Tsi skolen infrastruktur tsi erne
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

TSI-skolen - Infrastruktur-TSI’erne PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TSI-skolen - Infrastruktur-TSI’erne. Dagens program. Infrastruktur-TSI’ernes indhold Pause Case: Infrastruktur-TSI’erne i praksis Pause Drøftelse af casen. Infrastruktur-TSI’erne. TSI ENE (Energi) TSI INF (Infrastruktur) TSI PRM (Tilgængelighed for bevægelseshæmmede)

Download Presentation

TSI-skolen - Infrastruktur-TSI’erne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TSI-skolen- Infrastruktur-TSI’erne


Dagens program

 • Infrastruktur-TSI’ernes indhold

 • Pause

 • Case: Infrastruktur-TSI’erne i praksis

 • Pause

 • Drøftelse af casen


Infrastruktur-TSI’erne

TSI ENE (Energi)

TSI INF (Infrastruktur)

TSI PRM (Tilgængelighed for bevægelseshæmmede)

TSI SRT (Sikkerhed i jernbanetunneller)

TSI CCS (Togkontrol og signaler)

- selvstændig implementeringsplan  ikke emne for dette modul


TSI’ernes delsystemer

TSI ENE (Energi):Energi

TSI INF (Infrastruktur):Infrastruktur

Vedligeholdelse

TSI PRM (tilgængelighed):Infrastruktur

Rullende materiel

Telematik for persontrafik

TSI SRT (tunnelsikkerhed):Drift og trafikstyring

Energi

Infrastruktur

Rullende materiel

Togkontrol og signaler


TSI’ernes struktur

 • Kapitel 1:Teknisk og geografisk anvendelsesområde

 • Kapitel 2:Definition af delsystem(erne)

 • Kapitel 3:De væsentlige krav

 • Kapitel 4:Beskrivelse af delsystem(erne)

 • Kapitel 5:Interoperabilitetskomponenter (NoBo)

 • Kapitel 6:Vurdering af komponenter og delsystemer (NoBo)

 • Kapitel 7:Gennemførelse af TSI’en


TSI ENE (Energi)


Teknisk anvendelsesområde – TSI ENE

Delsystemet Energi

Energy subsystem

Rolling stock subsystem


Geografisk anvendelsesområde – TSI ENE Den elektrificerede del af TEN-nettet


Delsystemet - hvad omfatter TSI ENE?

Fordelingsstationer

Koblingssteder

Sektioner til system- og faseadskillelse

Køreledningssystemer

Returstrømskredsløb

Kilowatt-timemålere (togmonterede målere)


Krav til delsystemet Energi – kapitel 4

 • Spænding og frekvens

 • Parametre vedr. forsyningssystemets ydeevne

 • Kontinuitet i strømforsyningen under forstyrrelser i tunneler

 • Strømkapacitet, jævnstrømssystemer, holdende tog

 • Regenerativ bremsning

 • Samordning af elektrisk beskyttelse

 • Harmonisk udstråling og dynamiske virkninger ved vekselstrømssystemer

 • Harmonisk udstråling til det offentlige elforsyningsnet

 • Ekstern elektromagnetisk kompatibilitet

 • Miljøbeskyttelse

 • Køreledningsgeometri

 • Strømaftagerprofil

 • Gennemsnitligt kontakttryk

 • Dynamisk adfærd og strømaftagningskvalitet

 • Afstand mellem strømaftagere

 • Køretrådsmateriale

 • Sektioner til faseadskillelse

 • Sektioner til systemadskillelse

 • Udstyr til måling af forbruget af elektrisk energi


Karakteristisk for TSI ENE

Skal ikke bruges på hele TEN – kun den elektrificerede del

”Henvisnings-TSI” - ikke så mange krav i selve TSI’en

En stor del af TSI’ens krav findes i EN-standarder

EN-standarderne er obligatoriske på lige fod med TSI-kravene

Mange grænseflader til andre TSI’er

NYT: Forventes at træde i kraft i foråret 2011


Gennemførelse af TSI ENE – kapitel 7

 • Ingen egentlige overgangsordninger i TSI ENE, men…

 • Medlemsstaten beslutter strømforsyningssystem under hensyn til

  • økonomi

  • eksisterende strømforsyningssystem i medlemsstaten

  • eventuelle forbindelser til jernbanestrækninger i nabolande med et bestående strømforsyningssystem

  • andre relevante forhold


TSI INF (Infrastruktur)


Geografisk anvendelsesområde - TEN


Delsystemerne – hvad omfatter TSI INF?

 • Sporets tracéring

 • Sporparametre

 • Sporskifter og sporskæringer

 • Sporets evne til at optage sporkræfter

 • Konstruktioners evne til at optage trafikale belastninger

 • Sporbeliggenhedens kvalitet og grænseværdier for punktfejl

 • Perroner

 • Sundhed, sikkerhed og miljø

 • Driftsforskrifter

 • Faste anlæg til klargøring af tog


Eksempel: Sporets tracéring

 • Fritrumsprofil

 • Sporafstand

 • Maksimale stigninger/fald

 • Mindste vandrette kurveradius

 • Mindste afrundingsradius


Karakteristisk for TSI INF - Opdeling af TEN i strækningskategorier

Opdeling af TEN: differentierede krav til forskellige typer af strækninger

12 forskellige strækningskategorier med forskellige sæt krav til læsseprofil, akseltryk, hastighed og toglængde:

- Passager-, gods- og blandet trafik

- Nye og opgraderede strækninger

- ”Hoved” TEN og ”andet” TEN

- NYT: Forventes at træde i kraft i foråret 2011


Strækningskategorier


Strækningskategorier – krav til profil, akseltryk, hastighed og toglængde


Gennemførelse af TSI INF – kapitel 7

 • Ingen egentlige overgangsordninger i TSI INF, dvs. ingen undtagelser

 • En (halv) definition af, hvad en fornyelse og en opgradering er

 • Medlemsstaterne skal udforme en overgangsstrategi

  • Hvilke dele af infrastrukturen der skal henregnes til TEN

  • Hvornår medlemsstaterne vil opgradere infrastrukturen til TSI-niveau

 • Trafikstyrelsen: Usikkert, hvad overgangsstrategien betyder

 •  Usikkert, hvornår TSI’en skal benyttes fra (TS undersøger)


TSI PRM (tilgængelighed for bevægelses-hæmmede)


Geografisk anvendelsesområde - TEN


Hvad er ”bevægelseshæmmede”?

”Alle mennesker, som har vanskeligt ved at benytte tog eller infrastruktur i forbindelse hermed”

 • kørestolsbrugere (personer, der på grund af svagelighed eller handicap anvender kørestol)

 • personer med funktionsnedsættelse i bevægeapparatet

 • personer med gangbesvær

 • personer med børn

 • personer med tung eller omfangsrig bagage

 • ældre mennesker

 • gravide kvinder

 • synshæmmede

 • blinde

 • hørehæmmede

 • døve

 • kommunikationshandicappede (dvs. personer, der har vanskeligt ved at kommunikere på eller forstå det skrevne eller talte sprog, herunder udlændinge med manglende kendskab til det lokale sprog, personer med kommunikationsvanskeligheder, personer med nedsatte sensoriske, psykologiske og intellektuelle evner)

 • små mennesker (herunder børn)


TSI PRM’s krav til infrastrukturen

 • Parkeringspladser

 • Hindringsfrie strækninger

 • Døre og indgange

 • Gulvarealer

 • Toiletter og puslerum

 • Møbler og fritstående anordninger

 • Billetsalg, informationsskranker og kundeservicepunkter

 • Belysning

 • Visuel og talt information

 • Nødudgange og alarmer

 • Broer, fodgængertunneller, trapper, håndlister, ramper, elevatorer, rulletrapper og –fortove

 • Perroner


Karakteristisk for TSI PRM

 • Mange krav, der ikke relaterer til sikkerhed

 • Kravene gælder ikke kun for spor, perroner, passagertunneller og –broer, men også for stationsbygninger, forpladser m.m.

 • Definerer ”infrastrukturblokke”:

  • stationsbygninger (inkl. parkeringsområder, toiletter, salgskontor osv.)

  • perroner


Gennemførelse af TSI PRM – kapitel 7

 • Tidsbegrænsede undtagelser (ikke længere aktuelle)

 • Undtagelse for mindre stationer (elevatorer)

 • Undtagelse, hvor ændring i bærende element

 • Undtagelser ved fornyelser og opgraderinger vedrørende:

  • Hindringsfrie strækninger

  • Broer, trapper og fodgængertunneller

  • Ramper, rullende trapper, elevatorer og rullende fortove

  • Perronbredde og perronkant

  • Perronhøjde og –forskydning

  • Bygninger af historisk art


TSI SRT (Sikkerhed i jernbanetunneller)


Geografisk anvendelsesområde - TEN

Storebæltstunnellen

Øresundstunnellen

Boulevardtunnellen

Sydhavnsgadetunnellen

(Tårnbytunnellen)

København-Ringsted-

Tunnelanlæg ?

Femern Bælt ?

?


Delsystemerne - hvad omfatter TSI SRT?

 • Etablering af sporskifter og sporkrydsninger

 • Forhindring af uautoriseret adgang til nødudgange og teknikrum

 • Brand: detektering og beskyttelseskrav for bygværker og byggematerialer

 • Faciliteter til selvredning, evakuering og assisteret redning i tilfælde af en hændelse

 • Sikre områder, nødudgange og tværpassager

 • Nødfortove, nødbelysning og skiltning af flugtveje

 • Nødkommunikation

 • Adgang for redningstjenester og redningsområder

 • Vandforsyning

 • Segmentering af køreledning eller strømskinner

 • Jordforbindelse af køreledning eller strømskinne

 • Elforsyning

 • Krav til elkabler i tunneller

 • Elektriske installationers driftssikkerhed


Karakteristisk for TSI SRT

 • Gælder kun for tunneller

 • Graduerede krav afhængig af tunnellængde

 • De fleste krav gælder for tunneller på mindst 1 km’s længde

 • Risiko-TSI, dvs. krav udviklet med udgangspunkt i risikoscenarier


Gennemførelse af TSI SRT – kapitel 7

 • Generelt princip:

 • ”Det er ikke nødvendigt at gøre enheder og komponenter, som ikke er omfattet af et særligt opgraderings- eller fornyelsesprogram, overensstemmende på tidspunktet for dette program”

 • Ingen egentlige overgangsordninger for energi og infrastruktur


PAUSE


Tid til en case…


PAUSE


En diskussion af casen…


 • Login