T tny informa n syst m
Download
1 / 17

t tny informacn syst m - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Štátny informačný systém. Používané zdroje. Grell, M. a kol.: Informačné systémy v štátnej správe, Ekonóm, 2002 Klas A.: Program informatizácie v podmienkach vstupu SR do EÚ, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV Bratislava, 2001 Zabák Z.: Manažérska informatika, Ekonóm Bratislava, 1998

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' t tny informacn syst m' - amil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pou van zdroje
Používané zdroje

 • Grell, M. a kol.: Informačné systémy v štátnej správe, Ekonóm, 2002

 • Klas A.: Program informatizácie v podmienkach vstupu SR do EÚ, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV Bratislava, 2001

 • Zabák Z.: Manažérska informatika, Ekonóm Bratislava, 1998

 • Aktuálne elektronické materiály voľne dostupné na internete


Korene
Korene

 • Okolo roku 1992

 • Federatívne usporiadanie

 • Neboli ani teoretické ani praktické skúsenosti (doma ani v zahraničí)


D vody vzniku
Dôvody vzniku

 • Dosiahnuť vyššiu úroveň funkčnosti IS v ŠS

 • Prekonať relatívnu izolovanosť rezortných IS


Pr stupy
Prístupy

 • Historický – postupnosť prijímaných dokumentov v ŠS v SR

 • Vývojový – rozvojové tendencie ŠIS ohraničené konkrétnymi projektmi


Historick pr stup
Historický prístup

 • Národný program informatizácie

  • Def: ŠIS chápeme ako zjednotenie IS orgánov ŠS, IS podnikateľských subjektov a ostatných IS (napr. IS tlačových agentúr), ktoré nazývame účelové IS

 • Zákon 261/95 o ŠIS

  • Def: ŠIS vzniká fungovaním a vzájomným pôsobením konečného počtu už existujúcich IS (častí ŠIS) a ich vzájomnými väzbami

  • Def: ŠIS považujeme za IS verejnej správy v užšom zmysle slova

  • Problémy:

   • Napojenie na prostriedky štátneho rozpočtu -

   • Definovanie subjektov ŠIS


V vojov pr stup
Vývojový prístup

 • Koncepcia ŠIS na roky 95-96 – súbor konkrétnych projektov

  • Def: ŠIS je taký IS ÚŠO, ktorý sprístupňuje relevantné informácie a ich efektívny zber

 • Koncepcia ŠIS na roky 97-98

  • Def: ŠIS je IS ÚŠO s tromi úrovňami komunikačných dátových väzieb – koordinačnej, medzirezortnej a rezortnej

   • Koordinačná – metainformačný systém ŠIS

   • Medzirezortná – ministerstvá + ÚV SR cez GOVNET

   • Rezortná – SR + zahraničie


Informa n podpora innost o anal za
Informačná podpora činností ÚŠO – analýza

 • Hospodárska politika – hospodárske opatrenia štátu

 • Štátna administratíva – spravovanie štátu

 • Def: ŠIS pozostáva z podsystému pre hospodársku politiku a podsystému pre štátnu administratívu

 • Hierarchický prístup – podsystémy vrcholového riadenia, rezortov a ostatných ŠO

 • Funkčný prístup – podľa jednotlivých činností (politík) – finančnej, daňovej, colnej, obchodnej...


Rozvojov tendencie rezortn ch podsyst mov
Rozvojové tendencie rezortných podsystémov

 • Rezorty formulujú projekty zásadného významu a tvorba ich IS smeruje k vytváraniu informačného systému na podporu strategického rozhodovania v ŠS

 • Def: ŠIS je zjednotením IS na podporu strategického rozhodovania častí ŠIS ako podsystémov ŠIS


Charakteristika metodol gie met dy techniky n stroje
Charakteristika metodológie, metódy, techniky, nástroje

 • Metodológia – súhrn postupov a čiastkových metód, ktoré určujú, kto, čo a kedy sa rieši v procese vytvárania IS – SSADM, SDM, OMT...

 • Metódy – postupy na riešenie úloh istého typu

 • Techniky – časť metódy

 • Nástroje – (softvérové) produkty, ktoré umožňujú realizovať techniky (CASE)


Koncep n pr stupy k tvorbe is
Koncepčné prístupy k tvorbe IS

 • Systémový prístup - štruktúrovaný prístup

 • Štruktúrovaný prístup – objektový prístup

 • Funkčný prístup – dátový prístup

 • Prístup zhora nadol – prístup zdola nahor

 • Metodológia tvorby ŠIS – koordinačná úroveň – MŠ SR

 • Metodológia tvorby častí ŠIS

 • Sú tu rozdiely medzi dĺžkou životného cyklu, dekompozície...


Komponenty is
Komponenty ŠIS

 • Subjekty – aktívne a pasívne

 • Objekty ŠIS

 • Podporné nástroje

  • HW, SW, normy štandardy, legisltíve, registre, číselníky...

 • Každý údaj má jednoznačne definovaného garanta z množiny gestorov ŠIS


Metodol gia tvorby is
Metodológia tvorby ŠIS

 • SSADM - anglická

 • Merise – francúzska

 • SSADM

  • Fáza analýzy

   • Analýza existujúceho systému

   • Stanovenie požiadaviek a acieľov

   • Voľba varianty techického riešenia

  • Fáza návrhu

   • Návrh štruktúry dát

   • Návrh postupov

   • Návrh fyzického riešenia


Metodol gia ssadm
Metodológia SSADM

 • Štruktúrovaný prístup

 • Prístup top-down (zhora - nadol)

 • Dátovo orientovaný systém – štruktúra dát určuje štruktúru programov

 • Oddelenie logického a fyzického návrhu (zo začiatku sa pracuje na konceptuálnej úrovni)


F za anal zy
Fáza analýzy

 • Pomocou softu System Case SDW

 • Metóda BSP/ISP

  • Organizačné diagramy

  • Hierarchické diagramy funkcií

  • Relačné matice

  • Diagramy funkčných závislostí

 • Metóda Gane&Sarson, DeMarc

  • Diagramy informačných tokov


F za n vrhu
Fáza návrhu

 • Metóda Chena – ERA diagram

 • Metóda Codda – Normalizácia báza dát

 • Metóda Jacksona – Diagramy životného cyklu entít, Diagramy štruktúry dát a programových špecifikácií

 • Metóda Yourdana – Znázornenie štruktúry podsystémuad