Divizija
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

DIVIZIJA PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DIVIZIJA. dioba ili divizija (lat. divisio). Što je divizija. Definicijom određujemo sadržaj pojma. Ali osim sadržaja svaki pojam ima i opseg . Opseg pojma određuje se divizijom . Divizijom se služimo u znanostima i u običnom životu: Npr.

Download Presentation

DIVIZIJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Divizija

DIVIZIJA

diobaili divizija(lat. divisio)


To je divizija

Što je divizija

Definicijom određujemo sadržaj pojma. Ali osim sadržaja svaki pojam ima i opseg.

Opseg pojma određuje se divizijom.

Divizijom se služimo u znanostima i u običnom životu:

Npr.

 • kemičari dijele spojeve na anorganske i organske…

 • povjesničari dijele razdoblja: stari vijek, novi vijek…

 • logičari dijele zaključke na deduktivne i induktivne…

 • ljude dijelimo npr. na poštene i nepoštene…

 • razlikujemo ukusnu i neukusnu hranu…

  Divizije je logički postupak kojim se utvrđuje opseg nekog pojma.


Divizija

Elementi divizije

npr. Podjela zaključaka

Zaključkepo načinu nastanka dijelimo na induktivne i deduktivne.

razlikujemo:

 • diobenu cjelinu(totum divisionis) - pojam kojega utvrđujemo divizijom Zaključke

 • osnovu diobe (fundamentum divisionis) - stajalište ili princip po kojem se divizija vrši po načinu nastanka

 • članove diobeili (membra divisionis) - niži pojmovi koji ulaze u opseg pojma

  induktivne i deduktivne.


Divizija

Vrste divizije prema broju članova

možemo razlikovati:

 • dvodiobu ili dihotomiju,

 • trodiobu ili trihotomiju,

 • četvorodiobu ili tetratomiju

 • mnogočlanurazdiobu politomiju, itd.

  Npr.

  Sudovipo kvaliteti su afirmativni ili negativni. - dvodioba

  Trokutprema veličini najvećeg kuta može biti tupokutan, pravokutan i šiljastokutan. - trodioba

  Učenici gimnazijepo razredu koji pohađaju: 1.razr., 2.razr.,3.razr., 4.razr. - četverodioba

  Neke pojmove možemo podijeliti dihotomijski po jednom principu, trihotomijski po drugom, tetratomijski po trećem itd.

  Nastavni predmetipo obveznosti polaganja su hrvatski jezi viša ili niža razina, matematika viša ili niža razina, strani jezik viša ili niža razina, te do šest izbornih predmeta koje mogu učenici birati prema zahtjevu fakulteta koji žele upisati.

  Svaki pojam se može dijeliti dihotomijski, tako da ga podijelimo na dva proturječna pojma.

  Npr. Trokut - jednakostranični i nejednakostranični, ili na pravokutne i nepravokutne, …

  Viša dioba (trodioba, četverodioba…) kod nekih pojmova ne mora biti moguća.


Divizija

Subdivizija - poddioba

 • Dioba pojma koji je sam član neke diobe naziva se poddiobomili subdivizijomu odnosu na tu prvu diobu.

 • Pojmovi »diobena cjelina« i »član diobe« nisu apsolutni. Nijedan pojam uzet izolirano nije »diobena cjelina« ni »član diobe«, nego postaje jedno ili drugo samo u okviru određene diobe.

 • pojam koji smo dobili jednom diobom može sam postati ishodištem nove diobe

  Npr. Sve Slavene možemo podijeliti na Istočne, Zapadne i Južne, a svaku od tih skupina možemo dijeliti dalje na pojedine nacije (npr. Južne Slavene na Slovence, Hrvate, Bošnjake, Srbe, Crnogorce, Makedonce i Bugare).

  Npr. Sva živa bića možemo podijeliti na životinje i biljke, a svaki od ta dva člana diobe možemo dalje dijeliti na brojne vrste i podvrste.

  Klasifikacija

 • Klasifikacijom nazivamo složeni sistem u kojem je čitavo jedno područje ljudskog znanja sređeno pomoću niza divizija, subdivizija i paralelnih divizija.

 • klasifikacija je postupak obratan od divizije. Dok divizijama i subdivizijama idemo od najopćenitijih pojmova prema sve posebnijim, klasifikacijom bismo išli od individualnih predmeta i pojmova prema sve općenitijim pojmovima.

 • Međutim, nema principijelne razlike između valjane divizije i valjane klasifikacije.

 • Rezultat valjane divizije i rezultat valjane klasifikacije moraju se slagati.


Pravila

Pravila

Adekvatnost divizije

Adekvatna je divizija ona u kojoj je skup opsega članova diobe jednak opsegu diobene cjeline. Preširoku i preusku diobu možemo nazvati neadekvatnom.

Npr. Ako bismo sve trokute podijelili na jednakostranične i jednakokračne, dioba bi bila nepotpuna, jer osim navedenih dviju vrsta postoje i raznostranični. Divizija je preuska.

Preširoka bi bila dioba sudova na istinite, neistinite i besmislene. Rečenice mogu biti besmislene, ali besmislena rečenica nije sud.

Jedinstvenost divizije

Jedinstvena je ona dioba koja je provedena po jednom principu i čiji se članovi međusobno isključuju, tj. nemaju ni djelomično zajednički opseg

Npr: Čovjek je ili muško ili žensko.

Nejedinstvena,zbrkana dioba je ona u kojoj se prepleću tri različita principa.

Npr. Svi ljudi su iskreni, glupi i plašljivi.

Osim toga ova podjela je i neadekvatna (jer ima ljudi koji nisu ni iskreni, ni glupi, ni plašljivi).


Divizija

Postupnost divizije

Jedan je od osnovnih zahtjeva za valjanu diviziju da bude postupna, tj. da se vrši u najbliže članove.

Npr. Životinje dijelimo na lavove, tigrove, čimpanze, krokodile, šarane, kitove, štuke, slavuje itd.

Čak kad bismo na taj način nabrojili sve životinjske vrste, dioba ne bi bila dobra jer bismo njom ignorirali činjenicu da se životinjske vrste mogu grupirati u rodove, porodice, redove, razrede…

 • Ispravna dioba životinja zato neće ići odmah ka nabrajanju pojedinih životinjskih vrsta, nego će najprije podijeliti sve životinje na debla, a zatim debla na poddebla, poddebla na razrede, razrede na podrazrede, podrazrede na redove itd., sve dok ne stigne do nabrajanja pojedinih vrsta.

  Npr. Geometrijski likovi su rombovi, trapezi, jednakostranični trokuti, kružnice itd.

 • Čak kad bismo na taj način i mogli nabrojiti sve moguće geometrijske likove. Romb i trapez su vrste četverokuta, a jednakostranican trokut vrsta trokuta. Trokut i četverokut samo su vrste mnogokuta, a kružnica pripada među geometrijske likove omeđene krivuljama.

 • Ispravna dioba geometrijskih likova najprije će podijeliti sve geometrijske likove na one koji su omeđeni ravnim dužinama, one koji su omeđeni krivuljama i one koji su omeđeni dijelom ravnim dužinama, a dijelom krivuljama.


Pitanja i zadatci

Pitanja i zadatci

 • Što je divizija? Što je totum divisionis, što je fundamentum divisionis, što su membra divisionis?

 • Koje su vrste divizija prema broju članova diobe? Što su paralelne divizije, a što subdivizija? Što je klasifikacija?

 • Izvršite diobu sljedećih pojmova:

  a) novine, b) sat, c) proizvodnja, d) vrlina.

  4.Navedite po jedan primjer: a) za preusku diviziju, b) za preširoku diviziju, c) za konfuznu diviziju, d) za nepostupnu diviziju.

  5.Razmotrite sljedeće divizije i navedite koje su dobre a koje nisu.

  Za one koje nisu dobre navedite koje je pravilo njima prekršeno:

  a) Umjetnost se dijeli na kiparstvo, slikarstvo, arhitekturu i književnost b) Evropljani se dijele na Nijemce, Francuze, Engleze, Ruse, Šveđane c) Studenti se dijele na talentirane, marljive i bolesned) Školski predmeti se dijele na obavezne i neobavezne e) Bolesnici se dijele na teške, srednje, lake i na simulante


 • Login