Z kladn pr vn p edpisy
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

Základní právní předpisy PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základní právní předpisy. Mravní chování má svůj racionální základ.. Ralph Cudworth ODBORNÝ SEMINÁŘ Management DP hl. m. Prahy Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz www.sejnost.cz. Základní právní předpisy. Základní právní předpisy. Základní právní předpisy. Občanské právo

Download Presentation

Základní právní předpisy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kladn pr vn p edpisy

Základní právní předpisy

Mravní chování má svůj racionální základ..

Ralph Cudworth

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Management DP hl. m. Prahy

Mgr. František Šejnost

info@sejnost.cz

www.sejnost.cz


Z kladn pr vn p edpisy1

Základní právní předpisy


Z kladn pr vn p edpisy2

Základní právní předpisy


Z kladn pr vn p edpisy3

Základní právní předpisy

 • Občanské právo

  • Obchodní zákoník

  • Občanský zákoník

  • Živnostenský zákon


Z kladn pr vn p edpisy4

Základní právní předpisy

 • Podnikání upravují

  • Ústavní zákony a zákony

  • Nařízení vlády

  • Obecně závazné vyhlášky

  • Nařízení krajů

  • Nařízení obcí


Z kladn pr vn p edpisy5

Základní právní předpisy

 • Právní oblasti

  • Obchodní právo

  • Občanské právo

  • Pracovní právo

  • Právo sociálního zabezpečení

  • Finanční právo

  • Právo hospodářské soutěže


Z kladn pr vn p edpisy6

Základní právní předpisy

 • Aplikace práva

  • Kauzální případ podnikatele

  • Právní předpis

  • Subsumpce


Z kladn pr vn p edpisy7

Základní právní předpisy

 • Občanský zákoník

  • Upravuje

   • majetkové vztahy fyzických a právnických osob

   • majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem

   • vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony


Z kladn pr vn p edpisy8

Základní právní předpisy

 • Obchodní zákoník

  • Upravuje

   • postavení podnikatelů

   • obchodní závazkové vztahy

   • jiné vztahy s podnikáním související


Z kladn pr vn p edpisy

 • Kontrolní otázka:

  • Jaká je definice podnikání?

   a) Nahodilá činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

   b) Soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

   c) Soustavná činnost, prováděná samostatně smluvním podnikatelem na jeho účet, na jeho vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku


Z kladn pr vn p edpisy9

Základní právní předpisy

 • Definice podnikání

  • Soustavná činnost

  • Prováděná samostatně podnikatelem

  • Vlastním jménem

  • Na vlastní odpovědnost

  • Za účelem dosažení zisku


Z kladn pr vn p edpisy10

Základní právní předpisy

 • Definice podnikatele

  • Podnikatelem je

   • osoba zapsaná v obchodním rejstříku

   • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

   • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

   • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu


Z kladn pr vn p edpisy11

Základníprávní předpisy

 • Neoprávněné podnikání

  • Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání

  • Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou


Z kladn pr vn p edpisy12

Základní právní předpisy

 • Podnik a obchodní jmění

  • Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání

  • Věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit


Z kladn pr vn p edpisy13

Základní právní předpisy

 • Obchodní jmění

 • Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se rozumí majetek - věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, který patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání

 • Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek


Z kladn pr vn p edpisy14

Základní právní předpisy

 • Organizační složka podniku

  • Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku

  • Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod


Z kladn pr vn p edpisy15

Základní právní předpisy

 • Provozovna

  • Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost

  • Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení


Z kladn pr vn p edpisy16

Základní právní předpisy

 • Obchodní firma

  • Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku

  • Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou


Z kladn pr vn p edpisy17

Základní právní předpisy

 • Účastníci občanskoprávních vztahů

  • Fyzické osoby

  • Podmínkou

   • Způsobilost k právům a povinnostem

   • Způsobilost k právním úkonům


Z kladn pr vn p edpisy18

Základní právní předpisy

 • Způsobilost fyzické osoby

  Mít práva a povinnosti

  • Vzniká narozením

  • Zaniká smrtí


Z kladn pr vn p edpisy19

Základní právní předpisy

 • Způsobilost fyzické osoby

  Způsobilost k právním úkonům

  • Vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu zletilostí


Z kladn pr vn p edpisy20

Základní právní předpisy

 • Právnická osoba

  • sdružení fyzických nebo právnických osob

  • účelová sdružení majetku

  • jednotky územní samosprávy

  • jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon


Z kladn pr vn p edpisy21

Základní právní předpisy

 • Způsobilost právnické osoby

  • Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

  • Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jejich vznik jinak


Z kladn pr vn p edpisy22

Základní právní předpisy

 • Zastupování

  • Statutární zastoupení

  • Smluvní vztah

  • Zákonné zastoupení

  • Soudní rozhodnutí


Z kladn pr vn p edpisy

 • Kontrolní otázka:

  • Co to je enunciát?

   • Církevní kodex

   • Koncentrovaná skupina osob

   • Rozhodnutí soudu nebo státního orgánu


Z kladn pr vn p edpisy23

Základní právní předpisy

 • Právnická osoba

  • Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem


Z kladn pr vn p edpisy24

Základní právní předpisy

 • Zastoupení

  • Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem

  • Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému


Z kladn pr vn p edpisy25

Základní právní předpisy

 • Zastupování je nepřípustné

  • kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde

  • ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného


Z kladn pr vn p edpisy26

Základní právní předpisy

 • Zastupování

  • Pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci


Z kladn pr vn p edpisy27

Základní právní předpisy

 • Soudní rozhodnutí

  • Zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je soudem ustanovený opatrovník


Z kladn pr vn p edpisy28

Základní právní předpisy

 • Smluvní zastupování

  • Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou

  • Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění

  • Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc


Z kladn pr vn p edpisy29

Základní právní předpisy

 • Zánik plné moci

  • Zemře-li zmocněnec

  • Je-li vypovězena zmocněncem

  • Provedením úkonu, na který byla omezena

  • Je-li odvolána zmocnitelem


Z kladn pr vn p edpisy30

Základní právní předpisy

 • Právní úkony

  • Projev vůle směřující ke

   • Vzniku

   • Změně

   • Zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují


Z kladn pr vn p edpisy31

Základní právní předpisy

 • Právní úkony

  • Projev vůle může být učiněn

   • Jednáním

   • Opomenutím

   • Výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit


Z kladn pr vn p edpisy32

Základní právní předpisy

 • Právní úkony

  • Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný


Z kladn pr vn p edpisy33

Základní právní předpisy

 • Spoluvlastnictví

  • Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci


Z kladn pr vn p edpisy34

Základní právní předpisy

 • Práva k cizím věcem

  • Zástavní právo

   • Zajišťovací závazek na majetku zástavce

   • Zástavní věřitel

   • Zástavní dlužník


Z kladn pr vn p edpisy35

Základní právní předpisy

 • Vznik zástavního práva

  • písemná smlouva

  • rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví

  • rozhodnutí soudu

  • rozhodnutí správního úřadu

  • ze zákona


Z kladn pr vn p edpisy36

Základní právní předpisy

 • Zánik zástavního práva

  • zánikem zajištěné pohledávky

  • zánikem zástavy

  • vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem

  • uplynutím doby, na niž bylo zřízeno,

  • složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy


Z kladn pr vn p edpisy37

Základní právní předpisy

 • Věcná břemena

  • Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco

   • trpět

   • něčeho se zdržet

   • něco konat


Z kladn pr vn p edpisy38

Základní právní předpisy

 • Věcná břemena

  • Vlastnictví nemovitosti

   • Práva přecházejí na nového vlastníka

  • Určitá osoba

   • Práva smrtí oprávněného zanikají


Z kladn pr vn p edpisy39

Základní právní předpisy

 • Věcná břemena

  • Vznik

   • smlouvou

   • závětí

   • rozhodnutím orgánu veřejné správy

   • soudním rozhodnutím


Z kladn pr vn p edpisy40

Základní právní předpisy

 • Věcná břemena

  • Zánik

   • rozhodnutím příslušného orgánu

   • ze zákona

   • rozhodnutím soudu

   • smlouvou


Z kladn pr vn p edpisy41

Základní právní předpisy

 • Bezdůvodné obohacení

  • Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat

  • Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů


Z kladn pr vn p edpisy42

Základní právní předpisy

SCIRE VOLUNT OMNES, STUDIIS INCUMBERE PAUCI ..

Vědět by chtěl každý, málokdo však o to usiluje ..

 • Právní pojmy jsou nezáživné, ale užitečné.

 • Exaktní pojmenování běhu věcí slouží věci samé.

 • I na Tobě záleží, zda se budeš správně vyjadřovat a rozumět běhu času.


Z kladn pr vn p edpisy43

Základní právní předpisy

Konec I. části

DISKUZE


 • Login