstas uz priekšu vai atpakaļ

Domu kartes elementi kodi l.jpgSlide 17

Domu kartes elementi - kodi

Lieto kopā ar tekstu, attēlojot jēdzienu mijattiecības

Domu kartes elementi eometriskas fig ras l.jpgSlide 18

Domu kartes elementi – ģeometriskas figūras

 • Dažāda veida ģeometriskās figūras izmanto, lai apzīmētu

 • līdzīgās idejas (vārdus)

 • svarīguma secību

 • Bieži vien ar kvadrātu attēlo centrālo ideju, tēmu, ar taisnstūri – centrālai tēmai tuvas idejas, ar trīsstūri – pakārtotos jēdzienus utt.

Domu kartes elementi atpaz stami simboli l.jpgSlide 19

Domu kartes elementi – atpazīstami simboli

Domu kartes elementi rakstur gi att li l.jpgSlide 20

Domu kartes elementi – raksturīgi attēli

Domu kartes elementi visas varav ksnes kr sas l.jpgSlide 21

Domu kartes elementi – visas varavīksnes krāsas

Dažādu krāsu izmantošana veicina labāku iegaumēšanu un asociāciju veidošanos.

Krāsas var izmantot attēlojot savstarpējās attiecības starp līdzīgiem jēdzieniem,

kas atrodas shēmas dažādās vietās. Var izmantot kā robežas apzīmējumu starp

dažādiem shēmas posmiem

Grafiskie inform cijas organizatori22 l.jpgSlide 22

Grafiskie informācijas organizatori

Kas ir grafiskie organizatori l.jpgSlide 23

Kas ir grafiskie organizatori?

Grafiskie organizatori ir informācijas vizuāls attēlojums, kur tā tiek strukturēta, sakārtojot pēc nozīmīguma noteiktā sistēmā, izmantojot specifiskus apzīmējumus (Bromley, et al., 1998). Grafiskie organizatori ir efektīvs līdzeklis domāšanas un mācīšanās attīstībai, jo palīdz skolēniem:

 • attēlot abstraktas idejas konkrētākā veidā

 • parādīt atsevišķu faktu un koncepciju savstarpējās attiecības

 • organizēt idejas

 • vieglāk „uzkrāt” un atcerēties informāciju (Billmeyer & Barton, 1998)

Grafisko organizatoru izmanto ana l.jpgSlide 24

Grafisko organizatoru izmantošana

 • Stundās:

  • sākumdaļā – ierosināšanai vai zināšanu sistematizēšanai;

  • skaidrojuma daļā – apjēgšanai – nozīmīgākās informācijas sakārtošanā un fiksēšanā;

  • noslēgumā – refleksijā, nostiprinot jauniegūtās zināšanas, strukturējot esošajā priekšstatu sistēmā;

 • Informācijas grupēšanā/strukturēšanā, gatavojoties semināriem un diskusijām

 • Rakstu darbu uzmetuma veidošanā

 • Dažādu tehnoloģisko procesu izprašanai

 • Pārbaudes darbos

Kukaine, 2006

Klasific ana p c izmanto anas veida 1 l.jpgSlide 25

Klasificēšana pēc izmantošanas veida (1)

 • Informācijas strukturēšanai (grupēšanai, sakārtošanai)

  • īpašību kartes

  • salīdzinājuma vai pārskata tabula

  • T-tabula

  • portfolio

  • zirneklis

  • brīvais zirneklis

  • trīsstūrveida diagramma

  • Venna diagramma

 • Rakstu darbu veidošanai

  • diskusiju tīkls

  • atslēgas vārdi

  • plāna uzmetums

  • galvenās tēzes

  • nepabeigtie teikumi

  • jēdzienu skaidrojošā vārdnīca

Kukaine, 2006

Klasific ana p c izmanto anas veida 2 l.jpgSlide 26

Klasificēšana pēc izmantošanas veida (2)

 • Atbalsts semināru un diskusiju plānošanā

  • prāta vētra

  • diagrammas

  • dubultā dienasgrāmata

  • argumentu “par” un “pret” vākšana

  • pārskati

 • Tehnoloģisko procesu struktūras attēlošanai

  • sižeta koks (“galvenie zari”)

  • zini – gribi zināt – mācies

  • kubs

  • V-diagramma

Kukaine, 2006

Grafisko organizatoru veidi l.jpgSlide 27

Grafisko organizatoru veidi

K konstru t savu grafisko organizatoru 1 l.jpgSlide 28

Kā konstruēt savu grafisko organizatoru? (1)

 • Analizē informāciju, kas jāiemāca un izcel atslēgas vārdus un frāzes.

 • Nosaki attiecības starp koncepcijām (jēdzieniem) un faktiem. Savstarpējo attiecību noteikšana palīdzēs izvēlēties grafiskā organizatora struktūru. Iespējamās sakarības varētu būt:

 • Sakārto informāciju loģiskā secībā

K konstru t savu grafisko organizatoru 2 l.jpgSlide 29

Kā konstruēt savu grafisko organizatoru? (2)

 • Izveido grafisko organizatoru (pilnu, daļēji aizpildītu un neaizpildītu formu). Padomā par grafiskā organizatora mērķi (vai tas paredzēts informācijas pasniegšanai bez instrukcijas/ mācīšanas, vai tas ir skolēna mācīšanās ceļvedis, vai tas ir ceļvedis, kurā var izdarīt piezīmes).

  • Ja tiek izmantota prezentācija, tad zīmējums nedrīkst būt pārāk pārblīvēts ar sīkām detaļām un tam jābūt pietiekoši lielam (teksts - 24-punkti). Neaizpildīto laukumu aizpildīšana prezentācijas laikā paaugstina skolēnu aktivitāti un līdzdalību.

  • Ja informācija tiek pasniegta (gatavs posters utt.), tad tai jābūt nepārprotamai, ar atslēgas vārdiem un identificētām saiknēm. Krāsas var lietot, lai piesaistītu skolēnu interesi un norādītu galvenos komponentus.

  • Ja informācija tiek tikai veidota, tad ieteicams nodrošināt neaizpildītus laukumus, lai būtu pietiekami daudz vietas informācijas ierakstīšanai.

K konstru t savu grafisko organizatoru 3 l.jpgSlide 30

Kā konstruēt savu grafisko organizatoru? (3)

 • Pievieno attēlus, ikonas u.c., lai piesaistītu skolēnu interesi un uzmanību un padarītu neskaidrās koncepcijas vairāk ievērojamas.

 • Atceries, ka jādomā par skolēnu dotumiem/spējām, lai grafisko organizatoru forma un sarežģītība atvieglotu viņiem mācīšanos nevis radītu vilšanos.

Apraksto ie inform cijas organizatori l.jpgSlide 31

Aprakstošie informācijas organizatori

 • Zvaigžņveida struktūras

 • Prāta vētra (Zirneklis)

 • Jēdzienu kartes

 • Tīkls

Paraugu veidi zvaig veida l.jpgSlide 32

Paraugu veidi (zvaigžņveida)

 • Koncentrē un organizē datus, kas raksturo dažādas pazīmes, faktus vai konkrētas tēmas apzīmējumus. Piemērotas

  • prāta vētras aktivitātēmpar dažādām tēmām vai

  • galveno īpašību uzskaitīšanai

 • Zvaigžņveida diagrammu var izmantot arī stāstījuma veidošanai aprakstot notikumu secību ar 5 K: kas? kad? kur? kā? kāpēc?

Slide33 l.jpgSlide 33

Piemērs. Dinozauru raksturošana (kad viņi dzīvoja, kādi veidi, cik lieli bijuši, no kā pārtikuši, kur atrastas fosilijas utt.).

Zirneklis spider map l.jpgSlide 34

Zirneklis=Spider Map

 • Izmanto galvenās idejas aprakstīšanai. Tās varbūt domu (pŗāta vētra) izteikšana, process, koncepcijas - jēdzieni un priekšstati, nodomus, plānus. Lieto ideju organizēšanai (prāta vētra, projekta rakstīšana).

 • Pamatjautājumi:

  • Kāda ir galvenā ideja?

  • Kādas ir tās raksturīgākās pazīmes?

  • Kādas ir tās funkcijas= kā tā darbojas?

 • Palīdz fokusēties uz tēmu, noskaidrot, ko viņi jau zina un strukturēt savas zināšanas

Zirneklis klastera diagramma paraugi l.jpgSlide 35

Zirneklis (Klastera diagramma) - paraugi

 • nelineāras domāšanas paraugs - sistematizē zināšanas ap pamattēmu

 • parasti lieto 3-4 apakštēmu attēlošanai

Slide36 l.jpgSlide 36

Piemērs

Sal dzini pretstati l.jpgSlide 37

Salīdzini/pretstati!

 • Izmanto, lai parādītu atšķirības un līdzības.

 • Pamatjautājumi:

  • Kas tiek salīdzināts?

  • Kādas pazīmes ir līdzīgas”

  • Kas ir atšķirīgs?

Piem rs augu un dz vnieku nas sal dzin jums l.jpgSlide 38

Piemērs. Augu un dzīvnieku šūnas salīdzinājums

Venna diagramma l.jpgSlide 39

Venna diagramma

 • Venna diagrammu 1880. gadā izgudroja angļu matemātiķis Džons Venns. Var veidot no 2 vai vairākiem savstarpēji pārklājošiem apļiem. Izmanto, lai strukturētu līdzīgu un atšķirīgu pazīmju vizualizāciju.

Piem ri l.jpgSlide 40

Piemēri

Klasifik cijas diagrammas l.jpgSlide 41

Klasifikācijas diagrammas

Klasifik cijas diagrammas42 l.jpgSlide 42

Klasifikācijas diagrammas

Lieto, lai

 • attēlotu dažādu tēmu savstarpējās attiecības

 • klasificētu

 • veidotu dzimtas koku

 • attēlotu varbūtību

Paraugi l.jpgSlide 43

Paraugi

Hierarhijas diagramma l.jpgSlide 44

Hierarhijas diagramma

Sec bas att lo ana l.jpgSlide 48

Secības attēlošana

Notikumu sec ba l.jpgSlide 49

Notikumu secība

Izmanto, lai aprakstītu notikumu secību, raksturotu darbības vai norādītu procesu loģisko secību.

 • Pamatjautājumi:

  • Ar ko process sākas?

  • Kāda ir nākošā secība?

  • Kā viens posms/darbība noved pie nākošā? (kā tie ir saistīti?)

  • Kas ir gala iznākums?

Nep rtraukt ba un laika skala l.jpgSlide 50

Nepārtrauktība un laika skala

 • Izmantot, lai attēlotu notikumu vēsturisko secību, vecumu, pakāpes, nozīmes nokrāsas, novērtējuma skalu.

 • Pamatjautājumi:

 • Ko izmantot par mērogu?

 • Ar ko sākas (sākuma punkts), ar ko beidzas (nobeigums)

Cikls l.jpgSlide 51

Cikls

Cikla attēlojums mēģina parādīt, kā notikumu virknesavstarpēji mijdarbojas, lai sasniegtu vairākkārtīgus (atkārtojošus) rezultātus (dzīves cikls

 • Pamatjautājumi:

  • Kas ir galvenais cikla notikums?

  • Kā tas mijdarbojas un atkārtoti atgriežas sākotnējā stāvoklī

Asakveida si es asakas pl no ana analiz ana l.jpgSlide 53

Asakveida (siļķes asakas) plānošana/analizēšana

 • Lieto, lai attēlotu komplicēta gadījuma cēloņsakarības vai raksturotu sarežģītu parādību

 • Pamatjautājumi:

  • Kādi faktori izsauc notikumu X?

  • Kā tie ir savstarpēji saistīti?

  • Vai faktors, kas rada notikumu X ir tāds pats kā tie, kādēl gadījums X pastāv?

Piem rs l.jpgSlide 54

Piemērs

Probl mrisin jums l.jpgSlide 55

Problēmrisinājums

 • Nepieciešams

  • vispirms definēt problēmu,

  • tad aplūkot vairāku risinājumu iespējamību un

  • sasniegt pieņemamus rezultātus

K w l h metode l.jpgSlide 56

K-W-L-H metode

 • Laba metode priekšzināšanu aktualizēšanai. Noder darbam grupā. Donna Ogle[1] (1986) ir izveidojusi kā mācīšanās moduli teksta lasīšanas aktivizēšanai.

  • K – palīdz skolēnam atcerēties, ko viņš zina/KNOW par šo tēmu.

  • W – palīdz skolēnam noteikt, ko viņš vēlas/WANT iemācīties.

  • L - palīdz skolēnam noteikt, ko viņš iemācīsies/LEARN, ja izlasīs tekstu

  • H - palīdz skolēnam noteikt, kādā veidā/HOW viņš var iemācīties vēl vairāk (izmantot citus literatūras avotus utt.)

 • Skolēni izmanto informāciju, kas tiek dota, lai izpildītu darba uzdevumu.

  [1] Ogle, D. S. (1986). K-W-L group instructional strategy. In A. S. Palincsar, D. S. Ogle, B. F. Jones, & E. G. Carr (Eds.), Teaching reading as thinking (Teleconference Resource Guide, pp. 11-17). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

K w l h paraugs dinozauri l.jpgSlide 57

K-W-L-H paraugs - Dinozauri

Pl no ana l.jpgSlide 58

Plānošana

 • Stāstījuma grafiska un secīga attēlošana. Skolēni atceras galvenos notikumus, ilustrē notikumus katrā paredzētajā kvadrantā

Ideju att st bai lab kai t mas izpratnei l.jpgSlide 59

Ideju attīstībai – labākai tēmas izpratnei

 • Izvēlieties priekšmeta tēmu, ko var aplūkot no vairākiem aspektiem

 • Skolēnam nepieciešams

  • aprakstīt

  • salīdzināt

  • veidot asociācijas

  • analizēt

  • apspriest pielietojumu

  • pierādīt (par vai pret)

Slide60 l.jpgSlide 60

Tēmas nosaukums

Apraksti!

Salīdzini!

© Mc.Graw-Hill

CompanIes.Inc

Veido asociācijas!

Analizē!

Pierādi!

Pielieto!

Slide61 l.jpgSlide 61

Dabas parādības vai procesa apraksts

Grafisko inform cijas organizatoru noz me l.jpgSlide 62

Grafisko informācijas organizatoru nozīme

Slide63 l.jpgSlide 63

http://www.usd305.com/staffdev/tech%20vision/Inspiration/visuallearning.htm

Slide65 l.jpgSlide 65

http://www.usd305.com/staffdev/tech%20vision/Inspiration/compbenefits.htm

Slide66 l.jpgSlide 66

Jēdzienu

karte

Domu kartēšana

Blokshēmas

Formāli

Semantiskais tīkls

Neformāli

Argumentēšana

Venna diagrama

Cēloņsakarību izmantošana

Tabulas

Zirneklis

Telpiski

Formās

V veida diagramma

Secības ķēdes

Laika skalas

Sešstūru

izmantošana

Jēdzienu kārtošana

Paldies par uzman bu l.jpgSlide 67

Paldies par uzmanību!

Rita Birziņa

Latvijas Universitāte

Bioloģijas fakultāte

Kronvalda bulv. 4

Rīga, LV-1010

rita.birzina@lu.lv


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro