Javna naročila in neustrezni kriteriji izbora
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Mag. Vekoslav Korošec Direktor ZING in ZISP pri GZS PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Javna naročila in neustrezni kriteriji izbora Posvet: Učinkovita graditev javnih objektov za izhod iz gospodarske krize. Mag. Vekoslav Korošec Direktor ZING in ZISP pri GZS. Vsebina:. Usposobljenost javnega sektorja (investitorjev)

Download Presentation

Mag. Vekoslav Korošec Direktor ZING in ZISP pri GZS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Javna naročila in neustrezni kriteriji izboraPosvet: Učinkovita graditev javnih objektov za izhod iz gospodarske krize

Mag. Vekoslav Korošec

Direktor ZING in ZISP pri GZS


Vsebina:

 • Usposobljenost javnega sektorja (investitorjev)

 • Zakonodaja in ZJN z vidika kriterijev za izbiro najugodnejšega ponudnika za storitve

 • Predlogi za izboljšanje kvalitete javnih gradenj


Storitve svetovalnega inženiringa

 • Svetovalni inženiring je nudenje strokovne, tehnične, pravne, ekonomske in organizacijske pomoči v celotnemu investicijskemu procesu, od ideje do predaje zgrajenega objekta.

 • Svetovalni inženiring zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, projektiranja in tehničnega svetovanja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se, ob upoštevanju javnega interesa, v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes investitorja.

 • Zato sta pomembni tako usposobljenost oz. strokovnost kakor tudi korektnost oz. nepristranskost izvajalca svetovalnega inženiringa.

 • Svetovalni inženiring izvajajo lahko le gospodarske družbe registrirane za opravljanje te dejavnosti.


Usposobljenost javnega sektorja za graditev javnih objektov

 • V Sloveniji javni sektor nima dovolj usposobljenih kadrov za vodenje javnih gradenj

 • Težave se pojavljajo že pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije

 • Pomanjkanje znanj za pripravo razpisov in vrednotenje ponudb

 • Svetovalni inženiring kot pomoč javnemu sektorju


Kako izboljšati stanje?

 • Usposobiti in organizirati naročnike v javnem sektorju

 • Prevzemanje prakse strokovnih organizacij FIDIC in EFCA

 • Usposobiti javni sektor za uporabo metod izbire najugodnejšega ponudnika na osnovi kvalitete in cene

 • Inženiring šola


Priporočila FIDIC in mednarodnih finančnih inštitucij glede znanj, ki jih mora imeti investitor

 • Naročniki (investitorji) morajo vzdrževati stalno osebje in bistvene kompetence;

 • Naročniki (investitorji) morajo biti tehnično podkovani kar zadeva predmet projekta in v slučaju pomanjkanja internega znanja pripravljeni angažirati kvalificirane svetovalce;

 • Naročniki (investitorji) morajo stalno ocenjevati svoje sposobnosti kot projektni vodje in jih večati, kjer je potrebno;

 • Naročniki (investitorji) morajo razumeti pomen poštenih in transparentnih postopkov izbire svetovalnih inženirjev in izvajalcev za doseganje trajnih učinkov najvišje vrednosti

 • Naročniki (investitorji) morajo v celoti razumeti pogodbene pogoje;

 • Naročniki (investitorji) morajo razumeti negativne posledice naročanja svetovalnih storitev na osnovi cene v primerjavi s prednostmi, ki jih zagotavlja izbira na osnovi kvalitete;

 • Naročniki (investitorji) morajo razumeti ceno svetovalnih inženirjev pri pripravi ponudb;

 • Naročniki (investitorji) morajo razumeti pomen zagotavljanja popolnih, pravilnih in točnih podatkov za razpis in izvedbo projektov;

 • Naročniki (investitorji) morajo razumeti in povedati, kaj pričakujejo od svetovalca, definirati obseg, delovati v okviru te definicije in ne pričakovati dodatnih storitev brez plačila;


Predložitev ponudbe za storitve

 • Ponudba se predloži v dveh ovojnicah

  1. Tehnični del ponudbe

  2. Finančna ponudba

 • Vrednotenje obeh ovojnic se izdela ločeno, najprej za tehnični del in nato za finančni del

 • Cena ima po priporočilih FIDIC samo 20% utežnostni delež

 • Po ZJN je delež cene pri vrednotenju za intelektualne storitve 40%


Izbira na osnovi kvalitete Quality Based Selection

Kriteriji za izbiro:

 • Profesionalna usposobljenost, izkušnje

 • Vodstvene sposobnosti

 • Razpoložljivost sredstev

 • Strokovna neodvisnost

 • Poštena finančna konstrukcija za določitev honorarja

 • Strokovna integriteta


Izobraževanje javnega sektorja - Inženiring šola

Vsebina šole je sestavljena iz naslednjih vsebinskih sklopov:

1. Predstavitev svetovalnega inženiringa

 • Vloga svetovalnega inženiringa v vseh fazah investicijskega procesa

 • Naloge svetovalnega inženiringa na strani naročnika

 • Svetovalni inženir na strani izvajalca (D&B projekti)

 • Vloga svetovalnega inženiringa

 • Organiziranost svetovalnega inženiringa v Sloveniji, Evropi in svetu

 • Predstavitev FIDIC, smernice, priporočila,

 • Predstavitev EFCA in njena vloga v EU


Inženiring šola

2. Standardne pogodbe za izvajanje investicijskih del

 • Fidic Rdeča knjiga

 • Fidic Rumena knjiga

 • Fidic Srebrna knjiga

 • Fidic Zlata knjiga

 • Fidic Zelena knjiga

 • Sporazum naročnik- svetovalni inženir

 • Fidic Bela knjiga

 • QBS in QBCS izbira na osnovi kvalitete


Inženiring šola

3. Reševanje zahtevkov izvajalcev in reševanje sporov

 • Reševanje zahtevkov po pogodbah Fidic

 • Vloga Inženirja po Fidic

 • Komisija za reševanje sporov(KRS)

 • Imenovanje komisije (KRS)

 • Postopki reševanja sporov z KRS

  4. Vloga gradbenega nadzora

 • Naloge gradbenega nadzora po ZGO 1 B

 • Smernice in priporočila za izvajanje gradbenega nadzora

 • Odgovornost izvajalcev gradbenega nadzora

 • Zavarovanje profesionalne( slovenska in tuja praksa) odgovornosti


Inženiring šola

5. Poslovna neoporečnost

 • Kaj je poslovna neoporečnost

 • Konflikt interesov

 • Poslovna neoporečnost in zahteve mednarodnih finančnih organizacij ( WB, EBRD, EIB)

 • Predstavitev Fidic programa za uvajanje programa poslovne neoporečnosti v gospodarske družbe Kodeks etike svetovalnega inženirstva


Inženiring šola

Inženiring šola je namenjena vsem, ki sodelujejo v investicijskem procesu:

 • Investitorjem iz javnega in zasebnega sektorja

 • Ministrstvom in občinam

 • Svetovalnim inženirjem

 • Izvajalcem izvedbenega inženiringa

 • Izvajalcem in dobaviteljem opreme

 • Članom komisij za reševanje sporov

 • Finančnim inštitucijam ( Banke)

 • Zavarovalnicam


Inženiring šola

Izvajalci Inženiring šole :

 • ZISP Združenje za svetovalni inženiring

 • Društvo inženiring

 • E- NET

 • Pravna fakulteta - Univerza v Mariboru

 • CPU- izobraževalni center

 • European Construction Ventures, Velika Britanija

 • FIDIC komite za BIMS (Business Integrity Management System)


Zaključki

 • Javni sektor je potrebno organizirati in usposobiti za investicije

 • Stroka, podjetja in posamezni strokovnjaki v okviru GZS in IZS je pripravljena s svojimi izkušnjami pomagati pri izboljšanju stanja pri realizaciji projektov javnih gradenj

 • Ključni problem so znanja in koriščenje sinergije med inštitucijami in posamezniki, ki ta znanja imajo

 • Samo dobro pripravljene investicije od študij do projektov in izbor izvajalcev na osnovi kvalitete in cene so pogoj, da bo investicija uspešna


Hvala za pozornost!

Mag. Vekoslav Korošec

[email protected]


 • Login