metod ologija istra ivanja
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metod ologija istraživanja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Metod ologija istraživanja - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Metod ologija istraživanja. O rganiza cija istra ž ivanja Metod e istraživanja Metode prikupljanja podatak a M etode obrade podataka. Opšti na č in organizovanja istra ž ivanja - n acrt istra ž ivanja. Uvod- problem istraživanja T eorijski okvir - izbor odre đen p roblem om istraživanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metod ologija istraživanja' - amity-barrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metod ologija istra ivanja

Metodologija istraživanja

Organizacija istraživanja

Metodeistraživanja

Metode prikupljanja podataka

Metode obrade podataka

op ti na in organizovanja istra ivanja n acrt istra ivanja
Opšti način organizovanja istraživanja- nacrt istraživanja
 • Uvod- problem istraživanja
 • Teorijskiokvir- izbor određen problemom istraživanja

terminologija,

integrisani set principa

deskripcija i organizacija informacija, objašnjenje, predikcija

 • Prikaz istraživanja- dosadašnji nalazi
metodologija istra ivanja
Metodologija istraživanja

ŠTA

 • Predmet istraživanja
 • Ciljevi
 • Hipoteze- testiranje pretpostavki ili istraživačka pitanja
 • Značaj istraživanja- teorijski i/ili praktični doprinos
metodologija istra ivanja1
Metodologija istraživanja

KAKO

 • Varijable- operacionalne definicije, zavisne, nezavisne, kontrolne
 • Uzorak- reprezentativan, kvotni, prigodan- generalizacija rezultata; veličina uzorka
 • Instrumenti merenja pojave- metode procene
 • Procedura- način realizacie, veme i mesto
 • Obrada podataka- metode statističke obrada rezultata
rezultati istra ivanja
Rezultati istraživanja
 • Rezultati- prikaz i analiza;
 • Diskusija- interpretacija i komparacija,
 • Zaključci- rezime osnovnih nalaza, značaj, ograničenja, preporuke za praksu i/ili dalja istraživanja
metode istra ivanja

teorije

istraživanja

hipoteze

Metode istraživanja
metode kvantitativnih istra ivanja
Metode kvantitativnih istraživanja
 • Broj varijabli- univarijatna, bivarijatna i multivarijatna istraživanja
 • Vrste varijabli
 • nominalne- diskretne, kvalitativne kategorije
 • ordinalne- rangovi
 • intervalne – kontinuirane, dimenzionalne
 • Organizacija podataka- kodiranje i matrica
va ne karakteristike normlne krive
Važne karakteristike normlne krive
 • aritmetička sredina (M), medijana (Mdn) i mod (Mod) se poklapaju
 • unimodalnost – postoji samo jedna tačka maksimalne visine, maksimalne frekvencije
 • bilateralna simetričnost
 • ukoliko je normalna kriva podaljena standardnim devijacijama poznat je procenat rezultata koji pada u tako ograničene opsege
stepen eksplorativne mo i
Stepen eksplorativne moći
 • Deskriptivna istraživanja - kojima se neka pojava samo opisuje ili utvrđuje njeno prisustvo
 • Eksplorativna istraživanja - imaju za cilj da ustanove neku pravilnost, povezanost (korelacije) između nekih pojava
 • Eksplikativna istraživanja za proveru hipoteza o uzročno-posledičnim odnosima
metod istra ivanja
Metod istraživanja
 • Eksperiment- sistematsko menjanje uslova (NZV)čije dejstvo na pojavu (ZV) ispitujemo, dok ostale kontrolišeno (KV)- ponovljena merenja ili ujednačene grupe- objašnjenje
 • Sistematsko neeksperimentalno posmatranje- planski, sistematski, kontrolisano, ali bez uticaja na pojavu- opis,
 • Statistička istraživanja – instrumenti procene; korelativna i diskriminativna analiza
 • Ankete- deskripcija; tendencije - pitanje reprezentativnog uzorka
 • Studija slučaja- klinički metod; individualna deskripcija, eksplanacija
metode prikupljanja podataka
Metode prikupljanja podataka

Izvori procene:

 • Posmatranje
 • Samoposmatranje (introspekcija)

Sredstva procene:

 • Naturalističke metode- intervju, opservacija
 • Psihotehničke metode- testovi, skale procene, upitnici, tehnike
instrumenati procene
Instrumenati procene
 • Upitnici i inventari - serije pitanja/ajtema vezanih za sadržaj ispitivanja; ponuđeni odgovori (tačno-netačno) ili procena na skali (3, 5 ili 7-stepena); standardizovane norme ocenjivanja; multidimenzionalni upitnici- interpretativni potencijal
 • Skale procene- kombinuju naturalistički pristup opservacije ponašanja sa kvantifikacijom na određenoj skali procene
 • Testovi - standardizovane procedure za rešavanje zadataka sa normama za njihovo ocenjivanje i klasifikaciju rezultata
 • Tehnike - postupci kojima se dobijaju pretežno kvalitativni, subjektivni odgovori na postavljene zadatke. Ocenjuje se kvalitet odgovora (projektivne tehnike)
uslovi merenja psihometrijski zahtevi
Uslovi merenja-psihometrijski zahtevi
 • Objektivnost- zadavanje i ocenjivanje testa vrši se na isti način za sve ispitanike, jednaki uslovi ispitivanja za sve. Razlike u rezultatima ne odražavaju razlike u uslovima ispitivanja i subjektivnim procenama ispitivača. Jasna i detaljna uputstva za zadavanje i ocenjivanje. Mera- koeficijent saglasnosti između ocenjivača
 • Diskriminativnost- osetljivost instrumenta da meri ceo raspon ispoljavanja jedne pojave u populaciji, odnosno da razlikuje ispitanike sa različito razvijenim karakteristikama koje su predmet merenja.
uslovi merenja psihometrijski zahtevi1
Uslovi merenja-psihometrijski zahtevi
 • Validnost ili valjanost -empirijska potvrda o povezanosti rezultata testa sa ispitivanom pojavom; da instrument zaista meri ono čemu je namenjen, a ne nešto drugo.

Vrste: sadržinska, kriterijumska- konkurentna, prediktivna i konstruktivna validnost.

 • Pouzdanost ili relijabilnost - mera koliko individualne razlike na skorovima odražavaju stvarne razlike na predmetu merenja nasuprot slučajnim greškama merenja. Mera poverenja koje možemo imati u dobijene podatake. Mera- koeficijent pouzdanosti.

Vrste: Test-retest (stabilnost); interna konzistentnost, paralelne forme, saglasnost ocenjivača

statisti ke metode obrade podataka
Statističke metode obrade podataka
 • Deskriptivne- centralne tendencije (mod, medijana, frekvencije, procenti, AS), mere varijabilnosti (raspon, SD)
 • Korelacione- statistička mera povezanosti pojava (r < +/-1), zajedničke varijacije, modaliteti povezanosti
 • Diskriminativne- razlike među grupama (eksperiment)

Statistička značajnost- verovatnoća slučajnosti, ne značajnosti

ad