NEJSTARŠÍ MINULOST V POVĚSTECH - PowerPoint PPT Presentation

Nejstar minulost v pov stech
Download
1 / 14

  • 123 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

VY_08_Vla4_44p. Všeználek vypráví pověsti z našich dějin. NEJSTARŠÍ MINULOST V POVĚSTECH.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NEJSTARŠÍ MINULOST V POVĚSTECH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nejstar minulost v pov stech

VY_08_Vla4_44p

Veznlek vyprv povsti z naich djin.

NEJSTAR MINULOST V POVSTECH


Praotec ech

Podle dochovanch povst pivedl praotec ech svj kmen pod horu p. Rozhldl se po krajin a rozhodl, e se zde usad. Zemi pojmenovali na poest echy.Pebrodili dal velkou eku a pili do krajiny, kter vem uarovala. eky pln ryb, v lesch mnostv zve, mrana divokch vel dvajcch drahocenn med. Podl ek se thly pastviny, na nebi krouila hejna ptk. Vojvoda ech ukzal na vysokou horu: Pojme pod tuto horu, tam si odpoineme.

Pod horou se utboili, vladykov ohledali okoln pdu a poznali, e je rodn. Rno s prvnm slunenm paprskem ech s radou starch vystoupil na vrchol hory. Ped nimi se rozkldal do dlky iroir kraj, a k modravm horm rovn. V zeleni luk svtily eky jako rozlit stbro.

Vidte tu krsu? Zrovna takovou zemi mi zjevili bohov v na star vlasti. To je ta zem zaslben, zve a ptk pln, medem oplvajc. Veho tu budete mt hojnost. Bude nm tak dobrou obranou proti neptelm. To je zem podle va vle. Jen jmna nem, rozvate, jakm jmnem by mla bt pojmenovna, pravil vojvoda ech pevnm hlasem.

Tvm! Tvm nech se jmenuje! zvolal staec s dlouhmi blmi vousy, nejstar ze vech vladyk.

Praotec ech


Nejstar minulost v pov stech

Praotec ech ukazuje z hory p svmu lidu novou vlast.

Obrzek 1: praotec ech na hoe p[1]


Vojvoda krok

Vojvoda Krok

Krok pevzal vldu po smrti praotce echa. Vldl esk zemi, rozsuzoval spory a lidi uil moudrosti. Na hrad Bude sdlil tu se svmi temi dcerami Kazi, Tetou a Libu. Jednou dostal vnuknut, e jeho hrad neobstoj ped nepteli a e mus vystavt jin sdlo. Vybral si posly a nadil jim: Ztra ped vchodem slunce se vydejte na stranu, kde je slunce mezi vchodem a polednem. Jdte tak dlouho, a pijdete k ece. Tam hledejte phodn msto ke stavb hradu.

Poslov hledali, a nali na pravm behu Vltavy skalnat ostroh mezi hlubokmi lesy. Krok zde nechal vystavt mohutn hrad s prostornmi stavenmi a velkm prostranstvm. Vyehrad. Po Krokov smrti se ujala vldy jeho nejmlad dcera Libue. ila na Vyehrad, odkud stejn tak moude jako jej otec vldla svmu lidu. Kazi znala velijak byliny a koen. Hojila rzn neduhy a krotila bolest. Po otcov smrti sdlila na hrad Kazn, kter stval pobl eky Me. Nad M na vrchu pkr skly si vystavla hrad i Teta. Jej hrad byl velice pevn. Nazval se Tetn.


Nejstar minulost v pov stech

Obrzek 2: Krok s dcerami[2]

Krok a jeho ti dcery Kazi, Teta, Libue


P emysl or

Pemysl Or

Libue si vzala za manela Pemysla Ore. Pemysl se stal zakladatelem rodu Pemyslovc.

Kdy k n dojdli, spatili malho chlapce. Toho se zeptali: Dobr chlape, je toto ves Stadice? A ije tu mu jmnem Pemysl?

Ano, toto jsou Stadice, odvtil chlapec, a Pemysl tamhle na poli pohn sv voly. Poslov spatili opodl mue vysok postavy, jak v lench stevcch za pluhem kr. Pitom pobz speen strakatch vol. Jeli tedy dle k ori irokou mez. Kdy se piblili, zastavil se knnin k a radostn zaehtal. Sehnul hlavu ped mladm orem, jen zarazil pluh a zastavil voly.

Vladykov sundali z bloue knec roucho dlouhou sukni lemovanou vzcnou koeinou i drah a krsn pl pistoupili k Pemyslovi, nzko se mu poklonili a pozdravili ho: Bu zdrv kne a vtej! Pus voly, roucho zm, posa se na kon a poje s nmi. Knna Libue a vechen nrod ech ti vzkazuj, abys s nmi pijel a pijal vldu tob a tvm potomkm souzenou. Tebe jsme zvolili za svho soudce, ochrnce a knete.


Nejstar minulost v pov stech

Obrazov materil k povsti Pemysl Or:

Libuin k vede poselstvo za Pemyslem Orem.

Poselstvo povolv Pemysla Ore, aby se stal knetem ech.

Poslov u Pemysla Ore.

Knna Libue vt Pemysla Ore.

Libue a Pemysl.


Zalo en prahy

Jednou stanula Libue s Pemyslem a s druinou na skalnatm srzu vysoko nad Vltavou. Najednou ovanul posvtn strach celou druinu a dotkl se srdce vech. Libui se zjasnily lce, zrak j vzpll. Hledla jako u vytren, jako by nebylo ani manela, ani cel druiny. Vzthla ruce k modravm strnm za ekou, hledla na les a mluvila prorockm duchem:

Msto vidm velik, jeho slva hvzd se bude dotkat. Tam v lese je msto, ticet hon odtud vzdlen, Vltava je obh. To na plnoc ohrazuje potok Brusnice, na poledn stran pak skalnat hora vedle lesa Strahova. Tam kdy pijdete, najdete lovka uprosted lesa, jak tes prh domu. I nazvete hrad, kter vystavte, Prahou. A jako knata a vojvodov proti prahu klanj hlavu, tak budou se klant i proti mstu mmu. Bu mu est a chvla a bu znm v celm svt.

Zaloen Prahy


Nejstar minulost v pov stech

Obrzek 3: Libue[3]

Libue vt slvu Prahy: "Msto vidm velik, jeho slva hvzd se bude dotkat."


Star pov sti vypr v j mnoho dal ch p b h

Star povsti vyprvj mnoho dalch pbh.

O Bivojovi, kter holma rukama ulovil kance.

O dv vlce, kter vypukla po smrti knny Libue.

O Horymrovi a jeho vrnm koni emkovi

http://www.martinhron.cz/povestipage.htm


Ctirad a rka

Ctirad a rka

Ve stanoven as se Ctirad se svou druinou skuten vydal na cestu. Kne mu poruil, aby si s sebou vzal dostaten poet ozbrojench jezdc. Vdl, e Vlasta se svmi bojovnicemi je velmi nebezpen. Na cestu se jich tedy vydalo jednadvacet. Byl parn den, dusno bylo i v lese. A jak tak jedou lesnatm dolm, zaslechl Ctirad najednou ensk pl. Ozval se zblzka a kdy se udiven vladyka pustil po hlase, spatil u nedalek houtiny krsnou dvku. Leela na mechu a byla svzna provazy na rukou i nohou. Vedle n leel loveck roh a velk ndoba s medovinou.

Ctirad hned seskoil z kon a chvtal k plac dvce. Zvdav se pt: Co to vechno m znamenat?

Vechno ti povm, jen mi uvolni pouta, psob mi hroznou bolest. Ctirad tedy peezal provazy na rukou i nohou a osvobozen dvka se na mechu posadila. Hned se dala do vyprvn: Jmenuji se rka.


Nejstar minulost v pov stech

Dnes jsme s otcem lovili v tchto lesch. J se pustila za zv. Hnala jsem se tak daleko, a jsem se otci ztratila. Uvdomila jsem si, e tu jsem sama. Vzala jsem tedy loveck roh a zatroubila, abych otce pivolala. Vtom vyrazil z houtiny velk houf ozbrojench dvek, strhly m z kon, svzaly a kaly, e m na Dvn odvezou, pokud nepjdu dobrovoln. Hrozila jsem jim, e pijde mj otec, ale ony se jen smly, e se neboj. Kdy ale uslyely hlas tv druiny, rychle ujely i s mm konm a m tu nechaly.

Ctirad dvku vyslechl a hned slbil, e ji odveze dom. Chtl ji posadit k sob do sedla. Ona ho vak prosila, e si chce jet chvli odpoinout. Ctirad se tedy i se svou druinou posadil k n. rka jim hned podala medovinu, aby se napili. Npoj jim velmi chutnal, jen se jim zdlo, jakoby jim psobil maltnost po celm tle. To proradn Vlasta pimchala do medoviny uspvajc tekutinu! Spnek jim sedal na vka, a vichni krom Ctirada usnuli.

rka Ctirada podala, aby zatroubil na roh. Co kdy je nablzku jej otec? Ctirad tedy zatroubil a netuil, e tm na sebe pivolv netst. Z hout se vytil houf ozbrojench dvek a dv ne se zmaltnl mui vzpamatovali, byli do jednoho pobiti. Ueten zstal pouze Ctirad, kterho odvedli na Dvn. Druh den ho dvky na vltavskm behu pmo proti Vyehradu umuily a vpletly do kola.


V e jsou jen kr sn pov sti vymy len p b hy z minulosti na zem

Ve jsou jen krsn povsti vymylen pbhy z minulosti na zem.

Obrzek 4: Dv vlka [4]


Nejstar minulost v pov stech

Pouit zdroje:

[1] Josef Mathauser - Praotec ech na hoe p. In: MATHAUSER, Josef. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2009 [cit. 2012-02-15]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_-_Praotec_%C4%8Cech_na_ho%C5%99e_%C5%98%C3%ADp.jpg

[2 ]Josef Mathauser - Kne Krok s dcerami (Kazi, Teta, Libuse). In: MATHAUSER, Josef. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2009 [cit. 2012-02-15]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_-_Kn%C3%AD%C5%BEe_Krok_s_dcerami_%28Kazi,_Teta,_Libuse%29.jpg

[3] Josef Mathauser - Knna Libue vt slvu Prahy. In: MATHAUSER, Josef. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2009 [cit. 2012-02-15]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_-_Kn%C4%9B%C5%BEna_Libu%C5%A1e_v%C4%9B%C5%A1t%C3%AD_sl%C3%A1vu_Prahy.jpg

[4] AdofLiebscher - Dv vlka. In: LIEBSCHER, Adolf. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2009 [cit. 2012-02-15]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Adof_Liebscher_-_D%C3%ADv%C4%8D%C3%AD_v%C3%A1lka.jpg

Klipart Office. Com

Libue. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2012 [cit. 2012-02-15]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Libu%C5%A1e_%28kn%C4%9B%C5%BEna%29

Alois Jirsek-Star povsti esk


  • Login