Rozw j spo eczno gospodarczy rynek pa stwo spo ecze stwo
Download
1 / 21

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY. RYNEK, PAŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY. RYNEK, PAŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO. dr Barbara Przywara. Wykład III. Społeczeństwo agrarne Społeczeństwo przemysłowe (nowoczesne) Społeczeństwo informacyjne. Trzy typy społeczeństw. Trzy siły napędowe. Ekonomiczne Polityczne Technologiczne .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY. RYNEK, PAŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY.RYNEK, PAŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO

dr Barbara Przywara

Wykład III


Społeczeństwo agrarne

Społeczeństwo przemysłowe (nowoczesne)

Społeczeństwo informacyjne

Trzy typy społeczeństw


Trzy siły napędowe

Ekonomiczne

Polityczne

Technologiczne


Rozwój społeczno-gospodarczy. Ogólny model modrenizacji

Źródło: W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, Warszawa 2001, s.98


Cztery ujęcia społeczeństwa i rozwoju

Funkcjonalne

Elitystyczne

Marksistowskie

instytucjonalny


Ujęcie funkcjonalne

lata 50. i 60. XX w.

Rozwój  ewolucyjny proces strukturalnego zróżnicowania: przechodzenie od tradycyjnych struktur do złożonego społeczeństwa opartego na trzech instytucjach:

demokracji liberalnej

wolnym rynku

społeczeństwie obywatelskim

Bariery rozwoju: tradycyjne wartości i struktury społeczne


Analiza Nela J. Smelsera

Różnicowanie strukturalne

Integracja

Zaburzenia społeczne

Ad 2) podziałowi pracy towarzyszy wzrost mechanizmów koordynacji i umacniania spójności przez prawo, partie polityczne, aparat państwa, agencje pracy socjalnej, związki zawodowe, instytucje oszczędzania, itp.

Ad 1)

Technologia: od prostych technik do zastosowań nauki

Rolnictwo: od rol. Nastawionego na wyżywienie do produkcji na sprzedaż

Przemysł i gospodarka: od energii ludzi i zwierząt do prod. maszynowej etc.

Ad 3) załamania porządku społecznego o napięcia społeczne


Ujęcie elitystyczne

Uprzemysłowienie jest warunkiem modernizacji. Uprzemysłowieniem zajmują się elity – różne w różnych kręgach kulturowych.

Elitom na ogół udaje się pozyskać przyzwolenie społeczne.

Elity kontrolują działalność gospodarczą, a tym samym mają największy wpływ na procesy rządzenia.


Elity uprzemysłowienia i ich strategie (typologia C. Kerra, J. Dunlopa, F. H. Harbisona, Ch. A. Myersa)

Źródło: Kerr C. i in. za: Morawski W., ibidem, s. 105


Ujęcie marksistowskie i neomarksistowskie

Cechuje je całościowe ujmowanie powiązań gospodarki i technologii, polityki i społeczeństwa = materializm historyczny.

Postęp technologiczny i baza ekonomiczna pełni determinującą rolę w stosunku do polityki, struktury społecznej i świadomości społecznej.

Leninizm-stalinizm zakładał możliwość rewolucji pod kierunkiem partii bolszewickiej w kraju zacofanym, zaś uprzemysłowienia miało dokonać państwo partyjne.


Ujęcie instytucjonalne

M. Weber – narodziny i rozwój kapitalizmu (rola religii, państwa, biurokracji) => teoria racjonalnego działania społecznego

Cechą społeczeństw uprzemysłowionych jest biurokracja


Cechy biurokracji wg Webera (typ idealny):

urzędnicy na każdym poziomie organizacji działają wg skodyfikowanych reguł postępowania - wszystkie sposoby postępowania są określane przez normy prawne i przepisy;

biurokracje mają strukturę hierarchiczną – przypominają piramidę, na której szczycie znajdują się stanowiska najwyższej władzy; przepisy regulują sposób zwierzchnictwa i zakres podporządkowania;

wszystkie stosunki mają charakter bezosobowy (są stosunkami między stanowiskami, a nie osobami);

urzędnicy są profesjonalistami – zajmują stanowiska adekwatnie do swoich kwalifikacji i awansują zgodnie z ustalonymi regułami;

urzędnicy pracują w pełnym wymiarze godzin i otrzymują stałe wynagrodzenie;

urzędnicy są pracownikami najemnymi – nie są właścicielami żadnej części organizacji; sfera zawodowa jest ściśle oddzielona od sfery prywatnej;

komunikacja odbywa się w formie pisemnej, poprzez przepływ dokumentów określoną przepisami drogą służbową;

gromadzona dokumentacja ma charakter pisemny


Gospodarka jako czynnik rozwoju

Industrializacja wymaga „wielkiego pchnięcia” inwestycyjnego, które jest możliwe tylko dzięki państwu (P. Rosenstein-Rodan)

Źródło nędzy tkwi w małej ilości kapitałów lub dochodów ludności (R. Nurske)

Źródło nędzy tkwi w braku przedsiębiorczości i dobrego zarządzania (A. O. Hirschman)

Źródło wzrostu gospodarczego to wzrost popytu dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych - zwiększone dochody powodują zwiększoną produkcję i podaż (J. M. Keynes)


Polityka (państwo) jako czynnik rozwoju

Koncepcja optymistycznych modernizatorów politycznych

Koncepcja budowania państwa i porządku politycznego jako warunku rozwoju społeczno-gospodarczego


Ład społeczny a systemy gospodarcze

Koncepcja ładu społecznego Stanisława Ossowskiego:

Ład „przedstawień zbiorowych” (oparty na konformizmach społecznych o tradycyjnych wzorcach)

Ład policentryczny (równowaga jest osiągana dzięki interakcji i respektowaniu norm współżycia)

Ład monocentryczny (oparty na dużej centralizacji decyzji i przymusie)

Ład porozumień (oparty na porozumieniu społecznym)

Oddziaływanie społeczeństwa na gospodarkę w skali makro uzależnione jest od ładu społecznego.


Ład monocentryczny

Silna centralizacja władzy

Daleko idąca polityzacja sfery ekonomicznej wynikająca z podporządkowania gospodarki polityce

Stosowanie środków przymusu i nakazu

Hierarchiczna struktura gospodarki – dominacja sektora państwowego i przewaga przemysłu ciężkiego

Podporządkowanie sektora rynkowego i konsumpcji interesom sektora przemysłowego

Silna polityzacja przedsiębiorstw

Polaryzacja społeczeństwa

Kanalizacja konfliktu


Ład policentryczny

Wielość ośrodków władzy

Funkcjonowanie w różnych ośrodkach władzy elit konkurencyjnych i legalne istnienie kontrelit

Zróżnicowana, wielowymiarowa struktura społeczna

Wielość i zróżnicowanie konfliktów społecznych, a zwłaszcza oddzielenie konfliktów politycznych od ekonomicznych

Istnienie wielu grup interesu


Wizje porządku społecznego T. Hobbesa i A. Smitha

T. Hobbes

Państwo absolutne to najlepszy sposób na unikniecie anarchii, którą przynosi współzawodnictwo między ludźmi

A. Smith

Podstawą wolnego rynku jest wymiana między egoistycznymi jednostkami


Zasady regulacji w społeczeństwie, gospodarce i polityce


Ład porozumień społecznych - postulaty

Decentralizacja i dekoncentracja władzy w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym

Maksymalne oddzielnie polityki od gospodarki

Egalitaryzacja gospodarki i społeczeństwa (szanse gospodarcze dla wielu, przewaga klas średnich)

Zróżnicowanie i otwartość elit

Spontaniczność


Dziękuję za uwagę


ad
  • Login