Five forces l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Five Forces PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

Five Forces. Michael E. Porter’s Five-Forces. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(ภาคพิเศษ)รุ่น 11 วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริหาร. การเข้ามาแข่งขัน ในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ ๆ. อำนาจต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ. อำนาจต่อรองของลูกค้า. สภาวะการ แข่งขันภายในอุตสาหกรรม. สินค้าทดแทน. การวิเคราะห์ Five Forces.

Download Presentation

Five Forces

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Five Forces

Michael E. Porter’s Five-Forces

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(ภาคพิเศษ)รุ่น 11

วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริหาร


การเข้ามาแข่งขัน ในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ ๆ

อำนาจต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ

อำนาจต่อรองของลูกค้า

สภาวะการ แข่งขันภายในอุตสาหกรรม

สินค้าทดแทน


การวิเคราะห์ Five Forces

1. วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

2. วิเคราะห์คู่แข่งรายใหม่

3. วิเคราะห์สินค้าทดแทน

4. วิเคราะห์อำนาจต่อรองของลูกค้า

5. วิเคราะห์อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์


1. วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ทำโดยการศึกษา

 • จำนวนคู่แข่ง และความสามารถในการแข่งขัน (Market Structure)

 • ความเจริญเติบโตของ Demand

 • ความแตกต่างของสินค้า Product Differences

 • กำลังการผลิตส่วนเกิน


1. วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (ต่อ)

 • ต้นทุนคงที่ของอุตสาหกรรม

 • ต้นทุนในการเก็บรักษา

 • อุปสรรคกีดขวางการออกจากธุรกิจ -- Sunk Cost, การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร และโรงงานไปทำการผลิตสินค้าอื่น กระทำได้ยาก, ความผูกพันทางจิตใจ, หน้าตา และชื่อเสียง, ผลกระทบโดยรวมของธุรกิจทั้งหมด (ความต่อเนื่อง) , ข้อตกลงกับ สหภาพแรงงาน


2. วิเคราะห์คู่แข่งรายใหม่

ผู้แข่งขันรายใหม่ จะเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการคือ

 • Barrier to Entry อุปสรรคกีดขวางการเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ง่ายหรือยาก

 • การป้องกัน หรือการตอบโต้จากคู่แข่งเดิมในตลาดอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์


2. วิเคราะห์คู่แข่งรายใหม่ (ต่อ)

Barrier to Entry อุปสรรคกีดขวางการเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ง่ายหรือยาก ซึ่งได้แก่

 • การประหยัดจากขนาด (Economies of Scale)

 • ความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation) หรือความภักดีต่อยี่ห้อ (Brand Royalty)

 • เงินลงทุน (Capital Requirements)


2. วิเคราะห์คู่แข่งรายใหม่ (ต่อ)

 • การเข้าถึงช่องทางในการจัดจำหน่าย (Access to distribution Channel)

 • นโยบายของรัฐบาล (Government Policy) รวมถึงสัมปทาน และใบอนุญาตต่าง ๆ

 • ต้นทุนแฝงในการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ใช้ (Switching Cost)

 • ข้อได้เปรียบในเรื่องของการเป็นเจ้าของเทคโนโลยี่ ประสิทธิผลที่ได้จากการเรียนรู้


2. วิเคราะห์คู่แข่งรายใหม่ (ต่อ)

การป้องกัน หรือการตอบโต้จากคู่แข่งเดิมในตลาด

คู่แข่งรายใหม่ อาจศึกษาจากพฤติกรรมของคู่แข่งเดิมในตลาด ที่เคยทำในการตอบโต้การเข้าตลาด

ซึ่งการป้องกันจากผู้คู่แข่งเดิม อาจทำโดย การใช้การตัดราคา ซึ่งพบว่า ถ้าตลาดค่อนข้างอิ่มตัว หรือโตช้า ผู้แข่งเดิม มักจะตอบโต้อย่างรุนแรง เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ ซึ่งตรงข้ามกับตลาดสินค้าที่ยังเติบโต ซึ่งไม่ค่อยมีการตัดราคารุนแรง


3. วิเคราะห์สินค้าทดแทน

วิเคราะห์สินค้าทดแทน เป็นสิ่งที่คุกคามเราได้ง่าย ซึ่งทำให้ปริมาณการขาย และกำไร ลดลง ซึ่งต้องพิจารณาถึง

 • ความยืดหยุ่นในการทดแทนกันของสินค้า

 • ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สินค้าทดแทน

 • ระดับความจงรักภักดีในสินค้า

 • ระดับราคาสินค้าทดแทน และคุณสมบัติในการใช้งานของสินค้าทดแทน


4. วิเคราะห์อำนาจต่อรองของลูกค้า

วิเคราะห์อำนาจต่อรองของลูกค้า เกี่ยวข้องการตั้งราคาขาย ซึ่งโยงไปหากำไรของผู้ผลิต ซึ่งอำนาจต่อรองเกิดจาก

 • ปริมาณการซื้อที่มาก ทำให้ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองสูง

 • ข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้า ที่ผู้ซื้อทราบยิ่งมีมาก ก็ยิ่งมีอำนาจในการต่อรองสูง

 • Brand Royalty

 • การรวมตัวของกลุ่มผู้ซื้อ ยิ่งมาก อำนาจในการต่อรองยิ่งมาก


4. วิเคราะห์อำนาจต่อรองของลูกค้า (ต่อ)

วิเคราะห์อำนาจต่อรองของลูกค้า เกี่ยวข้องการตั้งราคาขาย ซึ่งโยงไปหากำไรของผู้ผลิต ซึ่งอำนาจต่อรองเกิดจาก

 • ยิ่งความสามารถของผู้ซื้อ ที่อาจจะไปผลิตสินค้าเอง หรือความสามารถรวมกิจการไปข้างหลัง (Backward Integration) ได้ดีเท่าไร อำนาจต่อรองก็สูง

 • ยิ่งต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงไปใช้สินค้าคู่แข่งอื่น ต่ำเพียงไร อำนาจในการต่อรองยิ่งสูง


5. วิเคราะห์อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์

วิเคราะห์อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ ในฐานที่เราเป็น ผู้ผลิตที่ซื้อมา แล้วขายไป หรือเราเป็นผู้ผลิตที่ซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ ยิ่งอำนาจต่อรองเรามากเพียงใด ต้นทุนในการผลิตก็จะยิ่งต่ำ และทำให้เกิดกำไรมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่

 • จำนวนผู้ขายวัตถุดิบ ยิ่งน้อยราย ทำให้ Suppliers มีอำนาจต่อรองมากขึ้น และสัดส่วนที่ Suppliers นั้นขายให้เรายิ่งน้อย อำนาจในการต่อรองยิ่งเพิ่มขึ้น


5. วิเคราะห์อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (ต่อ)

 • การรวมตัวของ Suppliers ยิ่งมาก อำนาจต่อรองของ Suppliers ยิ่งมาก

 • จำนวนแหล่งวัตถุดิบ หรือวัตถุดิบที่มียิ่งน้อย อำนาจต่อรองของ Suppliers ยิ่งมาก

 • ความแตกต่าง และความเหมือนของวัตถุดิบ ยิ่งมาก ทำให้อำนาจต่อรองของ Suppliers ยิ่งมาก ยิ่งถ้า Supplier นั้นเป็นผู้ผลิตรายเดียว ยิ่งทำให้เขามีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น


5. วิเคราะห์อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (ต่อ)

 • และเช่นเดียวกัน ถ้าความสามารถในการลงลึก เข้าไปทำการผลิตเอง หรือเข้าไปทำแข่งขันกับ Suppliers หรือ ความสามารถในการ Forward Integration ยิ่งน้อย จะทำให้ Suppliers ยิ่งมีอำนาจต่อรองสูง


 • Login