Nov zemn pl n liberec
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN LIBEREC PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN LIBEREC. Cíl veřejného projednání. Projednání konceptu nového územního plánu Statutárního města Liberec V souladu s § 48 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Součástí bude odborný výklad konceptu. ÚZEMNÍ PLÁN.

Download Presentation

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN LIBEREC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN LIBEREC


Cíl veřejného projednání

 • Projednání konceptu nového územního plánu Statutárního města Liberec

 • V souladu s § 48 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

 • Součástí bude odborný výklad konceptu


ÚZEMNÍ PLÁN

 • stanovuje základní koncepci rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot

 • pořizuje se pro celé území obce

 • je závazný pro rozhodování v území – vydávání územních rozhodnutí

 • územní plán z roku 2002 zůstává v platnosti do doby vydání nového územního plánu → nelze rozhodovat na základě konceptu


Z čeho se skládá ÚP

 • Územní plán má dvě části

  • Textovou část

  • Grafickou část

 • Textová a grafická část tvoří celek

 • Závazná část + odůvodnění


Z čeho se skládá koncept ÚP

 • Závazná část územního plánu:

  • textová část

  • grafická část

   • výkres základního členění území

   • hlavní výkres

   • výkres koncepce dopravní infrastruktury

   • výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje

   • výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

   • výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací


Z čeho se skládá koncept ÚP

 • Odůvodnění územního plánu:

  • textová část odůvodnění

  • grafická část odůvodnění

   • Koordinační výkres

   • Výkres širších vztahů

   • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 • Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území

  • vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na životní prostředí – SEA,

  • rozptylová studie,

  • hluková studie.


ROZHODNUTÍ

O POŘÍZENÍ ÚP

NÁVRH ZADÁNÍ

ÚPRAVA

NÁVRHU

ZADÁNÍ

ZADÁNÍ

POSTUP PŘI TVORBĚ ÚP

VEŘEJNOST

PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU

ZADÁNÍ

DOTČENÉ

ORGÁNY

schvaluje zastupitelstvo


Tvorba zadání ÚP

 • zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového ÚP – reakce na nový SZ

  • 31.5.2007 unesení 92/07

 • zpracování NÁVRHU ZADÁNÍ

  • Na základě průzkumů a rozborů

  • podnětů a návrhů do nového ÚP

 • Projednání návrhu zadání

  • Veřejnost mohla připomínkovat od 15.5.2008 do 16.6.2008

  • Ve stejné lhůtě se mohly vyjádřit DO k NZ

 • Na základě připomínek od občanů a stanovisek DO a sousedních obcí byl upraven NZ


ZADÁNÍ

VÝSTAVA,

BESEDY

PROJEDNÁNÍ

KONCEPTU

KONCEPT

VEŘEJNÉ

PROJEDNÁNÍ

ZE ZÁKONA

POKYNY

schvaluje zastupitelstvo

NÁVRH

POSTUP PŘI TVORBĚ ÚP

PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU


Tvorba konceptu ÚP

 • Zastupitelstvo města schválilo zadání

  • 30.10.2008 usnesení č. 201/08

 • SML vybralo v rámci výběrového řízení firmu SAUL jako zpracovatele nového ÚP

 • Zpracování konceptu 56 týdnů

 • 07/2010 předání konceptu od firmy SAUL – následovaly úpravy např. regulativy, podoba výkresové části

 • 1.3.2011 vypsáno VP konceptu na 11.5.2011 (mezitím 16 besed o ÚP)


PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK


KDO SE VYJADŘUJE

 • Dotčené orgány uplatňují stanoviska

 • Sousední obce uplatňují připomínky z hlediska využití navazujícího území

 • Veřejnost uplatňuje připomínky a námitky


PŘIPOMÍNKY

 • Každý může uplatnit připomínku

 • Připomínku lze podat k textové i grafické části

 • Připomínku je třeba odůvodnit

 • Vhodné je doplnit grafickou přílohou

 • Připomínky vyhodnocuje pořizovatel


ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

 • Veřejnost může být zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti

 • Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně 200 občanů Liberce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku

 • Zástupce veřejnosti je zmocněný k podání námitky na základě věcně shodné připomínky

 • UPRAVENO V § 23 STAVEBNÍHO ZÁK.


NÁMITKA

 • Uplatňují vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem VPS, VPO a zastavitelných ploch

 • O námitce rozhoduje zastupitelstvo


TERMÍNY

 • Do 15 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky, ve stejné lhůtě se uplatňují námitky

 •  26. května 2011

 • K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží

 • Lhůtu pro stanoviska dotčených orgánů lze na základě odůvodněné žádosti prodloužit


PRŮBĚH VYHODNOCENÍ

 • Součástí odůvodnění pokynů pro zpracování návrhu je vyhodnocení jak byly zohledněny námitky a připomínky

 • Nelze obratem zaslat poštou rozhodnutí o námitkách a připomínkách

 • Sledujte nadále web novyup.liberec.cz nebo zpravodaj, kde se dozvíte, kdy a jakým způsobem bude veřejnost seznámena s návrhem pokynů


DO 26. KVĚTNA 2011

 • Výstava výkresů v budově Nového magistrátu a v nákupní galerii Plaza

 • informační kancelář v budově Nového magistrátu

  • PO, ST8 – 17 hod.kancelář č. 127

  • PÁ8 – 14 hod.kancelář č. 112

 • webové stránky novyup.liberec.cz

 • 26. května 2011 poslední možnost kdy je možné podat námitku nebo připomínku


 • Projekt Koncept územního plánu města Liberec byl spolufinancovánz prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


  NÁSLEDUJE VÝKLAD PROJEKTANTA


  SHRNUTÍ

  • do 15 dnů ode dne veřejného projednání lze uplatnit námitky a připomínky 

   do 26. 5. 2011

  • v případě dotazů jsme Vám k dispozici v informační kanceláři v budově Nového magistrátu

   • PO, ST8 – 17 KANCELÁŘ Č. 127

   • PÁ 8 – 14KANCELÁŘ Č. 112


  DĚKUJEME ZA POZORNOST

  novyup.liberec.cz


 • Login