god praksis med startl n
Download
Skip this Video
Download Presentation
God praksis med startlån

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

God praksis med startlån - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

God praksis med startlån. Boligkonferansen 2011, 04.05.2011 Lars-Erik Becken. Nærmere om utredningen:. Econ-rapport 2009:106 God praksis med startlån Oppdragsgiver var KRD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' God praksis med startlån' - amal-boyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
god praksis med startl n
God praksis med startlån

Boligkonferansen 2011, 04.05.2011 Lars-Erik Becken

n rmere om utredningen
Nærmere om utredningen:
 • Econ-rapport 2009:106 God praksis med startlån
 • Oppdragsgiver var KRD
 • Formidle hvordan startlånet kan være et godt boligsosialt virkemiddel hvis det brukes på en hensiktsmessig måte alene eller i samspill med andre virkemidler. Vi skulle..
  • ..synliggjøre økonomiske fordeler (og eventuelle ulemper) for kommunene ved en mer offensiv bruk av startlån
  • ..belyse hvordan dagens tapsfond og tapsordningen kan bidra til en mer offensiv bruk av startlånet
  • ..legge frem eksempler på god bruk av startlånet
 • Avgrensning - Verken en vurdering av..
  • ..alle aspekter ved startlån
  • ..en samfunnsøkonomisk vurdering av startlån
datainnsamling
Datainnsamling
 • Dokumentstudie
  • politiske dokumenter, regelverk, rapporter, evalueringer, m.v.
 • Registeranalyse
  • Alle startlånsavtaler i perioden 2004-2008
  • Målgrupper pr kommune pr år i perioden 2004-2008
  • Innrapporterte tap pr kommune pr år til Husbanken i perioden 2003-2008
 • Intervjuer med Husbankens regionkontorer
 • Casestudier av 8 kommuner med god bruk av startlån
 • Avklarende telefonintervjuer med informanter
startl n
Startlån..
  • ..skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.
  • ..er behovsprøvd og kan omfatte blant andre unge i etablerings­fasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flykt­ninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte hustander.
 • Målgrupper kan deles i to;
  • de som IKKE mottar offentlig ytelser/tjenester for vanskeligstilte
  • de som mottar andre offentlig tjenester/ytelser for vanskeligstilte
 • Kommunen gir startlån til:
  • Kjøp av bolig
  • Utbedring av bolig
  • Oppføring av bolig
  • Refinansiering av bolig
startl n og andre individrettede ytelser som forvaltes av kommunen
Startlån og andre individrettede ytelser som forvaltes av kommunen
 • Bostøtte
  • Kommunal
   • Kun i de største byene
   • Ofte forbeholdt utleieboliger
  • Statlig
   • 10 prosent av alle mottakere av startlån fikk bostøtte i perioden 2004-2008
   • Gjennomsnittlig bostøtte var omlag 5.000 pr år
   • Flere kan få statlig bostøtte fra juli 2009 (endret regelverk)
 • Statlig boligtilskudd
  • Kan brukes til oppføring, kjøp, utbedring, tilpassing og refinansiering
  • Til personer med varig lav inntekt
  • En svært knapp ressurs
  • Varierende tilgang for kommunene
  • Ulik praksis i kommunene

Gi store beløp til få - eller - Gi små beløp til ”mange”

praktisering av startl n og omverdenen
Praktisering av startlån og omverdenen
 • Tre aktører;
  • Staten ved Husbanken
  • Kommunen
  • Startlønnsmottaker (og evt. familie)
 • Utover de individrettede boligsosiale virkemidlene som forvaltes av kommunene er det en rekke andre ordninger ovenfor økonomisk vanskeligstilte
  • Ytelser direkte fra staten ved Husbanken (grunnlån, mv.)
  • Statlige (trygdeytelser mv.)
  • Kommunale (sosialhjelp mv.)
konomiske konsekvenser ved startl n
Økonomiske konsekvenser ved startlån
 • Ikke en samfunnsøkonomiske analyse av startlån
 • Utfordrende å vurdere økonomiske konsekvenser for kommunene
  • Ikke alle økonomiske aspekter er synlige
  • Ulike økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt
  • En del ikke identifiserbare konsekvenser
 • Også stor variasjon mellom kommunene
  • Geografi/avstander
  • Økonomi
  • Tilgang til kommunale boliger
  • Tilgang til annen bistand/ytelser
  • Arbeidsmarked
  • m.v.
 • Konsekvenser blir kommunespesifikke
mer offensiv bruk av startl n kan
Mer offensiv bruk av startlån kan
 • ..være overføring til personer som kunne kjøpt bolig på egenhånd
 • ..bidra til å ”jekke” opp boligprisene (men også stabilisere dem)
 • ..konkurrere med andre långivere/banker
mulig inntekter besparelser ved en mer offensiv bruk av startl n
Mulig inntekter/besparelser ved en mer offensiv bruk av startlån
 • På kort sikt kan startlån bidra til
  • å beholde bolig ved samlivsbrudd
   • Sikre barna stabilt /samme oppvekstmiljø – kunne bo hos begge foreldre
  • at funksjonshemmede barn fortsatt kan bo hjemme
  • å kjøpe en bolig (for fremtiden) med universell utforming
  • oppgradering for fortsatt å kunne bo i egen boligen
  • å redusere behovet for institusjonsplasser
  • å redusere bistand/ytelser fra andre deler av hjelpeapparatet
  • å redusere behov for kommunale boliger – mer gjennomgangsboliger
  • Få tilflytning / hindre fraflytting : økt skatteinngang til kommunen
 • På lengre sikt kan startlån bidra til å
  • gi mottaker bedre og tryggere rammer rundt livene de lever
  • redusert behov for offentlig ytelser
  • gi barn tryggere og bedre oppvekstvilkår
mulig kostnader ved en mer offensiv bruk av startl n
Mulig kostnaderved en mer offensiv bruk av startlån
 • På kort sikt
  • Belastning ved saksbehandling varierer – kan være stor
  • Kostnader til forvaltning av startlån – kan ta 0,25 i rentepåslag
  • Bruk av eksternforvalter – finansieres av rentepåslaget og gebyr
 • På lengre sikt
  • Oppfølging av startlånsmottakere
  • Kostnader/administrativ belastning ved misligholdte lån
  • At de som misligholder blir tapere ”enda en gang”
 • Konsekvenser av tap
  • Forholdsvis små tap på startlån (boligene øker stadig i verdi)
  • Relativt få tap
  • Eventuelle tap dekkes i hovedsak av tapsfondet (statlig midler)
tap p startl n og tapsfond
Tap på startlån og tapsfond
 • Tapsfond bygges opp av boligtilskudd fra staten
  • Frem t.o.m. 2004 – sette av 20 prosent av boligtilskuddet til tapsfondet
  • Fra 2005 stilt i bero. Kommuner med små tapsfond kan fortsatt søke Husbanken om å sette av midler til fondet
 • Økonomiske konsekvenser når et tap regnskapsføres/rapporteres
  • Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 prosent av restgjelden
  • Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosent
 • Hva som er et reelt tap
  • Er avhengig av når tapet regnskapsføres/rapporteres
  • Kommunen kan følge opp krav i 10 år
  • Kommunen kan inngå en gjeldsordning med skyldner
  • Kun ved konkurs og dødsbo blir det reelle tapet synlig med en gang (tvangssalg)
usikkerhet til rapportering av tap p startl n og tapsfond
Usikkerhet til rapportering av tap på startlån og tapsfond
 • En del kommuner har ikke opprettet tapsfond
 • Tapsfondet er primært bygd opp av statlig boligtilskudd
 • Tapsfondet kan også være bygd opp..
  • ..ved tilbakeføring av bokført tap som ble mindre enn forventet
  • ..av ”friske” kommunale midler
 • Ved større tap enn tapsfondet kan statlig boligtilskudd etterfølgende år dekke tapet
  • Mulighet til kommunale tilpassing
 • En del kommuner
  • følger ikke aktivt opp misligholdte lån
  • rapporterer ikke sine tap
slide19

God praksis ved

startlånet

casestudien i 8 kommuner
Casestudien i 8 kommuner
 • Vi har hentet våre informanter blant:
  • Rådmenn
  • Politisk ledelse
  • Boligkontor el.l.
  • NAV/sosialtjenesten
  • Lokale banker
 • Tema
  • Retningslinjer for kommunens boligsosiale arbeid, startlån m.v.
  • Kommunens økonomiske rammer for startlån, låneopptak og tapsfond
  • Kommunens strategiske samarbeid med eksterne aktører om startlån
  • Kommunens organisering og forankring av startlån og boligsosiale arbeid
  • Saksbehandlingen av enkeltsøknader om startlån
  • Forvaltning av inngått startlånsavtaler
kriterier for god bruk av startl net
Kriterier for god bruk av startlånet
 • At kommunen:
  • har god forståelse av virkemiddelets rolle
  • har god administrativ forankring
  • har vilje til å bruke lånet og ta risiko
  • har helhet i bruken av de boligsosiale virkemidlene
  • treffer målgruppene for lånet
  • har treffsikker markedsføring av startlånet
  • har et godt samarbeid med eksterne aktører (banker/forvaltere)
konomiske rammer for startl net
Økonomiske rammer for startlånet
 • Midlene blir utbetalt til kommunene når Husbanken har mottatt..
  • ..låneavtale undertegnet av ordfører
  • ..dokumentasjon på at kommunestyret har fattet vedtak om låneopptaket
  • ..eventuell dokumentasjon på at det foreligger godkjenning av låneopptaket fra fylkesmannen
 • Økonomiske ramme for kommunene (Inntrykk fra caseene)
  • De fleste kommunene får overført pengene i januar/februar hvert år
  • Saksbehandlernivået har ønsket betydelige høyere låneopptak enn lånebeløpet
  • Fastsettes av kommunens ledelse (administrativt/politisk) uten noen grundig vurdering av behovet?
  • Kommunens økonomi har ikke betydning for nivået på lånet som tas opp
  • At pengene ”er brukt opp” er ikke nødvendigvis noen god indikasjon på at beløpet er riktig
 • Viktig at saksbehandlere/administrasjonen informerer
  • internt
  • politisk nivå
god praksis samarbeid og markedsf ring
God praksis -Samarbeid og markedsføring
 • Samarbeid om startlån med..
  • andre kommuner
   • Kan utveksle erfaringer
   • Mulighet for interkommunalt samarbeid?
  • private banker
   • Viktig at man ikke oppfattes som konkurrenter – noe skepsis blant bankene
   • Viktig at kommunen og bankene forstår hverandres rolle
   • Rekrutteringskanal for startlånsmottakere
  • Husbanken
   • Delta på kurs-/erfaringssamlinger
   • Utnytte regionskontorenes kompetanse
 • Generell markedsføring/informasjon
  • Annonser, hjemmeside, redaksjonell omtale…..
 • Hvordan nå målgruppene?
  • Legge til rette for erfarings- og kompetanseoverføring i kommunen
  • Aktiv bruk av førstelinjen for å identifisere målgruppe ”økonomisk vanskeligstilte”
forvaltning av startl n m tilpasses den enkelte kommune
Forvaltning av startlån må tilpasses den enkelte kommune
 • Stor variasjon mellom kommunene etter
  • Størrelse
  • Geografi/avstander
  • Arbeidsmarked
  • Osv.
 • Stor variasjon mellom kommunene når det gjelder
  • Organisering av kommunen
  • Involvering av politisk nivå
  • Delegering av myndighet i forvaltningen
 • Ingen fasit på hva som er riktig/optimal forvaltning av startlån
 • Må tilpasses den enkelte kommune
god praksis startl n i kommunene
God praksis – Startlån i kommunene
 • Viktig med forankring av ordningen..
  • ..på politisk nivå
  • ..i administrativ ledelse
 • Saksbehandlingen må tilpasses den enkelte kommune
  • Viktig med en ”kobling” med..
   • ..andre ytelser som kan ha samspill med startlån
   • ..ytelser til potensielle målgrupper for startlån
   • ..tildeling av kommunale boliger
   • ..gjeldsrådgivning
  • Kan oppnås ved å samle ansvar og/eller gode rutiner for samhandling
 • Vedtaksmyndighet i enkeltsaker
  • Bør delegeres til førstelinje, ikke behandles politisk
 • Bør ha retningslinjer for praktisering av startlån
god praksis saksbehandling av enkelts knader
God praksis – Saksbehandling av enkeltsøknader
 • Saksbehandlingen må tilpasses den enkelte søker
  • Risikovurdering i enkeltsaker må baseres på skjønn
  • Betingelsene i avtalene tilpasses den enkelte søker
   • Fullfinansiering eller samfinansiering
   • Bruk av avdragsfrihet
   • Renter
   • Forhåndsgodkjenning
 • For økonomiske vanskeligstilte; Viktig med god samhandling
  • med søker (En del må motiveres for å ta startlån)
  • med eksterne aktører (bank)
  • internt i kommunen
   • Ansvarlig for andre ytelser/kommunale bolig
   • Konsulent for funksjonshemmede/flykning/ungdom/andre målgrupper
 • Avslag
  • Endel avslag er muntlig / Formell klageadgang kun på skriftlig avslag
  • Riktig å avslå hvis man ikke tror klarer å håndtere et startlån
god praksis forvaltning av startl nsavtaler
God praksis – Forvaltning av startlånsavtaler
 • Forvaltning av startlånsavtaler
  • Lite belastning knyttet til forvaltning av avtaler
  • Få kostnader til forvaltning av startlån – kan ta 0,25 i rentepåslag
  • Bruk av eksternforvalter – finansieres av rentepåslaget og gebyr
  • Mange løser inn lånet underveis
 • Håndtering av misligholdte lån
  • Purring som en vanlig bank
  • Viktig med god dialog mellom ekstern forvalter og kommunen
   • Viktig at kommunen involveres tidlig ved mislighold
   • Mulighet for kommunen til å følge med løpende
  • Kommunen må være proaktiv ved mislighold
   • Se situasjonen i sammenheng med andre ytelser fra kommune
   • Gjeldsrådgivning
 • Ved tap kan kommunen
  • Inndrive i opptil 10 år
  • Inngå gjeldsordning
slide28

Proba AS

Øvre Vollgate 6

0158 Oslo

www.proba.samfunnsanalyse.no

ad