Produktionsformer
Download
1 / 42

Produktionsformer - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Produktionsformer. Johann Packendorff. Manufacturing process types. Service process types. High. High. Project. Professional service. Jobbing. Service shop. Batch. Variety. Variety. Mass. Mass service. Contin- -uous. Low. Low. High. Low. Volume. High. Low. Volume.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Produktionsformer' - amos-martin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Produktionsformer

Produktionsformer

Johann Packendorff


Manufacturing process types

Service process types

High

High

Project

Professional service

Jobbing

Service shop

Batch

Variety

Variety

Mass

Mass service

Contin-

-uous

Low

Low

High

Low

Volume

High

Low

Volume


Woodwards tre typer
Woodwards tre typer

 • Massproduktion(Vitvaror, bilar, datorer, mobiltelefoner)

 • Processproduktion(papper & massa, petrokemi, stål)

 • Enstycksproduktion(byggnader, anläggningar, fartyg, stationära motorer, turbiner, flygplan, även hantverks- och lyxvaror)


Manufacturing process types

Service process types

High

High

Project

Professional service

Jobbing

Service shop

Batch

Variety

Variety

Mass

Mass service

Contin-

-uous

Low

Low

High

Low

Volume

High

Low

Volume


1 massproduktion
1. Massproduktion

 • Konvergerande produktion

 • En fas (fast)

 • Många underleverantörer

 • Personalintensivt

 • Aldrig site-montage

 • Ofta konsumentprodukter

 • Tillverkning/montering centralt


F re massproduktionens tidevarv
Före massproduktionens tidevarv

 • Jordbruket dominerande

 • Hantverksmässig eller ”projektbaserad” produktion

 • Tillgången till kraftkällor avgörande

 • Ont om arbetskraft i städer


Den industriella revolutionen
Den industriella revolutionen

 • Effektiviserat jordbruk

 • Effektiviserad gruvdrift

 • Ångmaskinen blev till kraftkälla och därmed transportmedel

 • Spatial samlokalisering möjlig

 • Gott om arbetskraft


Problem i det sena 1800 talets fabriker
Problem i det sena 1800-talets fabriker

 • Erfarenhetsbaserad produktionsstyrning

 • Yrkeskunskap styrde arbetsdelning och specialisering

 • Ogenomtänkt layout

 • Undermåliga arbetsförhållanden

 • Bristande produktutveckling


T forden
T-Forden

 • Lanserades 1908, hantverksbyggd

 • Marknadsfördes mot bönder (gemene man)

 • Successiv utveckling och marknadspenetrering

 • 1913: Det löpande bandet


L pande bandet

Löpande bandet

Förutsättningar ?

Konsekvenser ?


Principer f r det l pande bandet
Principer för det löpande bandet

 • Analytiskt tillvägagångssätt

 • Standardisering av produkten

 • Specialisering av operatörerna

 • Arbetsdelning (beordrad)

 • Flödesinriktad layout (fysisk förflyttning gav automatisk arbetsorder)

 • Monteringsband och hängtransportörer

 • Detaljplanering av råvaror och personal

 • Reglerade arbetstider (8 timmarsdagar)


Konsekvenser
Konsekvenser

 • Kostnads- och prisreduktion med 2/3

 • Ingen yrkesskicklighet behövdes => halverade löner

 • Personalomsättningen reducerades med 9/10

 • Lärkurvor innebar successiva förbättringar under flera år


Ytterligare utveckling vid ford
Ytterligare utveckling vid Ford

 • Integration bakåt – säkrad råvarutillförsel

 • Kapitalbindning i olika mellanlager minskades

 • Total genomloppstid järnmalm-kontanter i bilhallen sänktes till 50 timmar

 • Marknaden vek, ny modell (A-forden) ej lika populär, kunderna krävde större anpassning

 • Ford förlorade sin ledande ställning i bilbranschen i slutet av 20-talet.


En teoretisk parallell taylor
En teoretisk parallell: Taylor

 • 1911: Scientific Management

 • Det finns ett bästa sätt att utforma produktion

 • Man skall gå strikt vetenskapligt tillväga

 • Rätt man på rätt plats

 • Samarbete inom företaget


Rationaliseringsr relsen i sverige
Rationaliseringsrörelsen i Sverige

 • Började vid 30-talets slut, peak under 60-talet

 • Brukstraditioner hindrade rationaliseringar

 • Arbetsstudier (MTM – Metod, Tid, Mätning)

 • Funktionella verkstäderFunktionella verkst der
Funktionella verkstäder

 • Masstillverkning är ofta ej möjlig

 • Ofta blandad tillverkning i korta serier

 • Alla maskiner med en viss funktion samlades till funktionella grupper (t ex beredning, svetsning, målning, montering)

 • De olika produkterna flödade genom dessa

 • Bemannades med specialister

 • Modularisering => divergerande produktionProblem med funktionella verkst der
Problem med funktionella verkstäder

 • Betydande kapitalbildning

 • Problem med kapacitetsutnyttjandet (MAX-principen gick ej att genomföra)

 • Störningskänsliga system (köbildning, flaskhalsar)

 • Långa genomloppstider – mkt mellanlagring och transporter


Fl desgrupper
Flödesgrupper

 • Grupp av maskiner där all bearbetning sker för en och samma produkt inom en viss del av produktionskedjan

 • Dominerande maskin och kompletterande maskiner

 • Enkelt, rakt flöde inom gruppen

 • Lokal planering

 • Förändrade belöningssystem

 • Kortare genomloppstider, mindre personalomsättningEfter rationaliseringsr relsen ma materialadm
Efter rationaliseringsrörelsen: MA (materialadm)

 • Dubbelt problem: Kundanpassning och lågt kapacitetsutnyttjande, ej produktionslayouten i sig

 • Mål: Minskad kapitalbindning och ökad genomloppshastighet

 • Strategi: Minimera ständigt produkter i arbete (PiA)

 • Kundorderstyrning


Produktverkst der
Produktverkstäder

 • Ett komplett tillverkningsförlopp för en produkt eller produktfamilj

 • Marknadsorienterat

 • Kvalitet gemensam angelägenhet

 • Självstyrande grupperAutomatiserad produktionsorganisation
Automatiserad produktionsorganisation

 • NC-teknik (numeric control) – programmerade maskiner med korta ställtider

 • Robotisering

 • Automatiska lager och transportsystem

 • FMS – flexible manufacturing systems – maskinerna kopplas ihop till hela produktionssystem


Automatiserad produktionsorganisation1
Automatiserad produktionsorganisation

 • PBB – Produktion med begränsad bemanning

 • CAD/CAM – Computer aided design / Computer-aided manufacturing

 • EDI – Electronic data interchange

 • Processindustrin förebild (fungerade ej)


Japansk produktionsorganisation
Japansk produktionsorganisation

 • Lean production

 • Flexibel personal

 • Högt maskinutnyttjande

 • Korta omställningstider

 • Små partistorlekar

 • Minimala förråd & mellanlager (JIT)

 • Nollfelstillverkning i st f optimering

 • Kaizen – ständig förbättring

 • Kanban – skapa efterfrågesug genom bakåtordrar


Och sedan d
Och sedan då?

 • Hyperkonkurrens innebär fokus på produktutveckling

 • Produktion och marknadsföring centralt för globala strategier

 • Ständig kvalitets- och flexibilitetsjakt

 • Och människan då?


2 processproduktion
2. Processproduktion

 • Betecknar ett produktionssystem som är fullständigt automatiserat/datoriserat, där operatörens roll är att övervaka att processen fortgår som planerat och vid behov korrigera avvikelser i denna.

 • Processen i sig innebär en divergerande, komplex omvandling av ett råmaterial till olika förädlade produkter

 • Processen är ett ständigt flöde, ej en serie självständiga ”items” som förädlas

 • Kemisk industri, kraftproduktion, metallindustri etc etc


Processproduktionen som tekniskt ideal
Processproduktionen som tekniskt ideal

 • Fullständigt automatiserat

 • Fullständigt förutsägbart

 • Fullständigt programmerbart

 • Effektivisering och rationalisering en rent teknisk fråga – optimering mellan processekonomi och arbetsekonomi

 • Liten, platt organisation bestående av ett fåtal högt kvalificerade operatörer


Processproduktion som m nskligt ideal
Processproduktion som mänskligt ideal?

 • Människan ej längre en aktiv producerare, utan ”enbart” en övervakare som bereder, reglerar och administrerar processen – lös tidskoppling

 • Människan den som rycker in och korrigerar processen vid kriser och störningar – hård tidskoppling

 • Ostandardiserade, komplexa arbetshandlingar med höga krav på självorganiserat samarbete och problemlösning


S olikt massproduktion
Så olikt massproduktion?

 • Nej – egentligen massproduktion driven till sin spets. I övrigt samma problem med kapitalrationalisering, genomloppstider, ställtider, kvalitetsstyrning etc

 • Ja – processens logik är annorlunda och arbetsinnehållet för operatörerna är annorlunda – ett bättre och mer kvalificerat arbete, oftast


Vikten av st ndig produktutveckling
Vikten av ständig produktutveckling

 • Produkterna och produktionssätten oftast standardiserade i hela branschen, nyheter sprider sig fort

 • Priset en viktig variabel

 • Applikationsfantasi

 • Grundforskning

 • Produktutveckling och processförbättringar hänger ihop


Vikten av marknadsf ring
Vikten av marknadsföring

 • Typiskt B2B – goda, långsiktiga, förtroendefulla kundrelationer centralt

 • Produkten i sig standardiserad

 • Varumärke, innovationsförmåga

 • Miljömedvetenhet - råvaruleverantör


3 enstycksproduktion och projekt varf r nya organisationsformer
3. Enstycksproduktion och projekt: Varför nya organisationsformer?

 • Traditionell uppdelning av industriella produktionsformer- Enstycksproduktion- Massproduktion- Processproduktion

 • Rationalitet, standardisering, hierarkisk organisering, repetitivitet, boundary spanning & control


Utvecklingstendenser
Utvecklingstendenser organisationsformer?

 • Avancerad enstycksproduktion viktigare

 • Kundanpassning och komplexitet ökar

 • Ständiga utvecklings- och förändringsbehov

 • Internationalisering & marknadsomdefinieringar

 • Allianser och samarbeten mellan företag krävs

 • Ny och särpräglad kompetens krävs

 • Byråkratiproblem i befintliga storföretag

  => Projektorganisationer i stället för byråkratier


Projekt definition
Projekt: Definition organisationsformer?

 • en unik, icke repetitiv uppgift

 • med ett förutbestämt leveransdatun

 • specifierat utifrån ett eller flera mål

 • bestående av ett antal komplexa och ömsesidigt beroende aktiviteter


Projekttyper
Projekttyper organisationsformer?


S derlunds projekttyper
Söderlunds projekttyper organisationsformer?

 • Affärsprojekt

 • Utvecklingsprojekt

 • Förändringsprojekt


ad