Niepubliczny Orodek Szkolno  Wychowawczy w Brwinowie:
Download
1 / 22

PROCEDURY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROZENIA DZIECI I MLODZIEZY PRZESTEPCZOSCIA, DEMORALIZACJA I UZALEZNIENIAMI ORA - PowerPoint PPT Presentation


  • 281 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Podstawowym aktem prawnym regulujacym zasady postepowania policji z nieletnimi sprawcami czynw karalnych jest Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich. Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach niecierpiacych zwloki zbiera i utrwala dowody czynw karalnych, w

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

PROCEDURY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROZENIA DZIECI I MLODZIEZY PRZESTEPCZOSCIA, DEMORALIZACJA I UZALEZNIENIAMI ORA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

Niepubliczny Orodek Szkolno Wychowawczy w Brwinowie:Niepubliczna Szkoa PodstawowaNiepubliczne GimnazjumNiepubliczna Szkoa Przysposabiajca do Pracy

PROCEDURY POSTPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROENIA DZIECI I MODZIEY PRZESTPCZOCI, DEMORALIZACJ I UZALENIENIAMI ORAZ AGRESYWNYM ZACHOWANIEM


Slide2 l.jpg

Podstawowym aktem prawnym regulujcym zasady postpowania policji z nieletnimi sprawcami czynw karalnych jest Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich.Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach niecierpicych zwoki zbiera i utrwala dowody czynw karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujcia nieletniego, a take wykonuje czynnoci zlecone przez sdziego rodzinnego. Dokumentem wewntrznym ucilajcym te zasady jest Zarzdzenie nr 15/97 Komendanta Gwnego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod dziaa policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestpczoci nieletnich.


Slide3 l.jpg

Do podejmowania dziaa interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowizujeRozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.W sprawie szczegowych form dziaalnoci wychowawczej i zapobiegawczej wrd dzieci i modziey zagroonych uzalenieniem. W myl tego dokumentu szkoy i placwki podejmuj dziaania interwencyjne polegajce na powiadomieniu rodzicw i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczeglnoci, gdy dzieci i modzie uywaj, posiadaj lub rozprowadzajrodki odurzajce.W rozporzdzeniu 10 zobowizuje szkoy i placwki do opracowania, strategii dziaa wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i modziey zagroonej uzalenieniem.


Slide4 l.jpg

Podstawy prawne stosowanych procedur:1) Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z pn. zm. /oraz przepisy wykonawcze w zwizku z ustaw/.2) Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm./3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziaaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z pn. zm./5) Zarzdzenie Nr 15/97 Komendanta Gwnego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod dziaa policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestpczoci nieletnich. 6) Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pn. zm./7) Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegowych form dziaalnoci wychowawczej i zapobiegawczej wrd dzieci i modziey zagroonych uzalenieniem /Dz. U. Nr 26, poz.226/. 8) Rzdowy program poprawy stan bezpieczestwa w szkoach i placwkach Zero tolerancji dla przemocy w szkoach Zacznik do Uchway nr 28/2007 Rady Ministrw z 06.03.2007 r.


Slide5 l.jpg

Metody wsppracy Orodka z policjW ramach dugofalowej pracy profilaktyczno wychowawczej Orodek i policja utrzymuj sta, biec wspprac w zakresie profilaktyki zagroe.Koordynatorami wsppracy s: koordynator ds. bezpieczestwa, pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds.nieletnich i patologii jednostki policji w Brwinowie i w Pruszkowie. Do wsppracy z Orodkiem zapraszamy dzielnicowego, w rejonie ktrego znajduje si nasza placwka.


Slide6 l.jpg

W ramach wsppracy policji ze szko organizuje si:spotkania pedagogw szkolnych, nauczycieli, dyrektorw szk z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujce tematyk zagroe przestpczoci oraz demoralizacj dzieci i modziey w rodowisku lokalnym,spotkania tematyczne modziey szkolnej z udziaem policjantw m.in. na temat odpowiedzialnoci nieletnich za popeniane czyny karalne, prawnych aspektw narkomanii, wychowania w trzewoci itp. oraz z modszymi uczniami, na temat zasad bezpieczestwa, zachowa ryzykownych oraz sposobw unikania zagroe,informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoy wypeniajcych znamiona przestpstwa, stanowicych zagroenie dla ycia i zdrowia uczniw oraz przejawach demoralizacji dzieci i modziey,udzielanie przez policj pomocy szkole w rozwizywaniu trudnych, mogcych mie podoe przestpcze problemw, ktre zaistniay na terenie szkoy, wsplny szkoy i policji - udzia w lokalnych programach profilaktycznych zwizanych z zapewnieniem bezpieczestwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestpczoci nieletnich.


Slide7 l.jpg

UWAGA:Policja moe by wzywana do szkoy w sytuacjach, o ktrych mowa w Procedurach albo, gdy wyczerpane zostan rodki moliwe do zastosowania przez szko w okrelonej sytuacji, wktrych obecno policji jest konieczna.Kada, dotyczca uczniw wizyta policjanta w szkole, powinna by wczeniej zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoy.


Slide8 l.jpg

Spis procedur:I. Podejrzenie spoycia alkoholu lub zaycia narkotykw przez ucznia.II. Znalezienie na terenie szkoy substancji przypominajcej wygldem narkotyk.III. Podejrzenie, e ucze posiada substancj przypominajc narkotyk.IV. Ucze popeni czyn karalny.V. Znalezienie na terenie szkoy broni, materiaw wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotw.VI. Szkoa otrzymuje informacj o uywaniu przez uczniw rodkw sucych wprowadzaniu si w stan odurzenia, o udziale w grupach przestpczych, nierzdzie, czynach przestpczych.VII. Ucze zachowuje si agresywnie.VIII. Podejrzenie, e ucze pali papierosy na terenie szkoy. IX. Procedura postpowania z uczniem, ktry sta si ofiar czynu karalnego.


Slide9 l.jpg

I. Podejrzenie spoycia alkoholu lub zaycia narkotykw przez ucznia.Nauczyciel/pracownik szkoy podejmuje nastpujce dziaania:1. Powiadamia o podejrzeniu spoycia przez ucznia alkoholu wychowawc klasy ( w razie jego nieobecnoci pedagoga, psychologa, pielgniark ) oraz dyrekcj.2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, nie pozostawiajc go samego. Stwarza warunki, ktre nie zagraaj jego yciu czy zdrowiu.3. Wzywa, w porozumieniu z dyrektorem, lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.4. Zawiadamia o fakcie rodzicw/prawnych opiekunw i zobowizuje ich do odebrania dziecka.5. W przypadku odmowy ze strony rodzicw/prawnych opiekunw:a. lekarz ( po ustaleniu stanu zdrowia i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoy ) decyduje o pozostawieniu ucznia w szkole, przewiezienia do placwki suby zdrowia, przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji;b. szkoa powiadamia najblisz jednostk policji o uczniu bdcym pod wpywem alkoholu, agresywnym wobec kolegw, nauczycieli, zagraajcym yciu lub zdrowiu innych.W przypadku stwierdzenia stanu nietrzewoci policja przewozi ucznia do izby wytrzewie lub policyjnych pomieszcze dla osb zatrzymanych. O fakcie umieszczenia w tych miejscach zawiadamia si rodzicw/prawnych opiekunw oraz Sd Rodzinny, jeli ucze nie ukoczy 18 lat.6. Powiadamia policj lub Sd Rodzinny w sytuacji, kiedy ucze przed ukoczeniem 18 lat cyklicznie dopuszcza si spoywania alkoholu i naduywania narkotykw. Dalszy cig postpowania ley w kompetencji tych instytucji.


Slide10 l.jpg

II. Znalezienie na terenie szkoy substancji przypominajcej wygldem narkotyk. Nauczyciel/pracownik szkoy ( powiadamia wychowawc bd dyrektora ) podejmuje nastpujce dziaanie:1. Zabezpiecza substancj do czasu przyjazdu policji i prbuje ustali, do kogo substancja ta naley.2. Powiadamia o zaistniaym zdarzeniu Dyrektora Szkoy.3. Wzywa policj.4. Przekazuje policji zebrane informacje.


Slide11 l.jpg

III. Podejrzenie, e ucze posiada substancj przypominajc narkotyk. Nauczyciel/pracownik szkoy ( powiadamia wychowawc bd dyrektora ) podejmuje nastpujce dziaania:1. W obecnoci drugiej osoby zatrudnionej ( koordynatora ds. bezpieczestwa ) w szkole ma prawo zada, aby ucze pokaza zawarto torby szkolnej oraz kieszeni. Czynno przeszukania moe wykona jedynie policjant. 2. Powiadamia Dyrektora Szkoy/koordynatora ds. bezpieczestwa o swoich spostrzeeniach.3. Wychowawca/Dyrektor natychmiast wzywa rodzicw/prawnych opiekunw ucznia.4. Jeeli rodzice nie stawi si do szkoy w celu wyjanienia zaistniaej sytuacji, szkoa powiadamia Sd Rodzinny.5. Pozostae czynnoci wykonywane ( przeszukania, rozmowy ) s w obecnoci rodzicw bd pedagoga i wychowawcy ucznia. 6. Jeli ucze wyda substancj dobrowolnie, zabezpiecza j i wraz z zebranymi informacjami przekazuje bezzwocznie do jednostki policji. 7. Gdy ucze nie chce pokaza substancji, torby szkolnej itd. wzywa si policj, ktra dokonuje przeszukania i zabiera substancj do ekspertyzy.


Slide12 l.jpg

IV. Ucze popeni czyn karalny. Jeli nie ukoczy 17 lat, zawiadamia si policj i Sd Rodzinny; po ukoczeniu przez ucznia 17 lat prokuratur lub policj.Nauczyciel/pracownik szkoy/ ucze podejmuje nastpujce dziaania:1. Niezwocznie powiadamia Dyrektora Szkoy/koordynatora ds. Bezpieczestwa.2. Dyrektor/koordynator ds. bezpieczestwa ustala okolicznoci czynu i ewentualnie wiadkw zdarzenia.3. Ucze, ktry popeni czyn karalny a przebywa na terenie szkoy, pozostaje pod opiek Dyrektora Szkoy lub pedagoga.4. Wychowawca/dyrektor powiadamia rodzicw/prawnych opiekunw ucznia.5. W wypadku, gdy rodzice nie podejmuj wsppracy ze szko, szkoa powiadamia Sd rodzinny. 6. Niezwocznie powiadomiona jest policja, gdy sprawa jest powana (rozbj, uszkodzenie ciaa) lub sprawca nie jest uczniem szkoy i jego tosamo jest nieznana.7. Wychowawca/dyrektor pomaga policji zabezpieczy dowody przestpstwa lub przedmioty pochodzce z przestpstwa.


Slide13 l.jpg

V. Znalezienie na terenie szkoy broni, materiaw wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotw.Nauczyciel/pracownik szkoy podejmuje nastpujce dziaania:1. Niezwocznie zawiadamia Dyrektora Szkoy i koordynatora ds. Bezpieczestwa.2. Koordynator zapewnia bezpieczestwo przebywajcym na terenie szkoy osobom lub ewakuuje je zgodnie z procedur.3. Uniemoliwia dostp osb postronnych do tych przedmiotw.4. Wzywa policj.


Slide14 l.jpg

VI. Szkoa otrzymuje informacj o uywaniu przez uczniw rodkw sucych wprowadzaniu si w stan odurzenia, o udziale w grupach przestpczych, nierzdzie, czynach przestpczych. Nauczyciel/pracownik szkoy podejmuje nastpujce dziaania:1. Przekazuje informacj wychowawcy klasy.Wychowawca podejmuje nastpujce dziaania:1. Informuje o fakcie pedagoga, psychologa, Dyrektora Szkoy.2. Wzywa do szkoy rodzicw/prawnych opiekunw ucznia i przekazuje informacj.3. Przeprowadza rozmow z uczniem w obecnoci rodzicw.4. Zaleca rodzicom szczeglny nadzr nad dzieckiem.5. Zobowizuje rodzicw do czstych kontaktw ze szko.6. Szkoa pomaga rodzicom w kontakcie z instytucjami wspierajcymi prac wychowawcz rodziny ( o ile rodzice zgosz tak potrzeb ).W przypadku niepodjcia przez rodzicw wsppracy z wychowawc i powtarzania si niepokojcych faktw szkoa wystpuje do Sdu Rodzinnego lub kontaktuje si z policj.


Slide15 l.jpg

VII. Ucze zachowuje si agresywnie. 1. Nauczyciel przeprowadza rozmow z uczniem, uwiadamiajc mu nieodpowiednie zachowanie.2. W zeszycie ( dzienniczku) informuje rodzicw/prawnych opiekunw ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracajc uwag na przeprowadzenie przez rodzicw/prawnych opiekunw rozmowy z dzieckiem na temat przestrzegania praw czowieka, budowania pozytywnych relacji midzyludzkich. 3. Zwraca si z pisemn prob o zgoszeniu si rodzicw/prawnych opiekunw do szkoy:przeprowadza rozmow z rodzicami/prawnymi opiekunami, pogbiajc wiedz na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, spoecznego, emocjonalnego;rozmow prowadzi pedagog szkoy, analizujc przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagajc rodzicom w doborze metod wychowawczych, zakada uczniowi indywidualn kart ucznia.4. W przypadku utrzymywania si nieprawidowych relacji ucznia z rwienikami (pobicia, zaczepianie itp. ) wychowawca w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka kieruje je na badanie psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazwek dotyczcych pracy wychowawczej z uczniem.5. Na prob rodzica ucze ma moliwo uczestniczenia w zajciach socjoterapeutycznych organizowanych na terenie szkoy przez pedagoga szkoy lub nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. 6. W sytuacji kiedy ucze w dalszym cigu stwarza zagroenie dla innych uczniw, pedagog szkoy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoy i wychowawc ucznia kieruje wniosek do Sdu Rejonowego, Wydziau Rodzinnego i Nieletnich o zastosowanie rodkw wychowawczych zapobiegajcych demoralizacji ucznia.


Slide16 l.jpg

VIII. Podejrzenia, e ucze pali papierosy na terenie szkoy. Nauczyciel/pracownik szkoy podejmuje nastpujce dziaania:1. Powinien poinformowa o tym wychowawc klasy lub pedagoga.2. Wychowawca (w porozumieniu z pedagogiem) wzywa do szkoy rodzicw/ prawnych opiekunw ucznia i przekazuje im informacj o fakcie palenia papierosw przez dziecko. Rozmowa odbywa si w obecnoci pedagoga lub dyrektora szkoy. Rodzic zobowizuje si do szczeglnego nadzoru nad dzieckiem.3. Pedagog przeprowadza rozmow profilaktyczno - ostrzegawcz z uczniem.4. Ucze zobowizuje si do niepalenia papierosw.5. W przypadku ponownego palenia papierosw decyzj dyrektora szkoy, ucze moe by zawieszony w prawach ucznia (np. zakaz udziau w dyskotece).


Slide17 l.jpg

XI. Procedura postpowania z uczniem, ktry sta si ofiar czynu karalnego.Nauczyciel podejmuje nastpujce dziaania:1. Udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bd wzywa lekarza w przypadku kiedy ofiara doznaa obrae.2. Niezwoczne powiadomienie Dyrektora Szkoy/koordynatora ds. Bezpieczestwa.3. Powiadamia rodzicw ucznia.4. Niezwoczne wzywa policj w przypadku, kiedy istnieje konieczno profesjonalnego zabezpieczenia ladw przestpstwa, ustalenia okolicznoci i ewentualnych wiadkw zdarzenia.


Slide18 l.jpg

PROCEDURA POSTPOWANIA Z UCZNIEM, KTRY LE CZUJE SI NA LEKCJINauczyciel podejmuje nastpujce dziaania:1. Zasiga opinii pielgniarki szkolnej, ktra w razie potrzeby skontaktuje si z rodzicami i ustali z nimi dalsze postpowanie w sprawie ucznia.2. W przypadku nieobecnoci pielgniarki kontaktuje si z wychowawc klasy, ktry telefonicznie ustala z rodzicami formy powrotu dziecka do domu. 3. W wypadku nieobecnoci pielgniarki i niemoliwoci skontaktowania si z rodzicami powiadamia suby ratownicze (pogotowie), o ile zachodzi taka konieczno.4. Powiadamia dyrektora o zaistniaej sytuacji.5. Ucze nie moe by zwolniony z lekcji i pozostawa bez opieki.


Slide19 l.jpg

PROCEDURA POSTPOWANIA Z UCZNIEM, KTRY LE ZACHOWUJE SI NA LEKCJINauczyciel:1. Podejmuje dziaania majce na celu podporzdkowanie si ucznia regulaminowi szkolnemu.2. Zgasza po lekcji spraw do wychowawcy klasy.3. Po rozpatrzeniu sprawy wychowawca zasiga opinii pedagoga i psychologa oraz wzywa rodzicw w celu poinformowania ich o zachowaniu dziecka.4. Wychowawca moe zastosowa przewidziane w statucie kary.5. Zgasza spraw do Dyrektora Szkoy.6. Jeeli jest to zachowanie incydentalne szkoa pozostaje w bezporednim kontakcie z rodzicami w celu informowania ich o zachowaniu dziecka. Jeeli s to sytuacje nawracajce, ustala si system pracy z uczniem i oddziaywa indywidualnych (pedagog, wychowawca, psycholog, rodzice ) w celu eliminacji zachowa niepodanych.


Slide20 l.jpg

PROCEDURA POSTPOWANIA Z UCZNIEM, KTRY NIE UCZSZCZA NA ZAJCIA SZKOLNENauczyciel-wychowawca podejmuje nastpujce dziaania:1. Analiza nieobecnoci ucznia w szkole.2. Informuje o fakcie pedagoga, psychologa, Dyrektora Szkoy.3. Wzywa do szkoy rodzicw/opiekunw prawnych ucznia i przekazuje im informacj.4. Przeprowadza w obecnoci rodzicw rozmow z uczniem.5. Zaleca rodzicom szczeglny nadzr nad dzieckiem.6. W przypadku niepodjcia przez rodzicw wsppracy z wychowawc i powtarzania si niepokojcych faktw szkoa wystpuje do Sdu Rodzinnego lub kontaktuje si z policj.


Slide21 l.jpg

PROCEDURA POSTPOWANIA Z UCZNIEM SPRAWIAJCYM TRUDNOCI WYCHOWAWCZE1. Nauczyciel-wychowawca ma obowizek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniw na pocztku roku szkolnego.2. Nauczyciel podejmuje dziaania wychowawcze zmierzajce do eliminacji trudnoci i rozwizywania problemw szkolnych ucznia.3. Nauczyciel informuje rodzica/prawnego opiekuna o istniejcych trudnociach i zapoznaje go ze swoim planem dziaa, jednoczenie zobowizuje rodzica/prawnego opiekuna do rzetelnej wsppracy. 4. W przypadku utrzymujcych si trudnoci wychowawczych z uczniem nauczyciel inicjuje spotkanie z czonkami zespou wychowawczego w celu uzyskania pomocy i wsparcia w przezwycieniu problemw wychowawczych.5. Nauczyciel informuje rodzica/prawnego opiekuna ucznia o moliwociach uczestniczenia w spotkaniu zespou wychowawczego. 6. Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwycienia trudnoci ucznia wraz z pisemnym zobowizaniem dla rodzica/prawnego opiekuna. 7. Pedagog we wsppracy z wychowawc klasy przeprowadza diagnoz problemw wychowawczych i emocjonalnych ucznia.8. Wychowawca proponuje rodzicom/prawnym opiekunom przeprowadzenie bada w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, rzetelnie informujc rodzicw o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia. 9. W przypadku braku bada w Poradni PP, a dotyczce ucznia zagraajcego bezpieczestwu innych, nauczyciel postpuje zgodnie z procedur postpowania z uczniem agresywnym.10. Na najbliszej radzie pedagogicznej zapoznaje grono nauczycieli z zaistniaym problemem, przedstawia dotychczasowe dziaania oraz stan faktyczny na dzie dzisiejszy.


Slide22 l.jpg

PROCEDURA WYDUENIA ETAPU EDUKACYJNEGOPodstawa prawna; Rozporzdzenie MENiS z dn. 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planw nauczania w szkoach publicznych ( Dz.U. 2002 r. Nr 15 poz. 142)1. Klasowy zesp nauczycieli opracowuje opini o postpach ucznia, w ktrej okrela argumenty uzasadniajce wyduenia etapu edukacyjnego.2. Do opinii klasowego zespou nauczycielskiego moe by doczona opinia psychologa i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.3. W celu wyduenia uczniowi etapu edukacyjnego potrzebna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.4. Przewodniczcy klasowego zespou nauczycielskiego przedstawia Radzie Pedagogicznej pozytywnie zaopiniowany przez organ prowadzcy wniosek o przeduenie etapu edukacyjnego. Rada Pedagogiczna zatwierdza wniosek w drodze uchway.5. Na podstawie uchway Rady Pedagogicznej dyrektor wydaje decyzj o wydueniu etapu edukacyjnego i uwzgldnia zmiany w arkuszu organizacyjnym na nastpny rok szkolny. 6. W/w procedur uruchamia si po pierwszym semestrze na danym etapie edukacyjnym.


ad
  • Login