Tr dl sa datorn tverk
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Trådlösa datornätverk PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Trådlösa datornätverk. Strålning och riskkommunikation. Riskbedömning Vetenskapligt stöd. Riskuppfattning Oro. Riskhantering Gränser/Policy. Riskuppfattning. Riskbedömning Vetenskapligt stöd. Riskuppfattning Oro. Riskhantering Gränser/Policy. Radiation Risk Communication. EMF.

Download Presentation

Trådlösa datornätverk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trådlösa datornätverk

Strålning och riskkommunikation

Jimmy Estenberg


Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy


Riskuppfattning

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy


RadiationRisk Communication

EMF

X-rays

Radon

UV

Public Health

Public Concern

UV

Radon

X-rays

EMF


Vad påverkar vår riskuppfattning?

 • Nytt eller upplevs som okänt

 • Skapat av människan (onaturligt)

 • Inte kan uppfattas med våra sinnen

 • Pågående debatt om riskerna

 • Ekonomisk vinning

 • Förtroende för verksamhetsutövaren

 • Ofrivilligt

 • Barn utsätts


Allmänhetens oro för elektromagnetiska fält(uppskattning)


Riskbedömning

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy


Riskbedömning

Cellstudier

Djurstudier

Studier på människa

Sammanvägda slutsatser utifrån studiernas kvalité, om de har upprepats av oberoende forskargrupper, etc.

Strålsäkerhetsmyndighetens riskbedömning


Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd

 • Består av internationella forskare som är experter inom området EMF och hälsa

 • Sammanfattar nya studier som granskats och publicerats i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter

 • Årlig rapport


Europarådets Resolution 1815

 • Europarådet, som inte ska sammanblandas med Europeiska rådet, är ingen expertinstans för vare sig elektromagnetiska fält eller möjliga hälsorisker med dessa fält. Europarådet ägnar sig i första hand åt demokratifrågor och frågor kring mänskliga rättigheter.

 • Resolution 1815 är ett politiskt ställningstagande.

 • Strålsäkerhetsmyndigheten gör riskbedömningar utifrån vetenskapliga fakta och inte baserat på politiska ställningstaganden.

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy


”Bina dör av radiovågor från basstationer”

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy


Tärnan (Skutehagen)


Maneten (Hällsviks bycenter)


Skolgården (Hällsviks bycenter)


Brittiska Public Health England

 • Exponeringsnivån framför datorn är lägre än en hundradel av vad man kan exponeras för vid mobiltelefonsamtal.

 • För den som inte sitter vid en dator utan enbart vistas i en miljö med ett trådlöst datornätverk blir exponeringsnivån ännu lägre.

 • Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar visar att exponeringen i miljöer med trådlösa datornätverk motsvarar exponeringen från basstationer i stadsmiljö, långt under gällande referensvärden.


Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågsexponering från trådlösa datornätverk.

 • Det finns således ingen anledning att av strålskyddsskäl avråda från att installera trådlösa datornätverk i skol- eller hemmiljö.


Andra länders expertmyndigheter

 • I princip alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, med den ryska som enda kända undantaget, gör en liknande bedömning.


Världshälsoorganisationen, WHO

Faktablad 304

 • ”Med tanke på de mycket låga exponeringsnivåerna och de forskningsresultat som samlats in hittills finns det inget övertygande vetenskapligt bevis för att svaga RF-signaler från basstationer och trådlösa nät orsakar negativa hälsoeffekter.”


Identifierade hälsoproblem

 • Stress av att ständigt vara uppkopplad

 • Skärmljus


Riskhantering

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy


SSMFS 2008:18

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om

begränsning av allmänhetens exponering för

elektromagnetiska fält

 • Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd avser allmänhetens exponering

 • Yrkesmässig exponering regleras av Arbetsmiljöverket


Trådlösa datornätverk i skolor

 • Skolor valde bort trådlöst pga strålning

 • Strålsäkerhetsmyndigheten mätte i skolmiljö

 • Diskuterade med PHE om deras utredning

 • Skickade informationsbrev till kommuner och skolor med WHO:s faktablad som referens

  - Inga förväntade negativa hälsoeffekter

  - Exponeringen är låg, i nivå med exponering från basstationer i stadsmiljö


 • Login