PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC) - PowerPoint PPT Presentation

PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL
Download
1 / 54

 • 310 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC). PRINSIP ASAL PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL BIG IDEA 1 – MEMASTIKAN PEMBELAJARAN MURID (ENSURING STUDENT’S LEARN) BIG IDEA 2 – BUDAYA KOLABORATIF (A CULTURE OF COLLABORATION) BIG IDEA 3 – FOKUS KEPADA PENCAPAIAN

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program komuniti pembelajaran profesional plc

PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)


Program komuniti pembelajaran profesional plc

PRINSIP ASAL

PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL

BIG IDEA 1 – MEMASTIKAN PEMBELAJARAN MURID

(ENSURING STUDENT’S LEARN)

BIG IDEA 2 – BUDAYA KOLABORATIF

(A CULTURE OF COLLABORATION)

BIG IDEA 3 – FOKUS KEPADA PENCAPAIAN

(A FOCUS ON RESULTS)


Program komuniti pembelajaran profesional plc

PLC 2012


Program komuniti pembelajaran profesional plc

PLC 2012


Program komuniti pembelajaran profesional plc

PLC 2012


Program komuniti pembelajaran profesional plc

KEPIMPINAN

PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)


Program komuniti pembelajaran profesional plc

AMALAN TERBAIK

AMALAN TERBAIK

AMALAN TERBAIK

AMALAN TERBAIK


Program komuniti pembelajaran profesional plc

OBJEKTIF PEMBELAJARAN


Program komuniti pembelajaran profesional plc

KerangkaKepimpinanInstruksional

(Hallinger & Murphy, 1985)

Mendefinisikan Misi Sekolah

Mengurus Program Instruksional

Membentuk Iklim Sekolah yang Positif

Merangka Matlamat Sekolah yang Jelas

Memantau Kemajuan Murid

Menyelia dan Menilai Pengajaran

Melindungi Masa Pengajaran

Mempromosi Pembangunan Profesional

Mengekalkan Visibiliti yang Tinggi

Menjelaskan Matlamat Sekolah

Menyelaras Kurikulum

MenetapkanStandard Akademik yang Tinggi

Memberi Insentif utk Belajar

Memberi Insentif kpd Guru


Program komuniti pembelajaran profesional plc

MEMIMPIN DAN MENGURUS PERUBAHAN

PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)


Program komuniti pembelajaran profesional plc

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Memimpinstafdanpasukandenganberkesandalammembudayakan PLC

Menerokakepentinganmembudayakan PLC di sekolah


Program komuniti pembelajaran profesional plc

AKTIVITI 4 : Six Thinking Hats

TOOLKIT 2.2

Biru:Tindakan jangka masa pendek/ sederhana/ panjang bahawa sekolah perlu berusaha ke arah yang dihajatkan

Putih: Apakah maklumat yang masih diperlukan?

Merah: Apakah perasaan anda tentang perubahan ini?

Kuning: Apakah perkara yang terbaik tentang idea?

Hijau: Apakah cara yang kreatif yang boleh anda fikirkan untuk membantu melaksanakan perubahan ini dengan baik?

Hitam: Apakah cabaran yang terbesar?


Program komuniti pembelajaran profesional plc

mo

LANGKAH 2

Wujudkan Pasukan Pemandu

LANGKAH 1

Mewujudkan Keperluan Mendesak untuk Berubah

LANGKAH 4

Komunikasikan Perubahan agar Diterima oleh Warga Sekolah

LANGKAH 3

Bina Visi dan Strategi Perubahan

LANGKAH 5

Mengupayakan Orang Lain untuk Bertindak

LANGKAH 6

Meraikan Kejayaan Awal

LANGKAH 7

Melestari & Memantau Perubahan

LANGKAH 8

Membudayakan Perubahan


Peranan dan kemahiran kepimpinan

PERANAN DAN KEMAHIRAN KEPIMPINAN


Program komuniti pembelajaran profesional plc

REFLEKSI

1

2

3

4

5

6

7


Program komuniti pembelajaran profesional plc

LESSON STUDY


Program komuniti pembelajaran profesional plc

Quotes of Lesson Study

Effective Lesson Study can have an impact on teachers’ daily practice, because it offers teachers ways to think about planning lessons and to look at students’ thinking and learning.

(Yoshida, 2005)


Peranan pakar rujuk knowledgeable others dalam lesson study

PerananPakarRujuk (Knowledgeable Others) dalam Lesson Study


Kumpulan lesson study jepun

Kumpulan Lesson Study (Jepun)

Guru Sekolah

PentadbirSekolah

Jawatankuasa Lesson Study

PakarRujuk (Knowledgeable Others/Outside Advisor)


Peranan knowledgeable others

Peranan Knowledgeable Others

3 perananutama (Lesson Study Research Group)

 • Memberiperspektif yang berbezaberhubungdengankerja (lesson) yang telahdilakukanolehkumpulan Lesson Study

 • Memberimaklumatmengenaiisikandungan, idea barudanreforms

 • Berkongsimaklumatkumpulan Lesson Study yang lain


Komuniti pembelajaran profesional plc peer coaching plc team

Komuniti Pembelajaran Profesional PLC: Peer CoachingPLC Team


Program komuniti pembelajaran profesional plc

Pasca-koferensi

Pemerhatian

Pra-konferensi

MODEL PEER-COACHING


Program komuniti pembelajaran profesional plc

Kaedah Dan PendekatanPengajaran

 • Pembelajaran berasaskan permasalahan.

 • Kreativiti dan Inovasi

 • Cooperatif Learning

 • Dll.


Program komuniti pembelajaran profesional plc

MODEL 1

GURU MENGAJAR

MODEL PENGAJARAN


Program komuniti pembelajaran profesional plc

MODEL 2

COACH SEBAGAI GURU MENGAJAR MODEL PENGAJARAN


Program komuniti pembelajaran profesional plc

MODEL 3

co leading/ co teaching /

pengajaranberpasangan


Program komuniti pembelajaran profesional plc

WATCH A CARTOON CLIP


Contoh contoh soalan yang ditanya selepas penyeliaan proses pdp

Contoh-contohsoalan yang ditanyaselepaspenyeliaan proses PdP.

S1 Apakah perasaan anda terhadap p&p pada hari ini?

S2 Pada pendapat anda adakah objektif tercapai?

S3 Bagaimana anda tahu ianya tercapai?

S4 Apa yang anda boleh buat secara berbeza?

S5 Pada pendapat nada apakah kekuatan anda dalam p&p hari ini?

S6 Apa yang perlu anda perbaiki lagi?

S7 Di mana anda memerlukan bantuan?

S8 Apakah strategi tambahan atau alternatif yang anda boleh gunakan?

S9 Mengapa anda bertindak sedemikan dalam situasi tersebut?


Ciri ciri positif coach

Ciri-ciripositif coach

Bermotivasitinggi

Pengurusanberkesan

Komunikasi

Keputusantepatdancekap

Memahamitugas

Ada ilmudankemahiran.


10 perkara disukai coachee

10 Perkaradisukaicoachee

 • SediamembantudanBertimbangrasa

 • MemudahkanKomunikasibaik

 • PandaiambilhatidanJujur

 • Kemas

 • Berilmu

 • Ramah danbersikapMenghormati

 • BermanismukadanBeradapsopan

 • Cekap

 • Bertanggungjawab

 • Amanah


Perkongsian guru teacher sharing sessions

Perkongsian Guru TEACHERSharing Sessions


O b j e k t i f

O B J E K T I F

 • Menyatakanpelbagaistrategi- strategiperkongsian guru

 • Menyatakanfaedah-faedahperkongsian guru

 • Mengetahuikepentinganperkongsian guru terutama di tempatkerja


D e f i n i s i

SESI PERKONGSIAN GURU

D E F I N I S I

Sekumpulan guru bertemusecarakerapuntukberkongsiamalanpengajaranterbaik


Faedah perkongsian guru

FaedahPerkongsian Guru

 • Teachers professional/personal growth towards becoming better teachers

  • KeyakinanDiri (Self esteem)

  • Motivasi (Motivation)

  • MengoptimumkanSumber (Maximising resources)

  • Time saving

  • LebihBerkesandalamaspekpedagogi, pendekatan, kaedahdanteknikPdPdanPengurusanBilikDarjah

  • Meningkatkankualitipengajaran (Improve teacher quality)


Program komuniti pembelajaran profesional plc

APA PANDANGAN TUAN-PUAN?


Komuniti pembelajaran profesional plc video critique

KomunitiPembelajaranProfesionalPLC:VIDEO CRITIQUE

PLC Team


Definisi critique

DEFINISI ‘CRITIQUE’

 • Membuatanalisasecarakritis

  ( critical analysis) tentangsesuatusubjek, situasi, karyasasteraatauseni.


Objektif video critique

‘OBJEKTIF VIDEO CRITIQUE’

1. Menjanapemikirankearahpenilaiankendiri.

2. Menyemaiamalan dialog berkaitanPdPdalambilikdarjahmelaluianalisis yang tepat.

3. Mengenalpastiruanguntukperkembanganprofesional


Pelaksanaan

PELAKSANAAN


Bidang untuk perkembangan profesional

BIDANG UNTUK PERKEMBANGAN PROFESIONAL


Program komuniti pembelajaran profesional plc

BIDANG UNTUK PERKEMBANGAN PROFESIONAL


Protokol video critique

PROTOKOL ‘VIDEO CRITIQUE’

 • Mengelakkankecamanperibadi.

 • Memberifokuskepadaaspekprofesional yang perludiperbaiki.

 • Memberipenekanankepada idea-idea ataukaedah yang bolehditeladani.

 • Mencadangkanruanguntukdibuatpenambahbaikan.


Professional learning community

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY

LEARNING WALKS

JELAJAH PEMBELAJARAN

Plc team


Definisi

DEFINISI

Berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan pengajaran guru lain dan aktiviti bilik darjah dengan menggunakan protokol dan fokus yang spesifik.

Walking through the school observing other teachers and classrooms in action with a specific focus and a protocol.


Tujuan pemerhatian learning walks

TUJUAN PEMERHATIAN LEARNING WALKS

Mengumpulkanbahan-bahanbuktiaksi/aktivitipembelajaran(learning in action) yang diperhatikan di dalambilikdarjah.

Membuatperbincanganberdasarkanbahanbuktipemerhatian.

Belajardaripadaamalan-amalanpengajarandanpembelajaran yang berkesan yang bolehdipraktikkanuntukdirisendiridan guru lain. (best practices)


Aliran sesi learning walks

ALIRAN SESI LEARNING WALKS


Cadangan fokus pemerhatian

CADANGAN FOKUS PEMERHATIAN

 • Persekitaranbilikdarjah

 • StrategiPenyoalan

 • Wait Time

 • Perbincanganpelajar

 • Arahan guru

 • Penggunaanbahansumber

 • PembelajaranKoperatif

 • Bahanpembelajaran(Learning tools)

 • Penggunaanteknologi

 • Amalanpenilaian (Assessment practices)


Takwim pelaksanaan program

 • Pelaksanaankitaranpertama PLC

 • Julai

TAKWIM PELAKSANAAN PROGRAM

 • Pelaksanaan bengkel

 • Februari

 • April

 • Bengkel selesai

 • April -Julai

 • Penghantaran eviden PLC kitaran 1

 • Julai –

 • Okt

 • Pelaksanaankitarankedua PLC

 • Penghantaran eviden PLC kitaran 2

 • Okt.


Elemen pengajaran yang baik

Elemen Pengajaran yang Baik

PERANCANGAN

1

2

3

PENYAMPAIAN

4

5

6

7

8

PENILAIAN

9

10

SEMAKAN

11

REFLEKSI

12

Objektif Pembelajaran

Rancangan Pengajaran

Pengajaran Berasaskan Aktiviti

Komunikasi

Tumpuan & Perhatian Murid

Pengurusan Bilik Darjah

Bahan Bantu Mengajar

Pengetahuan Kandungan

Penilaian Secara Lisan

Penilaian Secara Bertulis

Kesimpulan Pengajaran

Refleksi


Program komuniti pembelajaran profesional plc

TERIMA KASIH


 • Login