Upravni spor
Download
1 / 40

UPRAVNI SPOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

UPRAVNI SPOR. Rasprava u upravnom sporu. Zakazivanje rasprave. zakazuje sudac pojedinac na ročište poziva stranke te svjedoke i vještake strankama se poziv mora uručiti najkasnije osam dana prije održavanja ročišta na koje su pozvane

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' UPRAVNI SPOR' - amalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Upravni spor

UPRAVNI SPOR

Rasprava u upravnom sporu


Zakazivanje rasprave
Zakazivanje rasprave

 • zakazuje sudac pojedinac

 • na ročište poziva stranke te svjedoke i vještake

 • strankama se poziv mora uručiti najkasnije osam dana prije održavanja ročišta na koje su pozvane

 • u pozivu će se navesti da se presuda može donijeti i bez nazočnosti stranke u raspravi


Javnost rasprave
Javnost rasprave

 • rasprava je javna

 • rješenjem se može isključiti javnost za cijelu raspravu ili njezin dio

  • ako to zahtijevaju razlozi zaštite privatnosti, tajnosti podataka i drugi zakonom propisani razlozi


Tijek rasprave 1
Tijek rasprave (1)

 • raspravom rukovodi sudac pojedinac

 • otvara raspravu i objavljuje predmet raspravljanja

 • utvrđuje jesu li došle sve pozvane osobe, a ako nisu, provjerava jesu li uredno pozvane i jesu li opravdale svoj izostanak


Tijek rasprave 2
Tijek rasprave (2)

 • Ako stranka ili drugi sudionik spora bez opravdanog razloga ne dođu na ročište, rasprava se može održati i bez njihove prisutnosti

 • Kada sud ocijeni da je o predmetu raspravljeno dovoljno da se može donijeti presuda, rasprava se zaključuje

 • O raspravi se vodi zapisnik


Mo e li se zaklju ena rasprava ponovo otvoriti
Može li se zaključena rasprava ponovo otvoriti ?

 • Rasprava se može ponovo otvoriti ako je to potrebno radi razjašnjenja pojedinih važnih pitanja


Upravni spor1

UPRAVNI SPOR

Radnje u upravnom sporu


Koje su radnje u upr sporu
Koje su radnje u upr. sporu?

 • Proširenje tužbenog zahtjeva

 • Povlačenje tužbe

 • Priznanje tužbenog zahtjeva

 • Postupanje prema tužbenom zahtjevu u tijeku upravnog spora

 • Prethodno pitanje

 • Prekid upravnog spora

 • Obustava upravnog spora


Koje su radnje u upr sporu1
Koje su radnje u upr. sporu?

 • Privremene mjere

 • Ogledni spor

 • Podnošenje podneska

 • Dostava

 • Određivanje roka

 • Povrat u prijašnje stanje

 • Razgledavanje spisa predmeta

 • Održavanje reda


Pro irenje tu benog zahtjeva
Proširenje tužbenog zahtjeva

 • Tužitelj može proširiti tužbeni zahtjev do zaključenja rasprave, a kad se rasprava ne vodi, do donošenja odluke suda

 • Proširenje tužbenog zahtjeva mora biti u okviru istoga predmeta spora

 • Kad dopusti proširenje tužbenog zahtjeva, sud će odrediti vrijeme potrebno za pripremu tuženika i zainteresiranih osoba za raspravu


Povla enje tu be
Povlačenje tužbe

 • Može biti

  • izrijekom ili

  • pretpostavljeno (temeljem ponašanja tužitelja)

 • Tužitelj može izrijekom povući tužbu sve do zaključenja rasprave, a kad se rasprava ne vodi, do donošenja odluke suda

 • Povlačenje tužbe ne može se opozvati


Kad se tu ba smatra povu enom
Kad se tužba smatra povučenom?

Tužba se smatra povučenom

 • ako tužitelj u roku koji mu je za to određen ne postupi po zahtjevu suda, pri čemu je poučen o pravnim posljedicama propuštanja

  Što mora učiniti upravni sud po povlačenju tužbe?

 • U slučaju povlačenja tužbe spor se obustavlja


Priznanje tu benog zahtjeva
Priznanje tužbenog zahtjeva

 • Tuženik u odgovoru na tužbu ili tijekom spora može priznati tužbeni zahtjev:

  • u cijelosti – sud presudom riješava spor

  • u jednom dijelu – sud će nastaviti voditi spor samo o spornim dijelovima tužbenog zahtjeva


Priznanje tu benog zahtjeva konkludentnom radnjom
Priznanje tužbenog zahtjeva konkludentnom radnjom

 • Ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor

 • Ako tuženik u tijeku spora djelomično postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će o preostalom dijelu zahtjeva nastaviti voditi spor


Prethodno pitanje 1
Prethodno pitanje (1)

Što je prethodno pitanje?

 • pitanje koje čini samostalnu pravnu cjelinu,

 • o kojem drugi sud ili nadležno javnopravno tijelo nije odlučilo

 • a o tom pitanju ovisi odluka suda u upravnom sporu


Prethodno pitanje 2
Prethodno pitanje (2)

 • Upravni sud može

  • sam riješiti to pitanje, ako zakonom nije drukčije propisano, ili

  • prekinuti spor do donošenja odluke o prethodnom pitanju

 • Odluka suda o prethodnom pitanju ima pravni učinak samo u upravnom sporu u kojem je to pitanje riješeno


Prekid upravnog spora
Prekid upravnog spora

Kojim aktom upravni sud prekida upr. spor?

 • Rješenjem

  Može li se protiv rješenja o prekidu upravnog spora izjaviti žalba?

 • DA


Razlozi prekida uprav spora
Razlozi prekida uprav. spora

Obvezni razlozi (“sud ĆE prekinuti upr. spor”)

 • do pravomoćnosti presude donesene u oglednom sporu,

 • kad je to propisano zakonom

  Fakultativni razlozi (“sud MOŽE prekinuti spor”)

 • dok se ne odluči o prethodnom pitanju ako je postupak o prethodnom pitanju pokrenut pred sudom ili nadležnim javnopravnim tijelom,

 • dok Visoki upravni sud ne odluči o zakonitosti općeg akta koji se u konkretnom slučaju primjenjuje,

 • kad je to propisano zakonom


Pravne posljedice prekida upravnog spora
Pravne posljedice prekida upravnog spora

Za trajanja prekida spora:

 • prestaju teći svi rokovi određeni za obavljanje radnji u sporu te

 • sud ne može poduzimati nikakve radnje


Nastavak prekinutog spora
Nastavak prekinutog spora

Kako je sud dužan postupiti čim prestanu razlozi prekida upravnog spora?

 • donosi rješenje o nastavku spora

  • na prijedlog stranke ili

  • po službenoj dužnosti

 • Rokovi koji su zbog prekida spora prestali teći počinju iznova teći od dostave rješenja o nastavku spora


Obustava upravnog spora 1
Obustava upravnog spora (1)

Sud će rješenjem obustaviti spor:

 • kad tužitelj umre ili prestane postojati, a spor se s obzirom na narav upravne stvari ne može nastaviti,

 • kad tužitelj povuće tužbu ili se može smatrati da je odustao od tužbenog zahtjeva

 • Ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu


Obustava upravnog spora 2
Obustava upravnog spora (2)

 • Rješenje o obustavi spora sud će dostaviti svim strankama u sporu te nasljednicima odnosno pravnim sljednicima tužitelja koji je umro ili prestao postojati, nakon što oni budu utvrđeni.

 • Protiv rješenja o obustavi spora stranka može podnijeti žalbu


Privremene mjere
Privremene mjere

 • Sud može izdati privremenu mjeru

  • na prijedlog stranke

  • ako je to nužno kako bi se izbjegla teška i nepopravljiva šteta

 • O privremenoj mjeri sud odlučuje rješenjem

 • Protiv rješenja o privremenoj mjeri može se uložiti žalba


Ogledni spor 1
Ogledni spor (1)

 • Ako je u deset ili više prvostupanjskih upravnih sporova predmet tužbe iste pravne i činjenične prirode, sud može rješenjem odlučiti koji će predmet riješiti u oglednom sporu

 • U ostalim predmetima sud će rješenjem prekinuti spor


Ogledni spor 2
Ogledni spor (2)

 • Nakon pravomoćnosti presude donesene u oglednom sporu sud će nastaviti voditi prekinute sporove uz primjenu dokaza koji su provedeni u oglednom sporu

 • Na temelju pravomoćne presude donesene u oglednom sporu sud može riješiti spor pokrenut nakon pravomoćnosti te presude bez vođenja rasprave, ali nakon omogućivanja strankama da se o tome izjasne


Podnesci 1 dostavljanje
Podnesci (1) dostavljanje

 • Podnesci se dostavljaju

  • u pisanom

  • ili elektroničkom obliku

 • Izjava koja se daje podneskom može se sudu dati i usmeno na zapisnik


Podnesci 2 sadr aj
Podnesci (2) sadržaj

 • Podnesak mora biti razumljiv te sadržavati sve što je potrebno da bi se u svezi s njim moglo postupiti, osobito

  • oznaku suda,

  • osobno ime, odnosno naziv i adresu stranke i osoba ovlaštenih za zastupanje,

  • predmet spora,

  • sadržaj izjave te potpis.

 • Podnesak dostavljen elektronički treba biti ovjeren elektroničkim potpisom


Podnesci 3 neuredni
Podnesci (3) neuredni

Kako će upravni sud postupiti ukoliko podnesak nije razumljiv ili ne sadržava sve potrebno da bi se po njemu postupilo?

 • Sud će podnositelju naložiti da podnesak ispravi, odnosno dopuni i za to mu odrediti primjereni rok

 • Ako se nedostaci u roku ne otklone, a po podnesku se ne može postupiti, smatrat će se da podnesak nije niti podnesen


Podnesci 4 elektroni ka predaja
Podnesci (4) elektronička predaja

 • Podnesak dostavljen elektroničkim putem smatra se predanim sudu u trenutku kad je zabilježen na poslužitelju za slanje takvih poruka.

 • Sud će bez odgode elektroničkim putem pošiljatelju potvrditi primitak podneska


Dostava
Dostava

 • Dostava se obavlja prema pravilima kojima je uređena dostava u općem upravnom postupku.


Rokovi
Rokovi

 • Ako rokovi nisu propisani ZUS-om, određuje ih sud prema okolnostima slučaja

 • Sud rokove određuje na dane ili određenim datumom

 • Rokovi određeni na dane računaju se na jednak način kao u upravnom postupku


Povrat u prija nje stanje 1
Povrat u prijašnje stanje (1)

Kada će upravni sud dopustiti naknadno obavljanje pojedine radnje?

 • na prijedlog stranke

 • ako stranka propusti ročište ili rok za poduzimanje neke radnje u sporu i zbog toga izgubi pravo poduzeti tu radnju

 • samo ako ocijeni da postoje opravdani razlozi za propuštanje


Povrat u prija nje stanje 2
Povrat u prijašnje stanje (2)

Kome se podnosi prijedlog za povrat u prijašnje stanje?

 • Podnosi se sudu kod kojeg je trebalo obaviti propuštenu radnju

  Kojom odlukom sud odlučuje o tom prijedlogu?

 • rješenjem


Povrat u prija nje stanje 3
Povrat u prijašnje stanje (3)

U kojem se roku može podnijeti taj prijedlog?

 • u roku od 15 dana od dana kad je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje (subjektivni rok), a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje, od dana kad je za to saznala

 • Nakon proteka 90 dana od propuštanja ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje (objektivni rok)


Povrat u prija nje stanje 4
Povrat u prijašnje stanje (4)

Koje su pravne posljedice usvajanja prijedloga za povrat u prijašnje stanje?

 • Upravni se spor vraća u ono stanje u kojem se nalazio prije propuštanja

 • Poništavaju se sve odluke koje je sud zbog propuštanja donio


Povrat u prija nje stanje 5
Povrat u prijašnje stanje (5)

U kojim slučajevima nije dopušten povrat u prijašnje stanje?

 • ako je propušten rok za podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje ili

 • ako je propušteno ročište određeno u povodu prijedloga za povrat u prijašnje stanje


Razgledavanje spisa predmeta 1
Razgledavanje spisa predmeta(1)

 • Stranke imaju pravo

  • obavijestiti se o tijeku spora

  • razgledati spis

  • o svom trošku umnožiti akte iz spisa

 • Nacrti sudskih odluka i pripremni tekstovi izrađeni tijekom rada na predmetu nisu sastavni dio spisa

 • Ne može stranka razgledati akte koji su označeni određenim stupnjem tajnosti


Razgledavanje spisa predmeta 2
Razgledavanje spisa predmeta(2)

Može li se uskratiti pravo na razgledanje spisa?

 • Može se uskratiti samo pristup dijelovimaspisa predmeta ako je to nužno radi zaštite

  • javnog interesa,

  • interesa jedne od stranaka ili

  • interesa trećih osoba

 • Razgledavanje spisa predmeta odobrava sudac pojedinac

 • Pristup elektroničkom spisu može se odobriti i elektroničkim putem


Odr avanje reda 1
Održavanje reda (1)

Tko je dužan brinuti se održavanju reda tijekom spora?

 • Sudac pojedinac

  Na koji način je predviđeno održavanje reda tijekom upravnog spora

 • Osobi koja sudjeluje u sporu te u podnesku ili na raspravi vrijeđa sud, stranku ili drugog sudionika spora, ometa rad suda ili ne postupa po uputama suda za održavanje reda, sud može izreći:


Odr avanje reda 2
Održavanje reda (2)

 • opomenu,

 • novčanu kaznu ili

 • udaljenje s rasprave

  Koja pravila se primjenjuju na održavanje reda tijekom upravnog spora?

 • Pravila parničnog postupka (kojima su uređene zaštita suda, stranaka i drugih sudionika od uvredljivih podnesaka i održavanje reda na glavnoj raspravi)


 • ad