slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jan Löfström Helsingfors universitet NOFA4, Trondheim, 29.5.2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Jan Löfström Helsingfors universitet NOFA4, Trondheim, 29.5.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Den nya samhällsläran i grundskolans årskurser 4.-6. som en ämnesdidaktisk utmaning för ( klass ) lärarutbildning i Finland. Jan Löfström Helsingfors universitet NOFA4, Trondheim, 29.5.2013. Samhällslära.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jan Löfström Helsingfors universitet NOFA4, Trondheim, 29.5.2013' - ama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Den nyasamhällsläranigrundskolansårskurser 4.-6. som en ämnesdidaktiskutmaning för (klass)lärarutbildningi Finland

Jan Löfström

Helsingforsuniversitet

NOFA4, Trondheim, 29.5.2013

samh llsl ra
Samhällslära
 • Självständigtskolämne sedan börjanav 2000-talet, tidigare en del avdubbelämnethistoriaochsamhällslära;lärarnaharoftasthistoriasomhuvud- ochsamhällslärasombiämne
 • Undervisningigymnasietochigrundskolansårskurser 7.-9. ochfr.o.m. 2016 iårskurserna 4.-6. (‘lågstadiet’)
motiveringarna till den nya samh llsl ran i l gstadiet
Motiveringarna till den nyasamhällslärani ‘lågstadiet’
 • Beslutsfattarnas (befogad?) oro för
  • ettlågtintresse for samhälleligtdeltagande hos ungai Finland
  • bristandekunskaperochfärdigheteriekonomi hos yngremedborgare
 • Samhällskunskap (social studies) igrundskolanslägreårskurserobetydligi Finland ijämförelse med andra OECD länder
 • Regeringsprogrammet 2011: samhälleliguppfostranskaförstärkasigrundutbildningen
s amh llsl ran i l gstadiet en katalysator f r en mera omfattande reform i samh llsl ran
Samhällsläran i ’lågstadiet’ – en katalysator för en meraomfattandereform i samhällsläran?
 • Alternativ för förhållandetmellansamhällsläran i ’lågstadiet’ och i ’högstadiet’/gymnasiet:
  • nuvarandemålochinnehåll i samhällslärabearbetasochflyttastilllågstadiet i ett ändamålsenligtformat
  • samhällsläran i högstadiet/gymnasietförblirsomdenär,samhällsläran i lågstadietgårsinegenväg
  • attkonstruerasamhällslära för lågstadietför medsig ett reformbehov för hela samhällsläran
s amh llsl ran i skolans verklighet formas av flera faktorer
Samhällsläraniskolansverklighetformasavflerafaktorer
 • Läroplansgrunderna
 • Läroböcker(läroplansgrundernasoperationellaform)
 • Metoderochinstrument i elevbedömning
 • Arvet frånmedborgarkunskapen
 • Samhällsläranstraditionellaförhållandemed historia (’arbetsfördelningen’)
 • Lärarensbehörighetskrav,examensfordringarna i studiersomgerbehörigheten
beh righetskraven och examensfordringarna en signal p hur skol mnet uppfattas
Behörighetskravenochexamensfordringarna – en signalpåhurskolämnetuppfattas
 • Samhällsläran i lågstadietkommerattundervisasfrämst av klasslärare – möjligheterochhotbilder?
 • Fråganomvilkakunskaperochfärdigheteräressentiella för samhällsläranslärareförtätas i sambandmedlågstadietssamhällslära: vadskallingå i klasslärarens (rättbegränsade) substans-ochämnesdidaktiskastudier?
vilka principer i organiseringen av substansstudier f r blivande l rare i samh llsl ra
Vilkaprinciper i organiseringen av substansstudier för blivandelärare i samhällslära?
 • En disciplin/studiehelhetellerenskildakurser i centralasamhällsvetenskaper?
 • Meraomfångellerdjup?
 • Vilkasamhällsvetenskaperbetonas?
det finl ndska systemet nu 1
Det finländskasystemetnu (1)
 • Examensfordringarna: grundstudier (cirka25 p) i tvåsamhällsvetenskapligadiscipliner, ejnågonstudiehelhetpåriktig; lärarstudentergårpåsammakursermedandrastudenter
 • Klasslärarstudenterspecialiserarsigpå 1-2 skolämnen (25 speller60 sp)
  • Attsammanställaframtidafordringarna (25 sp) i samhällslära en speciellutmaning
det finl ndska systemet nu 2
Det finländskasystemetnu(2)
 • Ämneslärarstudenternaspedagogiska studier 60 sp, varavämnesdidaktikochpraktikumi de egna 1-2 ämnenacirka 45 sp
 • I klasslärarstudenternasämnesövergripande (dvsämnesdidaktiska) studier skaingåäven 1-3 sp (?) didaktikisamhällslära; ipraktikumetttillfälleattundervisaävenisamhällslära
  • Ämnesdidaktiskastudiernasbegränsadomfattningaccentuerarfråganominnehållet (isynnerhet med tankepåattinteallaklasslärarstudenterstuderarsamhällsvetenskaper).
mnesdidaktik skol mnets och den akademiska disciplinens alkemi
Ämnesdidaktik – skolämnetsochdenakademiskadisciplinensalkemi
 • Lärarutbildningsom en tradingzone(Eklund & Larsson 2009) för representanter av akademiskadisciplinerochskolämnenattutbytakunskapochskapanyabegreppochpraktiker för samarbete
 • Mellandisciplinerochskolämnen ett alkemisktförhållande (Bourdieu) – ärdåämnesdidaktikenalkemistensverkstaddärsamhällsläranskapasgenomattsmältakunskaper,erfarenheterochidealer i en helhetsomstöderutvecklingen av ungaskritiskasamhälleligatänkande, socialahandlingsförmågaochmedborgaridentitet?
ad